Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de oktoberviering Beleidsregels 3 oktoberviering 2021

Geldend van 17-09-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de oktoberviering Beleidsregels 3 oktoberviering 2021

De burgemeester van de gemeente Leiden;

gelet op artikel 2:25 Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2020;

gelet op artikel 3.4.4.1 Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020;

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 35 van de Alcoholwet;

gelet op het Evenementenbeleid Leiden 2020

besluit vast te stellen de: Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de oktoberviering Beleidsregels 3 oktoberviering 2021

Artikel 1. Voorrangsrecht 3 October Vereeniging

 • 1. De 3 October Vereeniging heeft gedurende de 3 oktoberviering het voorrangsrecht op het vrije gebruik van de openbare weg uitsluitend ten behoeve van voor algemeen publiek toegankelijke evenementen die deel uitmaken van de standaardviering.

 • 2. De hier bedoelde openbare weg ten behoeve van de standaardviering bestaat uit de straten, wegen, pleinen en grachten zoals benoemd in bijlage 1, alsmede extra locaties van de openbare weg, opgenomen in de evenementenvergunning, ten behoeve van de viering niet behorend tot het gebied van de standaardviering.

 • 3. Een aanvullend evenement is alleen mogelijk indien:

  • a.

   de 3 October Vereeniging geen gebruik maakt van haar voorrangsrecht;

  • b.

   hiervoor een evenementenvergunning is verleend;

  • c.

   het aanvullend evenement niet in strijd is met de aard van de 3 oktoberviering;

  • d.

   het evenement geen onaanvaardbare hinder veroorzaakt voor door de 3 October Vereniging georganiseerde onderdelen van de viering; en

  • e.

   handhaving van de in de vergunning van de 3 October Vereeniging vastgelegde geluidnormen niet onmogelijk wordt gemaakt.

Artikel 2. Indieningstermijnen

 • 1. Een aanvraag voor een evenementenvergunning voor de 3 oktoberviering dient uiterlijk 4 weken vóór het evenement bij de burgemeester te worden ingediend.

 • 2. Een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet ten behoeve van de 3 oktoberviering dient uiterlijk vier weken vóór het evenement bij de burgemeester te worden ingediend.

 • 3. Een aanvraag voor een standplaatsvergunning tijdens de 3 oktoberviering dient uiterlijk 2 weken vóór het evenement bij het college te worden ingediend.

 • 4. Op aanvragen die later dan de in lid 1, 2 en 3 genoemde termijnen worden ingediend kan mogelijk niet tijdig, dat wil zeggen, vóór het evenement, worden besloten.

Artikel 3. Calamiteiten- en vluchtroutes

 • 1. Objecten, zoals buitentaps, voedseluitgiftepunten, toiletten en parasols, mogen niet worden geplaatst op de in de bijlage 2 aangegeven calamiteitenroutes voor hulpdiensten en vluchtroutes.

 • 2. Objecten, zoals buitentaps, voedseluitgiftepunten, toiletten en parasols, zijn alleen toegestaan indien deze zijn opgenomen in een (evenementen-)vergunning.

 • 3. Overkappingen zijn niet toegestaan.

 • 4. Objecten, zoals podia en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn nooit toegestaan op de volgende locaties:

  • a.

   Hoek Turfmarkt/Ceciliastraat;

  • b.

   Het trottoir van de Turfmarkt;

  • c.

   Hoek Lange Mare/Ceciliastraat;

  • d.

   Hoek Rapenburg/Lange Brug;

  • e.

   Gehele Breestraat inclusief het trottoir;

  • f.

   Sint Jansbrug ter hoogte van de keerlus Oude Rijn- Donkersteeg;

  • g.

   Visbrug;

  • h.

   Kruispunt voor de Waaghoofdbrug aan de Aalmarktzijde.

 • 5. Brandkranen dienen te allen tijde vrij te blijven van obstakels en voor direct gebruik toegankelijk te zijn.

Artikel 4. Afstandsnorm muziekpodia/geluidsbronnen, geluidsmetingen

 • 1. Muziekpodia en/of geluidsbronnen mogen niet op een zodanige afstand van elkaar geplaatst worden dat metingen van de toegestane geluidsnormen niet meer betrouwbaar zijn. Muziekpodia en/of geluidsbronnen dienen minimaal 35 meter van elkaar geplaatst te zijn, gerekend vanaf het hart van de muziekpodia en/of geluidsbronnen.

 • 2. Teneinde een correcte geluidsmeting te waarborgen kan de burgemeester nadere voorschriften stellen met betrekking tot de richting van geluidinstallaties, de situering van podia, de locatie van meetpunten, het geluidsniveau en dergelijke.

 • 3. De evenementenvergunning bevat een plattegrond met de locaties waarop de geluidsmetingen worden uitgevoerd.

 • 4. De burgemeester kan op een evenementlocatie, indien daartoe aanleiding is, tijdens de 3 oktoberviering een lagere geluidsnorm vaststellen.

 • 5. De burgemeester kan, indien daartoe aanleiding is, tijdens de 3 oktoberviering afwijken van de afstandsnorm genoemd in lid 1.

Artikel 5. Procedure bij meerdere aanvragen voor hetzelfde aanvullende evenement/podiumlocatie

Indien voor een locatie meerdere aanvragen zijn ingediend en voor die locatie op grond van de evenementenkalender maar één vergunning kan worden verleend, vindt, nadat toepassing is gegeven aan artikel 1 van deze regeling, de vergunningverlening door een loting onder de betreffende aanvragers plaats.

Artikel 6. Intrekken oude beleidsregels

De Beleidsregels 3 oktoberviering 2019 worden ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 8. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels 3 oktoberviering 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 7 september 2021

drs. H.J.J. Lenferink

burgemeester van Leiden

Bijlage 1 – gebieden standaardviering zoals benoemd in convenant met 3 October Vereeniging

Minikoraal: Garenmarkt

Openlucht hutspotmaaltijd: Hooglandse Kerkgracht

Taptoe: Kaasmarktterrein en route: Pelikaanstraat, Haarlemmerstraat, Prinsessekade, Bostelbrug, Kort Rapenburg, Breestraat, Hogewoerdsbrug, Steenschuur (oostzijde), Van der Werfpark, Doezastraat, Jan van Houtkade, Geregracht (Jan van Houtmonument).

Pleintaptoe: Garenmarkt

Het kermisterrein: 2e Binnenvestgracht, terrein Molen De Valk, Molenwerf, terrein Lammermarkt (gelegen tussen de Valkbrug, de Nieuwe Mare (ter hoogte van de vluchtheuvel Langegracht) en de Nieuwe Beestenmarkt), Schuttersveld (gelegen tussen het Stationsplein en de Valkbrug), het terrein gelegen tussen het Schuttersveld, de Anthony Fokkerweg en de Marislaan, Beestenmarkt en Nieuwe Beestenmarkt, Rijnsburgersingel (gelegen tussen de Stationsweg en het Schuttersveld) en de stadszijde van het gedeelte Stationsplein tussen Schuttersveld en Stationsweg, driehoek Stationsplein/begin Stationsweg en het gedeelte van de Stationsweg tot en met de Rijnsburgersingel.

Stalling salonwagens kermis: De salon-, pak- en lastwagens worden op Vliegveld Valkenburg gestald. (kosten aanleg nutsvoorzieningen voor de tijdelijke bewoners komen voor rekening van de exploitatie van de kermis: bij de Vereeniging)

Historische Kermis: Pieterskerkplein

Reveille: Stadhuisplein

Haring & wittebrood uitreiking: Waaggebouw met delen Aalmarkt/Vismarkt.

Haring & wittebrood inschrijving: Waaggebouw. Mocht dit gebruik in de toekomst tot onevenredig nadeel leiden voor de gemeente dan treden de partijen in overleg om tot een representatieve andere locatie te komen.

Koraalzang: Van der Werfpark.

Polsstokverspringen: Van der Werfpark-Steenschuur

Straattheater: Het Van der Werfpark, de Steenschuur en het Pieterskerkplein.

Evenementenplein: Garenmarkt

Kinderactiviteiten: Stadhuisplein

Grote optocht: Afzettingen en afsluitingen. Burggravenlaan is opstelplaats die verder niet tot de route behoort. Route: Hoge Rijndijk, Utrechtsebrug, Plantagelaan, Levendaal, Korevaarstraat, Hogewoerdsbrug, Breestraat, Noordeinde, Noordeindeplein, Witte Singel, Zoeterwoudsesingel, De Laat de Kanterstraat. Ontbinding van de optocht in de Burggravenlaan. De wijken Groenhoven en Vreewijk zullen tijdens het passeren van de grote optocht langs de Witte Singel niet voor het verkeer bereikbaar zijn. Brandweer en ambulancediensten hebben altijd vrije doorgang naar de wijken.

Vuurwerk: Ankerpark e.o.

Bijlage 2 - calamiteiten en vluchtroutes