Nadere regel subsidie tegemoetkoming OZB-verhoging kleine ondernemers gemeente Utrecht

Geldend van 13-05-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere regel subsidie tegemoetkoming OZB-verhoging kleine ondernemers gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

en gelet op de door de gemeenteraad vastgestelde Voorjaarsnota 2021.

Overwegende dat:

in de Voorjaarsnota 2021 is besloten om de OZB in 2022 met 12,1% te verhogen;

dit voor ondernemers die hard zijn geraakt door de coronacrisis tot ongewenste lastenverhoging leidt.

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie tegemoetkoming OZB-verhoging kleine ondernemers.

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Kleine ondernemer: ondernemingen waarin een tot dertig personen - inclusief eigena(a)r(en) - werkzaam zijn, en die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • b.

  SBI code: SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling 2008 en is opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is.

 • c.

  Evenement: een evenement is een georganiseerde tijdelijke gebeurtenis, bijgewoond door een groep mensen die zich daarvoor op een terrein of in een inrichting bevindt of beweegt. Als voorbeelden gelden: festival, concert, parade en publieksbeurs.

 • d.

  Evenementenbranche: groep bedrijven en/of instellingen die werkzaam zijn in de organisatie of toelevering voor evenementen.

 • e.

  OZB: onroerende-zaakbelasting. De onroerende-zaakbelasting wordt geheven over onroerende zaken die binnen de gemeente liggen. De BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht) voert namens de gemeente Utrecht de heffing en invordering van deze lokale belasting uit. De OZB kent drie categorieën: eigendom niet-woningen; gebruik niet-woningen en eigendom woningen.

 • f.

  Contactberoepen: de beroepen die in het kader van de coronamaatregelen als 'contactberoepen' beperkingen zijn opgelegd.

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel om kleine ondernemers die zijn getroffen door COVID 19-maatregelen en in 2022 te maken krijgen met een OZB-verhoging, eenmalig tegemoet te komen met een subsidie.

Burgemeester en wethouders van Utrecht hebben ervoor gekozen om in 2022 de onroerendzaakbelasting (OZB) met 15,4% te verhogen. Daar staan miljoeneninvesteringen in de groei van de stad en herstel uit de crisis tegenover. Ook richten burgemeester en wethouders een vangnet in om de OZB-verhoging ietwat te verzachten, voor kleine ondernemers die werkzaam zijn in sectoren die het hardst zijn getroffen door corona. De sectoren zijn geselecteerd op basis van een mix van omzetverlies en omzetherstel, herstelvermogen, opgebouwde schuldenlast en inschatting van kans op bijzonder beheer.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

 • 1. De aanvrager:

  • a.

   staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • b.

   en heeft een onderneming waarin een tot dertig personen - inclusief eigena(a)r(en) - werkzaam zijn;

  • c.

   met de hoofdvestiging in de Gemeente Utrecht;

 • 2. De aanvrager:

  • a.

   is eigenaar of huurder van een niet-woning in de gemeente Utrecht in 2021 en 2022;

  • b.

   heeft voor hetzelfde object/dezelfde objecten in 2021 en 2022 een OZB aanslag gehad, met een verschil van minstens € 100.

 • 3. Om in aanmerking te komen voor subsidie:

  • a.

   staat de onderneming van de aanvrager bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder één van de volgende SBI-codes:

 • • 56 Eet en drinkgelegen

 • • 56.21 Event Catering

 • • 55.1 Hotels e.d.

 • • 82.3 Organiseren van congressen en beurzen

 • • 55.9 Overige logeervertrekken

 • • 90 Podiumkunsten en -vermaak, Theaters, schouwburgen en evenementenhallen

 • • 79.11 Reisbemiddeling

 • • 79.12 Reisorganisaties

 • • 93 Sport en recreatie

 • • 47.71 Winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten

 • • 47.72 Winkels in schoenen en lederwaren

 • 8553 Rijinstructeurs

  8691 (Para)medische beroepen

  9602 Persoonlijke verzorging

  of

  • b.

   kan de aanvrager onderbouwen werkzaam te zijn in een of meerdere van bovengenoemde branches en onder de doelstelling van deze regeling te vallen, ondanks registratie met een andere SBI-code bij de KvK dan genoemd in artikel 3 lid a,

 • of

  • c.

   kan de aanvrager onderbouwen dat de onderneming in de evenementenbranche opereert en door de coronamaatregelen is getroffen, ondanks registratie met een andere SBI-code bij de KvK dan genoemd in artikel 3 lid a.

   of

  • d.

   kan de aanvrager onderbouwen dat de onderneming opereert als tatoeëerder of sekswerker en door de coronamaatregelen is getroffen, ondanks registratie met een andere SBI-code bij de KvK dan genoemd in artikel 3 lid a.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stelt het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteit komt voor subsidie in aanmerking:

het verrichten van activiteiten in een onderneming die voldoet aan de vereisten zoals gesteld in artikel 3.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag moet voldoen aan de richtlijnen en verplichtingen van de geldende Algemene Subsidieverordening.

 • 1. Alle aanvragen moeten worden ingediend bij het college, gebruikmakend van het daarvoor bestemde digitale aanvraagformulier. Dit formulier is online te vinden op www.utrecht.nl/subsidie. Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 • 2. De subsidieaanvraag moet voorzien zijn van:

  • a.

   Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, met daarop de SBI-code en het aantal werkzame personen herkenbaar opgenomen.

  • b.

   Een kopie van de OZB-aanslagen 2021 en 2022, met daarop minstens de tenaamstelling, het object/de objecten en het opgelegde bedrag herkenbaar opgenomen.

  • c.

   Voor aanvragers die werkzaam zijn in een of meerdere van de genoemde branches in artikel 3 lid a, ondanks registratie met een andere SBI-code bij de KvK: een onderbouwing hoe de activiteiten van de onderneming vallen onder het doel van de regeling en binnen de geselecteerde branches.

  • d.

   Voor aanvragers die werkzaam zijn in de evenementenbranche, of als tatoeëerder of sekswerker: een onderbouwing dat de onderneming/ondernemer in de evenementenbranche, als tatoeëerder of als sekswerker opereert en door de coronamaatregelen is getroffen.

  • e.

   Een kopie van het bankrekeningnummer waarop de subsidie betaald moet worden.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

De aanvragen kunnen vanaf 1 april tot en met 30 november 2022 worden ingediend met e-herkenning via het digitale loket bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

Het subsidiebedrag bestaat uit het verschil tussen de OZB-aanslagen in 2021 en 2022, met een minimum van € 100 en een maximum van € 1.000

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag.

Aanvragen worden getoetst aan de criteria zoals omschreven in de ASV en deze nadere regel.

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 • 1. de aanvragen worden in behandeling genomen op basis van binnenkomst van de volledige aanvraag en binnen 13 weken besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht over de aanvraag.

 • 2. Wanneer aanvragen voldoen aan de eisen uit deze nadere regel wordt de subsidie verleend en direct vastgesteld. Dit wil zeggen, dat er geen verantwoording achteraf plaatsvindt.

Artikel 11 Evaluatie

Deze coronamaatregel wordt kort geëvalueerd bij de Programmaverantwoording 2022.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze nadere regel geldt van 1 april 2022 tot en met 31 december 2022.

Artikel 13 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie tegemoetkoming OZB-verhoging kleine ondernemers.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 14 september 2021.

De secretaris,

Gabriëlle G.H.M. Haanen

De burgemeester,

Sharon A.M. Dijksma