Nadere subsidieregels Doortrappen Limburg 2021-2023

Geldend van 20-01-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere subsidieregels Doortrappen Limburg 2021-2023

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 14 september 2021 hebben vastgesteld:

Nadere subsidieregels Doortrappen Limburg 2021-2023

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Doelstelling/doel van de regeling

Het doel van deze nadere subsidieregels is om Nederlands Limburgse gemeenten financieel te ondersteunen bij het opzetten van gedragsinterventies met lokale partners gericht op het zolang mogelijk, in de zin van leeftijd, veilig laten deelnemen van 60-plussers aan het fietsverkeer. Voorbeelden van deze gedragsinterventies kunnen worden gevonden in het document ‘Doortrappen Interventies in provincie Limburg’ te vinden op www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen > Nadere subsidieregels Doortrappen Limburg 2021-2023. Onder een gedragsinterventie wordt geen investering van infrastructurele aard bedoeld.

Artikel 2 Doelgroep/aanvrager

 • 1. Nederlands Limburgse gemeenten kunnen op grond van deze nadere subsidieregels voor subsidie in aanmerking komen.

 • 2. De doelgroep van deze nadere subsidieregels zijn 60-plussers.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 3 Algemene subsidiecriteria

Om voor een subsidie op grond van deze nadere subsidieregels in aanmerking te komen, gelden de volgende algemene criteria:

 • 1.

  De gedragsinterventie(s) zoals bedoeld in artikel 1 is/zijn gericht op gedragsverandering bij 60-plussers, zodat deze groep zolang mogelijk, in de zin van leeftijd, kan blijven deelnemen aan het fietsverkeer.

 • 2.

  De gedragsinterventie(s) zoals bedoeld in artikel 1 vindt/vinden plaats in het jaar waarbinnen de subsidie is aangevraagd.

 • 3.

  De gedragsinterventie(s) zoals bedoeld in artikel 1 dienen in samenwerking met één of meerdere lokale partners te worden opgezet, bijvoorbeeld met fysiotherapeuten, (sport)clubs, ouderenbonden, huisartsen, fietsenzaken, lokale afdelingen ANWB, VVN en/of Fietsersbond.

 • 4.

  Een Nederlands Limburgse gemeente komt slechts éénmaal per kalenderjaar en op grond van een plan van aanpak met daarin de geplande gedragsinterventie(s) voor subsidie in aanmerking.

 • 5.

  Voor (een) bestaande (en terugkerende) gedragsinterventie(s) zoals bedoeld in artikel 1 die door de subsidieaanvrager reeds wordt/worden georganiseerd en/of gefinancierd vóór de inwerkingtreding van deze nadere subsidieregels, wordt geen subsidie op grond van deze nadere subsidieregels verstrekt, tenzij de gedragsinterventie(s) wordt/worden uitgebreid.

Artikel 4 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  de gedragsinterventie(s) niet aansluit(en) bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 1;

 • b.

  de subsidieaanvraag niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 2;

 • c.

  de gedragsinterventie(s) niet is/zijn gericht op de doelgroep zoals gesteld in artikel 2;

 • d.

  niet wordt voldaan aan de criteria zoals gesteld in artikel 3;

 • e.

  de Provincie Limburg dezelfde gedragsinterventie(s) al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;

 • f.

  de subsidieaanvraag betrekking heeft op activiteiten die gericht zijn op de continuïteit van een onderneming/instelling; en/of

 • g.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 9.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond van deze nadere subsidieregels jaarlijks vast.

 • 2. De wijze van verdeling van het subsidieplafond is te raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 6 Subsidiebedrag

 • 1. Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele projectkosten.

 • 2. Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt maximaal € 5.000,00 per subsidieaanvrager per kalenderjaar.

 • 3. Subsidies kleiner dan € 1.000,00 worden niet verstrekt.

Artikel 7 Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

 • 1. De kosten die direct samenhangen met de uitvoering van de gedragsinterventie(s) zijn subsidiabel. Hieronder vallen onder andere kosten voor de locatie, inhuur van sprekers en experts en materialen.

 • 2. Consumptieve kosten voor deelnemers aan de activiteiten zijn niet subsidiabel.

 • 3. Reguliere personeels- en bedrijfsvoeringskosten van de subsidieaanvrager zijn niet subsidiabel.

 • 4. Bij de uitbreiding van (een) gedragsinterventie(s) zoals bedoeld in artikel 3, lid 5 zijn enkel de kosten voor de uitbreiding subsidiabel.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 8 Indienen aanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2. Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven op het formulier en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht), dan wel digitaal middels eHerkenning (aanvragen van organisaties) of DigiD (aanvragen van particulieren) te worden ingediend. Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 9 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1. Subsidieaanvragen voor het kalenderjaar 2021 kunnen worden ingediend vanaf inwerkingtreding van deze Nadere subsidieregels en dienen uiterlijk op 15 oktober 2021 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2. Subsidieaanvragen voor de kalenderjaren 2022 en 2023 kunnen worden ingediend vanaf 1 januari van het betreffende kalenderjaar waar de subsidieaanvraag betrekking op heeft en dienen uiterlijk 1 juli van dat kalenderjaar te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 3. Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 11 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1. Deze Nadere subsidieregels treden in werking de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2. Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 2 juli 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen door Gedeputeerde Staten, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels Doortrappen Limburg 2021-2023”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 14 september 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer J.W. Remkes

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Toelichting

Fietsen is een gezonde manier van transport voor mensen om zich te verplaatsen van A naar B; dat geldt zowel voor de fysiek als voor de mentale conditie. Daarnaast is het een duurzaam vervoer in vergelijking met auto’s en bussen. Helaas staat Limburg onderaan de lijst van provincies kijkend naar het percentage fietsers. Daarnaast zijn van alle fietsers die in het verkeer een ongeluk krijgen of verongelukken veruit de meeste slachtoffers 60 jaar of ouder. In Limburg wordt deze groep steeds groter door vergrijzing. Redenen genoeg om extra aandacht aan deze groep te besteden en hen (weer) veilig laten deelnemen aan het verkeer.

Het Beleidskader Fiets 2019 – 2023 Focus op fietsbeleid heeft onder andere als doel het verhogen van het aantal fietskilometers, waarbij fietsveiligheid een belangrijke voorwaarde is. In het uitvoeringskader is dit uitgewerkt in een doelgroepenbenadering met als volgende doelstelling met betrekking tot de senior: Eind 2023 is het (veilig) fietsgebruik door ouderen gestegen, zonder dat het aantal geregistreerde ongevallen door senioren is gestegen (en bij voorkeur daalt). Het programma Doortrappen geeft invulling aan deze doelstelling.

Doortrappen tot je 100ste is een gedragsbeïnvloedingsprogramma en een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het programma richt zich op 60-plussers met als doel hen (weer) veilig en tot hun 100ste te laten deelnemen aan het fietsverkeer. Om dit doel te verwezenlijken zijn door het programmabureau verschillende materialen, handleidingen, video’s, etc. ontwikkeld te vinden op www.doortrappen.nl. Met deze middelen kunnen gemeenten in samenwerking met lokale partners aan de slag om gedragsinterventies op te zetten gericht op de doelgroep.

Doortrappen is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Gedragsbeïnvloeding Fiets van de Provincie Limburg. Dit betekent dat wij gemeenten wensen te ondersteunen in het opzetten van gedragsinterventies, waarvoor deze subsidieregeling is opgesteld. Gemeenten kunnen van deze regeling gebruik maken voor het opzetten van de activiteiten.