Verordening toeristenbelasting 2022

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening toeristenbelasting 2022

DE RAAD DER GEMEENTE EPE

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 311793, d.d. 6 juli 2021;

gezien het raadsbesluit en bijbehorend voorstel over het onderzoek naar de systematiek toeristenbelasting, nr. 272165, d.d. 27 mei 2021

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

BESLUIT

Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2022.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  kampeermiddel: tent, tentwagen, kampeerauto, caravan dan wel enig ander onderkomen of ander voertuig of gewezen voertuig of een gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist; een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf waaronder begrepen stacaravans en chalets zolang deze zich bevinden op een kampeerterrein.

 • b.

  eigen kampeermiddel: kampeermiddel dat in bezit is van degene die daarin overnacht.

 • c.

  kampeerterrein: terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en volgens die inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen.

 • d.

  vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor de plaatsing van eenzelfde kampeermiddel, gebruikt door dezelfde perso(o)n(en), gedurende een periode zoals aangegeven in de bijbehorende tarieventabel van deze verordening.

 • e.

  maand: een aaneengesloten periode van 31 dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.

 • 3.

  Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.

 • 4.

  De belastingplichtige die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2, in hem daartoe ter beschikking staande ruimten, dan wel ter beschikking staande terreinen kan ter zake van elk van die ruimten en/of terreinen afzonderlijk in de heffing worden betrokken.

Artikel 4 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten dat zij verblijf houden.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan, op een bij de aangifte gedaan verzoek van de belastingplichtige, de belasting voor het houden van verblijf op een vaste standplaats naar vaste bedragen per standplaats worden geheven indien er sprake is van een periode, zoals bepaald in de bijbehorende tarieventabel van deze verordening.

Artikel 6 Opteren voor werkelijk aantal overnachtingen

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 wordt op een door de belastingplichtige bij de aangifte gedane aanvraag de maatstaf van heffing vastgesteld op het werkelijke aantal overnachtingen, indien blijkt dat dit bedrag lager is dan het op grond van de bijbehorende tarieventabel aangegeven bedrag.

Artikel 7 Belastingtarieven

De tarieven behorend bij deze verordening zijn opgenomen in de bijbehorende Tarieventabel gemeente Epe voor belastingen, heffingen en rechten.

Artikel 8 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 9 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 10 Aangifte

 • 1. In afwijking van artikel 237, eerste lid, van de Gemeentewet geschiedt het uitnodigen tot het doen van aangifte door het uitreiken of toezenden van een aangiftebrief waaruit blijkt de wijze van het doen van aangifte, een omschrijving van de gevraagde gegevens of bescheiden en de termijn waarbinnen aangifte moet worden gedaan.

 • 2. In afwijking van artikel 237, tweede lid, van de Gemeentewet wordt aangifte gedaan door het op de in de aangiftebrief aangegeven wijze, inleveren of toezenden van de gevraagde gegevens of bescheiden.

 • 3. De aangiftebrief kan langs elektronische weg verzonden worden.

Artikel 11 Aanslaggrens

Een belastingaanslag wordt niet opgelegd als het aantal overnachtingen tijdens het belastingjaar minder dan tien (10) heeft belopen.

Artikel 12 Termijnen van betaling

Artikel 13 Overgangsrecht

De Verordening toeristenbelasting 2020 van 14 november 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening toeristenbelasting 2022.

Epe, 16 september 2021

De raad voornoemd,

de voorzitter,

dhr. dr. T.C.M. Horn

de griffier,

Mw. J. Kattenberg

Toelichting Verordening toeristenbelasting 2022

De gemeente Epe hanteert als uitgangspunt de modelverordening van de VNG. Op onderdelen wijkt Epe af. Voor de toelichting wordt verwezen naar de modeltoelichting van de VNG zoals die onder meer te vinden is op www.modelverordeningen.nl. De afwijkingen zijn hieronder toegelicht. Voor een nadere toelichting zij voorts nog gewezen op de rapportage over het in 2020 uitgevoerde onderzoek naar de systematiek toeristenbelasting en het bijbehorende voorstel met nummer 272165 dat behandeld is in de raadsvergadering van 27 mei 2021.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

a. de begripsomschrijving van kampeermiddel is ruim opgezet, zodat ook stacaravans en chalets op kampeerterreinen daaronder vallen.

b. in de tarieven wordt onderscheid gemaakt tussen overnachten in een eigen kampeermiddelen en andere soorten overnachting. Als eigen kampeermiddelen worden beschouwd de kampeermiddelen die in bezit zijn van degene die daarin overnacht. Doorgaans gaat het daarbij om kampeermiddelen die overnachtende gasten zelf meebrengen. Het gaat er niet om dat zij ook jurisich eigenaar zijn van dat kampeermiddel. Het kan ook gaan om een geleend of - niet bij het kampeerterrein waar wordt overnacht - gehuurd kampeermiddel. Verder vallen ook de stacaravans en chalets waarvan de overnachtende perso(o)n(en) economisch eigenaar is hieronder. Deze laatste categorie kampeermiddelen kunnen, afhankelijk van de omstandigheden, vanwege natrekking in juridisch eigendom van de eigenaar van het kampeerterrein zijn gekomen. Die juridische eigendomsverhouding is niet bepalend voor de vraag of er sprake is van een eigen kampeermiddel. Het gaat om bezit c.q. economisch eigendom.

Accommodaties die door het kampeerterrein worden aangeboden voor verhuur vallen niet onder eigen kampeermiddelen. Het kan hierbij gaan om een veelheid aan accommodaties, zoals - zonder uitputtend te willen zijn - vakantiewoningen, campers, caravans, chalets, stacaravans, (glamping)tenten en tipi's.

e. Omwille van de uitvoerbaarheid voor recreatieondernemers is ervoor gekozen een maand te definiëren als een aaneengesloten periode van 31 dagen. Voor een gast met een jaarplaats betekent dit overigens niet dat het jaar daar 12 x 31 dagen = 372 dagen is. Daar geldt het kalenderjaar als periode.

Artikel 4 Vrijstellingen

De gemeente Epe kent geen vrijstelling voor toeristenbelasting indien forensenbelasting is verschuldigd, maar juist een spiegelbeeldige bepaling in de verordening forensenbelasting.

Artikel 7 Belastingtarieven

De tarieven zijn opgenomen samen met de overige gemeentelijke belastingtarieven in een separate tarieventabel. Die wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld voor het komende jaar. Deze werkwijze voorkomt dat de verordening zelf jaarlijks moet worden gewijzigd of opnieuw moet worden vastgesteld. In die tarieventabel wordt met de ingang van deze verordening toeristenbelasting onderscheid in tarieven gemaakt. Uitgangspunt is een 'regulier' tarief en in afwijking daarvan een 'laag' tarief voor overnachten in een eigen kampeermiddel. Verder worden voor vaste standplaatsen vaste tarieven vastgesteld. De vaste tarieven gelden uitsluitend voor het overnachten in eigen kampeermiddelen op vaste standplaatsen. Dit hangt samen met de begripsomschrijving van vaste standplaats, waarin is bepaald dat daarvan sprake is als een plaats ter beschikking wordt gesteld voor het plaatsen van eenzelfde kampeermiddel. Dat sluit standplaatsen uit waarbij het kampeerterrein zelf voorziet in een kampeermiddel, bijvoorbeeld met een camper, (sta)caravan, chalet of tent en die verhuurt. Als iemand dus ten minste 1 maand een dergelijk onderkomen huurt via het kampeerterrein, geldt het reguliere tarief, waarbij het daadwerkelijk aantal overnachtingen bepalend is.

Artikel 10 Aangifte

Wettelijk uitgangspunt voor de aangifte is dat er een aangiftebiljet wordt verstuurd. Om flexibel te kunnen opereren is gekozen voor een algemenere bepaling die aansluit bij hoe de rijksbelastingdienst werkt. Daarmee wordt het bovendien mogelijk om aangifte digitaal te doen c.q. te verlangen dat dit digitaal gebeurt. De Gemeentewet biedt daartoe de mogelijkheid, mits dit in de belastingverordening is geregeld.

Artikel 11 Aanslaggrens

Om te voorkomen dat de uitvoeringskosten niet in verhouding staan tot de opbrengst is deze grens opgenomen. Er is gekozen voor een aantal overnachtingen, zodat dit automatisch 'mee-ademt' met de ontwikkeling van de tarieven.

Artikel 12 Termijnen van betaling

In de gemeente Epe geldt, conform de harmonisatie van betaaltermijnen binnen Tribuut belastingcentrum, de mogelijkheid om in één termijn te betalen.