Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Zundert 2021

Geldend van 09-09-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Zundert 2021

De raad van de gemeente Zundert;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 05-01-2021;

gehoord het advies van de Ronde d.d. 26-01-2021;

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet;

besluit:

Vast te stellen de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Zundert 2021

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

  • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Zundert 2021.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 09-02-2021,

de raad voornoemd,

de griffier,

drs. J.J. Rochat

de voorzitter,

J.G.P. Vermue