Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder houdende regels over subsidieverlening aan sportverenigingen (Subsidieverordening sportverenigingen Den Helder)

Geldend van 10-09-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder houdende regels over subsidieverlening aan sportverenigingen (Subsidieverordening sportverenigingen Den Helder)

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel nummer 2021-033690 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 10 augustus 2021;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Maatschappelijke ontwikkeling op 24 augustus 2021;

besluit:

de volgende verordening vast te stellen.

Subsidieverordening sportverenigingen Den Helder

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1.1. Begripsomschrijving

In deze subsidieverordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder;

 • c.

  jeugdlid: lid van een sportvereniging dat op 1 september van het jaar waarin de vereniging een subsidieaanvraag indient 23 jaar of jonger is, en dat door het lidmaatschap minimaal kan deelnemen aan trainingen, wedstrijden en toernooien van de vereniging;

 • d.

  ouder lid: lid van een sportvereniging dat op 1 september van het jaar waarin de vereniging een subsidieaanvraag indient 60 jaar of ouder is, en dat door het lidmaatschap minimaal kan deelnemen aan trainingen, wedstrijden en toernooien van de vereniging;

 • e.

  sportaccommodatie: een ruimtelijk en/of kadastraal aan te duiden voorziening waar (georganiseerde) sportbeoefening kan plaatsvinden niet zijnde een clubhuis, kleedruimte of opslag;

 • f.

  sportvereniging: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (omni)sportvereniging die de beoefening van sport in georganiseerd verband ten doel heeft en die lid is van een landelijke bij het NOC*NSF aangesloten sportbond;

 • g.

  subsidiepunt: meeteenheid ten behoeve van de verdeling van de voor deze subsidieverordening beschikbare subsidiemiddelen, zoals omschreven in hoofdstuk 4 van deze subsidieverordening;

 • h.

  veldsport: een sport die door een sportvereniging uitgeoefend wordt op een in dit geval van de gemeente gehuurde of door de gemeente in gebruik gegeven buitensportaccommodatie.

Artikel 1.2. Reikwijdte subsidieverordening en bevoegdheid college

 • 1. Deze subsidieverordening is van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college aan sportverenigingen voor activiteiten die bijdragen aan het stimuleren en het laten deelnemen van inwoners van Den Helder aan georganiseerde sport, het bevorderen van de kwaliteit van sportbeoefening in verenigingsverband en/of het versterken van de rol van de sportvereniging bij het via sportbeoefening actief laten deelnemen van mensen uit achterstandsgroepen aan de Helderse samenleving.

 • 2. De subsidieaanvraag heeft betrekking op activiteiten die plaatsvinden gedurende een kalenderjaar.

 • 3. Op grond van deze subsidieverordening kan slechts één keer per kalenderjaar een subsidie worden aangevraagd door en verleend aan een sportvereniging.

 • 4. Alle in de subsidietitel 4.2 Awb aan het bestuursorgaan toegekende bevoegdheden worden uitgeoefend door het college.

 • 5. Het college is belast met de uitvoering van deze subsidieverordening en kan daartoe nadere regels vaststellen.

Artikel 1.3. Subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt jaarlijks door het college vastgesteld.

Hoofdstuk 2. Subsidieaanvraag

Artikel 2.1. Aanvrager

 • 1. Subsidieaanvragen kunnen gedaan worden door sportverenigingen

  • a.

   die statutair in Den Helder zijn gevestigd, en

  • b.

   waarvan ten minste 70% van het ledenbestand woonachtig is in Den Helder, en

  • c.

   waarvan het aantal betalende leden dat actief de sport beoefent, ten minste 50 is op 1 september van het jaar van de subsidieaanvraag, of

  • d.

   waarvan het aantal betalende leden dat actief de sport beoefent minder is dan 50 op 1 september van het jaar van de subsidieaanvraag voor zover die leden een sport beoefenen die niet door een andere sportvereniging in Den Helder wordt aangeboden.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen:

  • a.

   Sportverenigingen die niet algemeen toegankelijk zijn, zoals in ieder geval personeelsverenigingen en sportverenigingen die een zeer hoge contributie en soms ook nog een hoog entreebedrag/inkoopbedrag vragen, waardoor zij voor grote groepen van de bevolking in feite ontoegankelijk zijn;

  • b.

   Sportverenigingen die de beoefening van ijssport(en) aanbieden, zoals ijsclubs.

Artikel 2.2. Indieningstermijn aanvraag

Een sportvereniging dient vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de subsidie is bestemd haar subsidieaanvraag in bij het college. Indien de subsidieaanvraag op of na 1 oktober wordt ingediend wordt de subsidieaanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 2.3. Subsidietijdvak

Een subsidie heeft betrekking op het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de subsidieaanvraag bij het college wordt ingediend.

Artikel 2.4. Indieningsvereisten aanvraag

 • 1. Aanvragen kunnen uitsluitend online/digitaal worden ingediend via de website van de gemeente Den Helder.

 • 2. Bij de subsidieaanvraag wordt minimaal een overzicht ingediend van het totaal aantal leden dat de sportvereniging heeft op basis van haar ledenbestand per 1 september van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. In dit overzicht dient:

  • i.

   het totaal aantal leden dat actief sport(en) beoefent en 23 jaar of jonger dan wel 60 jaar of ouder is, schuin gearceerd te zijn;

  • ii.

   per lid ten minste het geboortejaar en de beoefende sport(en) vermeld te zijn;

  • iii.

   per lid de postcode van diens woonadres vermeld te zijn.

 • 3. Een sportvereniging die voor het eerst een subsidie aanvraagt voegt een afschrift van de oprichtingsakte en de statuten toe aan de subsidieaanvraag.

 • 4. Een sportvereniging die vaker dan éénmaal subsidie heeft aangevraagd, verklaart bij elke nieuwe subsidieaanvraag dat er geen wijzigingen in de statuten, als bedoeld in het derde lid, zijn doorgevoerd. Indien er sprake is van wijzigingen in de statuten dient de sportvereniging een afschrift van de gewijzigde statuten aan de subsidieaanvraag toe te voegen.

 • 5. Het college kan andere dan in het tweede lid genoemde gegevens verlangen, indien die voor het nemen van een beslissing op de subsidieaanvraag noodzakelijk zijn.

Artikel 2.5. Beslistermijn

Het college beslist op een subsidieaanvraag vóór 31 december van het jaar waarin deze subsidieaanvraag is ingediend.

Hoofdstuk 3. Weigeringsgrond

Artikel 3.1 Weigeringsgrond

 • 1. Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Awb weigert het college de subsidie in ieder geval indien

  • a.

   de subsidieaanvraag dan wel de subsidieaanvrager niet voldoet aan de vereisten om in aanmerking te komen voor subsidie op grond van deze subsidieverordening;

  • b.

   de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde dan wel deze niet passen binnen het beleid van de gemeente Den Helder;

  • c.

   de doelstellingen, activiteiten, statuten of reglementen van de aanvrager dan wel het beoogde gebruik van de subsidie discriminatie opleveren wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, leeftijd of op welke grond dan ook. Onder discriminatie wordt in dit verband niet begrepen onderscheid ter opheffing van maatschappelijke achterstand.

 • 2. Het college kan een subsidie in ieder geval weigeren dan wel intrekken in het geval en onder de voorwaarden, als bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Hoofdstuk 4. Subsidieverdeling

Artikel 4.1. Subsidiepunten

 • 1. De hoogte van de subsidie die een sportvereniging kan krijgen wordt bepaald door het subsidieplafond, het aantal subsidieaanvragen en het aantal subsidiepunten dat zij krijgt op basis van de kenmerken van haar ledenbestand. Het aantal subsidiepunten bepaalt het percentage van het subsidiebedrag.

 • 2. Een sportvereniging krijgt één subsidiepunt voor ieder lid dat actief sport(en) beoefent en dat op 1 september van het jaar waarin de subsidieaanvraag is ingediend 23 jaar of jonger dan wel 60 jaar of ouder is.

 • 3. Een toelichting op de berekening van het subsidiebedrag is een bijlage bij de beschikking waarmee het college de subsidie verleent.

Artikel 4.2. Weging

Bij het berekenen van het subsidiebedrag wordt voor de volgende sporten de volgende weging toegepast op de toegekende subsidiepunten:

 • a.

  Bord- en kaartspelen: 0.3

 • b.

  Biljart: 0.5

 • c.

  Wandelsport: 0.3

 • d.

  Veldsporten: 0.3

Hoofdstuk 5. De subsidievaststelling en verantwoording

Artikel 5.1 Vaststelling en verantwoording subsidies tot € 50.000,-

 • 1. Subsidies tot € 50.000,- kunnen door het college direct worden vastgesteld.

 • 2. Indien het college overeenkomstig het vorige lid direct vaststelt, kan het college de subsidieaanvrager bij de subsidievaststelling verplichten achteraf bewijzen te overleggen van de besteding van de subsidie. Ook kan het college de subsidieaanvrager verplichten om achteraf aan te tonen hoe de subsidie heeft bijgedragen aan het stimuleren en het laten deelnemen van inwoners van Den Helder aan georganiseerde sport, het bevorderen van de kwaliteit van sportbeoefening in verenigingsverband en/of het versterken van de rol van de sportvereniging bij het via sportbeoefening actief laten deelnemen van mensen uit achterstandsgroepen aan de Helderse samenleving.

Artikel 5.2 Vaststelling en verantwoording subsidies meer dan € 50.000,-

 • 1. Bij subsidies van meer dan € 50.000,- dient de subsidieontvanger vóór 1 april van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarvoor de subsidie is aangevraagd, een aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij het college in.

 • 2. Aanvragen tot vaststelling van de subsidie kunnen uitsluitend online/digitaal worden ingediend via de website van de gemeente Den Helder.

 • 3. De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk verslag waaruit blijkt hoe de subsidie heeft bijgedragen aan het stimuleren en het laten deelnemen van inwoners van Den Helder aan georganiseerde sport, het bevorderen van de kwaliteit van sportbeoefening in verenigingsverband en/of het versterken van de rol van de sportvereniging bij het via sportbeoefening actief laten deelnemen van mensen uit achterstandsgroepen aan de Helderse samenleving. Ook dient een financiële rapportage te worden overgelegd, waaruit blijkt hoe de subsidie is besteed.

Artikel 5.3 Uitbetaling subsidie

 • 1. Indien een subsidie direct wordt vastgesteld, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, wordt de subsidie binnen 4 weken na vaststelling aan de subsidieaanvrager betaalbaar gesteld.

 • 2. Indien een subsidie niet direct wordt vastgesteld, ontvangt de subsidieaanvrager binnen 4 weken na subsidieverlening een voorschot ter hoogte van het verleende subsidiebedrag. Dit voorschot wordt bij de subsidievaststelling verrekend met het definitieve subsidiebedrag.

Hoofdstuk 6. Hardheidsclausule

Artikel 6.1 Hardheidsclausule

Het college kan het bepaalde in deze subsidieverordening, met uitzondering van de artikelen 1.2 en 2.1, in bijzondere gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 7.1 Evaluatieplicht

Deze subsidieverordening wordt vijf jaar na haar inwerkingtreding geëvalueerd.

Artikel 7.2. Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1. De deelsubsidieverordening “Subsidieverlening Sportverenigingen” van 11 juli 2016 wordt met ingang van de dag van inwerkingtreding van deze subsidieverordening ingetrokken en blijft van toepassing op de afhandeling van subsidies die op grond van die deelsubsidieverordening zijn verleend.

 • 2. Deze subsidieverordening treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking en is van toepassing op alle subsidieaanvragen die betrekking hebben op 2022 en de daaropvolgende jaren.

Artikel 7.3. Citeertitel

Deze subsidieverordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening sportverenigingen Den Helder.

Ondertekening

Aldus besloten in de raadsvergadering van 6 september 2021.

Voorzitter,

J.A. (Jan) de Boer MSc

Griffier,

mr. drs. M. (Menno) Huisman