Regeling vervallen per 31-12-2022

Subsidieregeling Goed idee, doe er iets mee, gemeente Epe 2021

Geldend van 18-09-2021 t/m 30-12-2022

Intitulé

Subsidieregeling Goed idee, doe er iets mee, gemeente Epe 2021

Besluit van burgemeester en wethouders van Epe tot vaststelling van de SubsidieregelingGoed idee, doe er iets mee, gemeente Epe 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Epe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 juli 2021, zaaknr. 325693;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Epe 2017;

besluiten vast te stellen:

‘Subsidieregeling ‘Goed idee, doe er iets mee, gemeente Epe 2021

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Vereniging: een volgens Art 2:26 BW rechtspersoon met leden die gericht is op een bepaald doel.

 • 2.

  Stichting: een volgens Art. 2:285 BW door een rechtshandeling in het leven geroepen. rechtspersoon, welke geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken.

 • 3.

  Professionele organisatie met een maatschappelijk oogmerk: een organisatie zonder winstoogmerk met een maatschappelijke doelstelling waarvan de werknemers professionals zijn.

 • 4.

  Subsidieplafond: het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies in deze subsidieregeling.

 • 5.

  Preventieve zorg en ondersteuning: activiteiten die er aan bijdragen dat inwoners gezond zijn en blijven door in een zo vroeg mogelijk stadium zorg en ondersteuning te bieden.

 • 6.

  Zelfredzaamheid: het vermogen van mensen om zelfstandig hun leven te leiden en problemen op te lossen op alle levensterreinen, met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg.

 • 7.

  Eigen kracht: Eigen kracht: vermogens en mogelijkheden van mensen om zelf of met hun sociale netwerk oplossingen te vinden voor problemen.

 • 8.

  Sociaal isolement: het ontbreken van ondersteunende relaties in het persoonlijke leven; het gaat dan om relaties met familie, vrienden en bekenden waar mensen in geval van nood op terug kunnen vallen voor praktische, emotionele of gezelschapssteun.

 • 9.

  Activering: het stimuleren van inwoners tot het deelnemen en bijdragen aan de Eper samenleving

 • 10.

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen.

Artikel 2 Doel van de subsidieregeling

Doel van de subsidieregeling is het stimuleren van (ver)nieuwe(nde) activiteiten en diensten in de gemeente Epe die bijdragen aan preventieve zorg en ondersteuning voor inwoners van de gemeente Epe op één of meerdere van de volgende onderwerpen:

 • -

  stimuleren van de zelfredzaamheid van inwoners;

 • -

  versterken van de eigen kracht van inwoners en hun sociale netwerk;

 • -

  voorkomen van sociaal isolement;

 • -

  bevorderen van deelname aan het maatschappelijk leven;

 • -

  activering naar vrijwilligerswerk;

 • -

  versterken van de sociale samenhang tussen inwoners

 • -

  het bevorderen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van inwoners.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan professionele organisaties met een maatschappelijk oogmerk, verenigingen en stichtingen die actief zijn in de gemeente Epe.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

Per aanvraag wordt maximaal € 5.000,- (inclusief BTW) subsidie toegekend.

Artikel 5 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Overeenkomstig artikel 5 uit de Algemene Subsidieverordening gemeente Epe 2017 stelt de gemeenteraad een subsidieplafond vast voor deze subsidieregeling.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, waarbij als datum van ontvangst geldt de dag waarop de aanvraag volledig is.

 • 3.

  Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de subsidieaanvraag aan te vullen, dan geldt als indieningsdatum de datum van de volledige aanvraag.

 • 4.

  Indien het subsidieplafond wordt bereikt op een dag waarop er meerdere volledige aanvragen binnenkomen, wordt de volgorde van binnenkomst bepaald door middel van loting.

Artikel 6 Subsidieaanvraag

 • 1.

  In afwijking van artikel 6 lid, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Epe 2017 wordt een aanvraag voor subsidie digitaal ingediend via www.epe.nl.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag kan ook via gemeente@epe.nl worden ingediend indien een aanvrager de subsidieaanvraag volgens artikel 11, tweede lid, niet op tijd digitaal in kan dienen als gevolg van het niet hebben van eHerkenning.

 • 3.

  De subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van een plan waarin in ieder geval het volgende beschreven staat:

  • a.

   Een beschrijving, begroting en planning van het initiatief.

  • b.

   Welke doelgroep bereikt wordt en aan welk(e) onderwerp(en) uit artikel 2 het initiatief een bijdrage levert.

  • c.

   Een beschrijving hoe het initiatief een bijdrage levert aan de in lid b benoemde onderwerpen.

  • d.

   Een beschrijving waaruit blijkt dat het initiatief (ver)nieuw(end) en aanvullend is op het huidige aanbod in de gemeente Epe.

  • e.

   Een beschrijving waaruit blijkt dat er maatschappelijk draagvlak is voor het initiatief.

 • 4.

  Een onvolledige aanvraag wordt, nadat de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld de aanvraag aan te vullen en dit niet (tijdig) heeft gedaan, niet in behandeling genomen.

Artikel 7 Criteria

 • 1.

  Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   De mate waarin in de aanvraag het maatschappelijk draagvlak voor het initiatief aannemelijk is gemaakt.

  • b.

   De mate waarin uit de aanvraag blijkt dat het initiatief (ver)nieuw(end) en aanvullend is op het huidige aanbod.

  • c.

   De mate waarin uit de aanvraag blijkt dat initiatief bijdraagt aan één of meerdere in artikel 2 opgenomen onderwerpen.

 • 2.

  Per criterium kunnen 0-4 punten worden gehaald, waarbij geldt: 0:onvoldoende, 1:matig, 2: voldoende, 3:goed, 4:uitstekend.

Artikel 8 Beoordelingscommissie

 • 1.

  Het college wordt bij de beoordeling van de subsidieaanvragen als bedoeld in artikel 6 geadviseerd door een adviescommissie.

 • 2.

  De commissie heeft tot taak:

  • a.

   het toetsen van de subsidieaanvragen aan de criteria zoals genoemd in artikel 7;

  • b.

   het formuleren van een advies aan het college.

 • 3.

  De commissie bestaat uit vier leden, te weten een ambtenaar uit het team participatie, een ambtenaar uit het team leefbaar, een gebiedsregisseur en een lid van de Adviesraad sociaal domein. De adviescommissie wordt door het college benoemd voor de looptijd van deze subsidieregeling.

 • 4.

  De adviezen van de adviescommissie gaan vergezeld van een deugdelijke motivering.

 • 5.

  De commissie verricht haar taak onpartijdig en zonder vooringenomenheid.

 • 6.

  Een lid van de adviescommissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies, indien hij een persoonlijk belang heeft bij de subsidieverlening.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Alle kosten die redelijkerwijs direct zijn toe te rekenen aan een initiatief als bedoeld in artikel 6 zijn subsidiabel.

 • 2.

  Niet subsidiabel zijn de volgende kosten:

 • a.

  Kosten van catering en/of consumpties, tenzij deze kosten nodig zijn om uitsluiting te voorkomen en / of het doel van het initiatief te bereiken;

 • b.

  Presentjes en prijzen voor verloten;

 • c.

  Huisvestingskosten;

 • d.

  Kosten voor beheer en onderhoud van onroerend goed;

 • e.

  Onvoorziene kosten;

 • f.

  Kinderopvang, tenzij deze kosten nodig zijn om uitsluiting te voorkomen en / of het doel van het initiatief te bereiken;

 • g.

  Reiskosten, tenzij deze kosten nodig zijn om uitsluiting te voorkomen en / of het doel van het initiatief te bereiken;

 • h.

  Kosten in de vorm van geldelijke vrijwilligersvergoeding;

 • i.

  De aanschaf van materialen die ook gehuurd kunnen worden dan wel door de gemeente in bruikleen kunnen worden gegeven;

 • j.

  Niet noodzakelijke en bovenmatige kosten.

Artikel 10 Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Awb en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Epe 2017 kan de subsidie worden geweigerd indien:

 • 1.

  De aanvraag op één van de criteria uit artikel 7, eerste lid, nul punten scoort of als de totaalscore conform artikel 7, tweede lid, lager is dan zeven.

 • 2.

  Het een initiatief betreft waarmee een commercieel doel wordt nagestreefd;

 • 3.

  Het een initiatief betreft waarvoor op grond van een andere gemeentelijke regeling subsidie wordt of kan worden verleend.

 • 4.

  Het een initiatief betreft dat niet haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar is binnen de in de aanvraag vermelde planning.

 • 5.

  Als het initiatief beheer en onderhoud vergt dat niet vooraf geborgd is;

 • 6.

  De beoogde startdatum van het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd 14 weken of later is dan de indieningsdatum.

 • 7.

  Het een initiatief betreft dat buiten de gemeente Epe plaatsvindt.

Artikel 11 Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een subsidieaanvraag in het kader van deze regeling kan het hele jaar door worden ingediend.

 • 2.

  In afwijking van artikel 7, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Epe 2017 wordt de subsidieaanvraag ingediend 6 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met het initiatief waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 12 Subsidievaststelling en uitbetaling

In afwijking van artikel 8, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Epe 2017 wordt de subsidie binnen vier weken na een volledige aanvraag direct vastgesteld en vindt de betaling van het subsidiebedrag plaats binnen vier weken na de subsidievaststelling.

Artikel 13 Verplichtingen

 • 1.

  De aanvrager stuurt uiterlijk twee weken voor de beoogde startdatum van het gesubsidieerde initiatief een uitnodiging ter attentie van het college en de gemeenteraad via gemeente@epe.nl.

 • 2.

  Als een initiatief, of een deel hiervan, onverhoopt niet door kunnen gaan, brengt de aanvrager, gemotiveerd, de gemeente hiervan direct op de hoogte.

 • 3.

  De activiteiten / diensten die vallen binnen het gesubsidieerde initiatief moeten voldoen aan de dan geldende corona maatregelen.

 • 4.

  Het initiatief wordt bekendgemaakt via de voor de doelgroep geëigende communicatiekanalen.

 • 5.

  De subsidieontvanger draagt zorg voor de vergunningen, ontheffingen en overige toestemmingen die nodig zijn voor de uitvoering van het initiatief.

 • 6.

  Bij de publiciteit over het initiatief wordt vermeld dat het initiatief (mede) tot stand is gekomen door een subsidie op grond van deze subsidieregeling.

Artikel 14 Mandaat

De beslissing en ondertekening van de beschikking als bedoeld in artikel 12, met uitzondering van de bevoegdheid genoemd in artikel 15, wordt namens het college door de teamleider Leefbaar en Veilig genomen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen en met uitzondering van de artikelen 2, 5 en 6, een artikel of artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan gelet op het belang van de aanvrager leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het subsidiebesluit.

Artikel 16 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na bekendmaking daarvan.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ´subsidieregeling Goed idee, doe er iets mee, gemeente Epe 2021´.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe op 28 juli 2021.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Epe,

de burgemeester, dhr. dr. T.C.M. Horn

de secretaris, mw. C. Kats