Reglement taken en bevoegdheden Auditcommissie Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Geldend van 21-09-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Reglement taken en bevoegdheden Auditcommissie Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;

gelet op artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio

Zuid-Holland Zuid;

b e s l u i t :

vast te stellen het volgende Reglement taken en bevoegdheden Auditcommissie Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Artikel 1. Instelling

 • 1. De auditcommissie vindt haar grondslag in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid artikel 27.

 • 2. De auditcommissie zoals bedoeld in lid 1 is geëigend bestuurlijk advies te geven aangaande hetgeen in artikel 27 is opgenomen en wordt daarmee aangehaald als “bestuurlijke auditcommissie”.

Artikel 2. Samenstelling commissie

 • 1. De bestuurlijke auditcommissie bestaat uit drie tot vier leden, twee leden uit het algemeen bestuur en maximaal twee externe leden.

 • 2. De leden worden benoemd door het algemeen bestuur.

 • 3. De zittingsperiode van de leden uit het algemeen bestuur eindigt als deelname aan het algemeen bestuur eindigt.

 • 4. Een extern lid wordt aangesteld door het algemeen bestuur op voordracht van het dagelijks bestuur.

 • 5. Ten behoeve van de aanstelling van een extern lid wordt een profiel opgesteld. Hij of zij heeft ten minste:

  • a)

   Brede financiële expertise en kennis van bedrijfsvoeringprocessen, risico’s en borging;

  • b)

   Regionale binding en daarmee begrip voor de bestuurlijke dynamiek van VRZHZ;

  • c)

   Gevoel voor het bestuurlijke en politieke speelveld en de maatschappelijke opdracht van de VRZHZ;

  • d)

   Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand en is daarmee ‘spiegelend’ ten aanzien van reguliere processen op het gebied van bedrijfsvoering en beleidsvoering.

 • 6. De zittingsduur van een externe lid eindigt:

  • a)

   Als het extern lid zelf ontslag neemt.

  • b)

   Na een zittingsperiode van 3 jaar.

Artikel 3. Vaste aanwezigen ter vergadering

Naast de leden van de auditcommissie zijn in de regel de volgende personen bij de vergadering van de auditcommissie aanwezig:

 • 1.

  De portefeuillehouder bedrijfsvoering/financiën uit het dagelijks bestuur.

 • De portefeuillehouder is geen lid van de auditcommissie maar sluit aan bij de vergaderingen van de auditcommissie als deelnemer/adviseur.

 • 2.

  De algemeen directeur.

  • a)

   Bij afwezigheid van de algemeen directeur wordt deze vervangen door de plaatsvervangend directeur.

  • b)

   De algemeen directeur heeft een informerende en adviserende rol naar de auditcommissie.

 • 3.

  De concerncontroller.

  • a)

   Bij afwezigheid van de concerncontroller wordt deze niet vervangen.

  • b)

   De concerncontroller heeft een informerende rol naar de auditcommissie.

  • c)

   Tevens adviseert de concerncontroller welke bestuurlijke aangelegenheden en financiële voorschriften voor advies voorgelegd kunnen worden aan de auditcommissie zodat zij haar adviesrol kan uitoefenen aan het dagelijks bestuur.

 • 4.

  Het hoofd financiën is bij iedere vergadering aanwezig en heeft een informerende rol naar de auditcommissie.

 • 5.

  De auditcommissie kan in overleg met de concerncontroller de accountant ter vergadering uitnodigen.

Artikel 4. Taken en bevoegdheden

De commissie heeft tot taak en de bevoegdheid:

 • 1.

  Het dagelijks bestuur jaarlijks te adviseren over de financiële huishouding; tenminste zijnde:

  • a)

   de bestuurlijke rapportages (BURAP)

  • b)

   de (concept) concernbegroting;

  • c)

   de (concept) jaarstukken en het voorstel voor de bestemming van het jaarresultaat.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur te adviseren over het rapport van bevindingen bij de jaarrekening en de eventueel te nemen maatregelen naar aanleiding daarvan .

 • 3.

  In aanvulling op lid 1 tevens haar toetsende en signalerende rol uit te voeren.

 • 4.

  De auditcommissie doet aan het algemeen bestuur verslag van haar werkzaamheden. Daartoe wordt het advies ter kennisname aan het algemeen bestuur aangeboden.

Artikel 5. Advies

 • 1. De leden van de auditcommissie verstrekken aan het dagelijks bestuur een advies dat zowel eensluidend als van elkaar afwijkend kan zijn.

 • 2. De portefeuillehouder bedrijfsvoering/financiën is bevoegd een afwijkend advies te geven.

Artikel 6. Vergaderingen

 • 1. De bestuurlijke auditcommissie staat onder voorzitterschap van één van de twee algemeen bestuursleden, die zitting hebben in het algemeen bestuur, onderling te bepalen.

 • 2. Indien minder dan twee leden ter vergadering aanwezig zijn, heeft de vergadering geen doorgang. Er wordt een nieuwe datum vastgesteld.

 • 3. De leden van de commissie worden bij afwezigheid niet vervangen.

 • 4. Indien een lid niet aanwezig kan zijn, kan hij/zij zijn/haar advies overbrengen aan de voorzitter van de commissie ter inbreng van de vergadering.

 • 5. De auditcommissie vergadert ten minste één keer per jaar inzake de concernbegroting en de jaarrekening en voorts zoveel als de commissie nodig acht.

 • 6. De auditcommissie vergadert altijd vóórdat de vergadering van het dagelijks bestuur plaatsvindt zodat haar advies overgebracht kan worden, mits het relevante onderwerpen betreft voor de auditcommissie.

 • 7. De auditcommissie wordt ondersteund door een secretaris. De secretaris draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de agenda en vergaderstukken, de doorgeleiding van adviezen van de bestuurlijke auditcommissie aan het dagelijks bestuur, als ook voor de verslaglegging en archivering van stukken.

Artikel 7. Openbaarheid

 • 1. De vergaderingen van de bestuurlijke auditcommissie zijn niet openbaar.

 • 2. De leden van de bestuurlijke auditcommissie treden niet naar buiten met stukken, conversaties en het advies aan het dagelijks bestuur.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 1 april 2021.

de secretaris,

C.P. Frentz

de voorzitter,

Mr. A.W. Kolff