Mandaat- en volmachtregeling Epe 2021

Geldend van 10-09-2021 t/m heden

Intitulé

Mandaat- en volmachtregeling Epe 2021

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Epe tot vaststelling van de regeling Mandaat- en volmachtregeling Epe 2021

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Epe, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van 2 september 2021, zaaknr. 317445;

overwegende dat

het ambtelijk en bestuurlijk in mandaat verrichten van bevoegdheden van burgemeester en wethouders en de burgemeester voortvloeit uit de organisatiefilosofie om taken en verantwoordelijkheden laag in de organisatie onder te brengen en

het ambtelijk en bestuurlijk in mandaat verrichten van bevoegdheden als effect heeft dat er slagvaardiger kan worden gehandeld en tevens een ontlasting van het bestuur met zich meebrengt en

het gewenst is voor het mandateren van bevoegdheden een voor de gehele gemeentelijke organisatie geldende regeling te hanteren;

er behoefte is de op 4 en 7 oktober 2016 vastgestelde bevoegdhedenbesluiten van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester en de daarop (laatst) gebaseerde bevoegdhedenlijsten Ruimte, Ondersteuning, Ontwikkeling en Algemeen van 12 januari 2021 en de bevoegdhedenlijst directie van 17 december 2019 te herzien en te actualiseren;

gelet op de artikelen 59a, 160 en 171 van de Gemeentewet, hetgeen overigens in de Gemeentewet is bepaald en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen:

‘Mandaat- en volmachtregeling Epe 2021’

Artikel 1 Mandaatverlening

 • 1.

  Er zijn bij dit besluit horende en daarvan deel uitmakende lijsten met nader omschreven bevoegdheden (de zogenoemde bevoegdhedenlijsten) die aan daar genoemde bestuurder of functionaris zijn toegekend onder de daar genoemde voorwaarden en/ of beperkingen.

 • 2.

  Functies kunnen bekleed worden door functionarissen die in diens zijn van de gemeente Epe (middels een arbeidsovereenkomst) en personen die op basis van een andere overeenkomst werkzaamheden verrichten voor de gemeente.

 • 3.

  Er wordt onderscheid gemaakt tussen bestuurlijk mandaat en ambtelijk mandaat.

 • 4.

  Bestuurlijk mandaat wordt gegeven aan de wethouder als portefeuillehouder, voor zover de bevoegdheden zijn genoemd in de lijst die onder zijn inhoudelijke portefeuille vallen.

 • 5.

  Ambtelijk (onder)mandaat wordt ingevolge de hierna genoemde hiërarchische lijn gegeven: van Burgemeester en Wethouders resp. burgemeester naar directie, van directie naar afdelingsmanager of projectleider buiten de lijn, van afdelingsmanager of projectleider buiten de lijn naar teamleider, van teamleider naar een andere functionaris, ieder voor zover de bevoegdheden zijn genoemd in de lijst.

 • 6.

  In de krachtens mandaatverlening genomen besluiten wordt tot uitdrukking gebracht dat zij namens het college van burgemeester en wethouders resp. de burgemeester zijn genomen.

Artikel 2 Gewijzigde wet- en regelgeving

Ingeval van wijziging van wet- en regelgeving waarop een gemandateerde bevoegdheid berust, blijft de bevoegdheid gemandateerd en wordt het mandaat geacht te zijn verleend op grond van de corresponderende bepalingen in de gewijzigde wet- en regelgeving.

Artikel 3 Bestuurlijk mandaat

Ten aanzien van het bestuurlijk mandaat geldt het volgende:

 • 1.

  De in de lijst genoemde bestuurders zijn primair bevoegd;

 • 2.

  Met bestuurders worden bedoeld de wethouder, als portefeuillehouder, voor zover de bevoegdheden zijn genoemd in de lijst die onder zijn inhoudelijke portefeuille vallen;

 • 3.

  Bij afwezigheid van de in de lijst genoemde bestuurder, is de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen vervanger bevoegd de in de lijst genoemde bevoegdheden in mandaat uit te oefenen;

 • 4.

  Het mandaat van bestuurders omvat zowel de beslissing als de ondertekening.

Artikel 4 Ambtelijk mandaat

Ten aanzien van het ambtelijk mandaat geldt het volgende:

 • 1.

  De in de lijst genoemde functionarissen zijn primair bevoegd;

 • 2.

  De in lid 3 genoemde hiërarchisch hogere functionaris blijft bevoegd de via hem/haar in ondermandaat gegeven bevoegdheid uit te oefenen;

 • 3.

  Met de hiërarchisch hogere functionaris wordt bedoeld:

  • a.

   de directie, dan wel de directeur;

  • b.

   de afdelingsmanager, voor zover de bevoegdheden zijn genoemd onder diens afdeling;

  • c.

   de teamleider, voor zover de bevoegdheden zijn genoemd onder diens team;

  • d.

   de projectleider buiten de lijn.

  • e.

   Bij afwezigheid van de functionarissen genoemd onder a en b is een bij besluit aangewezen plaatsvervanger bevoegd.

  • f.

   Bij afwezigheid van de functionarissen bedoeld onder c en d, alsmede de in de bevoegdhedenlijsten genoemde functionarissen, treedt de hiërarchisch hoger functionaris op als vervanger;

 • 4.

  Het mandaat van functionarissen omvat zowel de beslissing als de ondertekening, tenzij in de bij dit besluit behorende lijsten anders is aangegeven.

Artikel 5 Volmacht

1. Gevolmachtigden zijn bevoegd de gemeente buiten rechte te vertegenwoordigen voor rechtshandelingen in het kader van het verwerven, beheren, bezwaren en vervreemden van gemeentelijke eigendommen.

2. Gevolmachtigden zijn bevoegd de gemeente buiten rechte te vertegenwoordigen voor rechtshandelingen in het kader van de beleidsuitvoering en ter uitvoering van besluiten op de tot hun competentie behorende terreinen.

3. De gevolmachtigde kan zijn volmacht schriftelijk verlenen aan een andere met name genoemde functionaris voor bepaalde rechtshandelingen die buiten het gemeentehuis worden verricht.

4. Bij afwezigheid van de in de lijst genoemde functionaris, is een bij besluit aangewezen plaatsvervanger bevoegd.

Artikel 6 Machtiging

1. Machtiging tot het verrichten van handelingen, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden, komt toe aan elke functionaris in dienst van de gemeente Epe of medewerker die tijdelijk werkzaam is bij de gemeente Epe, voor zover die binnen de normale uitvoering van zijn/haar functie passen.

2. Correspondentie over handelingen als bedoeld in het eerste lid, mag door de behandelend functionaris worden ondertekend.

Artikel 7 Vertegenwoordigingsbesluit

Machtiging tot vertegenwoordiging in rechte wordt in een afzonderlijk besluit vastgelegd.

Artikel 8 Controle en verantwoording

 • 1.

  De gemandateerden stellen het college van burgemeester en wethouders resp. de burgemeester, dan wel de betrokken portefeuillehouders, in kennis van krachtens (onder)mandaat genomen besluiten waarvan zij moeten aannemen dat kennisneming door het college, burgemeester of de betrokken portefeuillehouders van belang is.

 • 2.

  De betrokken portefeuillehouders kunnen zich door de gemandateerden laten informeren over de krachtens (onder)mandaat genomen besluiten.

 • 3.

  De ge(vol)machtigden stellen de burgemeester in kennis van krachtens de verleende (onder)volmacht of machtiging verrichte handelingen waarvan zij moeten aannemen dat kennisneming door de burgemeester van belang is.

 • 4.

  De burgemeester kan zich door de ge(vol)machtigden laten informeren over de op grond van de verleende (onder)volmacht of machtiging verrichte handelingen.

Artikel 9 Intrekking

De bij besluit van 4 en 7 oktober 2016 vastgestelde bevoegdhedenbesluiten van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester en de daarop (laatst) gebaseerde bevoegdhedenlijsten Algemeen, Ondersteuning, Ruimte en Samenleving van 12 januari 2021 en de bevoegdhedenlijst Directie van 17 december 2019 worden ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt.

2. Deze regeling wordt aangehaald als: mandaat- en volmachtregeling Epe 2021.

Epe, 2 september 2021

Burgemeester en wethouders van Epe,

Ondertekening

de burgemeester, dhr. dr. T.C.M. Horn

de secretaris, mw. C. Kats

Burgemeester van Epe,

dhr. dr. T.C.M. Horn

Bijlagen behorende bij dit besluit

1. Bevoegdhedenlijsten Algemeen, Directie, Ondersteuning, Ruimte en Samenleving;

2. Toelichting.

Bijlage 1: BEVOEGDHEDENLIJSTEN ALGEMEEN, DIRECTIE, ONDERSTEUNING, RUIMTE, SAMENLEVING 2021

A: Attributie = een wetgever schept een (nieuwe) bestuursbevoegdheid en kent die toe aan een bestuursorgaan.

D: Delegatie = geldt alleen voor besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Delegatie is het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander, die deze onder eigen verantwoordelijkheid als eigen bevoegdheid uitoefent. Een kenmerk is dat het orgaan dat de bevoegdheid heeft gekregen ook de verantwoordelijkheid heeft gekregen en optreedt op eigen naam en gezag. Delegatie mag niet aan ondergeschikten/ambtenaren. Voor delegatie is een wettelijke grondslag nodig. (Zie Afdeling 10.1.2 Awb.)

M: Mandaat = geldt alleen voor besluiten in de zin van de Awb. Bij mandaat laat een bestuursorgaan (bv. B&W) zijn bevoegdheid om besluiten te nemen uitoefenen door een ander (bv. een ambtenaar). Een belangrijk kenmerk bij mandaat is dat de verantwoordelijkheid geheel bij het bestuursorgaan blijft. Naar buiten toe moet aangegeven worden namens welk bestuursorgaan het besluit wordt genomen. Mandaat mag aan ondergeschikten en aan niet-ondergeschikten. (Zie Afdeling 10.1.1 Awb.)

V: Volmacht = is de bevoegdheid om in naam van de volmachtgever privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

MC: Machtiging = geldt voor alle overige handelingen.

Artikel 6 van de Mandaat- en volmachtregeling bepaalt dat machtiging tot het verrichten van handelingen, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden, toe komt aan elke functionaris in dienst van de gemeente Epe, voor zover die binnen de normale uitvoering van zijn/haar functie passen.

 

Omschrijving bevoegdheid

A

D

M

MC

V

Bevoegd orgaan

Bevoegd functionaris / functie

Opmerkingen

 

Lijst: ALGEMEEN

 
 
 
 

Nr.

 
 
 
 
 
 

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 
 
 
 

N.1

Besluit tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag op grond van art. 4:5 Awb.

M

College/

Burgemeester

Teamleider

 

N.2

Doorzenden van geschriften naar het bevoegde bestuursorgaan op grond van art. 2:3.

 

College / Burgemeester

Teamleider

 

N.3

Het verdagen van de beslissing op een aanvraag op grond van art. 4:14 Awb.

M

College/

Burgemeester

Teamleider

 

N.4

Het verdagen van de beslissing op een bezwaarschrift op grond van art. 7:10 Awb.

M

College/

Burgemeester

A. Teamleider

B. College van burgemeester en wethouders van Apeldoorn: overeenkomstig de in de gemeente Apeldoorn gehanteerde mandateringslijst

Ad. B

Het mandaat heeft betrekking op bezwaarschriften die in opdracht van de gemeente Epe, door de gemeente Apeldoorn worden behandeld.

De bevoegdheid kan worden doorgemandateerd.

N. 5

Besluiten om wel of niet in te stemmen met rechtstreeks beroep op grond van artikel 7:1 a Awb.

M

College/

Burgemeester

Afdelingsmanager

Met daarbij inachtneming van de leden van artikel 7:1a.

N. 6

Doen van aanvragen om vergunningen, ontheffingen/vrijstellingen en subsidies waarbij het college/gemeente zelf de aanvrager is.

M

College

Afdelingsmanager

 

N. 7

Doen van aangifte van beschadiging aan gemeentelijke eigendommen door derden.

V/

MC

College

Axent

Beleidsuitvoerders B en C

Dit volgens de afspraken in het raamcontract: “Basisovereenkomst Uitvoerende taken onderhoud openbare ruimte” d.d. 18-12-2014 (2014-47965).

N.8

Besluit op een ingebrekestelling op grond van artt. 4:17 juncto 4:18 Awb.

M

College/

Burgemeester

A. Intern adviseur C

B. Intern adviseur B

C. Gemeente Apeldoorn overeenkomstig de in de gemeente Apeldoorn gehanteerde mandateringslijst

Besluit impliceert het vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van een evt. verbeurde dwangsom.

Ad C: Het mandaat heeft betrekking op ingebrekestellingen die zien op aanvragen en bezwaarschriften die in opdracht van de gemeente Epe, door de gemeente Apeldoorn worden behandeld.

De bevoegdheid kan worden doorgemandateerd.

N.9

Besluiten op een verzoek op grond van art. 3 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

M

College/ burgemeester

Afdelingsmanager

Voor zover het verzoek in overwegende mate betrekking heeft op een onderwerp dat tot de competentie van de afdeling hoort.

N.10

Besluit op een bezwaarschrift op grond van art. 7:1 van de Awb.

M

College/

Burgemeester

Afdelingsmanager

Voor zover het verzoek in overwegende mate betrekking heeft op een onderwerp dat tot de competentie van de afdeling hoort.

Aan dit mandaat is de voorwaarde verbonden dat het (concept) besluit van de afdeling éénsluidend dient te zijn aan het advies van de commissie bezwaarschriften en het concept besluit is besproken met de desbetreffende wethouder. Het mandaat is alleen van kracht in die gevallen waarbij de primaire besluitvorming is gemandateerd.

N.11

Opstellen en ondertekenen van verweerschriften en indienen van overige processtukken in bezwaarschriftenprocedures.

M/

MC

College/ burgemeester

Teamleider

 

N.12

Het indienen van bezwaar en het instellen van (hoger) beroep en voorlopige voorziening, waaronder begrepen het opstellen, ondertekenen en indienen van processtukken, bij de arrondissementsrechtbank en afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State waarbij het college/gemeente zelf de aanvrager is

M/

MC

College

Afdelingsmanager

 

N.13

Het instellen van hoger beroep, waaronder begrepen het opstellen, ondertekenen en indienen van processtukken bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep

M/

MC

College/ burgemeester

Afdelingsmanager

In gevallen waarin het college zicht niet kan vinden in een uitspraak van de rechtbank.

N.14

Opstellen en ondertekenen van verweerschriften en het indienen van overige processtukken in (hoger) beroepsprocedures en voorlopige voorzieningen voor Arrondissementsrechtbank en afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Centrale Raad van Beroep.

M/

MC

College/

Burgemeester

Afdelingsmanager

 

N.15

Besluit om (evt. op verzoek van de Voorzieningenrechter van de rechtbank of Afdeling Bestuursrechtspraak) schorsende werking aan een besluit toe te kennen, totdat op het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is beslist.

M

College/

Burgemeester

Teamleider

 

N.16

Aanwijzen van toezichthoudende ambtenaren.

M

College

Afdelingsmanager

Voorzover het medewerkers betreft van de eigen afdeling.

 

Subsidiëring op grond van de Algemene subsidieverordening (Asv) en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen, een specifieke subsidieregeling, incidentele subsidies en begrotingssubsidies op grond van artikel 4:33 Awb

 • 1.

  Verlenen subsidies

 
 
 
 

N.17

Besluiten op een aanvraag om subsidie te verlenen van < € 5.000.

M

College

Portefeuillehouder

Bij uitvoering rekening houden met programmabegroting en het vastgestelde beleid.

Met de verlening is de subsidie ook vastgesteld.

N.18

Besluiten op een aanvraag om subsidie te verlenen van € 5.000 tot € 50.000.

M

College

Portefeuillehouder

Bij uitvoering rekening houden met programmabegroting en het vastgestelde beleid.

N.19

Besluiten op een aanvraag om subsidie te verlenen van > € 50.000.

M

College

Portefeuillehouder

Betreft uitsluitend ondertekeningmandaat. (College neemt besluit, portefeuillehouder ondertekent).

 

Subsidiëring op grond van de Algemene subsidieverordening (Asv) en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen, een specifieke subsidieregeling, incidentele subsidies en begrotingssubsidies op grond van artikel 4:33 Awb

 • 1.

  Vaststellen subsidies

 
 
 
 

N.20

Besluiten op een aanvraag om subsidievaststelling waarbij het subsidiebedrag overeenkomstig het toekenningsbesluit wordt vastgesteld.

M

College

Afdelingsmanager

Bij uitvoering rekening houden met programmabegroting en het vastgestelde beleid.

N.21

Besluiten op een aanvraag om subsidievaststelling waarbij het subsidiebedrag in afwijking van het toekenningsbesluit wordt vastgesteld.

M

College

Portefeuillehouder

Bij uitvoering rekening houden met programmabegroting en het vastgestelde beleid.

 

Inkoop- en aanbesteding

 
 
 
 

N.22

Starten en afronden van een inkoop- en/of aanbestedingsprocedure > € 25.000:

 • 1.

  voor posten uit de (meerjaren)begroting of het (meerjaren)investeringsplan waarvoor beleidskaders zijn vastgesteld;

 • 2.

  voor posten die een beheersmatige- of onderhoudstaak betreffen.

M/

V

College / Burgemeester

Afdelingsmanager

 • 1.

  het daartoe strekkende formulier (startformulier inkoop en aanbesteden) is volledig en juist ingevuld en aangeleverd bij de inkoopcoördinator en geaccordeerd door de afdelingsmanager;

 • 2.

  de portefeuillehouder is op de hoogte (indien nodig).

 

Overeenkomsten

 
 
 
 

N.23

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten op grond van Titel 3.3 BW jo. artt.160, lid 1, sub e. jo. 171 Gemw.

M/

V

College/

Burgemeester

Directie

Afdelingsmanager Teamleider

Producthouder

Teamleider/producthouder zijn bevoegd overeenkomsten te ondertekenen die voortvloeien uit N. 15 en overeenkomsten die minder dan < 25.000 euro betreffen.

Voor Europese aanbestedingen geldt dat de daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden ondertekend door de burgemeester, namens het college, tenzij daarvoor separaat een mandaat is afgegeven.

N.24

Besluiten tot het wijzigen, stilzwijgend verlengen, opzeggen en ontbinden van lopende privaatrechtelijke overeenkomsten op grond van titel 3.3 BW jo. artt. 160, lid 1, sub e. jo. 170 Gemw.

M/

V

College/

Burgemeester

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

Producthouder

Met in achtneming van opmerkingen bij N.23.

N.25

Nemen van besluiten ter uitvoering van privaatrechtelijke overeenkomsten.

V

College

Afdelingsmanager

Producthouder

Het vaststellen van nadere regels in algemene zin valt hier niet onder.

 

Uitvoering Begroting

 
 
 
 

N.26

Het beschikbaar stellen van nieuwe financiële middelen in de begroting

M

College

Directie

Afdelingsmanager

In de bijlage bij de begroting (budgetprognose en nieuw beleid) is vastgelegd dat er financiële middelen beschikbaar zijn en door middel van een ‘D’ (directie) of ‘M’ (afdelingsmanager) is aangegeven wie bevoegd is tot het beschikbaar stellen van de financiële middelen.

N.27

Het ten laste van een bepaald product (budget) brengen van verplichtingen die al zijn of nog worden aangegaan en die voortvloeien uit het aangaan van

overeenkomsten tot levering van goederen, aanneming van werk, verlening van diensten e.d., aan en / of door de gemeente en vanuit die verantwoordelijkheid betalingen laten verrichten.

M/

V

College

Producthouder

Voor wat betreft de budgetten die tot de afdeling behoren.

Zie voor de verdere uitwerking de Budgethoudersregeling gemeente Epe 2021.

 

Personeel en Organisatie (P&O)

 
 
 
 

P.1

1 a. Het in het kader van werving en selectie verrichten van werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende (rechts)handelingen ten aanzien van afdelingsmanager, projectleiders buiten de lijn aangaande de volgende onderwerpen: zie P2 en verder.

1.b. Het in het kader van werving en selectie verrichten van werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende (rechts)handelingen ten aanzien van medewerkers van de eigen afdeling binnen de door de directie gestelde kader aangaande de volgende onderwerpen: zie P2 en verder.

1.c. Het in het kader van werving en selectie verrichten van werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende (rechts)handelingen ten aanzien van medewerkers van het eigen team binnen de door de directie gestelde kaders aangaande de volgende onderwerpen: zie P2 en verder.

M/ V/ MC

College/ Burgemeester

a. Directie

b. Afdelingsmanager

c. Teamleider

Met uitzondering van besluiten die de gemandateerde zelf betreffen.

Met uitzondering van besluiten die de gemandateerde zelf betreffen.

P.2

Goedkeuren van declaraties van gemaakte kosten.

V

College

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

Teamleider

 

P.3

Aangaan en ondertekenen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en bepaalde tijd op grond van art. 7:610 BW.

M/ V

College/ burgemeester

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 • 3.

  Teamleider

Openstellen binnen de vastgestelde formatie.

P.3a

Verlengen en beëindigen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, op grond van artikel 7: 668 BW.

M/ V

College/ Burgemeester

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 • 3.

  Teamleider

 

P.4

Afspraken en wijzigingen in de arbeidsovereenkomst o.a. salaris, arbeidsduur, werktijdwijziging en toekennen van toelagen op grond van hoofdstuk 3 Cao gemeenten.

M/ V

College/ Burgemeester

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 • 3.

  Teamleider

Alleen afspraken en wijzigingen die passen binnen de vastgestelde formatie.

P.5

Beoordelen, belonen en stimuleren duurzame inzetbaarheid op grond van hoofdstuk 8 Cao gemeenten, Regeling beoordelen en belonen en aanvullende personeelsregelingen gemeente Epe.

V

College

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 • 3.

  Teamleider

 

P.6

Vakantie en verlofregelingen op grond van hoofdstuk 6 van Cao gemeenten en aanvullende personeelsregelingen gemeente Epe.

V

College

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 • 3.

  Teamleider

 

P.7

Officiële waarschuwing op basis van gezagsverhouding werkgever – werknemer.

V

College

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 • 3.

  Teamleider

Bij overtreding van afspraken door werknemer o.a. arbeidsovereenkomst en alle hieraan gebonden regelingen en afspraken, waaronder ook gedragsregels.

P.8

Afspraken maken over opleidingen:

 • 1.

  Afspraken over vakgerichte of strategische opleidingen

 • 2.

  Afspraken in het kader van Hoofdstuk 8 cao gemeenten en studieregeling volgens aanvullende personeelsregeling gemeente Epe.

V

College

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 • 3.

  Teamleider

Met inachtneming van het SOP.

P.9

Uitvoeren taken op het gebied van ziekteverzuim en Arbo:

 • 1.

  van eerste ziekmelding tot herstel dan wel ontslag;

 • 2.

  recht op salaris op grond van hoofdstuk 7 Cao gemeenten.

 • 3.

  geneeskundig onderzoek op grond van hoofdstuk 7 Cao gemeenten.

 • 4.

  preventietaken op gebied van Arbo en ziekteverzuim (bv RIE, PAGO en ongevallenregistratie).

V

College

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 • 3.

  Teamleider

 

P.10

Toestemming verlenen op een verzoek om nevenwerkzaamheden te verrichten.

V

College

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 • 3.

  Teamleider

 

P.11

Boventallig verklaren en inzetten van werk naar werk traject, inclusief het opstellen van het werk naar werk-contract op grond van hoofdstuk9 Cao gemeenten.

V

College

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 

P.12a

Opzeggen van de arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:669, lid 3 BW.

M/

V

College/ Burgemeester

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 

P.12b

Ontslag op staande voet op grond van art. 7:677 BW.

V

College

 • 1.

  Directie

 

P.13

Aangaan en ondertekenen van vaststellingsovereenkomsten om de afkoop te regelen van de gevolgen van ontslag, inclusief de afkoop van uitkeringsrechten op grond van hoofdstuk 10 Cao gemeenten .

M/

V

College/ Burgemeester

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

De financieel controller dient in te stemmen met de financiële gevolgen van de vaststellingsovereenkomst.

De bevoegdheid om een vaststellingsovereenkomst te sluiten m.b.t. de secretaris/directeur is niet overgedragen.

P.14

Aangaan en ondertekenen van stage- of werkervaringsplaatsovereenkomsten op grond van artt. 2.5, 2.7, 2.8 en 2.9 van de Cao gemeenten en aanvullende personeelsregelingen gemeente Epe.

M/ V

College/ Burgemeester

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 • 3.

  Teamleider

 

P.15

Aangaan en ondertekenen van detacherings-, ZZP en uitzendovereenkomsten en overige vergelijkbare overeenkomsten

M/ V

College/ Burgemeester

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 • 3.

  Teamleider

Met inachtneming van de raamovereenkomst inhuur flexibele arbeidskrachten met Start People.

P.16

Het afzien van beëindiging van de arbeidsovereenkomst van rechtswege vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd werknemer op grond van art. 2.10 Cao gemeenten.

V

College

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 • 3.

  Teamleider

 

P.17

Aangaan en ondertekenen van vrijwilligersovereenkomsten.

M/ V

College/ Burgemeester

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 • 3.

  Teamleider

 

P.18

Schorsen van een werknemer als ordemaatregel op grond van art. 11.4 Cao gemeenten.

V

College

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 

P.19

Uitbreiden van de formele arbeidsduur boven de werkweek van 36 uur.

V

College

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 • 3.

  Teamleider

 

P.20

Verlenen van voorschotten op salaris.

MC

College

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 

P.21

Uitvoering regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 2019.

V

College

 • 1.

  Directie

 

P.22

Doen van aangifte wegens onheuse bejegening/ bedreiging van personeel door derden.

V

College/ Burgemeester

 • 1.

  Directie

 • 2.

  Afdelingsmanager

 
 

Omschrijving bevoegdheid

A

D

M

MC

V

Bevoegd orgaan

Bevoegd functionaris / functie

Opmerkingen

 
 

Lijst: DIRECTIE

 
 
 

Organisatiebesluit 2015.

Nr.

 
 
 
 
 

D.1

Doormandateren van door het college aan de directie in mandaat gegeven bevoegdheden.

M

College

Directie

 

D.2

Besluiten omtrent de bedrijfsvoering van het ambtelijk apparaat.

M

College

Directie

 

D.3

Besluiten uit hoofde van de verantwoordelijkheid voor het functioneren van het ambtelijk apparaat.

M

College

Directie

 

D.4

Besluiten omtrent de zorg voor de onderlinge samenhang, de integraliteit van ontwikkelingen en de randvoorwaarden binnen het ambtelijk apparaat.

M

College

Directie

 

D.5

Besluiten omtrent hiërarchische, functionele en operationele beslissingen jegens de afdelingsmanagers en de project- en programmaleiders buiten de lijn.

M

College

Directie

 

D.6

Besluiten aangaande de interne structuur van de gemeentelijke organisatie en tot het, naar aanleiding van een door het college vastgesteld project-voorstel, instellen van tijdelijke organisatorische verbanden tussen afdelingen ter voorbereiding en of uitvoering van het beleid dat meerdere afdelingen aangaat.

M

College

Directie

Goedkeuring B&W vereist.

D.7

Besluiten omtrent onderlinge vervanging en de besluiten over de vervanging van de afdelingsmanagers en projectleiders buiten de lijn.

M

College

Directie

 

D.8

Vaststellingen van de naamgeving, aantal en taken van de afdelingen, behoudens voorzover het een majeure reorganisatie betreft, meerdere afdelingen betreffende.

M

College

Directie

 

D.9

Geven van richtlijnen voor de uitvoering van het middelenbeleid.

M

College

Directie

 

D.10

Verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging van het college/burgemeester voor het bijwonen en/of optreden namens het college c.q. de burgemeester tijdens (hoor)zittingen in het kader van bezwaarschriftprocedures.

MC

College

Directie

 

D.11

Aanwijzen van ambtenaren in het kader van rampen en zware ongevallen.

M

College

Directie

 
 

Afdelingsmanager

 
 
 
 

D.20

Doormandateren van door directie in mandaat gegeven bevoegdheden.

M

College

Afdelingsmanager

Hiërarchische bevoegdheden op het gebied van personeelszaken kunnen uitsluitend aan teamleiders worden doorgemandateerd.

D.21

Besluiten omtrent de bedrijfsvoering van de eigen afdeling, binnen de door de directie gestelde kaders

M

College

Afdelingsmanager

 

D.22

Besluiten uit hoofde van de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de eigen afdeling.

M

College

Afdelingsmanager

 

D.23

Besluiten omtrent de zorg voor de onderlinge samenhang, de integraliteit van ontwikkelingen en de randvoorwaarden binnen de eigen afdeling, binnen de door de directie gestelde kaders.

M

College

Afdelingsmanager

 

D.24

Besluiten omtrent hiërarchische, functionele en operationele beslissingen jegens projectleider binnen de lijn, teamleider en medewerker binnen de eigen afdeling.

M

College

Afdelingsmanager

 

D.25

Besluiten aangaande het instellen van tijdelijke organisatorische verbanden binnen de eigen afdeling of tussen eenheden ter uitvoering van door de directie vastgestelde projecten ressorterende onder zijn/haar afdeling.

M

College

Afdelingsmanager

 

D.26

Besluit over de vervanging van de projectleider binnen de lijn, de teamleider en medewerker.

M

College

Afdelingsmanager

 

D.27

Geven van richtlijnen voor de uitvoering van het middelenbeleid, binnen de door de directie gestelde kaders.

M

College

Afdelingsmanager

 

D.29

Verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging van B&W/burgemeester voor het bijwonen en/of optreden namens B&W c.q. de burgemeester tijdens (hoor)zittingen in het kader van bezwaarschriftprocedures.

M

College

Afdelingsmanager

 
 

Projectleider

 
 
 
 

D.30

Het, binnen de kaders van de aangegeven projectopdracht en voorzover de beslissingsbevoegdheid in ondermandaat is gegeven, nemen van alle benodigde beslissingen om het uiteindelijke resultaat te realiseren (integraal project-mandaat).

M

College

Projectleider

 

D.31

De bevoegdheden van projectleiders (financieel, personeel, operationeel e.d.) buiten de lijn worden per project door de directie vastgesteld.

M

College

Projectleider

B&W stellen het projectvoorstel vast.

D.32

De bevoegdheden van projectleiders binnen de lijn worden per project door de desbetreffende afdelingsmanager vastgesteld.

M

College

Projectleider

De directie / afdelingsmanager stelt het projectvoorstel vast.

D.33

Indien de door de directie aan de projectleider toegekende bevoegdheden reeds in ondermandaat zijn gegeven aan de afdelingsmanager, dan worden deze bevoegdheden niet eerder aan de projectleiders toegekend dan na overleg met de desbetreffende afdelingsmanager.

M

College

Projectleider

 
 

PERSONEELSZAKEN

 
 
 
 
 

Deze bevoegdheden staan vermeld op de bevoegdenhedenlijst ALGEMEEN

 
 
 
 
 

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

A

D

M

MC

V

Bevoegd functionaris / functie

Bijzonderheden

 

Lijst: Afdeling ONDERSTEUNING

 
 
 
 

Nr.

 
 
 
 
 
 

Advies & Administratie

 
 
 
 
 

Juridische zaken (JZ)

 
 
 
 

A.1

Het verdagen van de beslissing op een bezwaarschrift op grond van art. 7:10 Awb.

College / Burgemeester

M

Intern adviseur C

Intern adviseur B

Ondertekend met: Adviseur Juridische Zaken of secretaris van de bezwaarschriftencommissie

A.2

Doorzenden van geschriften naar het bevoegde bestuursorgaan op grond van art. 6:15 Awb

College/ burgemeester

M

Intern adviseur C

Intern adviseur B

Ondertekend met: adviseur Juridische Zaken

A.3

Bijhouden register op grond van art. 27 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

College

M

Intern adviseur B

Intern adviseur C

Ondertekend met: adviseur Juridische Zaken

A.4

Het verdagen van de beslistermijn op grond van art. 6, lid 2, van de Wet openbaarheid van bestuur(Wob). 

College/burgemeester

M

Intern adviseur C

Intern adviseur B

Ondertekend met: adviseur Juridische Zaken

A.5

Doorzenden van een verzoek naar het bevoegde bestuursorgaan op grond van art. 4 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

College / Burgemeester

M

Intern adviseur C

Intern adviseur B

Ondertekend met: Adviseur Juridische Zaken

A.6

Besluiten op een verzoek op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) op grond van art. 4.

College / Burgemeester

M

Afdelingsmanager

 

A.7

Besluiten op verzoeken op grond van de artt. 15, 16, 17, 18, 20 en 21 Algemene gegevens verordening (AVG).

College

M

Teamleider

Zie digitaal gemeenteblad 2018.111890

A.8

Aangaan en ondertekenen van verwerkingsovereenkomsten op grond van artikel 28, derde lid, van de AVG).

College

Burgemeester

M/

V/

MC

Functionaris die ook de hoofdovereenkomst ondertekend heeft

Zie digitaal gemeenteblad 2018.111890

 

Klachtenregeling

 
 
 
 

A.10

Verzenden van de ontvangstbevestiging van een klacht op grond van artikel 4 lid 1.

College / Burgemeester

M

Klachtencoördinator

 

A.11

Verdagen van de beslissing op een klacht op grond van art. 8, lid 2.

College / Burgemeester

M

Klachtencoördinator

 

A.12

Afhandelen van een klacht op grond van artikel 9.

College/burgemeester

M

Klachtenbehandelaar

Binnen de organisatie zijn in de klachtenregeling verschillende klachtenbehandelaars aangewezen. Binnen het kader van deze bevoegdhedenregeling gaat het om de secretaris en de afdelingsmanager. Klachten gericht tegen het college en de raad als bestuursorgaan worden door de bestuursorganen zelf afgedaan.

A.13

Bevestigen staken van de verdere behandeling van een klacht op grond van artikel 10 lid 2.

College / Burgemeester

M

Klachtencoördinator

 
 

Financiën, Inkoop, Bedrijfsvoering

 
 
 
 

A.14

Opstellen en ondertekenen van de schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening op grond van 197 Gemeentewet.

College

Burgemeester

V/

MC

Intern adviseur A

Betreft de intern adviseur van bedrijfsvoering.

De procesverantwoordelijke voor de jaarrekening tekent. Bij diens afwezigheid tekent een van de andere intern adviseurs A.

A.15

Aanwijzen van een kassier.

College

M

Portefeuillehouder financiën c.a.

 
 

Wet Fido

 
 
 
 

A.16

Uitvoeren van het treasury beleid.

College

M

Portefeuillehouder financiën

Zie het treasurystatuut d.d. 18 september 2014, nr. 2014-30630.

A.17

(Mede)uitvoeren van de Wet Fido.

College

M

De medewerker Financiën belast met Treasuryactiviteiten / Kassier

Zie het treasurystatuut d.d. 18 september 2014, nr. 2014-30630.

Het besluit wordt ondertekend door de teamleider (tweede handtekening, zie treasurystatuut).

A.18

Ondertekenen van de mededeling van cessie ten aanzien van de overdracht van onderhandse geldleningen waarvoor de gemeente Epe zich als borg heeft gesteld.

Burgemeester

V

Teamleider

 
 

Verzekeringen

 
 
 
 

A.33

Aansprakelijkheidsstelling inzake beschadiging van gemeente-eigendommen en mededelingen omtrent het verschuldigde schadevergoedingsbedrag en de wijze van betaling: in "normale" gevallen;

College

MC

Medewerker middelen C

Axent

Ondertekend met:

Medewerker verzekeringen, Afdeling Ondersteuning.

Dit volgens de afspraken in het raamcontract: “Basisovereenkomst Uitvoerende taken onderhoud openbare ruimte” d.d. 18-12-2014 (2014-47965).

A.34

Dechargeren van verzekeringsmaatschappijen wegens toegebrachte schade aan gemeentelijke eigendommen en vertegenwoordiging van de gemeente bij alle buitengerechtelijke rechtshandelingen ter zake: in "normale" gevallen.

College

MC

Medewerker middelen C

Axent

Ondertekend met:

Medewerker verzekeringen, Afdeling Ondersteuning.

Dit volgens de afspraken in het raamcontract: “Basisovereenkomst Uitvoerende taken onderhoud openbare ruimte” d.d. 18-12-2014 (2014-47965).

A.35

Afwikkelen en afdoen van schades door of namens de gemeente toegebracht aan derden tot maximaal het bedrag van het eigen risico.

College

V

NODR

Medewerker middelen C

Overeenkomst betreffende WA-Service Module tussen Gemeente Epe en NODR B.V. d.d. 30-08-2018 (2018-08231).

Ondertekend met: Medewerker verzekeringen, afdeling Ondersteuning.

A.36

Aanmelden van schadegevallen bij de aansprakelijkheidsverzekering

College

V/

MC

Medewerker middelen C

 

A.37

Personeel en Organisatie (P&O)

 
 
 
 
 

De bevoegdheden op het gebied van personeelszaken staan vermeld op de bevoegdhedenlijst ALGEMEEN.

 
 
 

Deze bevoegdheden gelden voor de directie en de afdelingen.

 

Team Services

 
 
 
 
 

Kabinet

 
 
 
 

S.1

Opvragen justitiële gegevens in verband met aanvraag Koninklijke Onderscheiding.

Burgemeester

MC

Secretaresse burgemeester

 
 

Facilitair

 
 
 
 

S.2

Organisatorisch beheer en toestemming tot ingebruikneming van ruimten in het gemeentehuis.

College

V

Teamleider

Met uitzondering van de multifunctionele ruimten (Amfihal e.d.).

S.3

Toestaan van het maken van kopieën ten behoeve van extern gebruik.

College

V

Teamleider

 

S.4

Aanwijzen van bedrijfshulpverleners c.q. ehbo-ers en het intrekken van het aanwijzingsbesluit ingevolge artikel 2 Vergoedingsregeling Bedrijfshulpverlening.

College

M

Hoofd bedrijfshulpverlening

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

A

D

M

MC

V

Bevoegd functionaris / functienr.

Bijzonderheden

 
 

Lijst: Afdeling RUIMTE

 
 
 
 
 

Nr.

 
 
 
 
 
 
 

TEAM ONTWIKKELING

 
 
 
 
 
 

Ruimtelijke ontwikkeling

 
 
 
 
 

O.1

Elektronisch waarmerken en beschikbaar stellen van ruimtelijke plannen op grond van art. 1.2.1 eerste lid, Besluit ruimtelijke ordening.

College

M

De door de teamleider bij het digitale publicatie systeem aangemelde personen.

 
 
 

Verordening starterslening Gemeente Epe 2021

 
 
 
 
 

O.2

Besluiten op een verzoek om in aanmerking te komen voor een starterslening op grond van art. 5.

College

M

Beleidsuitvoerder B

Ondertekend met: Beleidsmedewerker Ontwikkeling.

 
 

Verordening Stimuleringslening woningen gemeente Epe

 
 
 
 
 

O.3

Besluiten op een verzoek om een stimuleringslening op grond van artt. 5 en 9.

College

M

Intern adviseur C

Betreft alleen de beslissing. Besluit wordt ondertekend door de teamleider.

 
 

Verordening Stimuleringslening overige doelgroepen gemeente Epe

 
 
 
 
 

O.4

Besluiten op een verzoek om een stimuleringslening op grond van artt. 5 en 9.

College

M

Intern adviseur C

Betreft alleen de beslissing. Besluit wordt ondertekend door de teamleider.

 
 

Leegstandswet

 
 
 
 
 

O.5

Besluiten op een verzoek om een tijdelijke vergunning op grond van art. 15, lid 1.

College

M

Teamleider

 
 
 

Wet voorkeursrecht gemeenten

 
 
 
 
 

O.6

Besluiten om wel of geen gebruik te maken van het voorkeursrecht van de gemeente op grond van art.12.

College

M

Teamleider

 
 
 

Verpachting

 
 
 
 
 

O.7

Sluiten en het ondertekenen van een verpachtingsovereenkomst.

College / Burgemeester

M

V

Beleidsontwikkelaar D

Beleidsuitvoerder A

Vooruitlopend op toekomstige ontwikkelingen. Het betreft geen erfpacht.

Ondertekend met: Beleidsontwikkelaar Grondzaken & Vastgoed en Medewerker Vastgoed.

 
 

Verhuur/gebruik

 
 
 
 
 

O.8

Sluiten en het ondertekenen van een verhuurovereenkomst inzake gemeentegrond of gemeentelijk vastgoed, waaronder standplaatsen voor woonwagens.

College / Burgemeester

M

V

Beleidsontwikkelaar D

Beleidsuitvoerder A

 • 1.

  De huurovereenkomst heeft een maximale huur van € 20.000 per jaar.

 • 2.

  De huurprijs is vastgesteld op basis van kostprijsdekkende huur conform nota vastgoedbeleid 2019, taxatie of de grondprijzennota.

 • 3.

  Het college beslist zelf tot het aangaan en de burgemeester ondertekent zelf de overeenkomsten die representatief of bestuursgevoelig zijn.

Ondertekend met: Beleidsontwikkelaar Grondzaken & Vastgoed en Medewerker Vastgoed.

 
 

Vastgoedbescherming

 
 
 
 
 

O.9a

Sluiten en het ondertekenen van overeenkomsten ter voorkoming van leegstand.

College / Burgemeester

M

V

Beleidsontwikkelaar D

Beleidsuitvoerder A

Regelen van het beheer van panden die leeg komen te staan in afwachting van verkoop.

Ondertekend met: Beleidsontwikkelaar Grondzaken & Vastgoed en Medewerker Vastgoed.

 

O.9b

Verkoop gemeentegrond.

College/ Burgemeester

M V

Beleidsontwikkelaar D

Beleidsuitvoerder A

-De overeenkomst heeft een maximale verkoopprijs van € 20.000 excl. BTW/OB. - De koopprijs is bepaald op basis van onafhankelijke taxatie of de grondprijzennota.

Ondertekend met: Beleidsontwikkelaar Grondzaken & Vastgoed en Medewerker Vastgoed.

 

O. 9c

Wijzigen, stilzwijgend verlengen, opzeggen en ontbinden van lopende privaatrechtelijke overeenkomsten op grond van titel 3.3 BW jo. Artt. 160, lid 1 sub e jo 170 gemeentewet.

College/

Burgemeester

M

V

Beleidsontwikkelaar D

Beleidsuitvoerder A

Betreft de overeenkomsten die onder O.7 t/m O.9b zijn aangegaan.

 

O .9d

De vertegenwoordiging van de gemeente bij buitengerechtelijke rechtshandelingen, voor zover het betreft het doen opmaken en ondertekenen van notariële akten en stukken, welke nodig zijn ter uitvoering van besluiten van de raad en het college.

College/ Burgemeester

V/

MC

Afdelingsmanager

De volmacht mag worden doorgegeven aan een medewerker van een notariskantoor die daarvan alleen gebruik mag maken nadat de ontwerpakte/stukken door de gemeente zijn goedgekeurd.

 
 

Huisvestingsverordening gemeente Epe 2021

 
 
 
 
 

O.10

Besluiten op een aanvraag op grond van art. 15 Huisvestingswet 2014 en art. 6 Huisvestingsverordening 2021.

College

M

Directeur-

Bestuurder

Woonstichting

Triada

Het mandaat geldt voor woningen die worden toegewezen door woningstichting Triada. Zie zaaknummer: 210402.

Ondermandaat toegestaan.

 

O.11

Besluiten omtrent het verlenen en intrekken van urgentie op grond van art. 8 en 9 Huisvestingsverordening 2021.

College

M

Voorzitter van de urgentiecommissie van Enserve

Zie zaaknummer: 210402.

 

0.12

Besluiten op een aanvraag op grond van art. 15 van de Huisvestingswet en de art. 4a en 6 van Huisvestingsverordening gemeente Epe 2021.

College

M

Teamleider

 
 
 

Subsidies

 
 
 
 
 

O.13

Besluiten op een subsidieaanvraag op grond van art. 3 van de Subsidieregeling instandhouding erfgoed gemeente Epe 2015.

College

M

Portefeuillehouder

 
 

0.14

Besluiten op een aanvraag om subsidievaststelling op grond van art. 9 van de Subsidieregeling instandhouding erfgoed Epe 2015.

College

M

Portefeuillehouder

 
 
 

Vergunningverlening

 
 

Omgevingsvergunning

 
 
 
 
 

O.20

Besluiten op een aanvraag om omgevingsvergunning op grond van artt. 2.1, en 2.2 Wabo.

College

M

Teamleider

Weigering van omgevingsvergunning niet voor vergunningen die zijn voorbereid met afd. 3.4 Awb.

 

O.21

Doorzenden van een aanvraag om omgevingsvergunning op grond van artt. 2.1 of 2.2 Wabo naar het bevoegd gezag, anders dan een bestuursorgaan van de gemeente Epe.

College

M

Teamleider

 
 

O.22

Het op verzoek van het bevoegd gezag uitbrengen van een advies over een aanvraag om omgevingsvergunning.

College

M

Teamleider

 
 

O.23

Het schriftelijk verzoeken om aanvullende gegevens van een aanvraag om omgevingsvergunning op grond van artt. 4:2 jo.4:5 Awb, voor zover het gaat om activiteiten als bedoeld in de artt. 2.1. en 2.2, lid 1 onder d of g Wabo.

College

M

Teamleider

 
 

O.24

Besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning op grond van artt. 2.1 en 2.2, lid 1 onder d of g Wabo jo. art. 4:5 Awb.

College

M

Teamleider

 
 

O.25

Besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag om verlening of wijziging een omgevingsvergunning op grond van art. 3.18 Wabo.

College

M

Teamleider

 
 

O.26

Besluiten tot aanhouding van een aanvraag omgevingsvergunning op grond van art. 2.1, lid 1 onder a of b jo. artt 3.3 en 3.5 Wabo.

College

M

Teamleider

 
 

O.27

Het in kennis stellen van een van rechtswege verleende omgevingsvergunning op grond van art. 3.9 Wabo.

College

M

Teamleider

 
 

O.28

Wijzigen van de voorschriften van een omgevingsvergunning op grond van art. 2.31, lid 1 onder b t/m f en lid 2 Wabo.

College

M

Teamleider

 
 

O.29

Het na indiening van de aanvraag om omgevingsvergunning verzoeken om advies (vastgelegd in procedures) aan externe deskundigen.

College

M

Teamleider

In overleg met betreffende producthouder.

 

O.30

Geheel of gedeeltelijk afwijken van de plicht tot het indienen van een bodemonderzoek op grond van de Bouwverordening.

College

M

Teamleider

Advies Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

 

O.31

Waarmerken van constructiegegevens.

College

MC

Teamleider

 
 

O.32

Beslissen op een melding op grond van art. 2.25, lid 2 Wabo.

College

M

Teamleider

 
 
 

Bouwen

 
 
 
 
 

O.33

Verbieden van een op grond van het Bouwbesluit gemelde sloop.

College

M

Teamleider

 
 

O.34

Besluiten om een vrijstelling te verlenen op grond van de Bouwverordening.

College

M

Teamleider

 
 

O.35

Besluiten tot het verlenen van ontheffing van voorschriften uit het Bouwbesluit op grond van art. 6 Woningwet.

College

M

Teamleider

Uitgezonderd bevoegdheden die zijn gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

 
 

Milieu

 
 
 
 
 
 

Beslissingen op het gebied van milieu zijn gemandateerd aan de Directeur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

College

M

Directeur Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Zie besluit 2014-21947.

 

TEAM HANDHAVING EN NAZORG

 
 
 
 
 
 

Algemene wet bestuursrecht

 
 
 
 
 

L.1

Besluiten tot het af te zien van handhaving, c.q. het toezenden van een gedoogbeschikking.

College

M

Teamleider

Het betreft uitsluitend handhavingszaken met prioriteit 1 en 2 (laagste prioriteit). Zie de matrix deel uitmakend van het collegebesluit d.d. 15-01-2008.

 

L.2

Besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang dan wel het opleggen van een last onder dwangsom op grond van art. 125 Gemeentewet, juncto afd. 5.3.1 en 5.3.2 van de Awb, betrekking hebbend op de taakvelden waarmee het team is belast.

College

M

Teamleider

In overeenstemming met vastgesteld beleid en na overleg met portefeuillehouder.

 

L.3

Besluiten tot het intrekken van een last onder bestuursdwang dan wel een last onder dwangsom op grond van art. 125 Gemeentewet, juncto afd. 5.3.1 en 5.3.2 van de Awb, betrekking hebbend op de taakvelden waarmee het team is.

College

M

Teamleider

 
 

L.4

Besluiten tot het verlengen van de begunstigingstermijn op verzoek en ambtshalve.

College

M

Teamleider

In overeenstemming met vastgesteld beleid.

 

L.5

Besluiten op een verzoek op grond van art. 5:31a Awb met betrekking tot het feitelijk toepassen van bestuursdwang.

College

M

Teamleider

 
 

L.6

Vaststellen van de hoogte van de verschuldigde kosten van bestuursdwang op grond van art. 5:25 Awb.

College

M

Teamleider

 
 

L.7

Besluiten tot invordering op grond van art. 5:37 Awb.

College

M

Teamleider

 
 

L.8

Besluiten tot invordering n.a.v. een verzoek van een belanghebbende op grond van art. 5:37, lid 2.

College

M

Teamleider

 
 

L.9

Opheffen van een last onder dwangsom, opschorten van de looptijd voor een bepaalde termijn of vermindering van de dwangsom op grond van art. 5:34 Awb.

College

M

Teamleider

 
 

L.10

Besluiten tot het opheffen van een last onder dwangsom op verzoek van de overtreder op grond van art. 5:34 lid 2 Awb.

College

M

Teamleider

 
 

L.11

Besluiten op een verzoek om handhavend op te treden op grond van art. 125 Gemeentewet, juncto afd. 5.3.1 en 5.3.2 van de Awb, betrekking hebbend op de taakvelden waarmee het team is belast.

College

M

Teamleider

 
 

L.12

Stilleggen van bouwen, gebruiken of slopen van een bouwwerk dan wel het opleggen van voorzieningen, met inbegrip van het slopen van een bouwwerk, op grond van art. 5.17 Wabo.

College

M

Teamleider

Beleidsuitvoerder B

Beleidsuitvoerder C

Ondertekend met: medewerker Handhaving Bouwen en Wonen.

 

L.13

Besluiten tot het intrekken van een verleende omgevingsvergunning of ontheffing op grond van art. 5.19 Wabo.

College

M

Teamleider

 
 

L.14

Besluiten op een verzoek van de vergunninghouder om intrekking van een omgevingsvergunning op grond van art. 2.33, lid 2 onder b Wabo.

College

M

Teamleider

 
 

L.15

Besluiten tot het intrekken van een omgevingsvergunning eerste of tweede fase op grond van art. 2.5, lid 5 Wabo.

College

M

Teamleider

 
 

L.16

Besluiten tot het intrekken van een omgevingsvergunning op grond van art. 2.33, lid 2, onder a, c, d , e of g Wabo.

College

M

Teamleider

Met inachtneming van het vastgestelde beleid.

 

L.17

Spoedeisende bestuursdwang ingeval van overtreding van de navolgende bepalingen op grond van art. 125 Gemeentewet juncto art. 5.3.1Awb.

College

M

 

Binnen drie werkdagen dient de aanzegging bestuursdwang op schrift te zijn gesteld en aan de overtreder bekendgemaakt. De teamleider ondertekent dit besluit.

 
 

Bouwen:

 • 1.

  Art. 1a Woningwet (zorgplichtartikel bij rondvliegende dakpannen en bijv. muren die gestut moeten worden) jo. art. 5:17 Wabo.

 
 

Beleidsuitvoerder B

Beleidsuitvoerder C

Mondelinge aanzegging; zo spoedig mogelijk melden aan de teamleider.

 
 
 • 1.

  Art. 2.3, onder b Wabo (handelen in strijd met voorschriften omgevingsvergunning).

 
 

Beleidsuitvoerder B

Beleidsuitvoerder C

Mondelinge aanzegging; zo spoedig mogelijk melden aan de teamleider.

 
 

APV:

 • 1.

  Art. 2.2. lid 1 onder g Wabo, het doen uitvoeren van een noodkap in het geval zich de urgentie tot onmiddellijk vellen van de houtopstand zich voordoet.

 
 

Beleidsuitvoerder A

Beleidsuitvoerder C

Mondelinge aanzegging; zo spoedig mogelijk melden aan de teamleider. Zie ook gelijke bepaling bij afdeling Samenleving.

 

L. 18

Verstrekken van een machtiging op grond van de artt. 2 en 3 van de Algemene wet op het binnentreden

College

MC

Burgemeester

Zie besluitnr. 2011-56040.

Dit geldt in de situaties dat grond van art. 5:27, tweede lid, van de Awb het college het bevoegde bestuursorgaan is om de bestuursdwang toe te passen.

 
 

TEAM BEHEER EN REALISATIE

 
 
 
 
 
 

Basisregistraties

 
 
 
 
 
 

Verordening Naamgeving en nummering (adressen) 2010

 
 
 
 
 

R.1

Besluiten op grond van art. 2.

College

M

Medewerker middelen A/ Ondersteuner Regisseur Geo informatie

De naamgeving van woonplaatsen en openbare ruimten is niet gemandateerd.

Ondertekend met: BAG Beheerder.

 

R.2

Besluiten op grond van art. 3.

College

M

Medewerker middelen A/ Ondersteuner Regisseur Geo informatie

Ondertekend met: BAG Beheerder.

 

R.3

Besluiten op een verzoek op grond van art. 39 Wet BAG.

College

M

Medewerker middelen A/ Ondersteuner Regisseur Geo informatie

Ondertekend met: BAG Beheerder.

 

R.4

Als ambtenaar/beheerder aangewezen voor de uitvoering van de taken op grond van artt. 10, onder b, en 14 Wet BAG.

College

M/

MC

Medewerker middelen A/ ondersteuner regisseur Geoinformatie

Bij afwezigheid van de medewerker middelen A/ ondersteuner regisseur Geoinformatie kan bij overeenkomst een tijdelijke vervanger worden aangewezen.

 

R.5

Het houden van een geautomatiseerde basisregistratie op grond van art. 2 Wet BAG

College

MC

Medewerker middelen A/ ondersteuner regisseur Geoinformatie

Intern adviseur B/ Regisseur Geo informatie

 
 

R.6

Aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van taken op grond van de Wet BAG.

College

M

Teamleider

 
 
 

Wet BGT

 
 
 
 
 

R.7

Als ambtenaren/beheerder aangewezen voor de uitvoering van de taken op grond van artt. 10 t/m 14, 23, 25 t/m 28 en 30 Wet BGT.

College

M/

MC

Medewerker middelen A/ondersteuner regisseur Geo informatie

Medewerker Middelen B

Intern adviseur B/ Regisseur Geo informatie

 
 

R.8

Het beheren, verwerken en bewerken van de basisregistratie en het uitvoeren van alle verder daaruit voortvloeiende werkzaamheden op grond van de Wet BGT.

College

MC

Medewerker middelen A/ Ondersteuner regisseur Geo informatie

Medewerker Middelen B

Intern adviseur B/ Regisseur Geo informatie

 
 
 

Wet BRO

 
 
 
 
 

R.9

Uitvoering geven aan art. 9, lid 1 en lid 3 Wet BRO.

College

MC

Medewerker middelen A/Ondersteuner Regisseur Geo informatie

Intern adviseur B/ Regisseur Geo informatie

 
 
 

Kadaster

 
 
 
 
 

R.10

Aanschrijvingen particulieren ten behoeve van het verrichten van terreinmetingen.

College

V

Teamleider

 
 

R.11

Het in ontvangst nemen van de aanwijs door Rijkskadaster uitgezette perceelsgrenzen (het aanwezig zijn ter plekke).

College

V

Beleidsuitvoerder B

Beleidsuitvoerder D

Intern adviseur B

Ondertekend met: Medewerker grondzaken.

 

R.12

Het in het terrein aanwijzen aan derden (bijv. koper) en aan het Rijkskadaster van door de gemeente nieuw gevormde perceelsgrenzen (kavels).

College

MC

Beleidsuitvoerder B

Beleidsuitvoerder D

Intern adviseur B

Ondertekend met: Medewerker grondzaken.

 
 

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) en de Regeling

kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Regeling Kpb)

 
 
 
 
 

R.13

Het aanbieden van het beperkingenbesluit als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wkpb en andere daarop betrekking hebbende brondocumenten (inclusief eventuele bijlagen) aan het Kadaster ter inschrijving in de openbare registers op grond van art.15, eerste lid van de Wkpb. 

College/

Burgemeester

MC

Medewerker Middelen B

Medewerker middelen A/ Ondersteuner Regisseur Geo informatie

Intern adviseur B

 
 

R.14

Het aanbieden van een verklaring met betrekking tot het vervallen van een beperking op grond van art. 15, derde lid van de Wkbp.

College/

Burgemeester

MC

Medewerker Middelen B

Medewerker middelen A/ Ondersteuner Regisseur Geo informatie

Intern adviseur B

 
 

R.15

Het aanwijzen van een vervangend object als werkingsgebied indien een aangewezen object blijkens de bijbehorende registratie niet langer actueel is op grond van art. 15 Wkpb, vijfde lid en art. 7 Regeling kpb.

College/

burgemeester

MC

Medewerker Middelen B

Medewerker middelen A/ Ondersteuner Regisseur Geo informatie

Intern adviseur B

 
 

R.16

Het opstellen van een verklaring dat de aan te leveren essentialia overeenkomen met de inhoud van het brondocument op grond van art. 15 Wkpb, vijfde lid en art. 5 Regeling kpb.

College/

Burgemeester

MC

Medewerker Middelen B

Medewerker middelen A/ Ondersteuner Regisseur Geo informatie

Intern adviseur B

 
 
 

Beheer Openbare Ruimte

 
 
 
 
 
 

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur

 
 
 
 
 

R.18

Besluiten op aanvragen of meldingen op grond van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur.

College

M

Teamleider

 
 

R.19

Vaststellen van formulieren voor vergunning of instemmingsbesluit.

College

M

Afdelingsmanager

 
 

R.20

Vaststellen van formulieren voor het doen van een melding van start en einde werkzaamheden.

College

M

Afdelingsmanager

 
 
 

Algemene Plaatselijke verordening

 
 
 
 
 

R.21

Besluiten op een melding van een uitweg op grond van art. 2:12.

College

M

Teamleider

 
 

R.22

Ambtshalve plaatsing op de bomenlijst op grond van art. 4:11 lid 1.

College

M

Afdelingsmanager

Beperkingen:

Er is sprake van ondertekeningsmandaat

Geen gebruik van de bevoegdheid mag worden gemaakt indien:

-de wens daartoe door het college kenbaar is gemaakt;

- zich na de beslissing van het college nieuwe feiten voordoen of bekend worden als gevolg waarvan het besluit heroverweging verdient.

 
 

Overig

 
 
 
 
 

R.23

Sluiten en ondertekenen van overeenkomsten voor de verkoop van hout afkomstig uit gemeentelijke bossen.

College /

Burgemeester

M/

V

Beleidsuitvoerder A

Ondertekend met: Bosbeheerder.

 

R.24

Indienen van een subsidie-aanvraag bij de provincie in het kader van bos- natuur- en cultuurhistorie.

College

M

Beleidsuitvoerder A

Ondertekend met: Bosbeheerder.

 

R.25

Aanschaffen inventaris/meubilair gymnastieklokalen ten behoeve van onderwijs en gymnastiekverenigingen.

College

MC

Producthouder

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Ondertekend met: Gebouwenbeheerder.

 

R.26

Gunnen van groenadoptie en het sluiten en ondertekenen van een groenadoptieovereenkomst.

College /

Burgemeester

M/

V

Beleidsuitvoerder C

Ondertekend met: Groenbeheerder.

 

R.27

Het in gebruik geven van openbare ruimte aan omwonenden, ten behoeve van het plaatsen van speeltoestellen / picknickbanken.

College

MC

Beleidsuitvoerder C

Ondertekend met: Groenbeheerder.

 

R.28

Sluiten en ondertekenen van een overeenkomst tot het verlenen van jachtrecht op gemeentelijke eigendommen.

College /

Burgemeester

M/

V

Teamleider

 
 
 

Beleid en Projecten

 
 
 
 
 
 

Wegenverkeerswet 1994 e.a.

 
 
 
 
 

R.30

Besluiten ingevolge artikel 18 Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994).

College

M

Afdelingsmanager

 
 

R.31

Doen van kennisgevingen van voorgenomen onttrekkingen aan het openbaar verkeer ingevolge de Wegenverkeerswet 1994.

College

M

Teamleider

 
 

R.32

Tijdelijk plaatsen van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen, zoals bedoeld in het BABW.

College

M

Teamleider

 
 

R.33

Verlenen van ontheffing op grond van art.149 van de Wegenverkeerswet 1994.

College

M

Teamleider

 
 

R.34

Verlenen van ontheffingen op grond van art. 87 RVV 1990 (uitvoering en controlewerkzaamheden).

College

M

Teamleider

 
 

R.35

Verlenen van ontheffingen op grond van art. 7.1 van het voertuigreglement (Bijzondere transporten).

College

M

Directeur dienst Wegverkeer

 
 

R.36

Besluiten tot aanstelling en intrekking van een aanstelling tot verkeersregelaars op grond van art. 56, lid 1 BABW.

College

M

Politiechef

Met bevoegdheid tot ondermandaat.

 
 

Afvalstoffenverordening Gemeente Epe 2011

 
 
 
 
 

R.37

Aanwijzen van een inzamelmiddel of inzamelvoorziening op grond van art. 4, lid 2.

College

M

Teamleider

 
 

R.38

Het vaststellen van dagen en tijden waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden op grond van art. 11, lid 1.

College

M

Teamleider

 
 

R.39

Aanwijzen van categorieën bedrijfsafvalstoffen op grond van art. 13.

College

M

Teamleider

 
 

R.40

Besluiten tot het verlenen van ontheffing (afvalstoffen buiten de inrichting brengen, storten e.d.) op grond van art. 16 lid 2.

College

M

Teamleider

 
 

R.41

Besluiten tot het verlenen van ontheffing verbod afvalstoffen op te slaan in de open lucht) op grond van art. 22 lid 2.

College

M

Teamleider

 
 

R.42

Geven van toestemming tot plaatsing van plattegrondkasten.

College /

Burgemeester

V

Teamleider

 
 

R.43

Geven van toestemming tot het plaatsen van bewegwijzering.

College /

Burgemeester

V

Teamleider

 
 

R.44

Vaststellen bestek en wijze van aanbesteding.

College

 

Teamleider

Overeenkomstig het inkoop en aanbestedingsbeleid.

 
 

Marktverordening Gemeente Epe 2011

 
 
 
 
 

R.45

Besluiten op een aanvraag voor het innemen van een standplaats op de markt op grond van art. 5.

College

M

Teamleider

 
 

R.46

Besluit tot intrekking van een vaste standplaatsvergunning op grond van art. 7.

College

M

Teamleider

 
 

R.47

Besluit tot intrekking en schorsing van vaste standplaats op grond van art. 8.

College

M

Teamleider

 
 

R.48

Besluit tot uitsluiting dagplaatshouder of standwerker op grond van art. 9.

College

M

Teamleider

 
 

R.49

Besluit tot onmiddellijke verwijdering van vergunninghouder op grond van art.10.

College

M

Marktmeester

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

A

D

M

MC

V

Bevoegd functionaris / functienr.

Bijzonderheden

 

Lijst: Afdeling SAMENLEVING

 
 
 
 

Nr.

 
 
 
 
 
 

Klant Contact Centrum (KCC)

 
 
 
 
 

Reglement burgerlijke stand 2020 gemeente Epe

 
 
 
 

K.1

Benoemen van (buitengewoon) ambtenaren van de Burgerlijke Stand op grond van art. 2 Reglement burgerlijke stand 2020 gemeente Epe

College

M

Teamleider

 

K.2

Besluiten op een aanvraag tot incidentele aanwijzing als trouwlocatie, op grond van art.6 Reglement burgerlijke stand 2020 gemeente Epe

College

M

Teamleider

 
 

Besluit adm. bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 
 
 
 

K.3

Besluiten op een aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart op grond van art. 49.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.4

In gebruik geven van gym- en sportzalen.

College

V

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

 

Basisregistratie Personen (Wet BRP)

 
 
 
 

K.5

Afgeven bewijs van bekendmaking bij de Basisregistratie Personen (BRP).

College

M

Beleidsuitvoerder C

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.6

Legalisatie van handtekeningen.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.7

Ondertekening verzoek om inlichtingen aan Rechtbank, in verband met aanvraag verklaring omtrent het gedrag.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

 
 
 
 
 
 

K.8

Ambtshalve over- / uitschrijven ingevolge art. 2.22 Wet BRP.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K 9

Besluiten op grond van art. 2.60 Wet BRP.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.10

Ondertekening gewaarmerkt afschrift BRP.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.11

Opmaken van een verklaring ingevolge art. 2.8, lid 2 Wet BRP.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Ondertekend met:: Medewerker KCC.

K.12

Afgeven van verklaring van in leven zijn.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.13

Besluiten omtrent internationaal attestatie de vita.

College

M

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

 
 

Rijkswet op het Nederlanderschap

 
 
 
 

K.14

Ondertekening (optie) verklaringen over nationaliteit.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.15

Ondertekening adviezen aan minister van Justitie, over verzoek om naturalisatie.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Advies politie

Ondertekend met: Medewerker KCC.

 

Paspoortwet

 
 
 
 

K.16

Besluiten op aanvragen reisdocumenten inclusief het weigeren en het vervallen verklaren van reisdocumenten en de financiële afwikkeling hieromtrent.

Burgemeester

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

College is de mandaatgever als het gaat over de financiële afwikkeling.

 

Reglement Rijbewijzen

 
 
 
 

K 17

In ontvangst nemen van aanvragen, verstrekken, uitreiken en ongeldig/vervallen verklaren van rijbewijzen.

Burgemeester

MC

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

 
 

Begraafplaatsen

 
 
 
 

K.18

Verlenen van verlof tot ontleding van lijken op grond van art.68 Wet op de lijkbezorging.

Burgemeester

M

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

 

K.19

Verlenen van een andere termijn van begraven of cremeren dan de wettelijke termijn op grond van artikel 17 Wet op de lijkbezorging.

Burgemeester

M

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

 

K.20

Nemen van beslissingen op grond van de Beheersverordening begraafplaatsen.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Het stellen van nadere regels blijft voorbehouden aan het college.

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.21

Besluiten op een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van gedenktekens.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.22

Regelen van het onderhoud van gedenktekens.

College

V

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.23

Besluiten tot het verlenen en verlengen van de rechten voor graven en voor nissen in columbaria.

College

V

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.24

Besluiten op een verzoek tot het verstrooien van as.

College

MC

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

 

Algemene plaatselijke verordening

 
 
 
 

K. 25

Besluiten op een aanvraag ontheffing incidentele as verstrooiing op verboden plaatsen op grond van art. 5:36, lid 3.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.26

Besluiten op een aanvraag ontheffing parkeren reclamevoertuigen op grond van art. 5:7.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.27

Besluiten op een aanvraag collectevergunning op grond van art. 5:13.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

 

Gevonden voorwerpen

 
 
 

Zie besluit burgemeester nr. 2011-82010.

K.28

Opnemen van de aangifte van gevonden voorwerpen op grond van art. 5:5, lid 2 BW.

College

V

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K.29

Het uitoefenen van de bevoegdheden in bewaring gegeven zaken c.q. dieren te verkopen, over te dragen of te vernietigen c.q. af te laten maken en in bewaring gegeven geld uit te keren en de overeenkomsten te ondertekenen op grond van boek 5 artt. 6, lid 2, 3, 8, 9 en 11 BW.

College / Burgemeester

V/

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

 

Bijzondere wetten

 
 
 
 

K. 30

Besluiten op verzoek tot het houden van een kansspel als bedoeld in art. 3 van de Wet op Kansspelen.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

K. 31

Verbieden van het organiseren van een klein kansspel (bingo) op grond van art. 7c van de Wet op de Kansspelen.

College

M

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D Beleidsuitvoerder E

Ondertekend met: Medewerker KCC.

 

Kieswet

 
 
 
 

K.32

Alle besluiten en uitvoeringshandelingen ten aanzien van verkiezingen op grond van de Kieswet.

College/burgemeester

MC/

M

Teamleider

Intern adviseur C

Beleidsuitvoerder C

Beleidsuitvoerder D

 

K. 33

Aanwijzing stemlokalen, verdeling in stemdistricten, benoeming leden stembureau.

College

M

Teamleider

Intern adviseur C

 
 

Leefbaar en Veilig

 
 
 
 

T.1

Ondertekenen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod (art. 2, lid 1 Wet tijdelijk huisverbod).

Burgemeester

M/

V

Hulpofficier van Justitie

Zie besluitnr. 2013-01860 (Burgemeester beslist, hulpofficier tekent).

 

Wegenverkeerswet

 
 
 
 

T.1 a

Geven van een verklaring van geen bezwaar en ontheffing op grond van art. 148 Wegenverkeerswet

College

M

Teamleider

 
 

Bijzondere wetten

 
 
 
 

T.2

Besluiten op een aanvraag om drank- en horecavergunning op grond van art. 3 Drank- en Horecawet.

Burgemeester

M

Teamleider

 

T.3

Besluiten op een aanvraag om wijziging van het aanhangsel op grond van art. 30a Drank- en Horecawet.

Burgemeester

M

Teamleider

 

T.4

Besluiten tot een wijziging van de vergunning op grond van art. 30 Drank- en Horecawet.

Burgemeester

M

Teamleider

 

T.5

Besluiten op een aanvraag ontheffing van het verstrekken van zwak alcoholische dranken ingevolge art. 35 Drank- en Horecawet.

Burgemeester

M

Teamleider

 

T.6a

Besluiten op aanvraag om speelautomatenvergunning op grond van art. 30b van de Wet op de Kansspelen.

Burgemeester

M

Beleidsuitvoerder B

Beleidsuitvoerder D

Ondertekend met: medewerker Openbare orde & Veiligheid.

T.6 b

Verstrekken van een machtiging op grond van de artt. 2 en 3 van de Algemene wet op het binnentreden.

College

M/

V

Burgemeester

Zie besluitnr. 2011-56040.

Dit geldt in de situaties dat grond van art. 5:27, tweede lid, van de Awb het college het bevoegde bestuursorgaan is om de bestuursdwang toe te passen.

 

Algemene Plaatselijke Verordening

 
 
 
 

T.7

Besluiten tot verlenging van de beslistermijn op grond van art. 1:2, niet behandelen aanvraag op grond van art. 1:3 en verzoek tot intrekkingen of wijzigingen van vergunningen en ontheffingen op grond van art. 1:6.

College/ Burgemeester

M

Teamleider

Voor wat betreft de onderwerpen de afdeling betreffen.

T.8

Besluiten op een aanvraag ontheffing voor het aanbieden van geschreven of gedrukte stukken op grond van art. 2:6.

College

M

Teamleider

 

T.9

Besluiten op een aanvraag ontheffing voor gebruik van de weg anders dan overeenkomstig de bestemming op grond van art. 2:10.

College

M

Teamleider

Advies OR en evt. politie.

T.10

Besluiten op een aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement (groot) op grond van art. 2:25 lid 1.

Burgemeester

M

Teamleider

Advies politie, brandweer, Openbare Ruimte.

T.11

Het verbieden van een meldingsplichtig evenement op grond van art. 2:25, lid 5.

Burgemeester

M

Teamleider

Advies politie en evt. brandweer, afd. OR.

T.12

Besluiten op een aanvraag exploitatievergunning openbare inrichting op grond van art. 2:28.

Burgemeester

M

Teamleider

 

T.13

Besluiten op aanvraag ontheffing sluitingsuur op grond van art. 2:29.

Burgemeester

M

Teamleider

Advies politie.

T.14

Besluiten op aanvraag ontheffing gebruik geluidsapparaten (ook tijdens evenementen) op grond van art. 4:6.

College

M

Teamleider

Advies Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

T.15

Besluiten op een aanvraag ontheffing ten behoeve van recreatief nachtverblijf plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen buiten een bestemd kampeerterrein op grond van art. 4:18.

College

M

Teamleider

 

T.16

Besluiten op aanvraag ontheffing tot het parkeren van voertuigen van een autobedrijf op grond van art. 5:2.

College

M

Teamleider

 

T.17

Besluiten op een aanvraag ontheffing tot het langer dan 3 dagen parkeren van caravans, aanhangwagen e.d. op grond van art. 5:6.

College

M

Teamleider

 

T.19

Besluiten op een aanvraag ontheffing parkeren grote voertuigen op grond van art. 5:8.

College

M

Teamleider

 

T.20

Besluiten op een aanvraag ontheffing van verboden om met voertuig te rijden door van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook op grond van art. 5:11.

College

M

Teamleider

Advies politie.

T.22

Besluiten op een aanvraag vergunning voor het innemen van een standplaats op grond van art. 5:18.

College

M

Teamleider

 

T.23

Besluiten op een aanvraag vergunning snuffelmarkt op grond van art. 5:23.

Burgemeester

M

Teamleider

Advies brandweer.

T.24

Verbieden van plaatsen van voorwerpen in, op of boven openbaar water n.a.v. melding op grond van art. 5:24.

 

M

Teamleider

Advies Openbare Ruimte.

T.25

Besluiten op een aanvraag ontheffing voor beperkt gemotoriseerd verkeer en ruiterverkeer in natuurgebieden op grond van art. 5:33.

College

M

Teamleider

Advies Openbare Ruimte.

T.26

Besluiten op een aanvraag ontheffing verbod vuur te stoken op grond van art. 5:34.

College

M

Teamleider

Advies brandweer.

T.27

Verlenen van medewerking voor het houden van militaire oefeningen.

College

V

Teamleider

 

T.28

Besluiten tot het af zien van handhaving, c.q. het toezenden van een gedoogbeschikking.

College / Burgemeester

M

Teamleider

Het betreft uitsluitend handhavingszaken met prioriteit 1 en 2 (laagste prioriteit). Zie de matrix deel uitmakend van het collegebesluit d.d. 15-01-2008).

 

Algemene wet bestuursrecht

 
 
 
 

T.29

Uitvaardigen van een vooraanschrijving tot toepassing van bestuursdwang dan wel het opleggen van een last onder dwangsom op grond van art. 125 Gemeentewet, juncto afd. 5.3.1 en 5.3.2 van de Awb, betrekking hebbend op de taakvelden waarmee het team is belast.

College / Burgemeester

M

Teamleider

 

T.30

Besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang dan wel het opleggen van een last onder dwangsom al of niet op verzoek, op grond van artikel 125 Gemeentewet, juncto afd. 5.3.1 en 5.3.2 van de Awb, betrekking hebbend op de taakvelden waarmee het team is belast.

College / Burgemeester

M

Teamleider

In overeenstemming met vastgesteld beleid en na overleg met portefeuillehouder.

T.31

Besluiten tot het intrekken van een last onder bestuursdwang dan wel een last onder dwangsom op grond van artikel 125 Gemeentewet, juncto afd. 5.3.1 en 5.3.24 van de Awb, betrekking hebbend op de taakvelden waarmee het team is belast.

College / Burgemeester

M

Teamleider

 

T.32

Besluiten tot het op verzoek en ambtshalve verlengen van de begunstigingstermijn.

College / Burgemeester

M

Teamleider

In overeenstemming met vastgesteld beleid.

T.33

Besluiten op een verzoek op grond van art. 5:31a Awb met betrekking tot het feitelijk toepassen van bestuursdwang.

College / Burgemeester

M

Teamleider

 

T.34

Vaststellen van de hoogte van de verschuldigde kosten van bestuursdwang op grond van art. 5:25 Awb.

College / Burgemeester

M

Teamleider

 

T.35

Vaststellen dat de opgelegde dwangsom is verbeurd en meedelen dat tot inning daarvan zal worden overgegaan.

College / Burgemeester

M

Teamleider

Invordering dwangsommen volgens oude recht.

T.36

Besluiten tot invordering op grond van art. 5:37 Awb.

College / Burgemeester

M

Teamleider

Voor overtredingen die zijn aangevangen na 1 juli 2009.

T.37

Besluiten op een verzoek om een invorderingsbeschikking te nemen op grond van art. 5:37 lid 2 Awb.

College / Burgemeester

M

Teamleider

 

T.38

Besluiten tot opheffen van een last onder dwangsom, het opschorten van de looptijd voor een bepaalde termijn of vermindering van de dwangsom op grond van art. 5:34 Awb.

College / Burgemeester

M

Teamleider

 

T.39

Besluiten tot het opheffen van een last onder dwangsom op verzoek van de overtreder op grond van art. 5:34 lid 2 Awb.

College / Burgemeester

M

Teamleider

 

 
 
 
 
 

T.40

Besluiten tot het toepassen van spoedeisende bestuursdwang ingeval van overtreding van de navolgende bepalingen ingevolge artt. 125 Gemeentewet jo. 5:31 Awb:

College/burgemeester

M

Teamleider

Binnen drie werkdagen dient de aanzegging bestuursdwang op schrift te zijn gesteld en aan de overtreder bekendgemaakt.

a.

Bouwen:

 • 1.

  Art. 1a Woningwet (zorgplichtartikel bij rondvliegende dakpannen en bijv. muren die gestut moeten worden) jo. art. 5:17 Wabo.

 
 

Dienstdoend regionaal piketmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Beleidsuitvoerder D en E

Mondelinge aanzegging;

zo spoedig mogelijk melden aan de teamleider.

b.

 • 1.

  Art. 2.3 onder b Wabo (handelen in strijd met voorschriften omgevingsvergunning).

 
 

Dienstdoend regionaal piketmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Beleidsuitvoerder D en E

Mondelinge aanzegging;

zo spoedig mogelijk melden aan de teamleider.

c.

milieu:

 • 1.

  Art. 13 Wet bodembescherming (zorgplichtartikel).

 
 

Dienstdoend regionaal piketmedewerker Openbare Orde en Veiligheid,

Beleidsuitvoerder D en E

Mondelinge aanzegging;

zo spoedig mogelijk melden aan de teamleider.

d.

 • 1.

  Art. 10.2 Wet milieubeheer (zich ontdoen van afvalstoffen, incl. verbranden).

 
 

Dienstdoend regionaal piketmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Beleidsuitvoerder D en E

Mondelinge aanzegging;

zo spoedig mogelijk melden aan de teamleider.

e.

APV

 • 1.

  Art. 2.2. lid1 onder g Wabo, het doen uitvoeren van een noodkap in het geval zich de urgentie tot onmiddellijk vellen van de houtopstand zich voordoet.

 
 

Beleidsuitvoerder D en E

Mondelinge aanzegging;

zo spoedig mogelijk melden aan de teamleider.

T.46

APV

Art. 2.10 APV (voorwerpen op, aan of boven de weg die direct gevaar, schade of hinder toebrengen).

College

M

BOA’s

 

T.47

Art.­ 2.25 APV handelen in strijd met voorschriften evenementenvergunning ten aanzien van brandveiligheid zoals aanwezigheid nooduitgangen e.d.).

Burgemeester

M

Beleidsuitvoerder C

BOA’s

 

T.48

Art. 2.2, lid 1 onder g Wabo (kappen zonder vergunning).

College

M

Beleidsuitvoerder B

Beleidsuitvoerder C

BOA’s

Ondertekend met: Groenbeheerder.

T.49

Art. 2.73a APV (carbid afschieten voordat dit is toegestaan en carbid afschieten op plaatsen waar dit niet is toegestaan).

College

M

Beleidsuitvoerder C

BOA’s

 

T.50

Ontheffing verlenen van het verbod in art. 22 lid 1 Afvalstoffenverordening (storten van afval buiten een afvalstortplaats).

College

M

Beleidsuitvoerder B

Beleidsuitvoerder C

 
 

Wet op Primair Onderwijs en Wet op de Expertise centra

 
 
 
 

T.51

Vaststellen van het rooster en het vaststellen van de daarbij genormeerde vergoeding rondom gymnastiek onderwijs op basis van de Wet op Primair Onderwijs en de Wet op de Expertise Centra.

College

M

Teamleider

 

T. 52

Besluiten op aanvragen voor voorzieningen vanuit het onderwijsprogramma en het huisvestingsoverzicht op basis van de Wet op het Primair Onderwijs en de Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Epe 2015.

College

M

Teamleider

 
 

Wet Kinderopvang (Wko)

 
 
 
 

T.53

Besluiten tot inschrijving van een kinderopvang op een peuterspeelzaal of een besluit tot gegevenswijziging van een kinderopvang of een peuterspeelzaal op basis van artt. 1.46 juncto 1.47, artt. 2.3 juncto 2.4 van de (Wko)

College

M

Teamleider

 

T.54

Besluiten tot het afgeven van een aanwijzing aangaande een kinderopvang of een peuterspeelzaal op basis van artt. 1.65 juncto 2.23 Wko.

College

M

Teamleider

 

T.55

Benoemen van een gemeentelijk lijkschouwer op grond van art. 4 Wet op de lijkbezorging.

College

M

Algemeen directeur GGD Noord- en oost Gelderland

Besluit 25-06-2013, nr. 2013-21745.

 

Verordening Wet kinderopvang gemeente Epe

 
 
 
 

T.56

Besluiten tot het vaststellen van de noodzaak van kinderopvang o.g.v. sociaal-medische indicatie op grond van art. 3.

College

M

Teamleider

 
 

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Epe 2017

 
 
 
 

T.57

Beslissen op aanvragen.

College

M

Teamleider

 
 

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

 
 
 
 

T.58

Beschikking tot inbewaringstelling op grond van art. 29.

Burgemeester

M

Wethouder

Als de wethouder fungeert als loco-burgemeester is het mandaat niet van toepassing.

 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

 
 
 
 

T.59

Nemen van een crisismaatregel op rond van art. 7:1, lid 1.

Burgemeester

M

Wethouder

Als de wethouder fungeert als loco-burgemeester is het mandaat niet van toepassing.

Het mandaat omvat tevens de bevoegdheid tot het doen horen van betrokkene als bedoeld in artikel 7:1, derde lid, onderdeel b, van de Wvggz.

T.60

Hulp inroepen van ambtenaren van politie bij de tenuitvoerlegging of uitvoering van de crisismaatregel, de machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel onderscheidenlijk de zorgmachtiging op grond van art.8:1, lid 4 resp. 5

Burgemeester

M

Hulpofficieren van justitie

Ambtshalve of op verzoek van de Officier van Justitie.

T.61

Aannemen van een melding op grond van art. 5:2.

 
 

Advies- en Meldpunt verward gedrag (bij GGNet)

Binnen 14 dagen na ontvangst melding dient het verkennend onderzoek gereed te zijn.

T.62

Uitvoeren verkennend onderzoek op grond van art. 5:2.

College

M

Beleidsuitvoerder B

Binnen 14 dagen na ontvangst melding dient het verkennend onderzoek gereed te zijn.

T.63

Doen van een aanvraag tot verplichte zorg op grond van art. 5:2, lid 3 en lid 5.

College

M

Beleidsuitvoerder B

Binnen 14 dagen na ontvangst melding dient het verkennend onderzoek gereed te zijn.

Ondertekend met: Coördinator coördinatiepunt Leefbaar & Veiligheid.

T.64

Bericht aan melder dat geen noodzaak is tot verplichte zorg op grond van art. 5:2, lid 4.

College

 

Beleidsuitvoerder B

Alleen beroepsmogelijkheid voor personen genoemd in art 5:2, lid onder a t/m d.

Ondertekend met: Coördinator coördinatiepunt Leefbaar & Veiligheid.

T.65

Uitbrengen van advies op grond van art. 5:13, lid 3, sub c.

College

 

Beleidsuitvoerder B

Ondertekend met: Coördinator coördinatiepunt Leefbaar & Veiligheid.

T.66

Schriftelijk de melder informeren over beslissing van de officier van justitie op grond van art. 5:16, lid 2.

College

 

Beleidsuitvoerder B

Ondertekend met: Coördinator coördinatiepunt Leefbaar & Veiligheid.

 

Participatie

 
 
 
 

Q.1

De gemeente Apeldoorn is bevoegd met ingang van 1 januari 2018, werkzaamheden te verrichten voor de gemeente Epe zoals omschreven is in bijlage I, van de uitvoeringsovereenkomst, ter uitvoering van taken met betrekking tot regelgeving op het terrein van Werk en Inkomen.

College

M/

MC

College burgemeester en wethouders van Apeldoorn: Het betreffende mandaatregister van Apeldoorn is onverkort van toepassing.

Zie de uitvoeringsovereenkomst voor dienstverlening op het terrein van werk en inkomen d.d. 01-01—2021, zaaknummer 120566 en Mandaatbesluit Gemeenteblad 2020-91066.

Q.2

De bevoegdheid om het college, c.q. de gemeente Epe in rechte te vertegenwoordigen.

College / Burgemeester

MC

College burgemeester en wethouders van Apeldoorn overeenkomstig de in de gemeente Apeldoorn gehanteerde bevoegdhedenlijst.

De machtiging heeft alleen betrekking op de vertegenwoordiging inzake bezwaar- en (hoger) beroepschriften die door de gemeente Apeldoorn in opdracht van de gemeente Epe worden behandeld.

De bevoegdheid kan worden doorgemandateerd.

Gemeentelijke functionarissen staan vermeld in een afzonderlijk besluit Gemeenteblad 2020-91063.

Q.3

Besluiten op aanvragen in het kader van de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet Sociale Werkvoorziening.

College

M

Teamleider

 
 

Schuldhulpverlening

 
 
 
 

Q.4

Besluiten op een verzoek om schuldhulpverlening op grond van art. 4a van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

College

M

Beleidsuitvoerder B

Deze besluiten zien op verzoeken van natuurlijke personen, niet zijnde verzoeken van een eensmanszaak, VOF of commanditaire vennootschap.

Ondertekend met: Medewerker budgetadvisering en schuldhulpverlening.

 

Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet

 
 
 
 

Q.5

Besluiten tot het buiten behandeling stellen van een aanvraag op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Gemeente Epe.

College

M

- Beleidsuitvoerder B

- Beleidsmedewerker C

-orthopedagoog CJG te Epe

-coördinator CJG te Epe

Betreft de buiten behandelingstelling o.g.v. art. 4:5 Awb.

Ondertekend met: Toetser Wmo en Toetser Jeugdzorg.

Q.6

Besluiten op een aanvraag om een individuele maatwerkvoorziening (natura en PGB) en aansluitend hierop het aangaan en ondertekenen van dienstverleningsopdracht, alsmede het herzien, intrekken, vorderen van de geldswaarde en het terugvorderen van voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Gemeente Epe.

College

M/

V

-Beleidsuitvoerder B -Beleidsuitvoerder C

Betreft niet besluiten op grond van de hardheidsclausule op grond van art. 14 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Epe.

Ondertekend met: Toetser Wmo.

Betreft ook de volmacht om de dienstverleningsopdracht te beëindigen.

Q.7

Besluiten tot het intrekken van een beschikking en beëindiging van de dienstverleningsopdracht en daarmee beëindigen van een voorziening op grond van art. 8, lid 2 Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Gemeente Epe juncto art. 2.3.10, lid 1, onder b, van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

College

M

Medewerker administratief/ secretarieel B

Ondertekend met: Administratief medewerker Wmo.

Betreft alleen het geval genoemd in art.8, lid 2 v.o. juncto art. 2.3.10, lid 1, onder b Wmo.

Q.8

Machtiging op basis van art. 2.4 Jeugdwet te verlenen om namens de gemeente Epe een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming in te dienen middels CORV

College

MC

-Orthopedagoog CJG te Epe

-Coördinator CJG te Epe

-Beleidsontwikkelaar E

-Administratief medewerker CJG

 

Q.9

Machtiging te verlenen om namens de gemeente Epe notificaties te ontvangen in CORV.

College

MC

-Orthopedagoog CJG te Epe

-Coördinator CJG te Epe

-Beleidsontwikkelaar E

-Administratief medewerker CJG

 

Q.10

Besluiten op een aanvraag om een individuele maatwerkvoorziening (natura en PGB) en aansluitend hierop het aangaan en ondertekenen van dienstverleningsopdracht , alsmede het herzien, intrekken en vorderen van de geldswaarde op grond van de Jeugdwet en de Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Epe.

College

M

-Orthopedagoog CJG te Epe

-Coördinator CJG te Epe

Betreft niet besluiten op grond van de hardheidsclausule op grond van art. 14 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Epe.

Ondertekend met: Toetser Jeugdzorg. 

Betreft ook de volmacht om de dienstverleningsopdracht te beëindigen.

Q.11

Besluiten tot het intrekken van een beschikking en beëindiging van de dienstverleningsopdracht en daarmee beëindigen van een voorziening op grond van art. 8, lid 2 Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Gemeente Epe juncto art. 8.1.4, lid 1, onder b, van de Jeugdwet.

College

M

- Administratief medewerker CJG

Betreft alleen het geval genoemd in art.8, lid 2 v.o. juncto art. 8.1.4, lid 1, onder b, van de Jeugdwet.

Q.12

Machtiging uithuisplaatsing (BW bk1 265b2)

Het aan de Raad voor de kinderbescherming of het openbaar ministerie overleggen van het besluit van het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van de Jeugdwet

College

MC

Teamleider

 

Q.13

Machtiging plaatsing gesloten jeugdzorg

Het nemen van het besluit omtrent het treffen van voorzieningen wanneer het college een besluit als bedoeld onder Q.9 nog niet eerder heeft genomen.

College

MC/

M

Portefeuillehouder jeugd

 
 

Verordening Meedoenregeling en Schoolfonds gemeente Epe

 
 
 
 

Q.14

Beslissen op aanvragen.

College

M

Teamleider

 

Bijlage 2 Toelichting Mandaat- en volmachtregeling Epe 2021

Inleiding

Integraal management is in Epe al een flink aantal jaren de grondslag voor de organisatie. Integraal management betekent: taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo veel mogelijk op- en overdragen aan hen die voor de producten van de gemeente in juridische zin verantwoordelijk zijn en de managers integraal verantwoordelijkheid laten dragen voor die producten en de daarvoor benodigde middelen. Die uitgangspunten gelden nog steeds.

In de voorgaande regeling waren twee afzonderlijke besluiten (bevoegdhedenbesluit college 2016 en bevoegdhedenbesluit burgemeester 2016) met elk daarop gebaseerde bevoegdhedenlijsten. Het is voor de lezer overzichtelijker om beide besluiten te integreren en de daarop gebaseerde bevoegdhedenlijsten in het geheel als één regeling vast te stellen, bekend te maken en beschikbaar te stellen. Nieuw in de huidige mandaat- en volmacht regeling zijn de artikelen 1, tweede lid en artikel 2.

Wettelijk kader

Het wettelijk kader is de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht (Titel 10.1), het Organisatiebesluit gemeente Epe 2015 en enig ander wettelijk voorschrift van Rijk, provincie of gemeente.

Mandaat, machtiging en volmacht

Bij mandaat, machtiging en volmacht gaat het om het verrichten van handelingen namens het college van Burgemeester en Wethouders of de burgemeester. Het verschil tussen de drie vormen van vertegenwoordiging is het soort handeling dat wordt verricht.

Mandaat geldt voor besluiten als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Onder mandaat wordt verstaan de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen (art. 10:1 Awb).

Ingevolge artikel 10:3, tweede lid Awb zijn de volgende beslissingsbevoegdheden uitgesloten van mandaat:

 • a.

  het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening van die bevoegdheid in mandaatverlening is voorzien;

 • b.

  het nemen van een besluit ten aanzien waarvan is bepaald dat het met versterkte meerderheid moet worden genomen of waarvan de aard van de voorgeschreven besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen de mandaatverlening verzet;

 • c.

  tot het vernietigen van of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan.

Artikel 10:3, derde lid Awb bepaalt dat mandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift niet wordt verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen.

Volmacht geldt voor privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Machtigingen gelden voor alle overige handelingen.

Gelaagdheid in de mandatering

In de mandaatbesluiten wordt uitgegaan van de volgende gelaagdheid in de mandatering:

 • 1.

  van het college van Burgemeester en Wethouders, respectievelijk de Burgemeester naar portefeuillehouders;

 • 2.

  van Burgemeester en Wethouders respectievelijk de Burgemeester naar directie;

 • 3.

  van directie naar afdelingshoofd en projectleider buiten de lijn;

 • 4.

  van afdelingshoofd en projectleider buiten de lijn naar teamleider of andere functionaris.

Naast het ambtelijk mandaat kennen we in onze organisatie ook het bestuurlijk mandaat (artikel 1 en 3). Het college mandateert dan bevoegdheden aan een portefeuillehouder. Deze mogelijkheid beoogt de afdoening van stukken op bestuurlijk niveau te versnellen.

Plaatsvervangers

Het mandaat wordt verleend aan functies en functionarissen en niet aan met name genoemde personen. Bij besluit aangewezen plaatsvervangers treden van rechtswege in de bevoegdheid van deze functionaris bij diens afwezigheid.

De functies van directie en gemeentesecretaris vallen weliswaar samen, maar zijn twee afzonderlijke functies. Dat is in de tekst tot uiting gebracht.

Vervanging van de directie loopt via de lijn van de afdelingsmanagers. De directie wordt vervangen door twee managers gezamenlijk. Dit is in het organisatiebesluit gemeente Epe 2015 beschreven.

Een afdelingsmanager wordt vervangen door een van de andere afdelingsmanagers. Vervanging van een projectleider dient bij de instelling van het project te worden geregeld. Voor vervanging in de rest van de organisatie geldt de algemene regel dat de naast hogere, functioneel leidinggevende treedt in de bevoegdheden van een gemandateerde functionaris. Deze algemene vervangingsregeling geldt niet indien in de functieomschrijving hierop een uitzondering is gemaakt.

De hier beschreven vervangingsregeling heeft geen invloed c.q. betrekking op de vervangingsregeling zoals deze in rechtspositionele zin geldt.

Beslissings- en ondertekeningsmandaat

Onderscheid wordt gemaakt tussen beslissings- en ondertekeningsmandaat.

Beslissingsmandaat:

Artikel 10:10 Awb bepaalt dat een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit genomen is. In de Memorie van Toelichting is opgenomen dat ook naar buiten toe duidelijk moet zijn dat de gemandateerde de bevoegdheid uitoefent onder verantwoor-delijkheid van de mandaatgever. Wanneer sprake is van ondermandaat dient bij het besluit in ieder geval de oorspronkelijke mandaatgever te worden vermeld. In dat geval blijkt uit de ondertekening namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

Het aantal functies in de organisatie is beperkt. Dat betekent dat meerdere medewerkers dezelfde functie kunnen hebben. Het is niet wenselijk dat de rompfunctie in de ondertekening wordt gebruikt, omdat dit onvoldoende onderscheidend is en omdat medewerkers zich er niet in herkennen en andere, van de voorgeschreven ondertekening afwijkende benamingen zijn gaan gebruiken. Daarom wordt, voor de daarvoor in aanmerking komende gevallen, aan de rompfunctie een roepnaam toegevoegd, waarmee moet worden ondertekend. Deze naam wordt op de bij de bevoegdhedenbesluiten behorende lijsten vermeld, bij de opmerkingen.

Daarnaast heeft de directie zich uitgesproken voor een meer eigentijdse ondertekening van brieven en besluiten. Voor besluiten leidt dat tot de volgende, gewijzigde ondertekening

namens burgemeester en wethouders,

<handtekening>

Initialen (evt. voornaam) naam

(roepnaam) Functie

Afdeling

namens de burgemeester,

<handtekening>

Initialen (evt. voornaam) naam

(roepnaam) Functie

Afdeling

De datum van het besluit wordt beschouwd als de datum waarop het besluit is genomen.

Ondertekeningsmandaat:

In artikel 10:11, eerste lid Awb is opgenomen dat een bestuursorgaan kan bepalen dat door hem genomen besluiten namens hem kunnen worden ondertekend, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet. Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat in dat geval uit het besluit moet blijken, dat het door het bestuursorgaan zelf is genomen.

In de Memorie van Toelichting bij dit artikel staat dat als algemeen uitgangspunt behoort te gelden dat degene die een besluit neemt het besluit ook ondertekent; afdoening en ondertekening dienen hand in hand te gaan. Desalniettemin kan het onder omstandigheden gewenst zijn dat de ondertekening door een ander geschiedt dan door degene die het besluit genomen heeft. Ondertekeningsmandaat is dan ook in beginsel mogelijk. Naar buiten dient kenbaar te worden gemaakt, dat het besluit door het bevoegde bestuursorgaan zelf is genomen, zodat geen verwarring met mandaat mogelijk is.

Dat kan door deze formulering in het besluit op te nemen:

“Overeenkomstig het door het college van burgemeester en wethouders (de Burgemeester) genomen besluit”.

Digitale (besluit)voorbereiding

Een al enige jaren ingezette ontwikkeling is besluitvorming die plaatsvindt binnen het digitale Zaaksysteem. In dit systeem wordt een werkproces doorlopen dat leidt dit tot een digitaal tot stand gekomen besluit.

Het heeft de voorkeur om besluiten die via het Zaaksysteem tot stand komen te mandateren aan de betreffende teamleider. Naar buiten toe is de teamleider de functionaris die op het besluit aanspreekbaar is. Zijn functie wordt in de bevoegdhedenlijsten als zodanig genoemd. Binnen het Zaaksysteem kan de procesverantwoordelijke in overleg met de teamleider bepalen op welke wijze de voorbereiding van het besluit daadwerkelijk plaatsvindt.

Teruggeven van mandaat

De mandaatgever kan de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid (artikel 10:6 Awb).

De mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen (artikel 10:7 Awb).

Anders dan bij delegatie zijn bij mandaat aanwijzingen denkbaar die een volledig intern karakter hebben.

Indien de aanwijzingen een vaste gedragslijn bevatten en zij ook overigens aan de criteria van artikel 1:3, vierde lid, Awb voldoen, dienen zij te worden beschouwd als beleidsregels, en worden daaraan de rechtsgevolgen van Titel 4.4 verbonden (Memorie van Toelichting bij artikel 10:6 Awb).

Uit jurisprudentie is inmiddels duidelijk geworden dat het in strijd met de rechtszekerheid wordt geacht indien het in een mandaatregeling aan de gemandateerde wordt overgelaten te beoordelen of een zaak bestuurlijke gevoelig ligt. De formulering van de tekst wordt daarom aangepast en de omstandigheden op grond waarvan de gemandateerde kan besluiten geen gebruik van zijn mandaat te maken, worden hieronder duidelijker omschreven.

De gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten tenzij:

a. het te nemen besluit valt buiten het taakgebied van de gemandateerde;

b. advies nodig is van een ander organisatieonderdeel of een derde en het advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten respectievelijk niet tot dezelfde conclusie leiden;

c. uit overleg met de portefeuillehouder blijkt dat de portefeuillehouder het voorstel aan het ter zake bevoegd bestuursorgaan wil voorleggen;

d. het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke;

e. het besluit overschrijding van budgetten of kredieten zou inhouden;

f. de mandaatgever vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen.

Indien zich één of meer van boven beschreven situaties voordoet, dan besluit het ter zake bevoegd bestuursorgaan zelf.

Beheer van de bevoegdhedenbesluiten en -lijsten (register)

Het beheer van de mandaatbesluiten en de bij die besluiten behorende lijsten, berust bij de afdeling Ondersteuning, team Advies en Administratie, juridische zaken. Voor het beheer van het register is juridische zaken afhankelijk van een deugdelijke en tijdige informatievoorziening van wijzigingen/aanvullingen.

Wijzigingen en aanvullingen in mandaatlijsten

Onderscheid wordt gemaakt in wijzigingen in functiebenamingen en andere wijzigingen.

Wijzigingen in functiebenamingen kunnen ambtshalve plaats vinden. De verantwoordelijkheid voor het doorgeven van deze wijzigingen aan juridische zaken, berust bij de afdelingsmanagers.

Voor andere wijzigingen in de ambtelijke mandaatlijsten is een schriftelijk besluit van de mandaat-gever nodig. Omdat er sprake is van een gelaagdheid in de mandatering kan het aan functionarissen verleende mandaat worden gewijzigd door een hiërarchisch hogere functionaris. De mandaatgever kan het mandaat immers te allen tijde intrekken (artikel 10:8 Awb). De verantwoordelijkheid voor het doorgeven van deze wijzigingen aan juridische zaken berust bij de mandaatgever.

Bekendmaking

De mandaatbesluiten treden eerst in werking als ze zijn bekendgemaakt overeenkomstig Afdeling 3:6 Awb. Het moment van inwerkingtreding is bepaald op de dag na bekendmaking van het besluit.

Veel van de besluiten die onder mandaat worden genomen hebben externe werking en moeten daarom ook extern bekend gemaakt worden. De mandaatbesluiten met uitsluitend interne werking moeten intern bekend gemaakt worden. Na vaststelling door het college van Burgemeester en Wethouders cq. burgemeester worden deze besluiten intern bekendgemaakt.

Bevoegdhedenlijsten

Directie

In de lijst wordt tot uitdrukking gebracht dat het bestuur de verantwoordelijkheid voor het functioneren van het ambtelijk apparaat aan de directie in mandaat heeft gegeven. In artikel 4, derde lid, van de mandaat- en volmachtregeling Epe 2021 wordt de hiërarchische lijn van het ambtelijk mandaat vastgelegd.

Algemeen

In de algemene lijst zijn alle bevoegdheden vermeld die van toepasing zijn op alle afdelingen. Deze worden onderscheiden van de bevoegdheden die een manager heeft voor onderwerpen die aan zijn afdeling zijn toegewezen.

Afdelingen

In de lijst wordt tot uitdrukking gebracht dat de directie de verantwoordelijkheden voor het functioneren van de eigen afdeling aan de afdelingsmanagers in ondermandaat heeft gegeven.