Was-wordt-tabel wijziging in Legesverordening 2021

Geldend van 22-09-2021 t/m heden

Intitulé

Was-wordt-tabel wijziging in Legesverordening 2021

Leeswijzer bepalingen

In de ‘bestaande tekst’ zijn de woorden en leestekens waaraan iets verandert, cursief gezet en – als het een facultatieve bepaling betreft – In de ‘nieuwe tekst’ zijn de nieuwe woorden en leestekens vet gedrukt.

Bestaande tekst

Artikel 2 Belastbaar feit (oud)

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 2 Belastbaar feit (nieuw)

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

A het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte dienste

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Tarieventabel In Titel 1 Algemene dienstverlening; Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.5 van een Nederlandse identiteitskaart: (oud)

1.2.5.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 64,00

1.2.5.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 32,90

1.2.6 voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen: € 50,90

1.2.5 van een Nederlandse identiteitskaart: (nieuw)

1.2.5.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 67,55

1.2.5.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 36,45

1.2.6 van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon € 32,90

1.2.7 voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen: € 50,90

Ondertekening