Beleidsregels tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten gemeente Doesburg

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2025

Intitulé

Beleidsregels tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten gemeente Doesburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doesburg;

BESLUIT;

Vast te stellen: de beleidsregel ‘Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten’.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze regeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   Belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken

  • b.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doesburg

  • c.

   Gemeente: gemeente Doesburg

  • d.

   Beleidsregel: beleidsregel Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten gemeente Doesburg

  • e.

   Tegemoetkoming: tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

  • f.

   Vermogen: het vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet

  • g.

   Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

  • h.

   WLZ: Wet Langdurige Zorg.

Artikel 2. Doelgroep

 • 1. Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen dient belanghebbende tot de doelgroep van deze regeling te behoren. Tot de doelgroep van deze regeling behoren personen:

  • a.

   van 18 jaar en ouder die rechtmatig in Nederland verblijven en

  • b.

   die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen van onze gemeente en

  • c.

   die voldoen aan de voorwaarden genoemd onder artikel 4 van deze beleidsregel.

 • 2. Niet tot de doelgroep behoren personen welke uitgesloten zijn van het recht op bijstand op grond van artikel 13 lid 1 Participatiewet.

  • a.

   welke uitgesloten zijn van het recht op bijstand op grond van artikel 13 lid 1 Participatiewet en

  • b.

   welke gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van gemeente Doesburg bij Menzis waarbij het eigen risico (volledig) wordt vergoed.

 • 3. Gehuwden of samenwonenden kunnen beiden in aanmerking komen voor de tegemoetkoming.

Artikel 3. Indienen aanvraag

 • 1. Een aanvraag wordt:

  • a.

   digitaal ingediend met het daarvoor bestemde aanvraagformulier welke beschikbaar wordt gesteld via de website van de gemeente; of

  • b.

   schriftelijk ingediend met het daarvoor bestemde aanvraagformulier, indien digitaal niet mogelijk blijkt.

 • 2. Een aanvraag voor een tegemoetkoming kan één keer per kalenderjaar worden ingediend. Voor een bepaald kalenderjaar kan de aanvraag tot en met 31 december worden ingediend van datzelfde jaar.

 • 3. Aanvragen als bedoeld in het eerste lid, die na 31 december van het desbetreffende kalenderjaar worden ingediend, komen niet voor een tegemoetkoming in aanmerking.

 • 4. Belanghebbende dient bij zijn aanvraag loonstroken en/of uitkeringsspecificaties samen met bankafschriften te overleggen waaruit blijkt wat het (gezamenlijk gezins-) inkomen en vermogen is over drie maanden voorafgaand aan de datum van de aanvraag.

Artikel 4. Voorwaarden aanvraag

 • 1. Belanghebbende komt in aanmerking voor de tegemoetkoming wanneer:

  • a.

   het (gezamenlijk) inkomen niet hoger is dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm Participatiewet;

   • i.

    met gezamenlijk inkomen wordt bedoeld het inkomen van belanghebbende en eventuele partner waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd zoals beschreven in artikel 3 van de Participatiewet;

   • ii.

    bij wisselende inkomsten wordt uitgegaan van het gemiddelde inkomen gedurende een periode van drie maanden voorafgaand aan de datum van de aanvraag; en

  • b.

   het vermogen op de datum van de aanvraag niet hoger is dan de vermogensgrens zoals bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet; en

  • c.

   een of meer van onderstaande criteria op de datum van de aanvraag van toepassing is:

   • i.

    er officieel is vastgesteld dat diegene 80 – 100% arbeidsongeschikt is;

   • ii.

    gebruik wordt gemaakt van een Wmo-voorziening;

   • iii.

    er een WLZ indicatie is afgegeven;

   • iv.

    belanghebbende beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart;

   • v.

    er een verklaring is afgegeven van een huisarts of specialist waaruit blijkt dat er sprake is van een chronische ziekte of handicap;

   • vi.

    belanghebbende op een andere wijze kan aantonen dat er sprake is van een chronische ziekte, dan wel een handicap.

 • 2. Belanghebbende komt niet in aanmerking voor de tegemoetkoming wanneer de tegemoetkoming arbeidsongeschikten van het UWV reeds ontvangen wordt.

Artikel 5. Ambtshalve toekenning tegemoetkoming

 • 1. Een tegemoetkoming kan ambtshalve worden toegekend wanneer:

  • a.

   in een vorig kalenderjaar is beoordeeld dat belanghebbende in aanmerking kwam voor de tegemoetkoming; en

  • b.

   in het desbetreffende kalenderjaar ambtshalve is beoordeeld dat:

   • i.

    het (gezamenlijk) inkomen niet hoger is dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm Participatiewet; en

   • ii.

    het vermogen niet hoger is dan de vermogensgrens zoals bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet; en

   • iii.

    de tegemoetkoming arbeidsongeschikten van het UWV niet ontvangen wordt.

 • 2. Voordat een tegemoetkoming ambtshalve wordt toegekend wordt belanghebbende schriftelijk verzocht eventuele wijzigingen welke van invloed kunnen zijn op het recht op de tegemoetkoming tijdig door te geven.

Artikel 6. Hoogte en frequentie tegemoetkoming

 • 1. De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt € 300,- per kalenderjaar.

 • 2. De tegemoetkoming wordt maximaal één keer per kalenderjaar toegekend.

Artikel 7. Inlichtingen

De belanghebbende doet het college direct mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem of haar redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op een vergoeding of de hoogte daarvan, onder overlegging van bewijsstukken.

Artikel 8. Hardheidsclausule

 • 1. In bijzondere situaties kan het college afwijken van het bepaalde in deze beleidsregels indien toepassing van deze beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 • 2. In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien beslist het college.

Artikel 9. Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Beleidsregels tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten gemeente Doesburg’.

 • 2. Deze beleidsregels treden in werking na bekendmaking, maar niet eerder dan met ingang van 1 januari 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college d.d. 9 februari 2021.

De secretaris,

P. Werkman

De burgemeester,

drs. L.W.C.M. van der Meijs

Toelichting op beleidsregels

[vervallen]