Besluit openstelling en subsidiedeelplafonds Subsidieregeling campussen Zuid-Holland 2021

Geldend van 15-09-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit openstelling en subsidiedeelplafonds Subsidieregeling campussen Zuid-Holland 2021

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en artikel 1.2 van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland;

Besluiten:

Artikel 1 Hoogte subsidieplafond

De subsidiedeelplafonds behorende bij de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland bedragen voor de in artikel 3 genoemde aanvraagperiodes:

  • a.

    voor de paragrafen 2 en 3 gezamenlijk: € 750.000,00

  • b.

    voor de paragrafen 2a en 3a gezamenlijk: € 750.000,00

  • c.

    voor de paragrafen 4 en 5 gezamenlijk € 1.140.000,00

Artikel 2 Verdelingsmaatstaf

De subsidiedeelplafonds worden verdeeld overeenkomstig de verdelingsmaatstaf genoemd in de artikelen 2.8. 2a.8, 3.8, 3a.8, 4.8 en 5.8 van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland.

Artikel 3 Openstelling

Een aanvraag tot subsidieverlening voor de paragrafen 2, 2a, 3, 3a, 4 en 5 kan worden ingediend van 1 oktober 2021 09:00 uur tot en met 31 december 2021 17:00 uur.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit openstelling en subsidiedeelplafonds Subsidieregeling campussen Zuid-Holland 2021.

Ondertekening

Den Haag, 31 augustus 2021

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

drs. J. Smit, voorzitter

drs. H.M.M. Koek, secretaris

Toelichting

De Subsidieregeling campussen Zuid-Holland heeft als doel Zuid-Hollandse campussen als brandpunten voor innovatie en ondernemerschap binnen het regionale innovatie ecosysteem te versterken. Met het besluit tot openstelling en vaststelling van de deelplafonds kunnen aanvragen vanaf 1 oktober 2021 worden ingediend.