Subsidieregeling Energiefonds Goeree-Overflakkee

Geldend van 12-07-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Energiefonds Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat het met het oog op de verdeling van de gelden uit het Energiefonds Goeree-Overflakkee aanbeveling verdient een regeling vast te stellen;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 3 en 19 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015 en de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de separate anterieure overeenkomsten;

besluiten vast te stellen de volgende Subsidieregeling Energiefonds Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • -

  aanvrager: een rechtspersoon die voor een subsidie in aanmerking wil komen, niet zijnde een commerciële partij;

 • -

  buitenruimte: locatie die (eventueel onder bepaalde voorwaarden) openbaar toegankelijk is voor publiek;

 • -

  cofinanciering: vorm van gezamenlijke financiering, waarbij aanvrager(s) door middel van het inzetten van eigen middelen, vrijwilligersinzet of middelen van derden een (financiële) bijdrage lever(t)(en) aan de kosten die verbonden zijn aan het project voor activiteiten die anders hadden moeten worden gesubsidieerd;

 • -

  duurzame balans: projecten en initiatieven die een bijdrage leveren aan een gezonde balans tussen mens, milieu en welvaart, de Triple P-gedachte (Planet, People and Prosperity);

 • -

  Energiefonds: het Energiefonds Goeree-Overflakkee;

 • -

  initiatief: een voorstel of handeling om iets in of voor de samenleving en/of leefomgeving in gang te zetten of op te starten;

 • -

  innovatief: vernieuwd zijn en/of een vernieuwd element in zich hebben;

 • -

  leefbaarheid: het samenspel tussen fysieke kwaliteit, sociale kwaliteit en veiligheid van de omgeving;

 • -

  project: een incidentele kerngebonden activiteit, die duidelijk gebonden is aan tijd, geld en resultaat;

 • -

  verordening: Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

 • -

  vrijwilligersinzet: inzet van vrijwilligers in uren ten behoeve van het project.

Artikel 2 Karakter regeling en toepasselijkheid verordening

 • 1. Deze regeling is een regeling als bedoeld in artikel 3 van de verordening.

 • 2. De bepalingen uit de verordening zijn van toepassing, voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel subsidieregeling

Doel van deze subsidieregeling is stimuleren en ondersteunen van projecten en initiatieven die gericht zijn op het opbouwen en versterken van de sociaal-maatschappelijke relaties, het vergroten van de kwaliteit en veiligheid van de buitenruimte en het bevorderen van een duurzame balans tussen mens, milieu en welvaart of een combinatie van deze drie in de desbetreffende kernen.

Artikel 4 Toepassingsbereik

 • 1. De gelden uit het Energiefonds Goeree-Overflakkee worden primair beschikbaar gesteld voor projecten in de kern:

  • a.

   Melissant, postcode 3248 voor zover het de opbrengst van het Zonnepark Melissant betreft;

  • b.

   Ooltgensplaat, postcode 3257 voor zover het de opbrengst van het Zonnepark Ooltgensplaat betreft.

 • 2. De gelden die na drie kalenderjaren, ingaande per 1 januari 2023, niet in de desbetreffende kernen zijn besteed of zijn toegekend aan een project of initiatief, kunnen worden ingezet voor andere kernen binnen de gemeente Goeree-Overflakkee.

Artikel 5 Projecten en initiatieven die voor een subsidie in aanmerking komen

Voor een subsidie komen in aanmerking projecten en initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de kern en gericht zijn op:

 • a.

  het opbouwen en versterken van de onderlinge sociaal-maatschappelijke relaties tussen de inwoners onderling gericht op mensen kennen, samen dingen doen en omzien naar elkaar;

 • b.

  het vergroten van de kwaliteit en veiligheid van de buitenruimte;

 • c.

  het bevorderen van een duurzame balans tussen mens, milieu en welvaart; of

 • d.

  een combinatie van a, b en c.

Artikel 6 Projecten en initiatieven die niet voor een subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie wordt alleen verleend voor de redelijke kosten die direct verband houden met de uitvoering van het project of initiatief als bedoeld in artikel 3 en niet voor structurele kosten.

 • 2. Er wordt tevens geen subsidie toegekend indien:

  • a.

   er sprake is van regulier onderhoud of vervanging;

  • b.

   wanneer er geen aantoonbaar draagvlak is bij de te bereiken doelgroepen;

  • c.

   reeds is begonnen met de uitvoering van het project of initiatief;

  • d.

   de gevraagde subsidie minder dan € 1.000,- is;

  • e.

   voor het project of initiatief geen vergunning kan worden verleend; of

  • f.

   wanneer bij fysieke projecten of initiatieven in de openbare ruimte het beheer en onderhoud niet vooraf is geregeld.

 • 3. Een project of initiatief dat op basis van de criteria, zoals genoemd in artikel 9, eerste lid, minder dan zeven punten behaalt, komt niet voor subsidieverlening in aanmerking.

Artikel 7 Subsidiebudget en subsidieplafond

 • 1. Het fonds wordt, conform de afspraken zoals vastgelegd in de desbetreffende overeenkomsten voor de kernen Melissant en Ooltgensplaat, tot en met 31 december 2033 gevuld met een jaarlijkse bijdrage.

 • 2. Het subsidieplafond is het bedrag dat jaarlijks in overeenstemming met de gemaakte afspraken in het Energiefonds voor die desbetreffende kern wordt overgemaakt.

Artikel 8 Aanvraag, in te dienen gegevens en beslistermijn

 • 1. Een aanvraag om een subsidie uit het Energiefonds kan gedurende het gehele jaar worden ingediend.

 • 2. Een aanvraag om een subsidie uit het Energiefonds wordt ingediend met behulp van het formulier, zoals opgenomen in bijlage 1.

 • 3. De aanvrager levert desgevraagd nadere informatie over het project of initiatief.

 • 4. Artikel 17, tweede lid, onderdeel a, c en d, van de verordening is niet van toepassing voor een aanvraag om een subsidie uit het Energiefonds.

 • 5. In afwijking van artikel 10, eerste lid, van de verordening beslissen burgemeester en wethouders uiterlijk twee maanden na het indienen van de aanvraag.

Artikel 9 Beoordeling

 • 1. De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   mate van samenwerking met en betrokkenheid van andere partijen;

  • b.

   diversiteit van te bereiken doelgroepen;

  • c.

   mate van draagvlak bij de te bereiken doelgroep(en);

  • d.

   mate van aansluiting bij de onderwerpen zoals omschreven in artikel 5, onderdeel a tot en met c, of een combinatie daarvan;

  • e.

   mate van cofinanciering door onder andere sponsoring, kaartverkoop of inkomsten catering;

  • f.

   mate van aandacht voor communicatie; en

  • g.

   mate van inzet van vrijwilligers in uren.

 • 2. De beoordeling leidt tot toekenning van een aantal punten aan de hand van de scoretabel zoals die is opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling.

 • 3. Per aanvraag kunnen bonuspunten worden toegekend. Er wordt een bonuspunt toegekend indien:

  • a.

   het project of initiatief is opgenomen in het vigerende leefbaarheidsplan van de kern;

  • b.

   het project of initiatief aansluit bij alle drie de onderwerpen zoals omschreven in artikel 5, onderdeel a tot en met c; of

  • c.

   het project of initiatief voor de kern innovatief is.

 • 4. Aanvragen die voldoen aan de minimale score zoals genoemd in artikel 6, derde lid, worden afgehandeld op basis van de volgorde in score, waarbij geldt dat de hoogste score als eerste voor subsidie in aanmerking komt, aflopend tot de laatste minimale score totdat het maximaal beschikbare budget is bereikt.

Artikel 10 Verlening

 • 1. Afhankelijk van de hoeveelheid financiële middelen worden de projecten en initiatieven bekostigd die de hoogste score hebben aan de hand van de criteria genoemd in artikel 9 en die passen binnen de beschikbare financiële middelen.

 • 2. Het maximaal te verlenen bedrag bedraagt 50% van het beschikbare bedrag van één jaar. Het betreft het bedrag voordat er eventueel middelen vanuit eerdere jaren zijn toegevoegd.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in individuele gevallen artikel 10, tweede lid, buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover het niet toekennen van subsidie voor een project dat past binnen de omschrijving zoals genoemd in artikel 6 en voldoet aan de criteria zoals opgenomen in artikel 9, eerste en derde lid, leidt tot een onredelijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Weigeringsgronden

Subsidieverlening kan worden geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag niet voldoet aan een van de eisen van deze subsidieregeling;

 • b.

  de activiteiten niet in overwegende mate ten goede komen aan de desbetreffende kern en haar ingezetenen;

 • c.

  gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de activiteiten onvoldoende bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Energiefonds; of

 • d.

  het vastgestelde subsidieplafond wordt of is overschreden

Artikel 13 Verplichtingen subsidieontvanger

Onverlet verplichtingen op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de verordening zijn aan de subsidieverlening de volgende verplichtingen verbonden:

 • a.

  het project of initiatief moeten binnen zes maanden na verlening van de subsidie zijn gestart;

 • b.

  de subsidieontvanger staat open voor overleg over de invulling van het project of initiatief;

 • c.

  de subsidieontvanger neemt deel aan bijeenkomsten die voor hem worden georganiseerd;

 • d.

  de subsidieontvanger draagt er zorg voor dat op vormen van voorlichting- en communicatie-uitingen, die verband houden met het project of initiatief waarvoor de subsidie is verleend, de term Energiefonds Goeree-Overflakkee aanwezig is; en

 • e.

  de subsidieontvanger informeert burgemeester en wethouders zodra aannemelijk is dat het project of initiatief waarvoor een subsidie is verleend niet of niet volledig zal worden uitgevoerd.

Artikel 14 Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en vervalt wanneer de termijnen zoals vastgelegd in de respectievelijke overeenkomsten en beschreven in artikel 7 eindigen.

 • 2. Deze subsidieregeling blijft van toepassing op:

  • a.

   volledige aanvragen die zijn ingediend voor de vervaldatum van deze subsidieregeling;

  • b.

   de afwikkeling van subsidies die voor de vervaldatum op basis van deze regeling zijn verleend; en

  • c.

   bezwaar- en beroepsprocedures ten aanzien van die subsidies.

Artikel 15 Citeertitel

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling Energiefonds Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 7 september 2021 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman

BIJLAGE 1: AANVRAAGFORMULIER ENERGIEFONDS GOEREE-OVERFLAKKEE

GEGEVENS AANVRAGER

Naam aanvrager

 

Contactpersoon

 

Postadres

 

Postcode en plaats

 

Telefoonnummer

 

e-mailadres

 

Rekeningnummer (IBAN)

 

Tenaamstelling bij bank

 

Adresgegevens behorende bij tenaamstelling bank

 

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel

 

BTW-nummer (indien BTW-plichtig)

 

ONDERTEKENING DOOR HOOFDAANVRAGER

Datum ondertekening

 

Naam voorzitter en handtekening

 

Naam secretaris en handtekening

 

Naam penningmeester en handtekening

 

1) Algemeen

A) Naam van het project:

1B) Voor welke kern wordt de subsidie aangevraagd?

 • O

  Melissant

 • O

  Ooltgensplaat

1C) Is het project opgenomen in het leefbaarheidsplan van de kern?

 • O

  Ja

 • O

  Nee

1D) Wordt de aanvraag voor dit project voor de eerste of de tweede keer ingediend?

2) Omschrijving van de activiteit:

A) Geef een omschrijving van het project

B) Wat is het gewenste resultaat van het project?

3) Waar is het project op gericht?

 • O

  Het opbouwen en versterken van de onderlinge sociaal/maatschappelijke relaties

 • O

  Het vergroten van de kwaliteit en de veiligheid van de buitenruimte

 • O

  Het bevorderen van een duurzame balans tussen mens, milieu en welvaart

Toelichting:

4) Locatie van het project:

Op welke locatie(s) vindt het project plaats?

5) Datum en tijd

Op welke dag of in welke periode vindt het project plaats?

6) Doelgroep(en) en draagvlak

A) Voor welke doelgroep(en) wordt het project of initiatief georganiseerd?

-

-

-

B) Waarom is voor deze doelgroepen is gekozen?

C) Waaruit blijkt dat er bij de doelgroepen draagvlak is voor dit project/initiatief?

7) Samenwerking

Met welke organisaties wordt samengewerkt en wat is hun bijdrage?

Naam organisatie

Contactpersoon

E-mailadres

Bijdrage aan het project/initiatief

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9) Vernieuwend en innovatief

Geef een toelichting in hoeverre het project/initiatief vernieuwend en innovatief is.

10) Communicatie

(welke communicatie- en/of promotiemiddelen worden ingezet om bekendheid te geven aan het project)

 • O

  Persberichten

 • O

  Flyer, posters e.d.

 • O

  Eigen website en/of Nieuwsbrief

 • O

  Social media (Facebook, Twitter, Instagram e.d.)

 • O

  Vermelding Platform Samen0187

 • O

  Anders:

11) Begroting

Toelichting: geef in kolom A een overzicht van de verschillende kostenposten, zoals aanschaf materiaal, inhuur derden, huur catering e.d.

Geef in kolom B aan welke inkomsten daar tegenover staan om de kosten te dekken, zoals eigen bijdrage, inkomsten uit verkoop, sponsorbijdrage of andere fondsen.

De hoogte van het subsidiebedrag (C) kunt u bepalen door de inkomsten (B) van de totale kosten (A) af te trekken. Ter controle het totaal van B+C moet hetzelfde bedrag zijn als het totaal van kolom A.

Kostenposten (A)

Bedrag in €‘s

Inkomsten (B)

Bedrag in €’s

 
 

Eigen bijdrage aanvrager

 
 
 

Sponsoring

 
 
 

Subsidies of fondsen van derden

 
 
 

Verkoop (bijv. kaartjes)

 
 
 
 
 
 
 

SUBTOTAAL (B)

 
 
 
 
 
 
 

Gevraagde bijdrage Energiefonds Goeree-Overflakkee (C)

(C=A min B)

 
 
 
 
 

TOTAAL (A)

 

TOTAAL (B+C)

 

12) Vrijwilligersuren

Hoeveel uur aan vrijwillige inzet verwacht u dat noodzakelijk is voor de uitvoering van het project of initiatief: ......... uur.

13) Vergunningen

A) Is een vergunning of melding voor de uitvoering van het project nodig? Denk aan een omgevings- of evenementenvergunning.

Ja/nee

Toelichting:

NB: als u niet weet of de activiteiten van het project vergunning – of meldingsplichtig is, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening van de gemeente via

14 0187

B) Indien ja, is de vergunning of melding al aangevraagd c.q. gemeld?

Ja/nee

Toelichting:

Contactpersoon gemeente (naam en e-mailadres):

14) Risico’s

Zijn er vooraf of tijdens de uitvoering van het project risico’s waardoor het project niet door zou kunnen gaan en geef aan hoe daar rekening mee wordt gehouden.

15) Beheer en onderhoud

Wordt er iets in de openbare ruimte geplaatst, zoals bijvoorbeeld bloembakken, informatiepanelen of een speeltoestel? Hoe is het beheer en onderhoud geregeld?

16) Bijlage(n)

 • O

  Toelichting begroting

 • O

  Projectplan (optioneel)

 • O

  Huishoudelijk reglement en/of statuten

 • O

  Offertes

 • O

  Andere voor de aanvraag relevante informatie

17) Aanvullende opmerkingen

BIJLAGE 2 SCOREFORMULIER AANVRAAG ENERGIEFONDS GOEREE-OVERFLAKKEE

Minimaal te behalen is 7 punten op basis van de criteria artikel 9, eerste lid

Naam project

 

Korte omschrijving van het project

of initiatief

 

Zaaknummer JOIN

 

Datum ontvangst

 

Streefdatum besluit (twee maanden

na ontvangst)

 

Eerste beoordeling door

 

Datum bespreking cluster DGW

 

Datum uitvoering

 

Voor de hoeveelste keer wordt

de subsidie aangevraagd?

 

Is de aanvraag compleet?

Ja/nee

Ondernomen acties om de aanvraag compleet

te maken. Sla alle correspondentie op in

de bijbehorende zaak in JOIN.

 

Gevraagd subsidiebedrag

 

Bedrag cofinanciering

 

Projectkosten totaal

 

Percentage cofinanciering

 

Bankrekeningnummer

 

Kamer van koophandel nummer

 
 

Bij een bouwwerk: is een omgevings- en/of watervergunning noodzakelijk?

Ja/nee

Indien Ja; geef dit door aan de desbetreffende afdeling en neem dit mee in de beschikking

Bij een evenement: is een melding of een vergunning noodzakelijk?

Ja/nee

Indien Ja; geef dit door aan de desbetreffende afdeling en neem dit mee in de beschikking

Moet de uitbetaling van de subsidie wachten tot dat de vergunning is verleend?

Ja/nee

 

ONDERDEEL

CRITERIA

Onvoldoende = 0 punten

Voldoende =

1 punt

Goed = 2 punten

totaal

A

Mate van samenwerking met andere partijen

 
 
 
 

B

Diversiteit van de te bereiken doelgroepen

 
 
 
 

C

Mate van draagvlak bij de te bereiken doelgroepen

 
 
 
 

D

Mate van aansluiting bij de onderwerpen artikel 5, a t/m c (LET OP! 1, 2 of 3 punten)

 
 
 
 

E

Mate van cofinanciering

 
 
 
 

F

Mate van aandacht voor communicatie

 
 
 
 

G

Mate van vrijwillige inzet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBTOTAAL CRITERIA (minimaal 7 punten)

 
 
 
 

 

BONUSPUNTEN

Ja = 1 punt

Bonus

Is het project of initiatief opgenomen in het vigerende leefbaarheidsplan?

 

Bonus

Aansluiting bij alle drie de onderwerpen genoemd in artikel 5, a t/m c

 

Bonus

Is het project of initiatief vernieuwd voor de kern?

 
 
 
 
 

SUBTOTAAL BONUSPUNTEN

 
 

TOTAAL AANTAL PUNTEN (CRITERIA + BONUS)

 

ONDERDEEL

TOELICHTING WEGINGSCRITERIA

MOTIVATIE BIJ TOEKENNING

A

Samenwerking met één andere partij = 0 punten, twee tot drie andere partijen = 1 punten, meer dan drie andere partijen = 2 punten

 

B

Een doelgroep= 0 punten, twee tot drie verschillende doelgroepen = 1 punt, meer dan drie verschillende doelgroepen = 2 punten

 

C

Doelgroep(en) is/zijn betrokken bij de voorbereiding = 1 punten, doelgroep(en) is/zijn zowel betrokken bij de voorbereiding als uitvoering

 

D

Vitaal toetsingscriteria: er moet aansluiting zijn met een of meerdere onderwerpen zoals genoemd in artikel 5 a t/m c. Per onderwerp 1 punt

 

E

Percentage cofinanciering van de geraamde projectkosten; 0-25% = 0 punten, 26-50% = 1 punt en meer dan 50% = 2 punten

 

F

Gebruik van één communicatiemiddel = 0 punten, twee tot drie middelen = 1 punt en meer dan drie middelen = 2 punten

 

G

Minder dan 10 uur vrijwillige inzet = 0 punten, tussen de 10 en 49 uur = 1 punt en meer dan 49 uur = 2 punten

 

BONUS

Is het project of initiatief ook opgenomen in het vigerende leefbaarheidsplan van het dorp, ja = 1 bonuspunt

 

BONUS

Sluit het project of initiatief aan bij alle drie de onderwerpen zoals genoemd in artikel 5, a t/m c, ja = 1 bonuspunt

 

BONUS

Is het project of initiatief vernieuwend voor de kern, ja = 1 bonuspunt