Subsidieregeling Koppelen steun- en vraaggezinnen 2022 tot en met 2025

Geldend van 15-09-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Koppelen steun- en vraaggezinnen 2022 tot en met 2025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 2, eerste lid, onder h, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

BESLUITEN:

vast te stellen de Subsidieregeling Koppelen steun- en vraaggezinnen 2022 tot en met 2025

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een organisatie voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt;

 • b.

  vraaggezin: overbelast gezin dat behoefte heeft aan steun bij de opvoeding;

 • c.

  steungezin: een vitaal, warm en stabiel gezin in de buurt van het vraaggezin waarvan de kinderen (onbetaald) regelmatig welkom zijn.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien tot veerkrachtige en zelfredzame volwassenen.

Hierbij zijn de hoofddoelen:

 • -

  kinderen groeien op in een stabiele thuissituatie;

 • -

  ouders en jeugdigen kunnen vertrouwen op zichzelf, op hun netwerk en als het nodig is op ondersteuning.

Onderliggende subdoelen zijn:

 • -

  door de inzet van een steungezin wordt professionele hulpverlening voorkomen, verminderd of beëindigd;

 • -

  netwerkvergroting van de vraaggezinnen, waardoor een gemeenschap ontstaat waar mensen meer onderling contact hebben en zich samen bekommeren om opgroeiende kinderen;

 • -

  het bevorderen van positief ouderschap en gezonde hechting.

Artikel 3 Activiteit die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komt

De activiteit die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komt, moet aantoonbaar bijdragen aan de doelstellingen van deze regeling en de subdoelen waardoor professionele hulpverlening voorkomen, verminderd of beëindigd wordt, er sprake is van een vergroting van het netwerk van vraaggezinnen en dat positief ouderschap en gezonde hechting worden bevorderd.

Beschrijving activiteit: het organiseren van zowel de koppeling als de begeleiding van steun- en vraaggezinnen ten behoeve van een duurzame relatie tussen steun- en vraaggezinnen. U toont aan dat de koppeling tussen een steun- en vraaggezin ertoe bijdraagt dat gezinnen zich zelfredzamer voelen en/of meer gesteund door een netwerk. Vraaggezinnen met kinderen van 0-23 jaar worden actief gezocht en vroegtijdig ondersteund om te voorkomen dat inzet van geïndiceerde zorg noodzakelijk wordt. Steungezinnen worden actief gezocht en aan hen wordt zo veel als nodig is coaching-on-the-job aangeboden, zodat zij goed voorbereid het vraaggezin kunnen ondersteunen.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten:

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door non-profit organisaties.

 • 2.

  Aanvrager is in staat vanaf de start van het subsidiejaar de onder artikel 3 genoemde activiteit uit te voeren.

 • 3.

  Aanvrager is in staat de uitgevoerde activiteit te monitoren en inzicht te geven in de meetbare effecten hiervan.

 • 4.

  Aanvrager heeft gekwalificeerd personeel met kennis en kunde ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep.

 • 5.

  Aanvrager zorgt ervoor in bezit te zijn van VOG-verklaringen van het personeel en/of vrijwilligers voor de uitvoering van de activiteiten.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan waarin in ieder geval een omschrijving en/of beschrijving van het volgende is vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 en 4;

  • b.

   de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling;

  • c.

   de wijze waarop de aanvrager de doelgroep wil bereiken;

  • d.

   de wijze waarop u de effecten van uw activiteiten/diensten wil meten en rapporteren;

  • e.

   de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van een sluitende begroting conform verplicht format.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1. Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten. Subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   het organiseren van zowel de koppeling als de begeleiding van steun- en vraaggezinnen ten behoeve van een duurzame relatie tussen steun- en vraaggezinnen.

 • 2. Niet-subsidiabele kosten zijn in ieder geval:

  • a.

   de kosten voor consumpties.

Artikel 7 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag

De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal € 210.000 voor de gehele subsidieperiode 2022 tot en met 2025.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt:

  • a.

   voor het jaar 2022 € 52.500

  • b.

   voor het jaar 2023 € 52.500

  • c.

   voor het jaar 2024 € 52.500

  • d.

   voor het jaar 2025 € 52.500

 • 2. Het subsidieplafond kan worden verhoogd met een indexering.

Artikel 9 Aanvraagtermijn subsidieaanvraag

In afwijking van artikel 6 van de ASV 2013 wordt een subsidieaanvraag voor een subsidie voor

15 november 2021 ingediend bij het college.

Artikel 10 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1. Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria.

  • a.

   Kwaliteit van de dienstverlening

   • de mate van kennis en kunde van de organisatie ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep;

   • de wijze waarop gemonitord wordt en het effect van de activiteiten wordt gemeten.

  • b.

   Aansluiten bij beoogde doelstellingen

   • de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelstelling, hoofd- en subdoelen zoals genoemd in artikel 2;

   • de mate waarin steun- en vraaggezinnen gevonden worden;

   • het aantal verwachte koppelingen dat gemaakt kan worden.

  • c.

   Samenwerking met (maatschappelijke) partners

   • de mate en variëteit van samenwerking met (maatschappelijke) partners binnen de gemeente Roosendaal en hoe deze samenwerking bijdraagt aan de te behalen resultaten.

  • d.

   Effectiviteit en efficiëntie

   • de mate waarin de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet om bij te dragen aan de te behalen resultaten.

 • 2. Aan de in het eerste lid vermelde criteria wordt een score toegekend met toepassing van een wegingsfactor zoals vermeld op het bijgevoegde vastgestelde beoordelingsformulier. Dit beoordelingsformulier maakt onderdeel uit van deze subsidieregeling.

 • 3. De subsidieaanvragen worden na een onderlinge vergelijking gerangschikt, waarna subsidie wordt verstrekt aan de aanvrager die als eerste in de rangschikking is geplaatst.

Artikel 11 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  Het college stelt een onafhankelijk adviescommissie in, bestaande uit drie personen.

 • 2.

  Het college stelt instructies vast voor de samenstelling en werkwijze van deze commissie.

 • 3.

  De commissie beoordeelt alle aanvragen die tijdig en volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 op grond van de in artikel 10, eerste lid, vermelde criteria.

 • 4.

  Ieder commissielid vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier in.

 • 5.

  De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen op grond van artikel 10, derde lid.

 • 6.

  De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen.

 • 7.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.

 • 8.

  De subsidie wordt verleend voor de periode van vier jaar.

Artikel 12 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere nadere regels subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 13 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

  • b.

   zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie en het activiteitenaanbod;

  • c.

   flexibel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Roosendaal;

  • d.

   de activiteiten kosteloos aan te bieden aan de doelgroep, met uitzondering van kosten voor consumpties.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 15 september 2021.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 7 september 2021,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage: Beoordelingsformulier subsidieregeling Koppelen steun- en vraaggezinnen 2022 tot en met 2025

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto