Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

Geldend van 20-09-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 14-07-2021

Intitulé

Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

Besluit van de dagelijks bestuur van Sabewa Zeeland tot vaststelling van het Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

Het dagelijks bestuur van Sabewa Zeeland;

overwegende dat;

 • 1.

  gebleken is dat een groot aantal inwoners van de toepassingsgebied van Sabewa Zeeland onevenredig is benadeeld door de hardheid van het stelsel van kinderopvangtoeslag waardoor zij in ernstige problemen zijn gebracht en velen nog verkeren;

 • 2.

  gemeenten op 28 september 2020 met de Belastingdienst/Toeslagen zijn overeengekomen dat zij een bijdrage zullen leveren aan de afwikkeling van de toeslagenaffaire;

 • 3.

  waterschappen op 26 februari 2021 hebben besloten een bijdrage te leveren aan de afwikkeling van de toeslagenaffaire;

 • 4.

  Sabewa Zeeland zich als uitvoeringsorganisatie, opgericht bij een Gemeenschappelijke Regeling door de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen en het waterschap Scheldestromen, inzet om een bijdrage te leveren en recht te doen aan gedupeerde ouders om te komen tot herstel van vertrouwen in de overheid;

 • 5.

  deze gedupeerde ouders zoveel mogelijke schuldenvrije toekomst verdienen;

 • 6.

  het zo snel als mogelijk kwijtschelden van publieke schulden, waaronder waterschap- en gemeentelijke belastingschulden, een essentieel onderdeel is van het herstellen van het collectief onrecht dat deze mensen door de overheid is aangedaan;

 • 7.

  de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen de grondslag zal bieden om waterschap- en gemeentelijke belastingvorderingen op gedupeerde ouders en hun toeslagpartners kwijt te schelden;

 • 8.

  de beoogde inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 1 januari 2022 is;

 • 9.

  Sabewa Zeeland het wenselijk acht om, vooruitlopend op deze inwerkingtreding, te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

besluit vast te stellen:

Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

Artikel 1: Verlenen kwijtschelding

 • 1.

  Het dagelijks bestuur besluit de openstaande vorderingen van ouders die gedupeerd zijn door de problemen rondom de kindertoeslagaffaire en die van de eventuele toeslagpartner, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur keurt goed dat de ambtenaar belast met invordering van waterschap- en gemeentelijke belastingen op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland, ambtshalve kwijtschelding verleent van vorderingen die vallen binnen de reikwijdte van de beoogde Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

 • 3.

  De ambtenaar belast met invordering van waterschap- en gemeentelijke belastingen op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland, verleent deze kwijtschelding bij een voor bezwaar vatbare beschikking waarop Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 2: Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en is van kracht tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt.

Artikel 3: Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

Aldus vastgesteld door de dagelijks bestuur op 14 juli 2021.

Ondertekening