Verordening Sociale Cliëntenraad Walcheren

Geldend van 16-05-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening Sociale Cliëntenraad Walcheren

Besluit van Orionis Walcheren tot vaststelling van de Verordening Sociale Cliëntenraad Walcheren.

Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren;

gelet op:

- artikel 47 van de Participatiewet

- het advies van de Sociale Cliëntenraad Walcheren

overwegende dat,

het gewenst is om een verordening vast te stellen omtrent:

de wijze waarop cliënten, uitkeringsgerechtigden of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de Participatiewet en de daarop berustende bepalingen;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening Sociale Cliëntenraad Walcheren.

Deze verordening treedt in werking op 16 mei 2019.

Artikel 1 - Definities

Deze verordening verstaat onder :

 • a. AB: het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren;

 • b. DB: het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren;

 • c. SCW: de Sociale Cliëntenraad Walcheren;

 • d. cliënten of uitkeringsgerechtigden: personen woonachtig op Walcheren met een uitkering of voorziening ingevolge de Participatiewet, de loaw, de Ioaz, de Bbz, alsmede Nuggers, ANWers en andere inwoners van Walcheren die een beroep doen op, of in aanmerking komen voor een voorziening vanuit het armoedebeleid van de respectievelijke gemeenten;

 • e. lid SCW: een door het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren benoemde persoon‚ zijnde een cliënt of uitkeringsgerechtigde;

 • f. gemeenteraden: de gemeenteraden van Middelburg, Veere en Vlissingen.

Artikel 2 - Taken van de Sociale Cliëntenraad Walcheren

De SCW is een onafhankelijke commissie met de volgende taken:

 • a. zij draagt zorg voor informatie, hulp en advies aan cliënten en komt op voor hun belangen;

 • b. zij brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de algemeen directeur, het DB en het AB op het gebied van Werk en Inkomen;

 • c. zij brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de colleges en de gemeenteraden van Middelburg, Veere en Vlissingen betreffende het onderliggende sociale beleid en het armoedebeleid:

 • d. zij stelt onderwerpen die de kwaliteit van de dienstverlening van Orionis Walcheren betreffen aan de orde en doet verbetervoorstellen.

Artikel 3 - Samenstelling, Voordracht, Benoeming en Zittingsduur

 • 1. De SCW bestaat uit ten minste vijf (5) en ten hoogste elf (11) leden waarbij de voorkeur uitgaat naar ten minste twee (2) leden die afkomstig zijn uit de gemeente Middelburg, ten minste twee leden (2) die afkomstig zijn uit de gemeente Vlissingen en tenminste één lid afkomstig uit de gemeente Veere. Er wordt gestreefd naar een behoorlijke mate van representativiteit waar het betreft de diverse doelgroepen.

 • 2. Nieuwe of vervangende leden van de SCW worden op voordracht van het SCW-bestuur benoemd door het DB, voor een periode van vier jaar. Aftredende leden zijn in principe tweemaal herbenoembaar voor een nieuwe termijn. Wanneer er voldoende geschikte gegadigden voor het SCW lidmaatschap zijn, kan het SCW-bestuur een of meer reserve-leden voor benoeming voordragen.

 • 3. Het staat de SCW vrij om voor het vervullen van een bepaalde taak maximaal drie leden voor benoeming bij het DB voor te dragen, die zelf niet cliënt hoeven te zijn. Ook kan de SCW commissies of werkgroepen instellen, bestaande uit een of meer mensen die zelf niet cliënt hoeven te zijn.

 • 4. De SCW benoemt uit haar midden een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 • 5. Leden die tussentijds ontslag nemen doen hiervan schriftelijk mededeling aan de SCW en het DB.

 • 6. Als de meerderheid van de leden van de SCW van mening is dat een lid de constructieve werking van de SCW in de weg staat of deze in diskrediet brengt, legt de SCW een verzoek tot ontslag voor aan het DB.

 • 7. Hel DB kan aan leden van de SCW, die een uitkering van Orionis Walcheren ontvangen, met toepassing van artikel 9, lid 2 Participatiewet geheel of gedeeltelijk ontheffing van de verplichting tot arbeidsinschakeling verlenen.

 • 8. Leden die niet langer uitkeringsgerechtigd zijn kunnen hun lidmaatschap voortzetten tot aan het einde van hun benoemingstermijn, behalve in het geval een of meer reserveleden zijn benoemd of verhuizing naar buiten Walcheren heeft plaatsgevonden.

 • 9. Leden van de SCW die een traject in het kader van arbeidsinschakeling ingevolge de Participatiewet, de Ioaz of de Ioaw volgen, of daar in geplaatst worden tijdens hun lidmaatschap, krijgen - tenzij dit redelijkerwijs onmogelijk is - de gelegenheid dit traject te combineren met een volwaardig lidmaatschap van de cliëntenraad. Bij de inrichting van het traject wordt daarmee rekening gehouden.

Artikel 4 - Informatieverschaffing

Het DB en de afdelingen die belast zijn met het armoedebeleid van de drie Walcherse gemeenten zorgen ervoor dat aan de SCW alle informatie wordt verstrekt die nodig is voor haar taakvervulling in een zodanig stadium, dat er daadwerkelijk invloed mogelijk is op beleidsvorming en besluitvorming.

Artikel 5 - Periodiek Overleg

 • 1. Tussen de SCW en het DB van Orionis Walcheren vindt eens per kwartaal overleg plaats en desgewenst tussentijds.

 • 2. In overleg met de voorzitter van de SCW en de voorzitter van het DB van Orionis Walcheren stelt de secretaris van de SCW plaats en agenda van deze vergaderingen vast en roept de vergadering tenminste 7 dagen van te voren bijeen door middel van een schriftelijke kennisgeving, vergezeld van de agenda.

 • 3. Tussen de SCW en de algemeen directeur van Orionis Walcheren vindt eens per half jaar overleg plaats en desgewenst tussentijds.

 • 4. In overleg met de voorzitter van de SCW en de algemeen directeur van Orionis Walcheren stelt de secretaris van de SCW plaats en agenda van deze vergaderingen vast en roept de vergadering tenminste 7 dagen van te voren bijeen door middel van een schriftelijke kennisgeving, vergezeld van de agenda.

 • 5. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats tussen de SCW en medewerkers van Orionis Walcheren en de afdelingen die belast zijn met het sociale en armoedebeleid van de drie Walcherse gemeenten over beleidsontwikkeling en uitvoeringsaspecten.

Artikel 6 - Adviesbevoegdheid

 • 1. De SCW wordt tijdig betrokken bij voorbereiding, afstemming, totstandkoming en evaluatie van zaken waarmee cliënten rechtstreeks worden geconfronteerd en bij beleidsbeslissingen en beleidswijzigingen die van invloed zijn op de dienstverlening aan en de positie van de cliënt. De SCW wordt de gelegenheid geboden hierover gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen.

 • 2. De SCW brengt ook advies uit over het jaarlijkse beleidsplan en de begroting (voor zover het om de bestemming van overschotten op het Participatiewet inkomensdeel gaat) en geeft zij reactie op het jaarlijkse verslag van het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren voor deze stukken aan de gemeenteraden worden voorgelegd en vervolgens door het AB worden vastgesteld.

 • 3. De reactie van de SCW wordt binnen vier weken na adviesaanvraag en ontvangst van de stukken schriftelijk uitgebracht. Als een aanbeveling van de SCW niet wordt overgenomen, wordt dit schriftelijk gemotiveerd door het bestuur van Orionis Walcheren (c.q. het college waar het een gemeentelijke aangelegenheid betreft.

Artikel 7 - Faciliteiten, Eigen Budget, Ambtelijk Secretaris, Jaarverslag en Huishoudelijk Reglement

 • 1. De kosten die redelijkerwijs nodig zijn voor de vervulling van de taak van de SCW en commissies van die raad komen ten laste van Orionis Walcheren.

 • 2. De SCW beschikt over een eigen jaarbudget en dient jaarlijks voor 1 oktober een begrotingsvoorstel in. Het budget wordt vastgesteld door het DB en voorziet behalve in de kosten van de eigen activiteiten en die van de lokale steunpunten mede in de kosten van de benodigde deskundigheidsbevordering en kosten van de communicatie met de achterban, zowel als met andere cliëntenraden in provinciaal en/of landelijk verband.

 • 3. Als externe advisering nodig is en de kosten hiervan niet door het budget van de SCW worden gedekt is vooraf toestemming nodig van de algemeen directeur van Orionis Walcheren.

 • 4. Orionis Walcheren zorgt dat de SCW, op haar verzoek, door een ambtelijk secretaris wordt ondersteund. De ambtelijk secretaris is geen lid van de SCW. Verzoeken om informatie, antwoorden op vragen, voorzieningen e.d. lopen via de ambtelijk secretaris en deze bewaakt de tijdige afhandeling hiervan. Over de inrichting en taak van het ambtelijke secretariaat worden nadere afspraken gemaakt.

 • 5. De SCW brengt jaarlijks vóór l mei schriftelijk verslag uit over haar activiteiten in het afgelopen jaar aan het AB en de gemeenteraden. De SCW voorziet zelf in een intern huishoudelijk reglement.

Artikel 8 - Financiële vergoeding

De leden van de SCW ontvangen maandelijks een door het DB van Orionis Walcheren nader te bepalen en vast te stellen kostenvergoeding. Deze kostenvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijsindexering van het CBS.

Artikel 9 - Geen benadeling

Leden van de SCW ondervinden als cliënt op geen enkele wijze nadeel uit hoofde van de uitoefening van hun functie.

Artikel 10 - Samenwerking

Het staat de SCW vrij zich regionaal en landelijk aan te sluiten bij verwante samenwerkingsverbanden.

Artikel 11 - Evaluatie

Jaarlijks wordt tussen de SCW en de algemeen directeur van Orionis Walcheren geëvalueerd of de gekozen opzet van de cliëntenparticipatie goed voldoet. In het jaarverslag van de SCW wordt hier melding van gemaakt.

Artikel 12 - Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het AB, gehoord de SCW.

Artikel 13 - Slotbepaling

Deze verordening treedt in werking op 16 mei 2019.

Hiermee komt de op 1 januari 2012 in werking getreden Verordening Sociale Cliëntenraad

Walcheren te vervallen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren in haar vergadering van 5 juli 2019.

De secretaris, De voorzitter,

TOELICHTING BIJ DE VERORDENING

Visie als uitgongspunt

Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan artikel 47 van de Participatiewet. De regering hecht sterk aan actieve betrokkenheid van burgers die met de Participatiewet te maken krijgen. Dit vooronderstelt een uitnodigende houding van de overheid (en andere instanties) om cliënten bij beleid en uitvoering te betrekken. Tegen deze achtergrond omvat participatie altijd meer dan in een verordening kan worden vastgelegd. De verordening Sociale Cliëntenraad Walcheren is beperkt tot het vastleggen van globale rechten en plichten.

Hieronder volgt, waar nodig, per artikel een toelichting op de bedoeling.

Artikel 1

De leden van de SCW zijn allen uitkeringsgerechtigden van de gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen. Dit laatste is een bewuste keus. Er wordt gebruikt gemaakt van de ervaringsdeskundigen en er wordt vanuit gegaan dat andere belangenorganisaties hun stem laten horen richting Orionis Walcheren/gemeenten ten aanzien van beleid en uitvoering van de sociale zekerheidswetten.

Lid van de SCW is degene die, op voordracht van het bestuur van de SCW, benoemd is door het DB van Orionis Walcheren. Vanaf de ingangsdatum van benoeming bestaat ook recht op een vergoeding zoals genoemd in artikel 8 van deze verordening.

Artikel 2

De gemeente heeft haar eigen verantwoordelijkheid voor rechtstreekse communicatie met haar cliënten, individueel of collectief. Een cliëntenraad voert overleg met de gemeente vanuit het perspectief van cliënten en op basis van kennis van zaken. De in het eerste lid genoemde taken worden door de SCW zelf of op haar verzoek door derden uitgevoerd. De SCW kan haar adviezen zowel aan Orionis Walcheren, het college als (commissies van) de gemeenteraad uitbrengen. Dat vraagt niet alleen om goede afspraken maar ook om initiatief van het AB van Orionis Walcheren en de gemeenteraad van de drie Walcherse gemeenten om cliënten en hun vertegenwoordigers pro-actief en tijdig bij de beleidsvorming te

betrekken.

Artikel 3

Lid 1

Om voldoende te kunnen functioneren moet de SCW uit minimaal 5 personen te bestaan. De wijze van werving van nieuwe leden voor de SCW wordt omschreven in een Huishoudelijk Reglement.

Lid 2

De leden van SCW worden gekozen voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de

gemeenteraad.

Lid 3

De leden van de SCW hoeven niet allemaal cliënten of uitkeringsgerechtigden ingevolge artikel 1, lid b van de verordening SCW te zijn. Dit is een bewuste keus. Dit artikellid biedt de SCW de mogelijkheid personen die geen cliënt of uitkeringsgerechtigde zijn te betrekken bij de SCW. De mogelijkheid is beperkt tot maximaal drie personen.

Lid 4

De SCW benoemt uit haar midden een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Lid 7

De arbeids- en re-integratieverplichtingen uit de Participatiewet gelden voor die personen die een uitkering van Orionis Walcheren ontvangen. Wanneer daarvoor dringende redenen aanwezig zijn kan, in individuele gevallen, tijdelijk ontheffing worden verleend van de arbeidsverplichting. Orionis Walcheren kan deze ontheffing slechts verlenen voor haar eigen cliënten. Voor niet-cliënten heeft Orionis Walcheren daaromtrent geen zeggenschap.

De tijdelijke ontheffing is altijd gebaseerd op de individuele omstandigheden van in de persoon gelegen factoren en wordt beoordeeld op het moment dat een dergelijke situatie zich voordoet. Dat kan zijn bij een aanvraag om uitkering of bij een heronderzoek.

Waarborgen van de continuïteit en het op peil houden van de kwaliteit bezetting van de SCW kan geen reden zijn om een lid van de SCW tijdelijk ontheffing te verlenen van de arbeidsverplichtingen. Bij het beoordelen van het verlenen van vrijstelling van de arbeidsverplichting moet steeds toepassing worden gegeven aan de intentie van artikel 9, lid

2 Participatiewet.

Lid 9

Als cliënten hun traject niet kunnen combineren met het lidmaatschop, bemoeilijkt dat het vinden van cliëntleden voor de cliëntenraad. Terwijl juist de ervaringskennis van deze cliënten die een (re-integratietraject volgen een waardevolle bijdrage levert aan de kwaliteit van de adviezen van de SCW.

Onder volwaardig lidmaatschap wordt verstaan dat het lidmaatschap van de SCW meer

inhoudt dan het sec bijwonen van overleg. Het kan ook gaan om het bijwonen van

spreekuren, deskundigheidsbevordering, bijeenkomsten.

Artikel 4

Om de SCW in staat te stellen optimaal te functioneren, is het nodig, dat er een jaarlijks werkplan kan worden opgesteld. Dat betekent, dat de SCW haar werkzaamheden moet kunnen afstemmen op de planning van te behandelen onderwerpen in het circuit van besluitvorming. Dit vergroot de kansen op kwaliteit en vroegtijdige en effectieve advisering.

Om de SCW in staat te stellen zich tijdig voor te bereiden, ontvangt zij alle informatie die nodig is voor haar taakvervulling in een zodanig stadium dat er doodwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming. Het staat de SCW verder vrij overleg te plegen met de betreffende gemeentelijke beleidsfunctionarissen omtrent concept bestuurs- of

raadsvoorstellen, voor zover deze onderwerpen het beleidsterrein met betrekking tot de doelgroep van de SCW betreft.

Artikel 5

Het kan verschillen met wie overleg wordt gevoerd. Leidraad is, dat een keuze wordt gemaakt voor een gesprekspartner op voldoende hoog niveau en met bevoegdheden. In het Huishoudelijk Reglement wordt de wijze waarop de leden van de SCW onderwerpen voor de agenda van het periodiek overleg kunnen aanmelden opgenomen. Orionis Walcheren/de gemeenten leveren de punten voor het periodiek overleg aan bij de SCW.

Artikel 6

Zoals in de toelichting bij artikel 4 is vermeld is het van belang dat de SCW alle informatie ontvangt die nodig is voor haar taakvervulling in een zodanig stadium dat er daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming.

Artikel 7

Voor de werkzaamheden van de SCW is zowel in Middelburg als in Vlissingen een accommodatie nodig. Dat de gevraagde accommodatie aan zekere eisen moet voldoen is duidelijk. Maar tevens moet plaatselijk worden bekeken of de vergaderruimte eveneens geschikt is voor het houden van spreekuren. Voor cliënten moet de spreekuurruimte een veilige en neutrale uitstraling hebben. De SCW is geen verlengstuk van de gemeente. Het is van belang, dat de SCW over een eigen budget beschikt. Dit wordt toegekend op grond van

een begroting waarin de activiteiten worden benoemd. Daarnaast is ambtelijke medewerking om het contact met de achterban goed vorm te geven van belang.

Het Huishoudelijk Reglement voor intern gebruik voorziet in een omschrijving van de wijze waarop de SCW functioneert en wordt binnen de SCW in onderling overleg vastgesteld.

Artikel 8

Het werk van de SCW is vrijwilligerswerk.

Uitgongspunt is dat de te verrichten werkzaamheden door de leden van de SCW in en vanuit het kantoorpond van de SCW worden uitgevoerd. In dit kantoorpond hebben de leden de beschikking over een telefoonaansluiting en een pc met o.a. internetverbinding. Daarnaast is er de beschikking over een printer en een kopieerapparaat. Alle hiermee verband houdende kosten komen voor rekening van Orionis Walcheren.

In de praktijk komt het uiteraard voor dat door de leden privé wel eens telefoontjes gepleegd worden of printjes uitgedraaid worden voor de SCW. Dit zijn uitzonderingen. Het uitgongspunt blijft nl. dat de werkzoomheden verricht worden in en vanuit het kantoor.

Bovenstaande houdt In dat de leden van de SCW privé (geringe) kosten hebben voor de uitvoering van hun werkzoomheden.

Als door middel van over te leggen bewijsstukken aangetoond kan worden dat de jaarlijkse privé-kosten in verband met de noodzakelijk uit te voeren werkzoomheden voor de SCW hoger zijn dan de te ontvangen jaarlijkse kostenvergoeding, worden de kosten vergoed door Orionis Walcheren.

Artikel 9

Leden kunnen alleen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als sproke is van een duidelijke individuele verwijtbaarheid.

Artikel 10

Behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 11

Behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 12

Behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 13

Behoeft geen nadere toelichting.