Besluit Ondermandaat Openbare Ruimte en Buitendienst

Geldend van 15-09-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit Ondermandaat Openbare Ruimte en Buitendienst

De teammanager Openbare Ruimte en Buitendienst;

Overwegende dat:

Het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van Openbare Ruimte en de Buitendienst te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten;

Gelet op de Mandaatregeling Peel en Maas;

BESLUIT

 • 1.

  De aan de teammanager Openbare Ruimte en Buitendienst gemandateerde bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit en als zodanig gewaarmerkte overzicht te mandateren aan de daarin vermelde medewerkers (functies).

 • 2.

  Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Het besluit ondermandaat Openbare Ruimte en Buitendienst van 4 juli 2018 wordt ingetrokken met ingang van de datum dat dit besluit in werking treedt.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt.

Ondertekening

Panningen, 9 september 2021

Teammanager Openbare Ruimte en Buitendienst

Peter Peeters

Bijlage 1

Behorende bij ondermandaat besluit d.d. 9 september van de teammanager van de teams Openbare Ruimte en Buitendienst

Bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Ondermandaat aan

Opmerkingen

Het nemen van besluiten inzake aansprakelijkstellingen namens en jegens de gemeente

College

1. medewerker(s) verzekeringen

2. Medewerker(s) financieel beheer

Het aanstellen van verkeersbrigadiers

Burgemeester

administratief medewerker projectondersteuning

Het uitvoeren van de Afvalstoffenverordening (o.a. aanwijzen, wijzigen en laten vervallen van aanbiedplaatsen voor huishoudelijke afvalstoffen, frequentie inzameling, verstrekken vergunningen etc.)

College

senior adviseur openbare ruimte

Panningen, 9 september 2021

Teammanager Openbare Ruimte en Buitendienst

Peter Peeters