Besluit tot vaststelling” Beleidsregel dwangsommen Moerdijk 2015”

Geldend van 30-09-2015 t/m heden

Intitulé

Besluit tot vaststelling” Beleidsregel dwangsommen Moerdijk 2015”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk:

Overwegende dat:

 • aan het college en, waar van toepassing, de burgemeester de algemene bevoegdheid is toegekend om handhavend op te treden tegen overtreding van bij of krachtens wet gestelde voorschriften;

 • een beleidsregel voor het opleggen van lasten onder dwangsom ter uitvoering van die algemene handhavende bevoegdheid wenselijk is;

 • deze beleidsregel mede van toepassing is op de uitvoering van de bij besluit van 3 juni 2013 door het college aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gemandateerde toezichts- en handhavingstaken.

Gelet op:

 • artikel 125 Gemeentewet;

 • de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder artikel 1:3, lid 4, Titel 4.3 en hoofdstuk 5;

 • het Besluit bodemkwaliteit, het Besluit risico’s Zware ongevallen 1999 en 2015, het Bouwbesluit 2012, de Bouwverordening Moerdijk, De brandveiligheidsverordening, de Drank- en Horecawet, de erfgoedverordening, de Flora-en Faunawet, de Huisvestingswet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet bodembescherming, de Wet Milieubeheer, de Monumentenwet, de Natuurbeschermingswet, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Woningwet, de Havenbeveiligingswet, Algemene plaatselijke verordening gemeente Moerdijk.

 • alsmede alle bij of krachtens de in het vorige punt gegeven uitvoeringsbesluiten, circulaires en regelingen;

Besluit

Vast te stellen de Beleidsregel dwangsommen Moerdijk 2015

Artikel 1 Begripsbepalingen:

In dit besluit en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  Begunstigingstermijn: een termijn, zoals bedoeld in artikel 5:32a, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht, waarbinnen de overtreding opgeheven kan worden, zonder dat een dwangsom verbeurt;

 • b.

  beleidsregel: een besluit, zoals bedoeld in artikel 1:3, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht, (in dit geval) strekkende tot de uitleg van de bevoegdheid om een last onder dwangsom op te leggen;

 • c.

  burgemeester: de burgemeester van de gemeente Moerdijk;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk;

 • e.

  gemeente: de gemeente Moerdijk

 • f.

  Invorderingsbesluit: een besluit, zoals bedoeld in artikel 5:37 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht, waarbij de verbeurde dwangsom wordt vastgesteld en ingevorderd;

 • g.

  last onder dwangsom: een herstelsanctie, zoals bedoeld in artikel 5:31d van de Algemene wet bestuursrecht;

 • h.

  modaliteit: de vorm van een dwangsom, zoals bedoeld in artikel 5:32b, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht

 • i.

  Omgevingsdienst: het openbaar lichaam Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, bedoeld in artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1.

  Het college, en waar van toepassing, de burgemeester en de Omgevingsdienst in (onder)mandaat, houden, waar mogelijk, bij besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom of invorderingsbesluit rekening met de inhoud en de uitgangspunten van deze beleidsregel;

 • 2.

  De in deze beleidsregel gegeven dwangsombedragen, modaliteiten en begunstigingstermijnen zijn slechts indicatief. Afwijking is mogelijk, afhankelijk van de omstandigheden van het geval;

 • 3.

  Voor zover overtredingen of wettelijke grondslagen niet expliciet zijn opgenomen in deze beleidsregel, worden de hoogte, modaliteit en de begunstigingstermijn bepaald naar redelijkheid;

Artikel 3 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit vervangt de op 24 april 2012 door het college vastgestelde Richtlijn dwangsommen 2012;

 • 2.

  Met dit besluit trekt het college de Richtlijn dwangsommen 2012 in;

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het overeenkomstig artikel 3:42, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht is bekendgemaakt;

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als: “Beleidsregel dwangsommen Moerdijk 2015”

Aldus besloten door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk op 22 september 2015

Ondertekening

De gemeentesecretaris De burgemeester

Drs. A.E.B. Kandel J.P.M. Klijs

De burgemeester,

J.P.M. Klijs

Beleidsregel Dwangsommen Moerdijk 2015

1. Waarom een beleidsregel voor dwangsommen?

Zowel wij, als college, als in sommige gevallen ook ik, de burgemeester, zijn wettelijk verplicht om handhavend op te treden tegen overtredingen van wet- en regelgeving. Niet iedereen houdt zich immers altijd aan de spelregels. Een van de middelen die wij gebruiken om overtredingen dan te stoppen, is het opleggen van een last onder dwangsom. Om er voor te zorgen dat wij iedere overtreder op een zo gelijk mogelijke manier behandelen, stellen wij deze beleidsregel vast. Deze lijst is niet uitputtend bedoeld. Afwijking van deze beleidsregel is mogelijk, afhankelijk van de concrete situatie. Aan deze beleidsregel kunt u geen rechten ontlenen.

2. Wat is een last onder dwangsom?

• Een last onder dwangsom is een opdracht (lastgeving) van ons aan een overtreder om een overtreding te beëindigen.

• Een dwangsom is een geldbedrag dat de overtreder aan de gemeente moet betalen als hij de opdracht niet uitvoert;

o De overtreder krijgt een bepaalde termijn (begunstigingstermijn) om de overtreding op te lossen;

o Als hij binnen die termijn de overtreding alsnog stopt, dan is er verder niets aan de hand;

o Stopt hij de overtreding niet, dan is hij daarna automatisch en wettelijk verplicht om het geldbedrag aan de gemeente te betalen;

• De dwangsom is een zogenaamde bestuurlijke herstelsanctie.

o Een last onder dwangsom is alleen bedoeld om een overtreding ongedaan te maken, herhaling van de overtreding te voorkomen, of de gevolgen van een overtreding weg te nemen.

o Een dwangsom is dus niet bedoeld om leed toe te voegen;

3. Wanneer kiezen wij voor een last onder dwangsom?

• Een last onder dwangsom opleggen is alleen mogelijk als de situatie zich hiervoor leent.

o In bijvoorbeeld spoedeisende situaties of waar wij ernstige gevolgen voor de omgeving etc. moeten voorkomen, is direct ingrijpen wenselijk.

o Dan passen wij (spoed)bestuursdwang toe. Dit betekent dat wij op kosten van de overtreder (direct) zelf maatregelen treffen om de overtreding op te heffen.

• In alle overige gevallen kiezen wij primair voor een last onder dwangsom:

o Een last onder dwangsom levert, in tegenstelling bij toepassing van bestuursdwang, geen financieel risico op voor de gemeente.

 Bij toepassing van bestuursdwang is het altijd maar de vraag of wij de volledige kosten van de uitvoering van bestuursdwang op de overtreder kunnen verhalen. De gemeente kan dan mogelijk met een onverwachte kostenpost blijven zitten;

 Bij een last onder dwangsom maken wij geen kosten en ligt het financiële risico daadwerkelijk bij de overtreder. Voert hij de lastgeving niet uit, dan is hij zelf automatisch een geldbedrag kwijt;

o Daarnaast is een last onder dwangsom in de beleving van een overtreder vaak minder ingrijpend dan fysieke maatregelen;

o Een last onder dwangsom levert maatwerk. De hoogte en vorm van de dwangsom kunnen zodanig aangepast worden op verschillende situaties, dat er altijd een voldoende prikkel uitgaat voor de overtreder om de last uit te voeren.

4. Wat is een overtreding?

Wij kunnen alleen een last onder dwangsom opleggen, als er sprake is van een feitelijke overtreding.

• Wat een overtreding is, volgt uit artikel 5.2, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Kort samengevat, is dit een gedraging (doen of nalaten) die volgens een wet of regeling niet is toegestaan;

o Wat een overtreding in een concreet geval is, hangt af van de inhoud van een wet of regel.

o Wie feitelijk overtreder is, verschilt dus ook per situatie;

• Van een overtreding is pas sprake als dit voorafgaand aan een gedraging is vastgelegd in een (wettelijk) voorschrift. Het is dus niet mogelijk om achteraf handhavend op te treden tegen handelingen, die op het moment van handelen nog niet als overtreding werden aangemerkt. Er is dus geen sprake van terugwerkende kracht.

5. Welke vormen van dwangsommen zijn mogelijk?

Een dwangsom kan verschillende vormen hebben. Deze vormen worden ook wel modaliteiten genoemd. Zij zijn vastgelegd in artikel 5:32, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het gaat om de volgende mogelijkheden:

• Een bedrag ineens:

o Deze vorm passen wij toe in situaties waar simpel is vast te stellen of een overtreding is beëindigd, bijvoorbeeld bij bouwen zonder of in afwijking van een vergunning;

o Het voordeel is dat onze toezichthouders slechts één keer een hercontrole hoeven uit te voeren. Het scheelt dus (administratieve) lasten bij de gemeente;

o Voorbeeld. € 10.000,-- ineens.

• Een bedrag per tijdseenheid:

o Deze vorm passen wij toe in situaties van een langdurige en voortdurende gedraging, bijvoorbeeld strijdig planologisch gebruik;

o De tijdseenheid kan variëren van een dag, week of zelfs maand;

o Deze vorm kunnen wij aanpassen aan een concrete situatie. Er gaat een langdurige prikkel uit van deze vorm van dwangsommen;

o Nadeel is dat onze toezichthouders op meerdere momenten moeten controleren. De (administratieve) lasten voor de gemeente zijn dus groter dan bijvoorbeeld bij een bedrag ineens;

o Bij deze vorm moeten wij altijd een maximale dwangsom bepalen;

o Voorbeeld: € 10.000,-- per week met een maximum van € 100.000,--;

• Een bedrag per overtreding;

o Deze vorm passen wij toe in situaties van herhalende en op zichzelf staande gedragingen, bijvoorbeeld het steeds organiseren van evenementen zonder vergunning;

o Het kan dus hier ook gaan om toekomstige gedragingen;

o Per overtreding kan dan een bedrag opgelegd worden;

o Ook bij deze vorm moeten wij altijd een maximum van de totale dwangsom bepalen;

o Voorbeeld: € 10.000,-- per evenement met een maximum van €100.000,--.

6. Hoe bepalen wij de hoogte van een dwangsom?

De (maximale) hoogte van dwangsommen is niet geregeld in wetgeving. Wij hanteren daarom een aantal algemene uitgangspunten:

• De dwangsomhoogte moet in redelijke verhouding staan tot de ernst en aard van de overtreding.

o De hoogte is sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden van een concreet geval. Per situatie zijn dus ook verschillen mogelijk;

o Voorbeeld. Een inrichting, die valt onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (een Brzo-bedrijf) heeft meer impact op en risico’s voor de omgeving dan een normale inrichting, als bijvoorbeeld de brandveiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd. De dwangsom kunnen wij dus bij een Brzo-bedrijf voor een zelfde soort overtreding hoger stellen, dan bij een andere inrichting, zoals bijvoorbeeld een detailhandel;

o Wij hebben een ruime beleidsvrijheid. Een rechter toetst de hoogte van een dwangsom alleen marginaal. Dit betekent dat hij onze beleidsvrijheid respecteert en alleen kijkt of de hoogte van de dwangsom redelijk is, gegeven een situatie;

• Het bedrag moet voldoende afschrikwekkend zijn om de overtreder te stimuleren de overtreding uit eigen beweging op te heffen, zonder dat hij een dwangsom moet betalen;

• De dwangsom moet hoger zijn dan het financiële voordeel dat de overtreder kan hebben bij het laten voortbestaan van de overtreding:

• Het onrechtmatig verkregen voordeel dat de overtreder heeft moet worden weggenomen;

o Het kan dan gaan om zowel het huidige, als het toekomstige voordeel;

o Behaald voordeel uit het verleden mag echter geen rol spelen;

• Normbevestiging: de voor een ieder geldende spelregels moeten worden gehandhaafd om navolging door de overtreder en/of derden te voorkomen;

• De dwangsomhoogte is mede afhankelijk van:

o de specifieke feiten en omstandigheden van het geval;

o het eerdere nalevingsgedrag van de overtreder in het verleden;

o calculerend gedrag van de overtreder.

o de mate van (mogelijke) overlast richting de omgeving;

Deze uitgangspunten hebben wij verwerkt in deel III van deze beleidsregel. Daar zijn voor vaak voorkomende overtredingen voorbeelden opgenomen. Voor die situaties hebben wij enkele indicatieve dwangsomhoogtes etc. bepaald.

7. Begunstigingstermijn.

Als wij een last onder dwangsom onder dwangsom opleggen, geven wij altijd een bepaalde termijn om de opdracht uit te voeren. Dit is een zogenaamde begunstigingstermijn (artikel 5:32a, lid 2 Awb).

• Lost de overtreder binnen die termijn de overtreding alsnog op, dan hoeft hij geen dwangsom te betalen. Doet hij dat niet, dan is de dwangsom van rechtswege verbeurd;

• Wij hanteren een standaard begunstigingstermijn van 8 weken. Afwijkingen (langer of korter) zijn altijd mogelijk op grond van feiten en omstandigheden van een situatie. Echter, een begunstigingstermijn mag niet zodanig lang zijn, dat een overtreding in feite wordt gedoogd en ook niet zodanig kort dat de overtreder de last niet kan uitvoeren zonder automatisch een dwangsom te verbeuren;

• Als een lastgeving is gericht is op het voorkomen van herhaling van een overtreding, dan geldt als hoofdregel dat er geen begunstigingstermijn noodzakelijk is. De overtreding is dan nog niet aanwezig, maar moet juist voorkomen worden dat deze opnieuw plaatsvindt (Een voorbeeld: het steeds organiseren van een evenement zonder vergunning). Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, kan ook in uitzonderlijke situaties een korte begunstigingstermijn noodzakelijk zijn;

DEEL II: algemene uitganspunten invorderingsbeschikking dwangsommen

Als de overtreder niet binnen de begunstigingstermijn aan de lastgeving voldoet, dan heeft de gemeente automatisch recht op te verbeuren bedragen. Deze verbeurde dwangsom innen wij vervolgens in een apart besluit, de zogenaamde invorderingsbeschikking. Hierna gaan wij nader in op de invorderingsprocedure.

1. Een verbeurde dwangsom. En dan?

Als een toezichthouder na het einde van de begunstigingstermijn heeft vastgesteld dat de overtreding niet is beëindigd, dan is de dwangsom automatisch verbeurd. Dan volgt de volgende stap in het handhavingstraject, namelijk de invordering. Die invordering verloopt in de volgende fases:

Fase1: Verbeuring van rechtswege

• Voor het verbeuren is geen nadere handeling door ons nodig. De verbeuring is “van rechtswege” (=automatisch). Er ontstaat voor de overtreder een wettelijke verplichting om het geldbedrag te betalen binnen 6 weken na het einde van de begunstigingtermijn.

• De overtreder krijgt van ons dan een brief met het verzoek om de het bedrag binnen die termijn van 6 weken aan de gemeente over te maken;

• Betaalt de overtreder niet binnen die termijn, dan is hij in verzuim;

• Tegen deze brief is geen bezwaar mogelijk;

Fase 2.; Invorderingsbesluit

• Betaalt de overtreder niet binnen genoemde termijn van 6 weken, dan volgt een zogenaamd invorderingsbesluit;

• Doel van een invorderingsbesluit is om de exacte omvang van de te betalen dwangsom vast te stellen;

• In dit besluit staan de volgende elementen:

o De reden van verbeuring;

o Het (maximaal) verbeurde bedrag:

o Een verzoek om alsnog binnen (een nieuwe) termijn van 6 weken het verschuldigde bedrag te betalen;

o Een waarschuwing dat als de overtreder niet betaald, hij dan ook de wettelijke rente moet betalen plus eventuele invorderingskosten van een gerechtsdeurwaarder;

• Tegen het invorderingsbesluit kan de overtreder bezwaar maken;

Fase 3: Aanmaning

• Betaalt de overtreder vervolgens nog steeds niet, dan volgt een aanmaning om alsnog binnen 2 weken te betalen;

Fase 4: Dwangbevel

• Als de overtreder dan nog niet betaalt, dan volgt een door een deurwaarder bij exploot betekend dwangbevel aan de overtreder;

• De overtreder moet dan ook de bijkomende invorderingskosten en de wettelijke rente vanaf het moment van verbeuring (=einde begunstigingstermijn) betalen. Een overtreder heeft er dus alle baat bij om zo snel mogelijk de dwangsom vanaf het moment van verbeuring te betalen. Anders moet hij dus ook al deze bijkomende kosten betalen;

• Tegen het dwangbevel kan de overtreder verzet aantekenen bij een burgerlijke rechter.

2. Uitgangspunten invordering

Ook bij de inning van een dwangsom hanteren wij enkele algemene uitgangspunten.

Hoofdregel

De overtreder betaalt altijd de volledige dwangsom. Als wij namelijk afzien van inning, dan creëert dat een negatief voorbeeld. Handhaving is anders niet meer afschrikwekkend genoeg en ondergraaft de effectiviteit van het handhavingsprogramma. Bovendien kan dit leiden tot calculerend gedrag. Invordering van de gehele dwangsom is dus altijd het sluitstuk van elke handhavingsprocedure;

Uitzondering

• Afzien van (volledige) invordering van de dwangsom is alleen mogelijk in deze zeer uitzonderlijke gevallen:

o Objectief aantoonbare overmacht (Dit verschilt per situatie);

o Ernstige onvoorzienbare ziekte of ongeluk van de overtreder of een direct gezinslid óf/en;

o Door plotseling overlijden van de overtreder of een direct gezinslid én;

o Men door de gevolgen en nasleep van de in de vorige punten genoemde oorzaken niet aanvullend in staat was om aan de gemeente een verlenging van de begunstigingstermijn te vragen;

Geen uitzondering:

In de volgende gevallen zien wij sowieso expliciet niet af van invordering:

• Financiële onmogelijkheden van de overtreder:

o Overtredingen behoren in de (financiële) risicosfeer van de overtreder te blijven;

o Een betalingsregeling is altijd mogelijk (zie ook hierna);

• Een calculerende overtreder;

o Het is niet wenselijk dat overtreders, die welbewust overtredingen begaan of risico’s aangaan, “beloond” worden door niet inning van de verbeurde dwangsommen;

• Een negatief naleefgedrag van de overtreder in het verleden;

o Als wij eerder al handhavend optraden tegen dezelfde overtreder, dan is handhaving, inclusief inning van een verbeurde dwangsom altijd wenselijk;

• Alle overtredingen door bedrijven;

o Zeker als dit BRZO-bedrijven of andere risicovolle bedrijven betreft, is vanwege de voorbeeldfunctie handhaving, inclusief inning van een verbeurde dwangsom, wenselijk;

• Als afzien van (gedeeltelijke) invordering leidt tot ongelijke behandeling van gelijke gevallen;

• Als afzien van (gedeeltelijke) invordering leidt tot een ongewenst precedent;

• Als de overtreder na het einde van de begunstigingstermijn alsnog de overtreding ongedaan maakt;

o Wij stellen immers waar mogelijk een redelijke begunstigingstermijn vast, zodat de overtreder binnen de termijn de overtreding op kan heffen zonder dat hij een dwangsom verbeurt. Als hij hier dan geen gebruik van maakt, dan is dat voor eigen risico.

3. Betalingsregeling

Ons uitgangspunt is dat een overtreder in moet staan voor de (financiële) gevolgen van zijn eigen handelen. Ons uitgangspunt is ook dat de begunstigingstermijnen lang genoeg zijn om de overtreding op te heffen zonder dat men een dwangsom moet betalen;

Toch kunnen er zich situaties voordoen dat vanwege de financiële situatie een overtreder niet in staat is om een eenmaal verbeurde dwangsom te betalen. In zo’n geval kan de overtreder ons altijd verzoeken om een betalingsregeling te treffen. Daarbij blijft ons uitgangspunt wel dat de overtreder op termijn de volledige dwangsom moet betalen.

Deel III Dwangsomhoogten

• In dit deel geven wij een aantal praktijkvoorbeelden van veel voorkomende overtredingen;

• Aan deze praktijkvoorbeelden kunt u geen rechten ontlenen. Eventuele overtreders zouden anders namelijk welbewust een afweging kunnen maken tussen de voordelen van een overtreding en de nadelen van een dwangsom;

• Begunstigingstermijnen kunnen korter of langer zijn dan de standaardtermijn van 8 weken, afhankelijk van het geval. Het zelfde geldt voor de hoogte van de dwangsommen;

• Voor overtredingen of wet- en regelgeving, die niet in de tabellen zijn opgenomen, bepalen wij aan de hand van de feiten en omstandigheden van een concreet geval welke termijnen en dwangsomhoogten redelijk zijn;

• Bij herhaling van overtreding, een slecht nalevingsgedrag of het niet voldoen aan een eerder opgelegde last onder dwangsom verhogen wij de dwangsom standaard met minimaal een factor 1,5;

• Indien sprake is van een Brzo-Bedrijf,of andere gevaarlijke situatie, dan is verhoging van de standaarddwangsom met een minimale factor 1,5 mogelijk en/of verkorting van de begunstigingstermijn.

1. Bouwen zonder vergunning, inclusief Monumenten en beschermd stadsgezicht

Categorie bouwen zonder vergunning, eenvoudig

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Afvalcontainer

(ondergrondse) container voor het inzamelen van huishoudelijk afval

€ 5.000,-- per object

ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Antenne

Schotelantenne

€ 1.000 per object

ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Antenne

Antenne-installatie voor mobiele communicatie

€ 12.000,-- per object

ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Antenne

Antenne-installatie, inclusief opstelpunt C-2000-infrastructuur

€ 15.000,-- per object

ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Dak

Dakkappel, dakraam,daklicht, of andere eenvoudige daglichtvoorziening

€ 2.500,-- per object

ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Dak

Lichtstraat

€ 2.500,-- per 10 m²

ineens

Afhankelijk van oppervlakte

8 weken

Dak

Dakopbouw

€ 2.000,--, per 10 m²

ineens

Afhankelijk van oppervlakte

8 weken

Dak

Dakterras

€ 1.500,-- per 10 m²

ineens

Afhankelijk van oppervlakte

8 weken

Erfafscheiding

Erfafscheiding, hout, gaas

€ 1.500,-- per 10 strekkende meter

ineens

Afhankelijk van lengte

8 weken

Erfafscheiding

Erfafscheiding of keerwand, beton, steen, metaal of gemetseld

€ 2.000,-- per 10 strekkende meter

ineens

Afhankelijk van lengte

8 weken

Gevel

Zonwering, rolhek of rolluik

€ 1.500 per object

ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Gevel

Wijziging kozijn, kozijninvulling of gevelpaneel

€ 1.500,-- per object

ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Lichtmast

Lichtmast

€ 1.500,-- per object

ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Tuininrichting

Sport- of speeltoestel voor particulier gebruik

€ 2.000,-- per object

ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Tuininrichting

Zwembad

€ 2.500,-- per 10 m²

ineens

Afhankelijk van oppervlakte

8 weken

Tuininrichting

Vijver

€ 1.000,-- per 10 m²

ineens

Afhankelijk van oppervlakte

8 weken

Tuininrichting

Jacuzzi of whirlpool

€ 1.500,-- per object

ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Tuininrichting

Pergola

€ 250,-- per 10 strekkende meter

ineens

Afhankelijk van lengte

8 weken

Vlaggenmast

Vlaggenmast

€ 500,-- per object

ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Zonnepanelen

Zonnepaneel inclusief installaties/collectoren

€ 1.500,-- per object

ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Categorie Bouwen zonder vergunning, gemiddeld

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom[1]

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Aanbouw

Het bouwen of wijzigen van een aanbouw bij een particuliere of bedrijfswoning tot 50 m²

€ 20.000,-- per object

Ineens

€ 20.000,--

8 weken

Aanbouw

Het bouwen of wijzigen van een aanbouw bij een particuliere of bedrijfswoning 50 m² of meer.

€ 30.000,-- per object

Ineens

€ 30.000,--

8 weken

Bijgebouw

Het bouwen of wijzigen van een (losstaand) bijgebouw of overkapping (particulier) tot 50 m² 

€ 15.000,-- per object

Ineens

€ 15.000,--

8 weken

Bijgebouw

Het bouwen of wijzigen van een (losstaand) bijgebouw of overkapping (particulier) 50 m² of meer

€ 20.000,-- per object

Ineens

€ 20.000,--

8 weken

Bijgebouw

Het bouwen of wijzigen van een (losstaand) bijgebouw of overkapping (bedrijfsmatigtot 50 m²

€ 20.000,-- per object

Ineens

€ 20.000,--

8 weken

Bijgebouw

Het bouwen of wijzigen van een (losstaand) bijgebouw of overkapping (bedrijfsmatig) 50 m²-100 m²

€ 25.000,-- per object

Ineens

€ 25.000,--

8 weken

Bijgebouw

Het bouwen of wijzigen van een (losstaand) bijgebouw of overkapping (bedrijfsmatig) 100 m² -200 m²

€ 30.000,-- per object

Ineens

€ 30.000,--

8 weken

Bijgebouw

Het bouwen of wijzigen van een (losstaand) bijgebouw (bedrijfsmatig) 200 m² -300 m²

€ 35.000,-- per object

Ineens

€ 35.000,--

8 weken

Bijgebouw

Het bouwen of wijzigen van een (losstaand) bijgebouw (bedrijfsmatig) 300 m² of meer

€ 40.000,-- per object

Ineens

€ 40.000,--

8 weken

Bijgebouw

Het plaatsen van een zeecontainer

€ 5.000,-- per object

ineens

€ 5.000,--

8 weken

Bouwwerk, geen gebouw zijnde

Het bouwen van een schuilhut voor hobbymatig vee

€ 5.000,-- per object

Ineens

€ 5.000,--

8 weken

[1] De hoogte van de dwangsom is mede afhankelijk van de gemiddelde oppervlakte. Bijgebouwen bij bedrijven zijn bijvoorbeeld over het algemeen groter dan bij een particulier. Ook hebben bedrijven een winstoogmerk. Ook het maximum bedrag is daarom hoger;

Categorie Bouwen zonder vergunning, zwaar

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Woning

Oprichting van een woning tot 250 m²

€ 20.000,--

Per week

€ 200.000,--

8 weken

Woning

Oprichting van een woning 250 t/m 500 m²

€ 25.000,--

Per week

€ 250.000,--

8 weken

Woning

Oprichting van een woning groter dan 500 m²

€ 30.000,--

Per week

€ 300.000,--

8 weken

Wooncomplex

Oprichting van een woongebouw/complex tot 1000 m²

€ 50.000,--

Per week

€ 500.000,--

8 weken

Wooncomplex

Oprichting van een woongebouw/complex meer dan 1000 m²

€ 75.000,--

Per week

€ 750.000,--

8 weken

Hoofdgebouw

Oprichting van een bedrijfsmatig hoofdgebouw tot 250 m²

€ 30.000,--

Per week

€ 300.000,--

8 weken

Hoofdgebouw

Oprichting van een bedrijfsmatig hoofdgebouw 250 m² tot 500 m²

€ 35.000,--

Per week

€ 350.000,--

8 weken

Hoofdgebouw

Oprichting van een bedrijfsmatig hoofdgebouw 500 m² of meer

€ 40.000,--

Per week

€ 400.000,--

8 weken

Bouwwerk, geen gebouw zijnde

Oprichting van een windmolen ten behoeve van bedrijfsmatige stroomopwekking door nutsbedrijven

€ 30.000,--

Per week

€ 300.000,--

8 weken

Categorie (Rijks) Monumenten en beschermd stadsgezicht

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Monument

Verstoren, verplaatsen, in enig opzicht wijzigen, herstellen van een (Rijks)monument (kleine overtreding)

€ 10.000,--

ineens

€ 10.000,--

8 weken

Monument

Verstoren, verplaatsen, in enig opzicht wijzigen, herstellen van een (Rijks)monument (gemiddelde overtreding)

€ 20.000,--

ineens

€ 20.000,--

8 weken

Monument

Verstoren, verplaatsen, in enig opzicht wijzigen, herstellen van een (Rijks)monument (zware overtreding)

€ 30,000--

ineens

€ 30.000,--

8 weken

Monument

Herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een (Rijk)smonument op ontsierende of gevaarlijk wijze

€ 6.000,--

Per week

€ 60.000,--

8 weken

Slopen

Het slopen van een bouwwerk in een beschermd stadsgezicht of een (Rijks)monument[1]

Minimaal € 10.000,--

ineens

Afhankelijk van de ernst van de situatie

Geen (voorkomen van herhaling)

[1] Eerst spoedbestuursdwang ter bevriezing situatie en een dwangsom ter voorkoming van herhaling van de overtreding. Indien niet meer te herstellen, dan strafrechtelijk proces-verbaal.

2. Planologisch strijdig gebruik en aanlegwerkzaamheden

Categorie planologisch strijdig gebruik, bedrijfsmatig

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Agrarisch

Agrarisch, fruit- en sierteelt, boomkwekerij

€ 2.000,--

Per week

€ 20.000,--

8 weken

Agrarisch

Agrarisch, glastuinbouw

€ 2.500,-

Per week

€ 25.000,--

8 weken

Agrarisch

Agrarisch, landbouw, akker en volle grond

€ 2.000,--

Per week

€ 20.000,--

8 weken

Agrarisch

Agrarisch, Loon- of hulpbedrijf of grondverzet

€ 1.500,--

Per week

€ 15.000,--

8 weken

Agrarisch

Agrarisch, pluimvee

€ 2.000,--

Per week

€ 20.000,--

8 weken

Agrarisch

Agrarisch, Rundvee, Varken

€ 2.500,--

Per week

€ 25.000,--

8 weken

Agrarisch

Agrarisch, verkoop streekproducten

€ 2.000,--

Per week

€ 20.000,--

8 weken

Agrarisch

Paardenfokkerij,- Pension, met manege

€ 3.500,--

Per week

€ 35.000,--

8 weken

Agrarisch

Paardenfokkerij, -Pension, zonder manege

€ 3.000,--

Per week

€ 30.000,--

8 weken

Detail- en groothandel

Detailhandel, kleinschalig (tot 1.500 m² bruto vloeroppervlak)

€ 2.500,--

Per week

€ 25.000,--

8 weken

Detail- en groothandel

Detailhandel, grootschalig (meer dan 1.500 m² bruto-vloeroppervlak)

€ 3.000,--

Per week

€ 30.000,--

8 weken

Detail- en groothandel

Groothandel, reguliere goederen

€ 3.000,--

Per week

€ 30.000,--

8 weken

Detail- en groothandel

Groothandel, volumineuze goederen

€ 3.500,--

Per week

€ 35.000,--

8 weken

Horeca

Café, theetuin, snackbar, (sport)kantine

€ 2.500,--

Per week

€ 25.000,--

8 weken

Horeca

Restaurant, pension

€ 3.000,--

Per week

€ 30.000,--

8 weken

Horeca

Hotel

€ 4.000,--

Per week

€ 35.000,--

8 weken

Industrie

Afvalverwerking

€ 15.000,--

Per week

€ 150.000,--

8 weken

Industrie

Metaalverwerking (grootschalig)

€ 5.000,--

Per week

€ 50.000,--

8 weken

Industrie

Houtbewerking, palletbedrijf

€ 5.000,--

Per week

€ 50.000,--

8 weken

Industrie

Productie- en verpakkingsbedrijven in (petro) chemisch, gevaarlijke stoffen

€ 20.000,--

Per week

€ 200.000,--

8 weken

Industrie

Productie-en verpakkingsbedrijven in niet- (petro)chemisch, ongevaarlijke stoffen

€ 10.000,--

Per week

€ 100.000,--

8 weken

Kantoor

Kantoor, 1 tot 10 personen

€ 2.000,--

Per week

€ 20.000,--

8 weken

Kantoor

Kantoor, 10 tot 20 personen

€ 3.000,--

Per week

€ 30.000,--

8 weken

Kantoor

Kantoor, 20 of meer personen

€ 4.000,--

Per week

€ 40.000,--

8 weken

Logistiek

Koeriersbedrijf tot 5 voertuigen

€ 2.000,--

Per week

€ 20.000,--

8 weken

Logistiek

Koeriersbedrijf 5 of meer voertuigen

€ 2.500,--

Per week

€ 25.000,--

8 weken

Logistiek

Taxi, personenvervoer tot 5 voertuigen

€ 2.500,--

Per week

€ 25.000,--

8 weken

Logistiek

Taxi, personenvervoer 5 of meer voertuigen

€ 3.000,--

Per week

€ 30.000,-

8 weken

Logistiek

Transportbedrijf, (petro)chemisch, gevaarlijke stoffen tot 10 voertuigen

€ 10.000,--

Per week

€ 100.000,--

8 weken

Logistiek

Transportbedrijf, (petro)chemisch, gevaarlijke stoffen 10 tot 20 voertuigen

€ 12.500,--

Per week

€ 125.000,--

8 weken

Logistiek

Transportbedrijf, (petro)chemisch, gevaarlijke stoffen 20 voertuigen of meer

€ 15.000,--

Per week

€ 150.000,--

8 weken

Logistiek

Transportbedrijf, bulkgoederen, niet gevaarlijke stoffen, tot 10 voertuigen

€ 5.000,--

Per week

€ 50.000,--

8 weken

Logistiek

Transportbedrijf, bulkgoederen, niet gevaarlijke stoffen, 10 tot 20 voertuigen

€ 7.500,--

Per week

€ 75.000,--

8 weken

Logistiek

Transportbedrijf, bulkgoederen, niet gevaarlijke stoffen 20 of meer voertuigen

€ 10.000,--

Per week

€ 100.000,--

8 weken

Maatschappelijk

Buurthuis

€ 1.000,--

Per week

€ 15.000,--

8 weken

Maatschappelijk

Dansschool, Discotheek, theater

€ 2.000,--

Per week

€ 20.000,--

8 weken

Maatschappelijk

Congrescentrum, zalencentrum

€ 2.500,--

Per week

€ 25.000,--

8 weken

Overig

Dierenpension, dierenkennel, dierentrimmerij

€ 2.000,--

Per week

€ 20.000,--

8 weken

Overig

Kapsalon, nagelstudio, schoonheidspecialist

€ 2.500,--

Per week

€ 25.000,--

8 weken

Recreatie

Camping

€ 2.500,--

Per week

€ 25.000,--

8 weken

Recreatie

minicamping/bed & breakfast

€ 1.500,--

Per week

€ 15.000,--

8 weken

Thuis

Aan huis gebonden beroep

€ 2.500,--

Per week

€ 25.000,--

8 weken

Thuis

Bedrijfsmatige activiteiten aan huis

€ 3.000,--

Per week

€ 30.000,--

8 weken

Thuis

Webwinkel zonder afhaal op locatie

€ 2.500,--

Per week

€ 25.000,--

8 weken

Thuis

Webwinkel met afhaal op locatie

€ 3.000,--

Per week

€ 30.000,--

8 weken

Categorie planologisch strijdig gebruik, bewoning

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Bewoning

Bedrijfsmatige huisvesting of logies van arbeidsmigranten (0 tot 10 personen)

€ 200 – per slaapplaats.

Per week

€ 2.000,-- p.s

8 weken

Bewoning

Bedrijfsmatig huisvesting of logies van arbeidsmigranten (10 tot 20 personen)

€ 250,-- per slaapplaats

Per week

€ 2.500,-- p.s.

8 weken

Bewoning

Bedrijfsmatige huisvesting of logies van arbeidsmigranten 20 of meer personen

€ 300,-- per slaapplaats

Per week

€ 3.000,- p.s

8 weken

Bewoning

Bedrijfsmatige kamergewijze verhuur aan derden

€ 1.500 per kamer

Per week

€ 15.000,- per kamer

8 weken

Bewoning

Bewoning door particulieren van een (agrarische) bedrijfswoning of bedrijfsgebouw

€ 1.250,-- per object

Per week

€ 12.500,-- per object

8 weken

Bewoning

Bewoning door particulieren van een bijgebouw of enig ander niet voor bewoning bedoelde opstal.

€ 1.250,- per object

Per week

€ 12.500,-- per object

8 weken

Bewoning

Bewoning van een kampeermiddel of enig andere recreatief bouwwerk of ander niet voor bewoning bedoeld object

€ 1.250,-- per object

Per week

€ 12.500,-- per object

8 weken

Categorie planologisch strijdig gebruik, Opslag

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Opslag

Particuliere opslag van niet-volumineuze goederen, voorwerpen, werktuigen of materialen op gronden of in opstallen

Richtbedrag € 250 tot 1.000,-

Per week

10 keer richtbedrag

8 weken

Opslag

Bedrijfsmatige opslag van niet-volumineuze goederen, voorwerpen, werktuigen of materialen op gronden of in opstallen

Richtbedrag € 500-- tot 1500,--

Per week

10 keer richtbedrag

8 weken

Opslag

Particuliere opslag volumineuze goederen op gronden of in opstallen

Richtbedrag

€ 1.000,--tot 2000,--

Per week

10 keer richtbedrag

8 weken

Opslag

Bedrijfsmatig opslag volumineuze goederen op gronden of in opstallen

Richtbedrag € 1.500 tot 2.500,--

Per week

10 keer richtbedrag

8 weken

Opslag

Bedrijfsmatige opslag van gevaarlijke of (petro)chemische materialen en stoffen

Richtbedrag

€ 2.500,-- tot

€ 5.000,-

Per week

10 keer richtbedrag

8 weken

Categorie planologische gebruik, (aanleg)werkzaamheden

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom[1]

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Water

Dempen van sloten

€ 250,-- per 10 strekkende meter

Ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Water

Aanleggen van dammen

€ 500,-- per 10 strekkende meter

Ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Water

Aanbrengen oeverbeschoeiing

€ 200,-- per 10 strekkende meter

Ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Water

Graven van watergangen en vijvers

€ 500,-- per 10 strekkende meter (watergang) of 10 m² (vijver)

Ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Grond

Scheuren grasland

€ 200,-- per 10 m²

Ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Grond

Ophogen, afgraven, egaliseren gronden en grondbewerkingen in de grond

€ 500,-- per 10 m²

Ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Grond

Aanleg kavelpaden, wandel-of fietspaden

€ 500,-- per strekkende meter

ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Grond

Aanleg andere verhardingen

€ 500,-- per 10 m²

Ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Grond

Aanbrengen ondergrondse leidingen

€ 500,-- per 10 strekkende meter

Ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Overig

Kleinschalige natuurontwikkeling

€ 5.000,--

Ineens

€ 5.000,--

8 weken

Overig

Verwijderen opgaande beplanting/rooien houtopstanden

€ 500,-- per 10 strekkende meter

Ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

[1] Indien bedrijfsmatig + € 50,-- per deeldwangsom

3. Bouwbesluit, brandveilig gebruik

Categorie Bouwbesluit, brandveilig gebruik, algemeen

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Melding brandveilig gebruik

Handelen zonder gebruiksmelding voor brandveilig gebruik of in afwijking van opgelegde nadere voorwaarden

€ 10.000,--

Ineens

€ 10.000,--

8 weken

Vergunning brandveilig gebruik

Handelen zonder vergunning voor brandveilig gebruik of in afwijking van voorschriften van vergunning

€ 15.000,--

Ineens

€ 15.000,--

8 weken

Zorgplicht

Het niet volgens de voorschriften functioneren van een voorgeschreven installatie (algemeen)

€ 2.500,--

Ineens

€ 2.500,--

8 weken

Zorgplicht

Het niet adequaat beheren, onderhouden en controleren van een voorgeschreven installatie

€ 2.500,--

Ineens

€ 2.500,--

8 weken

Zorgplicht

Het niet adequaat controleren of een aangebrachte of gewijzigde doorvoer door een brandwerende of rookwerende scheiding functioneert

€ 250,-- per doorvoer

Ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Categorie Bouwbesluit, brandveilig gebruik, constructieonderdelen

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Beweegbaar onderdeel

Een beweegbaar constructieonderdeel hindert het vluchten

€ 500,-- per object

Per overtreding

€ 5.000,-- per object

Geen (voorkomen herhaling)

Beweegbaar onderdeel

Een beweegbaar constructieonderdeel in een brandwerende of rookwerende scheiding is niet zelfsluitend.

€ 500,-- per object

Per overtreding

€ 5.000,-- per object

Geen (voorkomen van herhaling)

Beweegbaar

onderdeel

Een zelfsluitend beweegbaar constructieonderdeel in een brandwerende of rookwerende scheiding is in geopende stand vastgezet

€ 500,-- per object

Per overtreding

€ 5.000,-- per object

Geen (voorkomen van herhaling

Aankleding

De aankleding van een constructieonderdeel voldoet niet aan de voorgeschreven brand- en of rookklasse

€ 1.000,-- per 10 strekkende meter

Ineens

Afhankelijk van lengte

8 weken

Compartimen-tering

Een brand- en rookwerende scheiding is niet aanwezig of voldoet niet aan de voorschriften voor weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)

€ 2.500,-- per 10 strekkende meter

Ineens

Afhankelijk van lengte

8 weken

Categorie Bouwbesluit, brandveilig gebruik, vluchtroutes

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Vluchtroute

Een vluchtroute is niet aanwezig of voldoet niet

€ 10.000,-- per route

Ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Beschermde vluchtroute

Een beschermde vluchtroute is niet aanwezig of voldoet niet

€ 12.500,-- per route

Ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Extra beschermde vluchtroute

Een extra beschermde vluchtroute is niet aanwezig of voldoet niet

€ 15.000,-- per route

Ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Veiligheidsvluchtroute

Een veiligheidsvluchtroute is niet aanwezig of voldoet niet

€ 20.000,-- per route

Ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Vluchtrouteaan-duiding

Een vluchtroute aanduiding is niet aanwezig of voldoet niet

€ 250,- per object

Ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Deuren

Een deur in een vluchtroute voldoet niet

€ 500,-- per object

Ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Categorie Bouwbesluit, brandveilig gebruik, brandbeveiligingsinstallaties

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Installatie

Een (gecombineerde) brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie ontbreekt of werkt niet

€ 15.000,--

Ineens

€ 15.000,--

8 weken

Installatie

Een (gecombineerde) brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie is niet gecertificeerd;

€ 5.000,--

Ineens

€ 5.000,--

8 weken

Installatie

Een (gecombineerde) brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie wordt niet goed onderhouden, beheerd, en gecontroleerd

€ 2.500,--

Ineens

€ 2.500,--

8 weken

Installatie

Een rookmelder ontbreekt of voldoet niet.

€ 250,-- per object

Ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Installatie

Een gecombineerde brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie geeft steeds onterechte doormeldingen aan hulpdiensten en het RAC

€ 2.500,--

Per overtreding

€ 25.000,--

8 weken

Installatie

Een ontruimingsplan voor een ontruimingsinstallatie ontbreekt of voldoet niet

€ 2.500,--

Ineens

€ 2.500,--

8 weken

Categorie Bouwbesluit, Brandveilig gebruik, bestrijden van brand

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Blustoestel

Een blustoestel ontbreekt of werkt niet of is niet juist aangeduid

€ 250,-- per blustoestel

Ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Blustoestel

Een blustoestel wordt niet goed onderhouden beheerd of gecontroleerd

€ 250,-- per blustoestel

Ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Bluswater-voorziening

Een bluswatervoorziening ontbreekt of werkt niet

€ 10.000,--

Ineens

€ 10.000,--

8 weken

Brandblus-installatie

Een brandblusinstallatie of een rookbeheersingssysteem ontbreekt of werkt niet

€ 15.000,--

Ineens

€ 15.000,--

8 weken

Brandblus-installatie

Een brandblusinstallatie of een rookbeheerssysteem is niet gecertificeerd

€ 5.000,--

Ineens

€ 5.000,--

8 weken

Brandslang-

haspel

Een brandslanghaspel is niet goed aangeduid

€ 250,-- per haspel

Ineens

€ 500,--

8 weken

Brandslang-haspel

Een brandslanghaspel ontbreekt of werkt niet

€ 500,-- per haspel

Ineens

€ 500,--

8 weken

Droge blusleiding

Een droge blusleiding ontbreekt of werkt niet

€ 10.000,-- ineens

Ineens

€ 10.000,--

8 weken

Droge blusleiding

Een droge blusleiding wordt niet goed onderhouden, beheerd en gecontroleerd

€ 2.500,-- per systeem

Ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Categorie Bouwbesluit, Brandveilig gebruik, bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Brandweer-ingang

Een brandweeringang is niet aanwezig of voldoet niet.

€ 10.000,--

Ineens

€ 10.000,--

8 weken

Hulpdiensten

De verbindingsweg/toegangsweg tot de ingang van een bouwwerk is niet of niet voldoende bereikbaar voor hulpdiensten

€ 10.000,--

Ineens

€ 10.000,--

8 weken

Opstelplaatsen

Een opstelplaats voor brandweervoertuigen is niet aanwezig

€ 10.000,--

Ineens

€ 10.000,--

8 weken

Brandweerlift

Een brandweerlift is niet aanwezig of voldoet niet

€ 15.000,--

Ineens

€ 15.000,--

8 weken

Mobiele radiocommuni-catie

Een installatie voor mobiele radiocommunicatie voor hulpdiensten is niet aanwezig of werkt niet

€ 15.000,--

Ineens

€ 15.000,--

8 weken

Categorie Bouwbesluit, Brandveilig gebruik, voorkomen van brandgevaar

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Aankleding

Besloten ruimte

De aankleding van een besloten ruimte is niet brandwerend

€ 1.000,-- per 10 m²

ineens

Afhankelijk van oppervlakte

8 weken

Brandgevaarlijke stoffen

In op of nabij een bouwwerk is een brandgevaarlijke stof aanwezig of brandbare niet-milieugevaarlijke stof aanwezig

€ 250 per houder/container van de stof

ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Brandgevaarlijke stoffen

Opslag in een stookruimte van brandbare goederen

€ 250,-- per goed/object

ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Inrichtings-

elementen

Stands, Kramen, schappen of podia of andere inrichtingselementen in een publiek toegankelijke ruimte zijn niet brandveilig

€ 1.000,- per object

per overtreding

€ 10.000,-- per object

Geen (voorkomen van herhaling)

Open vuur

Open vuur in opslagruimte voor een brandgevaarlijke stof, bij het verrichten van een handeling met een brandgevaarlijke stof of bij het vullen van een brandstofreservoir

€ 1.000,--

Per overtreding

€ 10.000,--

Geen voorkomen van herhaling

Open vuur

Verbodssymbool open vuur niet duidelijk zichtbaar aanwezig

€ 250,-- per object

Ineens

€ 250,-- per object

8 weken

Restrisico

Het op enige manier doen of nalaten van handelingen waardoor brandgevaar wordt veroorzaakt of bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt

Afhankelijk van situatie (richtbedrag van € 250,-- tot

€ 1000,--

Per overtreding

10 keer richtbedrag

Geen (voorkomen van herhaling)

Verbrandings-

toestel

Onjuist gebruik of opstelling van een verbrandingstoestel

€ 500,-- per toestel

Ineens

Afhankelijk van aantal

8 weken

Categorie Bouwbesluit, Brandveilig gebruik, veilig vluchten

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Opstelling / inrichting-

elementen

Het op een onjuiste manier opstellen van inrichtingselementen waardoor niet veilig gevlucht kan worden

Afhankelijk van situatie (richtbedrag van € 250 tot

€ 1.000,--

Per overtreding

10 keer richtbedrag

Geen (voorkomen van herhaling)

Beperking letselgevaar

Geen gebruik van veiligheidsglas tegen of onder het plafond

€ 500,- per 10 m²

Ineens

Afhankelijk van oppervlakte

8 weken

Beperking

letselgevaar

Het niet onderspannen van een horizontale toepassing van textiel, folie of papier

€ 250,- per 10 m²

Ineens

Afhankelijk van oppervlakte

8 weken

Restrisico

Het op enige manier doen of nalaten van handelingen waardoor melding van, alarmering van brand, het gebruik van vluchtmogelijkheden, of het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd

Afhankelijk van situatie (richtbedrag van € 250,-- tot

€ 1000,--

Per overtreding

10 keer richtbedrag

Geen (voorkomen van herhaling)

4. Milieuovertredingen

Categorie Milieu, Algemeen

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum[1]

Begunstigingstermijn

Algemeen

Documenten niet binnen de inrichting aanwezig

€ 1.000,-

Per week

€ 5.000,--

8 weken

Algemeen

Handelen in strijd met voorschrift omgevingsvergunning milieu

€ 2.000,--

Per week

€ 10.000,--

8 weken

Algemeen

Inrichting niet ordelijk, 

€ 2.000,-

Per week

€ 10.000,--

4 weken

Algemeen

Niet meldenAMVB

€ 2.000,-

Per week

€ 10.000,--

4 weken

Algemeen

Niet melden ongewoon voorval inrichting

€ 1.000 tot 5.000,-- per niet gedane melding afhankelijk van milieugevolgen van gebeurtenis

Per overtreding

€ 5.000,-- tot

€ 25.000,--

2 weken of geen (indien ter voorkoming van herhaling)

Algemeen

Niet naleven maatwerkvoorschriften

€ 2000,-- per voorschrift

Per week

€ 10.000,--

8 weken

Algemeen

Niet voldoen AMVB

€ 2.000,-

Per week

€ 10.000,--

8 weken

Algemeen

Oprichten van, In werking zijn van, veranderen van of veranderen van de werking van een inrichting zonder of in afwijking van omgevingsvergunning

€ 2.000

Per week

€ 10.000,--

8 weken

[1] De maximale bedragen bestaan bij milieuovertreding altijd uit een factor 5. De reden is dat milieuovertredingen sneller opgelost moeten worden (milieubelang). De termijnbedragen zijn hierdoor hoger. (afschrikwekkender) Is het maximum bedrag verbeurd, dan kan eerder een nieuwe en hogere dwangsom opgelegd worden of bestuursdwang worden toegepast.

Categorie Milieu, Bodem

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Bodem

CPR/PGS voorschriften niet nageleefd

€ 2.000,--

Per week

€ 10.000,--

8 weken

Bodem

Financiële zekerheid ontbreekt

€ 2.000,-

Per week

€ 10.000,--

8 weken

Bodem

Meststoffenopslag voldoet niet

€ 2.000,-

Per week

€ 10.000,--

8 weken

Bodem

Onjuiste opslag bodembedreigende stoffen

€ 5.000,--

Per week

€ 25.000,--

4-8 weken

Bodem

Ontbreken lekbakvoorziening (vb jerrycan)

€. 500,--

Ineens per ontbrekende voorziening

€ 500,-- per ontbrekende voorziening

8 weken

Bodem

Vloeistofdichte vloer ontbreekt/gebrekkig

€ 10.000,-

ineens

€ 10.000,--

8 weken

Bodem

Vloeistofkerende vloer ontbreekt/gebrekkig

€ 7.500,--

ineens

€ 7.500,--

8 weken

Categorie Milieu, Water

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Water

Geen zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig

€ 4.000,-

Per week

€ 20.000,--

8 weken

Water

Lozingseisen worden overschreden

€ 5.000,--

Per week/overtreding

€ 25.000,--

8 weken of per direct (voorkomen herhaling)

Water

Metingen worden niet of niet correct uitgevoerd

€ 2.000,--

Per week

€ 10.000,--

8 weken

Water

Monster-of controlevoorziening niet aanwezig

€ 2.000,-

Per week

€ 10.000,--

8 weken

Water

Zuiverings-technische voorzieningen niet tijdig geledigd

€ 2.000,--

Per week/overtreding

€ 10.000,--

8 weken

Categorie Milieu, Lucht

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Lucht

Afvoer verbrandingsgassen verwarming voldoet niet

€ 2.000,-

Per week

€ 10.000,--

8 weken

Lucht

Metingen worden niet of niet correct uitgevoerd

€ 2.000,--

Per week/overtreding

€ 10.000,--

8 weken

Lucht

Overschrijding emissie-eisen

€ 5.000,--

Per week/overtreding

€ 25.000,--

8 weken of per direct (voorkomen van herhaling)

Lucht

Schoorsteen/ontgeurings/luchtwasinstallatie niet goed onderhouden of aanwezig

€ 5.000,-

Per week

€ 25.000,--

4-8 weken

Lucht

Stofoverlast

€ 2.500,--

Per week/overtreding

€ 25.000,--

Per direct (voorkomen herhaling)

Categorie Milieu, Geluid en trilling

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Geluid en trilling

Akoestisch onderzoek niet uitgevoerd of ingediend

€ 5.000,--

Per week

€ 25.000,--

4-8 weken

Geluid en trilling

Gedragsvoorschriften worden niet nageleefd

€ 1.000,-

Per week/overtreding

€ 5.000,--

4-8 weken

Geluid en trilling

Niet voldoen aan trillingswaarden

€ 4.000,--

Per week/overtreding

€ 20.000,--

4-8 weken

Geluid en trilling

Overschrijding toegestane geluidsniveaus

€ 2.000,--

Per overtreding

€ 10.000,-- (minimaal)

Per direct (voorkomen van herhaling)

Geluid en trilling

Voorzieningen ter beperking geluidhinder niet aangebracht/uitgevoerd

€ 3.000,-

Per week

€ 15.000,--

4-8 weken

Categorie Milieu, Afvalstoffen

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Afvalstoffen

Milieugevaarlijke handelingen met afvalstoffen (zorgplicht)

€ 2.500,--

Per week/overtreding

€ 12.500,--

4-8 weken

Afvalstoffen

Niet-vergunde opslag (gevaarlijk) (bedrijfs)afval

€ 4.000,-

Per week

€ 20.000,--

4-8 weken

Afvalstoffen

Onjuiste of geen registratie van de afvoer van (gevaarlijk) (bedrijfs)afval

€ 2.000,-

Per week/overtreding

€ 10.000,--

8 weken

Afvalstoffen

Onjuiste Opslag (gevaarlijk) (bedrijfs)afval

€ 2.500,--

Per week/overtreding

€ 12.500,--

4-8 weken

Afvalstoffen

Onregelmatige of onjuiste afvoer van afvalstoffen

€ 2.000,--

Per week/overtreding

€ 10.000,--

4-8 weken

Categorie Milieu Koelinstallatie

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Koelinstallatie

Het niet of niet goed periodiek onderhouden van de installatie

€ 3.000,--

Per week

€ 15.000,--

8 weken

Koelinstallatie

Instructiekaart niet aanwezig

€ 2.000,--

Per week/overtreding

€ 10.000,--

8 weken

Koelinstallatie

Kenplaat niet aanwezig

€ 2.000,--

Per week/overtreding

€ 10.000,--

8 weken

Koelinstallatie

Logboek niet aanwezig

€ 2.000,--

Per week

€ 10.000,--

8 weken

Categorie Milieu, LPG

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

LPG

Begroeiing rondom tank

€ 2.000,--

Per week

€ 10.000,--

8 weken

LPG

Geen aarding vulpunt

€ 2.500,--

ineens

€ 2.500,--

8 weken

LPG

Geen noodplan of installatieboek aanwezig of onvoldoende bijgehouden

€ 2.000,-

per week

€ 10.000,--

8 weken

LPG

Geen of niet juist hekwerk aanwezig

€ 10.000,--

ineens

€ 10.000,--

8 weken

LPG

Geen of te late keuring onderdelen installatie

€ 2.000,--

per week/overtreding

€ 10.000,--

8 weken

LPG

Geen of te late periodieke veiligheidsinspectie uitgevoerd

€ 2.000,--

Per week/overtreding

€ 10.000,--

8 weken

LPG

Ontbreken aanrijdbeveiliging

€ 2.000,--

Per week

€ 10.000,--

8 weken

LPG

Onvoldoende veiligheidsafstanden

€ 2.000,-

Per week

€ 10.000,--

8 weken

5. Veiligheid, Brzo, specifiek

Categorie Veiligheid, Brzo, specifiek

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Veiligheid, Brzo

Het niet adequaat onderhouden, beheren, controleren van een brandmeld-, ontruimingsalarm-, en/of blusinstallatie

€ 5.000,--

Per week

€ 20.000,--

4-8 weken

Veiligheid, Brzo

Het niet of niet goed bijhouden of kunnen overleggen van een bijgewerkte lijst met binnen de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen

€ 4.000,-

Per week

€ 20.000,--

4-8 weken

Veiligheid, Brzo

Het niet of niet goed bijhouden of kunnen overleggen van een intern noodplan

€ 4.000,-

Per week

€ 20.000,--

4-8 weken

Veiligheid, Brzo

Het niet of niet goed bijhouden of kunnen overleggen van een veiligheidsrapport

€ 4.000,--

Per week

€ 20.000,--

4-8 weken

Veiligheid, Brzo

Het niet of onvoldoende aanwezig hebben van een brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallatie,- en of blusinstallatie

€ 30.000,--

ineens

€ 30.000,--

4-8 weken

Veiligheid, Brzo

Niet schriftelijk in kennis stellen significante wijziging of sluiting inrichting

€ 4.000,--

Per week

€ 20.000,--

4-8 weken

6. Drank- en Horeca en APV

Categorie Drank- en Horeca, Algemeen

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum[1]

Begunstigingstermijn

Andere activiteiten

Andere bedrijfsactiviteiten in slijtersbedrijf

€ 1.000,--

Per overtreding

€ 3.000,--

1 dag

Andere activiteiten

Kleinhandel in horeca-lokaliteit of op terras

€ 1.000,--

Per overtreding

€ 3.000,--

1 dag

Bestelservice

Bestelservice sterke drank voor ander bedrijf dan slijtersbedrijf en partijen-catering

€ 1.000,--

Per overtreding

€ 3.000,--

1 dag

Bestelservice

Bestelservice van niet-uitgezonderde zwakalcoholhoudende drank

€ 1.000,--

Per overtreding

€ 3.000,--

1 dag

Inrichting

Verbod rechtstreekse verbinding tussen slijterij andere neringsruimte voor kleinhandel

€ 1.000,--

Per overtreding

€ 3.000,--

1 week

Inrichting

Onderscheid tussen zwakalcoholhoudende en alcoholvrije dranken ontbreekt in een levensmiddelenbedrijf

€ 1.000,--

Per overtreding

€ 3.000,--

1 dag

Leeftijd

Verkoop alcohol aan personen jonger dan 16 jaar, zonder toezicht van een persoon 21 jaar of ouder in slijtersbedrijf

€ 1.500,--

Per overtreding

€ 4.500,--

Geen (voorkomen van herhaling)

Leeftijd

Niet duidelijk aangegeven leeftijdsgrenzen

€ 750,--

week

€ 2.250,--

1 dag

Locatie gebruik

Verstrekken alcoholhoudende drank buiten de vergunde lokaliteit

€ 1.000,--

Per overtreding

€ 3.000,--

1 dag

Locatie gebruik

Verstrekken alcohol voor gebruik elders

€ 1.500,--

Per overtreding

€ 4.500,--

1 dag

Locatie gebruik

Verstrekken alcohol voor gebruik ter plaatse in slijtersbedrijf

€ 1.500,--

Per overtreding

€ 4.500,--

1 dag

Locatie gebruik

Verstrekken zwak-alcoholische drank buiten een slijtersbedrijf of levensmiddelenbedrijf voor gebruik elders dan ter plaatse

€ 1.500,--

Per overtreding

€ 4.500,--

1 dag

Locatie gebruik

Verstrekking alcoholhoudende drank in tankstation etc.

€ 1.500,--

Per overtreding

€ 4.500,--

1 dag

Locatie gebruik

Aanwezigheid alcohol voor consumptie

€ 1.500

Per overtreding

€ 4.500,--

1 dag

Locatie gebruik

Nuttigen alcoholhoudende drank ter plaatse buiten een horecabedrijf

€ 1.500,--

Per overtreding

€ 4.500,--

1 dag

Locatie gebruik

Alcoholhoudende drank in een vervoermiddel

€ 1.000,--

Per overtreding

€ 3.000,--

1 dag

Onder invloed

Dronken personen of onder de invloed van drugs toelaten in horeca- of slijtersbedrijf

€ 1.500,--

Per overtreding

€ 4.500,--

Geen (voorkomen van herhaling)

Onder invloed

Onder invloed (dronken of drugs) aan het werk zijn in een horeca- of slijtersbedrijf

€ 1.500,--

Per overtreding

€ 4.500,--

Geen (voorkomen van herhaling)

Vergunning

Exploitatie zonder DHW-vergunning met zicht op legalisering

€ 750,--

Per week

€ 2.250,--

2 weken

Vergunning

Ontbreken documenten, aanhangsel in inrichting

€ 750,--

Per overtreding

€ 2.250,--

1 dag

Wijze van verstrekken

Verstrekken alcoholhoudende drank via automaat

€ 1.000,--

Per overtreding

€ 3.000,--

1 dag

Wijze van verstrekken

Verstrekken alcoholhoudende drank anders dan in gesloten verpakking

€ 1.000,--

Per overtreding

€ 3.000,--

1 dag

[1] De maximale bedragen bestaan bij Drank-en Horeca altijd uit een factor 3 van het deelbedrag. Is dit maximum bereikt dan kan overwogen worden om de vergunning in te trekken of een bestuurlijke boete op te leggen.

Categorie Drank- en Horeca, Paracommercie

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Paracommercie

Niet houden aan schenktijden

€ 1.000,--

Per overtreding

€ 3.000,--

Geen (voorkomen van herhaling)

Paracommercie

Schenken van alcoholhoudende drank tijdens verboden bijeenkomsten of meer dan toegestane bijeenkomsten

€ 1.000,--

Per overtreding

€ 3.000,--

Geen (voorkomen van herhaling)

Paracommercie

Geen of te late melding van het schenken van alcohol tijdens bijeenkomst

€ 1.000,-

Per overtreding

€ 3.000,--

1 dag

Paracommercie

Ontheffing niet aanwezig

€ 750,--

Per overtreding

€ 2.250,--

1 week

Paracommercie

Registratie barvrijwilligers of reglement niet aanwezig

€ 750,--

Per week

€ 2.250,--

1 week

Paracommercie

Horeca- of slijtersbedrijf houdt zich niet aan het verbod of beperkingen (geografische gebieden, aard van inrichting, tijd)

€ 1.000,--

Per overtreding

€ 3.000,--

1 week

Paracommercie

Personen onder de toegestane leeftijd toelaten in horecalokaliteit en terrassen

€ 1.000,--

Per overtreding

€ 3.000,--

Geen (voorkoming van herhaling

Paracommercie

Happy Hours of ander verboden prijsacties

€ 1.000,--

Per overtreding

€ 3.000,--

Geen (voorkomen van herhaling)

Categorie Drank- en Horeca, Exploitatievergunning

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Exploitatie

Exploitatie terras zonder vergunning of in afwijking van voorschriften van vergunning

€ 750,--

Per dag

€ 2.250,--

1 tot enkele dagen (afhankelijk van situatie)

Exploitatie

Exploitatie inrichting zonder vergunning, maar met zicht op legalisering

€ 750,--

Per week

€ 2.250,--

2 weken

Exploitatie

Exploitatie in afwijking van een voorschrift van vergunning

€ 750,--

Per overtreding

€ 2.250,--

1 week tot 4 weken afhankelijk van ernst van overtreding

Categorie Drank- en Horeca, sluitingstijden

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Sluitingstijden

Geopend na sluitingstijden of in strijd met regels sluitingstijden

€ 750,--

Per overtreding

€ 2.250,--

Geen (voorkomen van herhaling

Sluitingstijden

Zich niet houden aan afwijkende sluitingstijd/tijdelijke sluiting

€ 1.500,--

Per overtreding

€ 4.500,--

Geen (voorkomen van herhaling

Categorie Drank- en Horeca, diversen

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Gedraging

Verboden gedragingen

€ 750,--

Per overtreding

€ 2.250,--

Geen (voorkomen van herhaling)

Handel

Handel/Heling in bedrijf

€ 1.000,--

Per overtreding

€ 3.000,--

Geen (voorkoming van herhaling)

Speelautomaten

Speelautomaten zonder of in afwijking van vergunning

€ 750,-- per automaat

Per week

€ 2.250,--

1 week tot 4 weken afhankelijk van situatie (laagdrempelig, jeugd etc.)

7. Algemene Plaatselijke verordening-Specifiek

Categorie APV, Wegen, parkeren en voertuigen

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Parkeren

Parkeren van autowrak op weg

€ 250,-- per wrak

Per week

€ 2.500,-- per wrak

4 weken of geen (voorkomen van herhaling)

Parkeren

Parkeren van voertuigen van autobedrijf

€ 500,-- per voertuig

per week

€ 5.000,-- per voertuig

4 weken of geen (voorkomen van herhaling

Parkeren

Parkeren reclamevoertuigen

€ 250,- per voertuig

Per week

€ 2.500,--Afhankelijk van aantal

4 weken of geen (voorkomen van herhaling)

Parkeren

Parkeren van grote of uitzicht belemmerende voertuigen

€ 750,-- per voertuig

Per week

€ 7.500,--

4 weken of geen (voorkomen van herhaling)

Voertuig

Aantasting met voertuig van groenvoorziening

€ 500,--

Per overtreding

€ 5.000,--

Geen (voorkoming van herhaling)

Wegen

Aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg

€ 1.000,-- per 10 strekkende meter

Ineens

Afhankelijk van aantal meter

4 weken

Wegen

Maken of veranderen van een uitweg zonder melding

€ 2.500,-- per inrit

Ineens

€ 2.500,--

4 weken

Wegen

Uitzicht belemmerende beplanting of voorwerp

€ 250,--

Per week

€ 2.500,--

4 weken

Wegen

Nachtverblijf in of rond een (kampeer)voertuig op de weg

€ 500,--

Per overtreding

€ 5.000,--

Geen (voorkomen van herhaling)

Categorie APV, Evenementen, markten

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Evenement

Kleinschalig evenement zonder of in afwijking van een vergunning (tot 50 personen)

€ 1.000,--

Per overtreding

€ 10.000,--

Geen (voorkomen van herhaling)

Evenement

Gemiddeld evenement zonder of in afwijking van een vergunningen (50 tot 100 personen)

€ 2.000,--

Per overtreding

€ 20.000,--

Geen (voorkomen van herhaling)

Evenement

Groot evenement zonder of in afwijking van een vergunning (100 of meer personen)

€ 3.000,--

Per overtreding

€ 30.000,--

Geen (voorkomen van herhaling)

Markt

Handelen zonder of in afwijking van een standplaatsvergunning voor een reguliere markt

€ 250,--

Per overtreding

€ 2.500,--

Geen (voorkomen van herhaling)

Markt

Handelen zonder of in afwijking van een vergunning voor snuffelmarkt of jaarmarkt

€ 250,--

Per overtreding

€ 2.500,--

Geen (voorkomen van herhaling)

Categorie APV, overlast

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

Modaliteit

Maximum

Begunstigingstermijn

Aanplakken

Bekrassen, bekladden of aanplakken

€ 250,--

Per overtreding

€ 2.500,--

Geen (voorkomen van herhaling)

Dieren

Loslopende Honden

€ 250,--

Per overtreding

€ 2.500,--

Geen (voorkomen van herhaling)

Dieren

Negeren opgelegd aanlijn of muilkorfverbod gevaarlijke hond

€ 1.000,--

Per overtreding

€ 10.000,--

Geen (voorkomen van herhaling)

Dieren

Loslopend vee

€ 250,--

Per overtreding

€ 2.500,--

Geen (voorkomen van herhaling)

Dieren

Het houden van bijen op ongewenste plaatsen

€ 250,--

Per overtreding

€ 2.500,--

4 weken

Dieren

Het niet vernietigen van rupsen en rupsennesten na kennisgeving verplichting tot vernietiging

€ 500,--

Per week

€ 5,000--

4 weken

Dieren

Opslag van meststoffen of andere hinderlijke of overlast gevende stoffen buiten een inrichting zonder of in afwijking van melding

€ 250,--

Per week

€ 2.500,--

4 weken

Gebieds-ontzegging

Handelen in strijd met een opgelegde gebiedsontzegging

€ 1.000,--

Per overtreding

€ 10.000,--

Geen (voorkomen van herhaling)

Stoken

Het buiten een inrichting in de openlucht afvalstoffen verbranden of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben

€ 250,--

Per overtreding

€ 2.500,--

Geen (voorkomen van herhaling)

Vuurwerk

Het ter beschikkingstellen van consumentenvuurwerk tijdens verkoopdagen in afwijking of zonder vergunning

€ 1.500,--

Per overtreding

€ 15.000,--

Geen (voorkomen van herhaling)