Derde verlenging Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Pastoor Huijbenplein te Panningen

Geldend van 09-09-2021 t/m heden

Intitulé

Derde verlenging Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Pastoor Huijbenplein te Panningen

De Burgemeester van de gemeente Peel en Maas,

Gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Peel en Maas;

Gelet op het besluit van de lokale driehoek van d.d. 23 juni 2021 om in te stemmen met inzet van cameratoezicht;

Gelet op het besluit van de lokale driehoek van d.d. 15 juli 2021 om in te stemmen met verlenging van de inzet van cameratoezicht;

Gelet op het besluit van de lokale driehoek van d.d. 3 augustus 2021 om nogmaals in te stemmen met verlenging van de inzet van cameratoezicht;

Gelet op het besluit van de lokale driehoek van d.d. 8 september 2021 om nogmaals in te stemmen met verlenging van de inzet van cameratoezicht;

Gelet op het feit dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid, proportionaliteit, subsidiariteit);

Overwegende dat op 4 juni 2021 vandalisme is gepleegd bij de Poolse supermarkt gelegen aan het Pastoor Huijbenplein te Panningen;

Overwegende dat op 11 juni 2021 brandstichting is gepleegd bij de Poolse supermarkt gelegen aan het Pastoor Huijbenplein te Panningen;

Overwegende dat op 19 juni 2021 brandstichting is gepleegd bij de Poolse supermarkt gelegen aan het Pastoor Huijbenplein te Panningen;

Overwegende dat de openbare orde en veiligheid in Panningen dient te worden gewaarborgd;

Overwegende dat het aanwijzen het Pastoor Huijbenplein te Panningen met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;

Overwegende dat de belangen van openbare orde en veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming persoonlijke levenssfeer);

Overwegende dat identificatie van potentiële ordeverstoorders op of aan het Pastoor Huijbenplein te Panningen en de directe omgeving van belang is en gericht is op het verkrijgen van inzicht ten behoeve van opsporingsactiviteiten;

Overwegende dat op of aan het Pastoor Huijbenplein te Panningen en de directe omgeving de dreiging voor verstoring van de openbare orde en veiligheid nog steeds een dusdanig karakter heeft, dat van vrees voor ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid moet worden gesproken waarbij een verdere verstoring dient te worden voorkomen;

Overwegende dat verlenging van het reeds ingezette cameratoezicht voor de duur van twee weken noodzakelijk is:

BESLUIT:

 • I.

  In het belang van de openbare orde en veiligheid, waaronder mede wordt begrepen de algemene, bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke samenleving alsook het informeren en aansturen van de hulpdiensten in geval van calamiteiten, nogmaals over te gaan tot verlenging van de inzet van cameratoezicht op het Pastoor Huijbenplein te Panningen.

 • II.

  Het Pastoor Huijbenplein te Panningen nogmaals aan te wijzen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Peel en Maas.

 • III.

  Dat het cameratoezicht dat op 24 juni 2021 om 18:00 uur van kracht is gegaan reeds tweemaal verlengd is tot 9 september 18:00 uur en nu nogmaals wordt verlengd met ingang van 9 september 18:00 uur en geldt tot uiterlijk 23 september 18:00 uur of zoveel eerder de Burgemeester met inachtneming van het advies van de driehoek besluit cameratoezicht op het Pastoor Huijbenplein te Panningen op te heffen.

 • IV.

  Dat tijdens het onder III bedoelde tijdsvenster, de beelden worden opgenomen en beoordeeld. Noodzakelijke opvolgacties worden aangestuurd.

 • V.

  Dat de vastgestelde beelden worden verwerkt zoals bepaald in artikel 151c van de Gemeentewet en na ten hoogste vier weken worden vernietigd tenzij er concrete aanleiding bestaat dat die gegevens noodzakelijk zijn voor de opsporing van een strafbaar feit.

 • VI.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met de bekendmaking in het Gemeenteblad en opvolgend is aan de eerder genomen besluiten Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Pastoor Huijbenplein te Panningen d.d. 24 juni 2021, Verlenging Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Pastoor Huijbenplein te Panningen d.d. 20 juli 2021 en Tweede Verlenging Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Pastoor Huijbenplein te Panningen d.d. 3 augustus 2021. Ook zal het besluit worden geplaatst op de gemeentelijke website. Inwoners woonachtig aan het Pastoor Huijbenplein worden per brief geïnformeerd.

 • VII.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Derde verlenging Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Pastoor Huijbenplein te Panningen’.

Ondertekening

Panningen, 8 september 2021,

De burgemeester van Peel en Maas

W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen. Dat doet u binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

U stuurt uw bezwaarschrift naar:

De burgemeester

Postbus 7088

5980 AB Panningen

In uw bezwaarschrift staat in ieder geval:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift geschreven hebt;

 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • de reden waarom u bezwaar maakt;

 • uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Ons besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. Als u wilt dat het besluit niet ingaat, kunt u om een voorlopige voorziening of schorsing vragen bij de rechtbank. Dat is een voorlopige beslissing om ons besluit niet in te laten gaan.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg

Vestiging Roermond

Sector Bestuursrecht

Postbus 950

6040 AZ Roermond

U kunt ook een bezwaar instellen of een voorlopige voorziening vragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Meer informatie krijgt u bij de rechtbank via telefoonnummer (0475) 35 22 22.