Regeling vervallen per 29-12-2023

Aanwijzingsbesluit APV het pand gelegen aan de Celsiusstraat 32 aan te wijzen als een pand waar bedrijven een exploitatievergunning nodig hebben

Geldend van 15-09-2021 t/m 28-12-2023

Intitulé

Aanwijzingsbesluit APV het pand gelegen aan de Celsiusstraat 32 aan te wijzen als een pand waar bedrijven een exploitatievergunning nodig hebben

De burgemeester van de gemeente Heerhugowaard

gelet op:

artikel 2:82 van de Algemene plaatselijke verordening 2020;

Overwegende dat:

 • -

  de burgemeester de bevoegdheid heeft om een gebouw aan te wijzen waar een vergunning voor nodig is, als naar het oordeel van de burgemeester de leefbaarheid, openbare orde en veiligheid onder druk staat of aannemelijk is dat deze onder druk kan komen te staan of indien er signalen zijn van ondermijnende activiteiten;

 • -

  ondermijning in de Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2023 is opgenomen als prioriteit;

 • -

  in 2020 een afzonderlijk plan van aanpak is vastgesteld voor ondermijning, inclusief een uitvoeringsprogramma;

 • -

  de Celsiusstraat is gelegen op het industrieterrein De Zandhorst, welk gebied ook is opgenomen in het uitvoeringsprogramma;

 • -

  uit de bestuurlijke rapportage van de politie en de ambtsedige verklaringen van de Belastingdienst is gebleken dat er sprake is van het structureel plegen van strafbare feiten/zware criminaliteit over langere tijd door meerdere ondernemingen en hun bestuurders die staan ingeschreven op de Celsiusstraat 32, hetgeen leidt tot een verstoring van de openbare orde;

 • -

  uit artikel 174 van de Gemeentewet in combinatie met het bepaalde in artikel 2:80, eerste lid, aanhef en onder e van de Apv volgt dat de burgemeester bevoegd is om over te gaan tot sluiting van een voor publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte als daar zich feiten of omstandigheden hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het geopend blijven van het gebouw, de inrichting of de ruimte ernstig gevaar oplevert voor de openbare orde of het woon- en leefklimaat;

 • -

  de burgemeester op basis van de bestuurlijke rapportage van de politie en ambtsedige verklaringen van de Belastingdienst op 11 maart 2021 heeft besloten vanaf 19 maart 2021 alle (kantoor)ruimtes van het bedrijfspand behorende bij de Celsiusstraat 32 te Heerhugowaard voor een half jaar te sluiten;

 • -

  vanuit de gesloten kantoorruimtes domicilieverlening wordt aangeboden door het verhuren van virtuele en/of flexibele kantoorruimte inclusief inschrijving in de Kamer van Koophandel op de Celsiusstraat 32 te Heerhugowaard;

 • -

  de bedrijven die zich inschrijven op de Celsiusstraat 32 hiermee worden gefaciliteerd om zich voor de opsporingsinstanties onvindbaar te maken;

 • -

  als gevolg van de sluiting de Kamer van Koophandel inschrijvingen heeft geblokkeerd en bedrijven heeft aangeschreven met het verzoek het adres aan te laten passen;

 • -

  het pand bekend is bij malafide ondernemers en zij na heropening van het pand zich daar weer kunnen inschrijven;

 • -

  het tijdelijk sluiten van het pand als interventie geen garantie is om blijvend het doel te behalen omdat met de huidige verhuurconstructie geen structureel toezicht kan worden gehouden op de ingeschreven ondernemingen;

 • -

  met een vergunningplicht de gemeente het ondernemerschap blijvend kan reguleren, controleren en handhaven en er een preventieve werking vanuit gaat;

 • -

  malafide ondernemers alsdan door de vergunningplicht worden geweerd;

 • -

  pandeigenaren en exploitanten bovendien worden gestimuleerd om bonafide ondernemers in hun panden te vestigen;

 • -

  met het opleggen van een vergunningplicht conform artikel 2:83 van de Apv ondermijnende activiteiten vanuit het pand structureler zijn te bestrijden en de vergunningplicht niet buitenproportioneel is;

 • -

  dat op een vergunningstelsel dat de uitoefening van dienstenactiviteiten reguleert, artikel 9 van de Dienstenrichtlijn van toepassing is;

 • -

  dat het aanwijzingsbesluit tot het onderwerpen van dienstverrichters aan een vergunningstelsel een gerechtvaardigde beperking van het vrij verrichten van diensten inhoudt, niet discriminatoir en doelmatig is en het nagestreefde doel niet door een minder beperkende maatregel kan worden bereikt;

 • -

  immers, de behoefte aan een vergunningstelsel is gerechtvaardigd om een dwingende reden van algemeen belang nu dit begrip ook de gronden openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid omvat en het bestrijden van ondermijning van fundamenteel belang is voor de samenleving (zie ook overweging 40/41 Dienstenrichtlijn);

 • -

  het vergunningstelsel geen discriminerende werking heeft jegens de betrokken dienstverrichters nu op dit moment geen andere situatie bekend is in Heerhugowaard waar dezelfde maatregel getroffen moet worden en bovendien geen direct onderscheid naar nationaliteit of de lidstaat wordt gemaakt;

 • -

  de doelmatigheid volgt uit het gestelde dat met een vergunningplicht de gemeente het ondernemerschap blijvend kan reguleren, controleren en handhaven en er een preventieve werking vanuit gaat, alsook malafide ondernemers worden geweerd en pandeigenaren en exploitanten worden gestimuleerd om bonafide ondernemers in hun panden te vestigen;

 • -

  het nagestreefde doel niet door een minder beperkende maatregel wordt bereikt;

 • -

  dat weliswaar gehandhaafd kan worden wanneer sprake is van strijd met het bestemmingsplan, maar controle achteraf te laat komt om werkelijk doeltreffend te zijn;

 • -

  het invoeren van de vergunningplicht een lastenverzwaring betekent voor de individuele ondernemers, die niet opweegt tegen de ernst van de problematiek vanuit het pand aan de Celsiusstraat 32 en het belang van een ondernemersklimaat dat malafide ondernemers weert;

 • -

  het vergunningstelsel één van de instrumenten is die in de strijd tegen ondermijning wordt gebruikt;

b e s l u i t

 • 1.

  Voor een periode van vijf jaar op basis van artikel 2:82 van de Apv het pand gelegen aan de Celsiusstraat 32 aan te wijzen als een pand waar bedrijven een exploitatievergunning nodig hebben;

 • 2.

  Op basis van artikel 2:83 van de Apv een aanvraagformulier voor de indiening van een vergunningaanvraag vast te stellen, waarop vermeld de benodigde gegevens en bescheiden;

 • 3.

  Dit besluit in werking te laten treden op 15 september 2021, tenzij voor het aangewezen gebouw reeds bedrijfsmatige activiteiten worden geëxploiteerd.

  Voor de bestaande exploitanten wordt een overgangstermijn van drie maanden vastgesteld.

Ondertekening

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Heerhugowaard, 2 september 2021

De burgemeester van Heerhugowaard

A.B. Blase