Overwegende dat het noodzakelijk is een beleidsregel vast te stellen voor het verstrekken van subsidies uit het Toegankelijkheidsfonds gemeente Sint Anthonis 2021;

Geldend van 14-09-2021 t/m heden

Intitulé

Overwegende dat het noodzakelijk is een beleidsregel vast te stellen voor het verstrekken van subsidies uit het Toegankelijkheidsfonds gemeente Sint Anthonis 2021;

Gelet op:

• Titel 4:2 en 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

• De nota Subsidiebeleid gemeente Sint Anthonis 2014;

Besluit vast te stellen de:

Beleidsregel Toegankelijkheidsfonds gemeente Sint Anthonis 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis;

• Artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014;

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

a. Subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014;

b. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis;

c. Eenmalige subsidie: incidentele subsidie, als bedoeld in artikel 1 onder d van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014;

d. Fysieke toegankelijkheid: dat iedereen, ook mensen met een beperking, alle ruimtes binnen en buiten moeten kunnen gebruiken;

e. Toegankelijkheidsfonds: een fonds als impuls voor ondernemers om de toegankelijkheid van gebouwen met een publieke functie voor mensen met een beperking, te vergroten;

f. Investering: investeren in eenvoudige aanpassingen na een schouw die de toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeteren;

g. Ondernemers: de eigenaar of exploitant van een gebouw;

h. Schouwen: ‘Schouwen’ is een methode waarmee lokale belangenbehartigers zoals het PGSA een beeld kunnen geven van de toegankelijk van de openbare ruimte en voor publiek toegankelijke gebouwen. Het PGSA gebruikt hiervoor de Schouwlijsten van het VCP;

i. PGSA: Platform Gehandicapten Sint Anthonis is een belangenorganisatie voor en door inwoners met een beperking.

Artikel 2 Doelstelling

Het realiseren van gemeentelijk beleid voor de eenmalige subsidiëring van investeringen voor het verbeteren van de fysieke toegankelijkheid van gebouwen met een publieke functie in de gemeente Sint Anthonis.

Artikel 3 Investeringen die voor subsidie in aanmerking komen

Er kan een eenmalige subsidie verstrekt worden voor de kosten van:

1. Investeringen voor het verbeteren van de fysieke toegankelijkheid voor inwoners met een beperking;

2. De kosten die de ondernemer maakt voor investeringen in de onroerende zaak die direct bijdragen aan het verbeteren van de fysieke toegankelijkheid of het gebruik ervan door mensen met een beperking (bijv. een automatische deuropener of een aangepast toilet);

3. De kosten die de ondernemer maakt voor investeringen in roerende zaken (bijv. een oprijplaat).

Artikel 4 Subsidievereisten

Een subsidie wordt alleen verstrekt als er wordt voldaan aan de volgende criteria:

1. De investering vindt plaats voor een voor publiek toegankelijk gebouw in de gemeente Sint Anthonis;

2. De subsidieaanvraag vindt plaats vanaf datum publicatie tot 15 december 2021 en betreft aanvragen voor nieuwe investeringen die nog gerealiseerd gaan worden.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Een aanvraag wordt afgewezen als:

1. De investeringen zijn gestart voordat de aanvraag is ingediend;

2. Voor de aanpassing subsidie verstrekt is, of kan worden, op basis van een andere regeling.

Artikel 6 Subsidieplafond en subsidiehoogte

1. Het college stelt het subsidieplafond van deze regeling vast op € 20.000,--;

2. Kleine aanpassingen tot € 500,- worden volledig vergoed. Deze vergoeding geldt slechts een keer en vervalt dus bij meerdere aanvragen voor dezelfde onroerende zaak;

3. De bijdrage boven de € 500,- is gemaximeerd op: maximaal 50% van de kosten wanneer die gemaakt worden door een onroerende zaak die een “non-profit“ functie heeft; maximaal 25% van de kosten (exclusief BTW) wanneer de onroerende zaak een “profit” functie heeft;

4. Het maximaal bedrag dat voor subsidie in aanmerking komt is € 1.000 per onroerende zaak;

5. Verstrekking van subsidie voor aanvragen vindt plaats op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond van deze beleidsregel bereikt is.

Artikel 7 Aanvragen van subsidie

1. Een aanvraag wordt ingediend met een daarvoor vastgesteld aanvraagformulier wat te vinden is op Subsidies en leningen - Inwoners - Gemeente Sint Anthonis;

2. Er kan een aanvraag ingediend worden tot het subsidieplafond van € 20.000,- is bereikt;

3. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen met als bijlage de offerte voor de investering, een foto en/of een (bouw)tekening:

4. Alle aanvragen worden mede beoordeeld door het PGSA;

5. Indien nodig voert het PGSA voor de beoordeling een schouw uit op de locatie.

Artikel 8 Procedure behandeling aanvragen

1. De volgorde van binnenkomst van volledige ingevulde aanvraagformulieren bepaalt de volgorde van behandeling en verdeling voor de eenmalige subsidie;

2. Er wordt binnen 8 weken een besluit genomen;

3. Bij toekenning van de eenmalige subsidie wordt het afgesproken bedrag uitbetaald op basis van de ingediende originele betalingsfactuur en een foto;

4. De subsidie wordt verleend als incidentele subsidie, als bedoeld in artikel 1 onder d van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014;

5. De subsidie is na ontvangst van de documenten bij 8.3 meteen vastgesteld.

Artikel 9 Toepassing Algemene Subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014 is van toepassing op deze beleidsregel. De in artikel 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014 vermelde begripsomschrijvingen worden geacht onderdeel uit te maken van deze beleidsregel.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen een artikel of artikelen van deze beleidsregel buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van de aanvrager, leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 11 Citeerregel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel Toegankelijkheidsfonds Sint Anthonis 2021”.

Artikel 12 Inwerkintreding en duur van deze beleidsregel

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na publicatie en vervalt op 31 december 2021 of eerder indien het subsidieplafond is bereikt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis, d.d. 14 september 2021

De secretaris, de burgemeester,

J.W. (Jeanine) Vonk-Van Meteren MSc M.A. (Marcel) Fränzel MSc