Regeling vervallen per 01-07-2022

Subsidieregeling innovatiematrix Fryslân 2

Geldend van 16-09-2021 t/m 30-06-2022

Intitulé

Subsidieregeling innovatiematrix Fryslân 2

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;

besluiten de Subsidieregeling innovatiematrix Fryslân 2 vast te stellen als volgt:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • -

  brede welvaart van Fryslân: de ontwikkeling van Fryslân tot een rijke brede welvaartsregio en een duurzame en dynamische delta, waarin economische ontwikkeling hand in hand gaat met een verbeterde leefomgeving die circulair, gelukkig en inclusief is.

 • -

  de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in de de-minimisverordening;

 • -

  de-minimisverordening: Verordening (EG) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU L 352/1), met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te stellen wijzigingen;

 • -

  Gedeputeerde Staten: het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân;

 • -

  prestatiesubsidie: subsidie die wordt verstrekt voor het realiseren van een specifieke gesubsidieerde prestatie dan wel activiteit;

 • -

  provinciale innovatiematrix-tafel: gesprekstafel waaraan verschillende experts vanuit onderwijs, overheid en bedrijfsleven op persoonlijke titel deelnemen en initiatiefnemers in de vroege fase van innovatieve ideeën helpen met het ontwikkelen van hun idee;

 • -

  transities: transities van een lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen, van zorg naar positieve gezondheid, van een analoge naar een digitale samenleving en naar de 1,5 meter economie;

 • -

  vestiging: een afzonderlijk gelegen gebouw of een bedrijfswoning dat in gebruik of beheer is door de aanvrager en waarin of van waaruit activiteiten worden uitgevoerd.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel het stimuleren van de ontwikkeling van innovatieve projecten die een bijdrage leveren aan de brede welvaart van Fryslân.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Prestatiesubsidie kan worden verstrekt voor het ontwikkelen, laten ontwikkelen of uitwerken van een innovatief projectvoorstel of -plan binnen een of meerdere van de transities en het voeren van een gesprek daarover met een provinciale innovatiematrix-tafel.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan aanvragers die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, met een vestiging in Fryslân.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie dient te zijn ontvangen in de periode van 16 september 2021 tot en met 29 oktober 2021.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten ter beschikking gesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van de daarin genoemde bescheiden.

 • 2. De in het eerste lid genoemde aanvraag bevat tevens:

  • a.

   een toelichting op de wijze waarop het project een bijdrage levert aan innovatie binnen een of meerdere van de transities en de brede welvaart van Fryslân; en

  • b.

   een toelichting op de zaken en hulpvragen die de aanvrager in ieder geval ter sprake wil brengen tijdens het gesprek met de innovatiematrix-tafel.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 2.7 van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013, wordt subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de aanvrager niet valt binnen de in artikel 4 bedoelde doelgroep van de regeling;

 • b.

  de rechtsvorm van de aanvrager in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel de status ‘in oprichting’ heeft;

 • c.

  de aanvraag is ontvangen voor 16 september 2021 of na 29 oktober 2021;

 • d.

  de activiteit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet of onvoldoende voldoet aan een of meerdere van de in artikel 8 bedoelde toetsingscriteria; of

 • e.

  aan aanvrager op het moment van ontvangst van de aanvraag reeds subsidie is verstrekt op grond van deze regeling of de Subsidieregeling innovatiematrix Fryslân 2020.

Artikel 8 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient het project naar het oordeel van Gedeputeerde Staten een voldoende bijdrage te leveren aan:

 • a.

  innovatie binnen een van de transities; en

 • b.

  de brede welvaart van Fryslân.

Artikel 9 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt € 2.500.

 • 2. Per aanvrager wordt slechts eenmaal subsidie verstrekt.

Artikel 10 Subsidieplafond en verdeelsystematiek

 • 1. Het subsidieplafond voor het in artikel 5 bedoelde tijdvak bedraagt totaal € 100.000,-.

 • 2. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.

 • 3. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger is in ieder geval verplicht:

 • a.

  de subsidiabele activiteiten uit te voeren zoals omschreven in zijn aanvraag en in de beschikking tot subsidieverstrekking;

 • b.

  het gesprek met de innovatiematrix-tafel plaats te laten vinden binnen 6 maanden na de datum van subsidieverstrekking;

 • c.

  een verslag van het gesprek met de innovatiematrix-tafel en een omschrijving van de wijze waarop de resultaten daarvan zullen worden betrokken bij de verdere ontwikkeling te overleggen, binnen 6 weken nadat het gesprek heeft plaatsgevonden.

Artikel 12 Staatssteun

 • 1. Subsidie in het kader van deze regeling wordt verstrekt met toepassing van de de-minimisverordening, voor zover de aanvrager een economische activiteit uitvoert.

 • 2. Indien de aanvrager actief is in de primaire productie van landbouwproducten, wordt in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, subsidie verstrekt met toepassing van de op die sector van toepassing zijnde de-minimisverordening.

 • 3. Indien de aanvrager actief is in de visserij- en aquacultuursector, wordt in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, prestatiesubsidie verstrekt met toepassing van de op die sector van toepassing zijnde de-minimisverordening.

 • 4. De aanvrager vult een de-minimisverklaring in om te bepalen of de subsidie met toepassing van de-minimissteun kan worden verstrekt.

 • 5. Het voordeel met toepassing van de de-minimissteun mag nooit hoger zijn dan het voor de betreffende sector geldende de-minimisplafond, over een periode van drie belastingjaren per zelfstandige onderneming en dient ook anderszins te voldoen aan de voorwaarden voor de-minimissteun.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 juli 2022, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen die voor die datum zijn ontvangen.

Artikel 14 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling innovatiematrix Fryslân 2.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 7 september 2021.

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM

Algemene toelichting Subsidieregeling innovatiematrix 2

Het collectieve doel van Fryslân is om te werken aan de ontwikkeling van de brede welvaart: geluk op 1. Het doel is de ontwikkeling van Fryslân tot een rijke brede welvaartsregio, waarin economische ontwikkeling hand in hand gaat met een verbeterde leefomgeving: circulair, gelukkig en inclusief. Dat moet leiden tot een duurzame en dynamische delta. Met brede welvaart van Fryslân bedoelen we dus alles wat de kwaliteit van leven hier en nu in positieve zin beïnvloedt, terwijl dat tegelijkertijd niet ten koste gaat van latere generaties of van mensen elders in de wereld.

Tegelijkertijd zijn er een aantal wereldwijde transities gaande die de brede welvaart enerzijds onder druk zetten, maar anderzijds kansen bieden om tot nieuwe innovatieve projecten te komen die de brede welvaart verder ontwikkelen. We onderscheiden de volgende transities die kansen bieden voor innovatieve projecten:

 • van een lineaire naar een circulaire economie;

 • van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen;

 • van zorg naar (positieve) gezondheid;

 • van een analoge naar een digitale samenleving, en;

 • naar de 1,5 meter economie.

Deze transities onderstrepen de urgentie van sociale en technologische innovaties en vragen om nieuwe producten, processen en verdienmodellen en nieuwe vormen van organisatie en samenwerking. We hebben iedereen nodig om de kansen die deze transities bieden te benutten: ondernemers die hun verdienmodel en R&D erop enten, talent dat de transitiekansen weet te benutten en kunstenaars die de transities, opgaven en toekomstperspectief in de ‘hearts and minds’ van de Mienskip weet te brengen.

Alleen samen komen we tot innovatieve projecten. We willen dat deze partijen innovatieve projecten ontwikkelen die bijdragen aan de ontwikkeling van de brede welvaart van Fryslân. Maar dit gaat niet automatisch. Het ontwikkelen van een project kan op vele manieren stranden. In het omzetten van een idee naar een concreet plan, in het verbinden van het plan aan relevante partijen, in het ontbreken van de juiste informatie over organisaties of personen bij wie je terecht kunt voor verdere ontwikkeling of omdat initiatiefnemers hun plannen niet aanprekend genoeg opschrijven.

Met deze subsidieregeling, het vervolg van de Subsidieregeling innovatiematrix Fryslân, willen we deze problemen in de vroege fase van een innovatief idee helpen voorkomen én gezamenlijk nadenken over de verdere ontwikkeling van het project.

Toelichting op het begrip ‘transities’

Van een lineaire naar een circulaire economie

In 2050 telt de wereldbevolking naar verwachting ruim 9 miljard mensen die gezond, veilig en in welvaart willen leven. De behoefte aan grondstoffen neemt daarom wereldwijd toe. Toch verspillen we nog steeds veel grondstoffen, waarmee we waarde verloren laten gaan, het milieu vervuilen en het klimaat beïnvloeden. Omdat we tegen de grenzen van onze planeet aanlopen, is actie nodig: realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen en de transitie naar een circulaire economie. In Fryslân ligt onze ambitie hoog: we willen een Europese voorbeeldregio zijn in de transitie naar een circulaire economie.

In een circulaire economie worden materialen zo lang mogelijk, zo hoogwaardig mogelijk en zo veilig mogelijk gebruikt. Dat betekent ten eerste dat we minder grondstoffen en materialen gebruiken, ten tweede dat we andere grondstoffen en materialen gebruiken en ten derde dat we materialen en producten optimaal en intensief gebruiken. De circulaire economie biedt grote kansen voor de economie. Ze lost het probleem van de leveringszekerheid van (kritieke) grondstoffen op, leidt tot een reductie van broeikasgassen en draagt bij aan oplossingen voor de klimaatopgave en milieuvraagstukken, waaronder luchtverontreiniging, bodemdegradatie en (micro)plastics in het milieu. Daarnaast zijn het sluiten van de waterkringloop en een veilige, schone watervoorziening van groot belang voor klimaatadaptatie, agrofood en energieopwekking uit water. Ook draagt een circulaire economie bij aan een versterking van de biodiversiteit en is een sterke sociale samenhang en culturele diversiteit een voorwaarde voor een bloeiende circulaire economie.

We zijn op zoek naar innovatieve projecten die bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie.

Van fossiele naar hernieuwbare energie

De afspraken die in 2015 in het Klimaatakkoord van Parijs zijn gemaakt en de daaruit voortvloeiende Europese en nationale wetgeving hebben enorme implicaties, ook voor Fryslân. In het Nederlandse klimaatakkoord van juni 2019 is afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 te reduceren tot 49 procent ten opzichte van 1990. Ook is het besluit genomen dat de gaswinning in Groningen in 2022 moet stoppen. In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn.

De energietransitie is één van de grootste uitdagingen van deze eeuw. De hele energie-infrastructuur moet over de kop om alle veranderingen te accommoderen: van tankstations tot het hoogspanningsnet, van elektriciteitscentrales tot windparken op de Noordzee. Daarnaast omvat de energietransitie ook economische en sociale aspecten. Er is geen gebied waarop de energietransitie geen invloed heeft. Dit vraagt om innovatieve ideeën die de energietransitie helpen versnellen.

Van zorg naar gezondheid: samen naar meer gezonde jaren

Het gezondheidszorgsysteem in Nederland loopt tegen zijn grenzen aan, zowel qua bekostiging als qua personele capaciteit. Oorzaken zijn de vergrijzing (meer ouderen), de ontgroening (minder jongeren) en een toenemend aantal mensen met chronische en ouderdomsziekten (meer zorg). Dit geldt ook zeker voor Fryslân. Onze provincie loopt vanwege zijn demografische gesteldheid waarschijnlijk als een van de eerste tegen die grenzen aan. Tegelijkertijd zijn er steeds meer (technologische) mogelijkheden om zorg en gezondheid te verbeteren, de duurzame inzetbaarheid van arbeidskrachten te versterken en aan een toekomstbestendige samenleving te bouwen. Dit vraagt echter wel veranderingen in de zorg en in het denken over gezondheid. De aandacht verschuift van behandelen naar preventie, van intramurale naar extramurale zorg, van generieke naar individuele behandeling en van regie door de arts naar meer eigen regie. De transitie van zorg naar (positieve) gezondheid gaat dus over veel meer dan alleen de fysieke gesteldheid van mensen.

We zijn op zoek naar innovatieve ideeën om samen naar meer gezonde jaren te gaan.

Naar een digitale samenleving

Er is een ingrijpende transitie gaande naar een digitale samenleving. Deze transformatie raakt iedereen in onze mienskip: kennisinstellingen, bedrijven, overheden, maatschappelijke instellingen en burgers. Het gebruik van onder andere artificial intelligence en bigdata leidt tot hele andere verhoudingen en nieuwe businessmodellen. Digitalisering en met name dataficatie zorgen voor product- en procesinnovatie in eindproducten en diensten. Ze leiden tot verandering van markten en een hogere productiviteit van bedrijven, instellingen en overheden. Ook verandert de aard van werk.

Het is van urgent belang om adequaat in te spelen op de nieuwe enabling kant van digitalisering. Zowel in het economisch speelveld als bij maatschappelijk opgaven als zorg, veiligheid, energietransitie, landbouw en mobiliteit. In elke oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk en in vrijwel elke sector zit straks een digitale component. Aan de ene kant draagt digitalisering bij aan onze economie en samenleving, aan de andere kant vraagt digitalisering om alert te zijn op veiligheid, privacy en ethiek.

Disruptieve technologieën zoals Internet of Things, big data, cloud computing, swarm-technology, robotics, artificial intelligence, 3D en 4D printing, fotonica, predictive maintenance, digitale platforms en blockchain zijn sleuteltechnologieën, oftewel ‘key enabling technologies’.

We zijn op zoek naar innovatieve ideeën die gebruik maken van de kansen die digitalisering biedt enerzijds. Anderzijds zien we ook graag projecten die onze mienskip klaarmaken voor deze transitie, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van digitale vaardigheden of werken aan cybersecurity.

Naar de 1,5 meter economie

De Corona-pandemie heeft grote gevolgen. We moeten ons aanpassen aan nieuwe omstandigheden en opzoek naar nieuwe verdienmodellen. En we moeten op zoek naar mogelijkheden om in de toekomst beter te kunnen anticiperen op nieuwe omstandigheden.

Wij zijn op zoek naar innovatieve ideeën die oplossingen bieden voor de consequenties van de anderhalve metersamenleving op de Friese economie als gevolg van de Corona-pandemie.

Toelichting op het begrip ‘brede welvaart van Fryslân’ (artikel 8)

Onder de ‘brede welvaart van Fryslân’ verstaan wij de ontwikkeling van Fryslân tot een rijke brede welvaartsregio en een duurzame en dynamische delta, waarin economische ontwikkeling hand in hand gaat met een verbeterde leefomgeving die circulair, gelukkig en inclusief is.