Regeling vervallen per 01-01-2017

Subsidieregeling Evenementen Zaanstad

Geldend van 29-05-2014 t/m 31-12-2016 met terugwerkende kracht vanaf 15-02-2014

Intitulé

Subsidieregeling evenementen Zaanstad

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

College:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad.

Evenementencoördinator:

De evenementencoördinator coördineert intern de publiekrechtelijke taken.

Evenement/festival:

Een belangwekkende, openbaar toegankelijke vertoning of gebeurtenis, doelbewust georganiseerd en geprogrammeerd en gericht op een relatief groot publiek en/of van aanwijsbaar belang voor de sociale samenhang in de gemeente Zaanstad.

Evenementenkalender:

Een jaarprogramma van evenementen binnen de gemeente Zaanstad opgesteld door de evenementencoördinator.

Incidentele subsidie:

Een subsidie voor evenementen met een incidenteel of eenmalig karakter.

Lokaal evenement:

Vooral bedoeld voor en gericht op de inwoners van Zaanstad zelf.

Nationaal evenement:

Een evenement dat beeldbepalend en aandachttrekkend is in Nederland, een reden om Zaanstad te bezoeken, veel bezoekers trekt, een echte identiteitsdrager.

Periodieke subsidie:

Een subsidie voor evenementen die jaarlijks plaatsvinden of zich uitstrekken over meerdere jaren met een structureel karakter.

Raad:

De gemeenteraad van de gemeente Zaanstad.

Regeling:

Subsidieregeling evenementen Zaanstad.

Regionaal evenement:

Een evenement voor nieuwe en bestaande (boven)regionale bezoekers, met bezoekers die langer blijven en terug komen, de identiteit versterkt.

Verordening:

De Algemene Subsidieverordening Zaanstad 2014.

Wijkevenement:

Evenement gericht op de leefbaarheid op wijkniveau.

Zaans evenementen beleid:

Het integrale beleid van de gemeente Zaanstad met als onderwerp de organisatie, promotie, stimulering en afstemming van evenementen binnen haar gemeente.

Artikel 2 Doel van de regeling

Door middel van deze regeling wil de gemeente Zaanstad het organiseren van evenementen stimuleren die bijdragen aan:

 • -

  ontmoeting en sociale binding tussen mensen,

 • -

  het genereren van een economische spin off voor de gemeente,

 • -

  het profileren van de gemeente.

Artikel 3 Reikwijdte

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op evenementen binnen de gemeente Zaanstad.

 • 2.

  Voor evenementen die buiten de grenzen van de gemeente Zaanstad plaatsvinden, kan uitsluitend subsidie worden verleend, als het belang voor Zaanstad groot genoeg is en de organisatie van het evenement binnen Zaanstad redelijkerwijs niet mogelijk is.

 • 3.

  Op basis van deze regeling wordt geen subsidie verleend voor wijkevenementen.

 • 4.

  Voor subsidieverlening komen alleen evenementen in aanmerking die geplaatst zijn op de evenementenkalender.

Artikel 4 Subsidieplafond

Deze regeling heeft een subsidieplafond dat jaarlijks door de raad in de begroting voor evenementensubsidies wordt vastgesteld.

Artikel 5 Hoogte subsidie

Het college zal op basis van het door de raad begrote bedrag in de begroting en het aantal subsidieaanvragen een verdelingsbesluit nemen.

Artikel 6 Aanvraag subsidie

 • 1.

  De aanvraag voor evenementensubsidies wordt door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier ingediend bij het college.

 • 2.

  Bij de aanvraag wordt een begroting ingediend, bestaande uit een overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven met een onderbouwing daarvan.

Artikel 7 Termijn aanvraag subsidie

 • 1.

  Aanvragen voor een periodieke evenementensubsidie worden vóór 1 december voorafgaand aan het jaar van de uitvoering van het evenement en uiterlijk 26 weken voorafgaand aan de uitvoering van het evenement ingediend.

 • 2.

  Aanvragen voor een incidentele evenementensubsidie dienen ten minste zeventien weken voor het begin van de te subsidiëren activiteit te worden ingediend.

 • 3.

  Het college kan een kortere termijn voor de subsidieaanvraag voor incidentele evenementen toestaan dan de termijn zoals genoemd in lid 2 van dit artikel.

Artikel 8 Subsidiecriteria: inhoudelijk

1.

Evenementen worden onderverdeeld in de volgende niveaus:

a)

lokaal evenement,

b)

(boven)regionaal evenement,

c)

nationaal evenement.

2.

Bij de bepaling van het niveau van een evenement worden de volgende inhoudelijke criteria gehanteerd:

a)

De mate waarin het evenement bijdraagt aan het vergoten van de sociale samenhang en maatschappelijke deelname van de bevolking van Zaanstad.

b)

De mate waarin het evenement bijdraagt aan economische spin off voor Zaanstad.

c)

De mate waarin het evenement bijdraagt aan het gewenste imago van Zaanstad vanuit de drie pijlers van Streekmarketing (First in Food, toerisme en creatieve bedrijvigheid).

d)

De mate waarin het evenement lokale, (boven)regionale of (inter)nationale uitstraling heeft.

e)

De mate waarin de aanvrager professioneel werkt.

Artikel 9 Subsidiecriteria: financieel

 • 1.

  Het evenement is financieel haalbaar en kan een solide begroting overleggen.

 • 2.

  De aanvrager is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk.

 • 3.

  Een evenement haalt ten minste 50% van het begrote bedrag uit andere bronnen dan gemeentelijke subsidie.

 • 4.

  Bij continuering van het evenement neemt de subsidie op basis van deze regeling jaarlijks geleidelijk af.

 • 5.

  Lid 3 is niet van toepassing bij lokale evenementen.

Artikel 10 Beslissingstermijn

 • 1.

  Conform de verordening wordt op de subsidieaanvraag, op basis van volgorde van indiening, door of namens het college beslist binnen dertien weken gerekend van 1 december van het jaar voorafgaand aan het evenement.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde termijn kan, met redenen omkleed, met ten hoogste dertien weken verlengd worden.

Artikel 11 Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden genoemd in de verordening en Algemene wet bestuursrecht wordt de subsidie niet verleend indien:

a) Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling.

b) Het subsidieplafond is bereikt.

c) Een evenement geen plaats heeft op de evenementenkalender.

d) De organisatoren onvoldoende bereid zijn het evenement in te passen in de evenementenkalender.

e) De financiële onderbouwing van het evenement onduidelijk of onvoldoende is.

f) De organisatie van het evenement onvoldoende vertrouwen inboezemt.

g) Het verzoek om een evenementenvergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Zaanstad is afgewezen.

Artikel 12 Verantwoording

Conform de verordening moet de subsidieverkrijger verantwoording afleggen over het georganiseerde evenement.

Artikel 13 Subsidievaststelling

Conform de verordening wordt de subsidie uiterlijk binnen 13 weken na ontvangst van de in artikel 12 van deze regeling genoemde verantwoording vastgesteld.

Artikel 14 Voorschotten

Conform de verordening kan het college bij de subsidiebeschikking een voorschot verlenen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager.

Artikel 16 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 17 Citeer artikel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling evenementen Zaanstad.

Artikel 18 Overgangsregeling

 • 1.

  Voor indiening van de periodieke evenementensubsidie kan éénmalig een subsidieaanvraag voor het jaar 2009 worden ingediend vóór 1 maart 2009.

 • 2.

  De aanvragen zoals bedoeld in artikel 18 lid 1 worden voor het overige afgewikkeld conform deze regeling.

Artikel 19 Inwerking

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2009.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 2 december 2008
Bekendgemaakt op 29 januari 2009 door plaatsing van de regeling in het Gemeenteblad nr. 8
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad
Mr. G.H. Faber, burgemeester
Drs. A.J. van den Berg, secretaris

Toelichting op de Subsidieregeling Evenementen Zaanstad

I. Algemene toelichting

Met de beleidsnota ‘Zaanse Smaakmakers’, evenementenbeleid in Zaanstad, in de hand wordt een integrale afweging van de lokale, (boven)regionale en nationale evenementen beoogd. Lokale evenementen willen we in stand houden om de sociale cohesie te stimuleren. Regionale en bovenregionale evenementen moeten worden versterkt zodat bezoekers langer in de stad verblijven en nationale evenementen willen we vooral ondersteunen om nieuwe bezoekers naar de stad te trekken en om Zaanstad ‘op de kaart’ te zetten. Ter uitvoering van het beleid is een subsidieregeling nodig. Met behulp van de twee documenten kan worden beoordeeld of ze passen binnen het gemeentelijke beleid en kan een goede weging van de evenementen plaatsvinden. Deze afweging wordt verbeterd door de evenementen te monitoren. In 2009 wordt een nulmeting gehouden.

II Toelichting op artikel 8 Subsidiecriteria: inhoudelijk

Bij de subsidieaanvraag moet aannemelijk worden gemaakt in welke mate een evenement bijdraagt aan sociale samenhang, economische spinoff en profilering van de stad. Na afloop brengt de evenementorganisator verslag uit voor de vaststelling van de subsidie. Daarbij wordt gekeken in hoeverre de organisatie de beoogde bijdrage heeft geleverd.

Een evenement draagt bij aan de sociale samenhang en maatschappelijke deelname. Dit wordt gemeten door onderzoek te doen naar de publiekssamenstelling en betrokkenheid van bevolkingsgroepen bij de organisatie van het evenement.

De bijdrage aan de economische spinoff voor de stad wordt uitgedrukt in: het aantal bezoekers, de tijdsduur van de activiteiten waardoor een langere verblijfsduur wordt gegenereerd, de beleving van de bezoeker en het bestedingspatroon.

De versterking aan het gewenste imago wordt gemeten op de punten zoals de gegenereerde free publicity, de promotieactiviteiten, de lokale, regionale en landelijke uitstraling (op basis van publiciteit) en de beleving van de bezoekers.