Besluit openstelling Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland 2021

Geldend van 15-09-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit openstelling Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland 2021

Gedeputeerde staten van de Provincie Zuid-Holland,

Gelet op artikel 26, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en artikel 3a van de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland;

Besluiten:

Artikel 1 Openstelling

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 kan subsidie als bedoeld in artikel 2 van de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland worden aangevraagd in de periode van 1 oktober 2021 09:00 uur tot en met 31 december 2021 17:00 uur.

Artikel 2 Aanwijzing beleidsthema’s

Met toepassing van artikel 3a, tweede lid, van de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland wordt bij de verdeling van het bedrag dat beschikbaar is voor de te verstrekken subsidies, bij overschrijding van het subsidieplafond, voorrang gegeven aan de volgende beleidsthema’s:

Life Sciences & Health: toepassing van (digitale) technologie in de zorg en Digitaal Zuid-Holland: Cyberveiligheid.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit openstelling Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland 2021.

Ondertekening

Den Haag, 31 augustus 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. J. Smit, voorzitter

drs. H.M.M. Koek, secretaris