Gemeente Rhenen - Bomenlijst Rhenen 2021

Geldend van 09-09-2021 t/m heden

Intitulé

Gemeente Rhenen - Bomenlijst Rhenen 2021

Bomen en andere houtopstanden mogen niet zomaar worden gekapt of sterk worden gesnoeid. Deze bescherming is geregeld op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Wet natuurbescherming (Wnb).

In 2017 is de APV ingrijpend gewijzigd. Een belangrijke deregulering is niet uitgevoerd omdat er onduidelijkheid was over het tot stand komen van de bomenlijst.

Voor het opstellen van de wijziging is de afgelopen periode meer gekeken naar de samenhang van groenstructuren. We willen bouwen aan een samenhangende hoofdboomstructuur. Het doel is het vastleggen en veiligstellen van de structuur met een belang voor heel Rhenen. Het gaat dan om de groengebieden en verbindingen om de stad groener en klimaatbestendiger te maken.

Begrenzing bebouwde kom Wet natuurbescherming

In december 2017 heeft de raad de bebouwde kom Wet natuurbescherming laten samenvallen met de rode contour. Buiten de ‘bebouwde kom Wet natuurbescherming’ (voorheen Boswet) is voor eenheden groter dan 10 are en rijbeplantingen van meer dan 20 bomen een meldings- en herplantplicht. De Algemene Plaatselijke Verordening, hoofdstuk 4 afdeling 3 geldt overal in de gemeente.

Inventarisatie

Bij de inventarisatie is ervan uitgegaan dat bomen in bosrijke woongebieden, bomen in waardevolle structuren, boomlanen, en individuele waardevolle bomen worden beschermd. Ook worden op specifieke locaties toekomstig waardevolle bomen beschermd. Gemeentelijke bomen zijn op de bomenlijst opgenomen om de publicatieplicht en mogelijkheid voor bezwaar en beroep in stand te houden.

Voor het kappen of rooien van deze bomen zijn regels, maar ook het ingrijpend snoeien en verplanten van de boom valt hieronder.

De beschermde bomen zijn ingedeeld in vier boomcategorieën:

1. Monumentale- en andere beschermwaardige bomen

2. Bomenstructuren (openbare en particuliere bomen in lanen)

3. Bomenzones (groene structuren)

4. Gemeentelijke bomen

Alle beschermwaardige bomen zijn opgenomen in de Bomenlijst van Rhenen, dat bestaat uit een Register en een bijbehorende Bomenkaart (zie bijlage).

In het coalitieakkoord is aangegeven dat een groene leefomgeving erg belangrijk is. Bijzondere bomenzones, bomenstructuren en individuele exemplaren dient Rhenen te koesteren. De basis hiervoor is behoud en bescherming van het samenhangend geheel van zones, structuren en beschermwaardige bomen zoals die op de kaart zijn aangegeven.

De bomen die staan in de Bomenlijst van Rhenen mogen niet gekapt worden. Een vergunning verlenen wij alleen in bijzondere gevallen. Het bevoegd gezag kan vergunning verlenen indien:

a. een maatschappelijk belang opweegt tegen het belang van het duurzaam behoud van boom;

b. naar boomdeskundige maatstaven instandhouding van de boom niet langer verantwoord is in verband met een onomkeerbaar risico op letsel of schade;

c. bij bomenstructuren en -zones: wanneer naar boomdeskundige maatstaven kap de kwaliteit van de structuur verbetert of niet aantast,

en er geen passend alternatief voorhanden is.

Stadsbomen hebben namelijk niet het eeuwige leven. Om verschillende redenen moeten bomen gekapt; omdat ze dood of ziek zijn, vernield zijn, onveilig zijn geworden of moeten wijken voor andere belangen. Als beschermwaardige bomen toch moeten worden gekapt, geldt in beginsel altijd een herplantplicht.

In sommige bomenzones liggen tevens bomenstructuren of staan monumentale en andere beschermwaardige bomen. Een omgevingsvergunning voor de activiteit vellen is in dergelijke gebieden nodig voor:

1. Voor iedere monumentale of andere beschermwaardige boom binnen deze zone;

2. Voor iedere ander boom die onderdeel uitmaakt van een beschermwaardige bomenstructuur;

3. Voor iedere andere boom binnen de beschermwaardige bomenzone met een dwarsdoorsnede van minimaal 30 cm op 1.30 meter hoogte boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam, tenzij sprake is van dunning.

De meest speciale bomen in de gemeente Rhenen staan op de Bomenlijst. Ze hebben een respectabele leeftijd, omvang en een of meer andere bijzondere kenmerken. Alle bomen op deze lijst zijn getoetst op een aantal criteria.

Criteria voor opname in Bomenlijst

Voor het aanwijzen van bomenzones, bomenstructuren en waardevolle bomen zijn aanwijscriteria opgesteld, bestaande uit randvoorwaarden en intrinsieke waarden. Aan de randvoorwaarden dient de houtopstand in ieder geval te voldoen. In Rhenen geldt voor waardevolle bomen de randvoorwaarde dat de boom minimaal 50 jaar oud moet zijn en een redelijke tot goede toekomstverwachting heeft. Voor boomstructuren geldt dat de locatie van oudsher een bomenlaan kent.

Hiernaast dient de houtopstand in voldoende mate te voldoen aan één of meer intrinsieke waarden om als beschermde houtopstand in aanmerking te komen. Het betreft de volgende intrinsieke waarden:

a. de natuurwaarde van de houtopstand;

b. de landschappelijke waarde van de houtopstand;

c. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;

d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;

e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; of

f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand

Bij de beoordeling is gekeken in welke mate de boom een bijdrage levert aan de verschillende waarden. Iedere boom vervult immers bijvoorbeeld wel een bepaalde natuurwaarde. Essentieel is echter of de boom een unieke of een grote natuurwaarde vertegenwoordigt, ten opzichte van de andere bomen in Rhenen. Alleen in die gevallen voldoet de boom aan dit criterium. Zo heeft een boom pas beeldbepalende waarde indien deze voor de beeldkwaliteit van de leefomgeving van groot belang is of indien de boom een belangrijke positieve bijdrage levert aan het karakter en de herkenbaarheid op straat-, wijk-, stadsdeel- of stadsniveau. Bij bomen in particulier eigendom gaat het qua beeldbepalendheid veelal om bomen in voor- en zijtuinen, die in het straatbeeld een grote rol spelen doordat de habitus (vorm van de boom) zo volledig mogelijk zichtbaar is vanuit openbaar toegankelijk gebied. Bomen kunnen onderdeel zijn van de lokale geschiedenis ofwel een bepaalde cultuurhistorische betekenis hebben. Het meest bekend zijn de herdenkingsbomen die ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen zijn geplant. Maar ook kan gedacht worden aan groene elementen die essentieel zijn voor een bepaald landschapstype. Oude knotbomen in de stad bijvoorbeeld markeren vaak vroegere erf- en perceelsgrenzen. Onder cultuurhistorische eigenschappen vallen onder andere een houtopstand die: geadopteerd is door een school of bedrijf, een bij elkaar passend geheel vormt met een historisch pand, ‘ooggetuige’ is geweest van een belangrijke geschiedkundige gebeurtenis.

Register Bomenlijst

In het register staan alle beschermwaardige objecten onderverdeeld in

1. Monumentale- en andere beschermwaardige bomen:

2. Bomenstructuren

3. Bomenzones

4. Gemeentelijke bomen

1. Monumentale- en andere beschermwaardige bomen

Elke boom is als punt op de kaart aangegeven, in onderstaande lijst is de boomsoort en de locatie beschreven.

linknr Boomsoort Nederlandse naam Score Locatiebeschrijving

9480 Fagus sylvatica Groene Beuk 69 Achterbergsestraatweg 172

9432 Fagus sylvatica Groene Beuk 79 Beukenlaan 15

9431 Fagus sylvatica Groene Beuk 75 Beukenlaan 17

9510 Fagus sylvatica Groene Beuk 73 Beukenlaan 19

9430 Fagus sylvatica Groene Beuk 68 Beukenlaan 21

9429 Fagus sylvatica Groene Beuk 75 Beukenlaan 42

9428 Fagus sylvatica Groene Beuk 79 Beukenlaan 58

9456 Carpinus betulus Haagbeuk 65 Beukenlaan 70

9453 Fagus sylvatica Groene Beuk 68 Beukenlaan 70 a

9454 Fagus sylvatica Groene Beuk 68 Beukenlaan 70 a

9455 Fagus sylvatica Groene Beuk 68 Beukenlaan 70 a

9496 Salix alba Schietwilg 67 Biezenweide 14

9552 Quercus robur Zomereik 75 Bosweg 1

9541 Cedrus libani Blauwe Ceder 65 Bovenweg 36

9874 Quercus robur Zomereik 79 Brinkersteeg 2

9835 Ailanthus altissima Hemelboom 66 Christinastraat 112

9465 Tilia cordata Winterlinde 66 Cuneralaan 11

9466 Tilia cordata Winterlinde 69 Cuneralaan 13

9467 Tilia cordata Winterlinde 66 Cuneralaan 15

9848 Quercus robur Zomereik 80 Cuneraweg 2

9849 Quercus robur Zomereik 80 Cuneraweg 2

9850 Fraxinus excelsior Es 62 Cuneraweg 2

10318 Quercus robur Zomereik 78 Cuneraweg 8

10852 Quercus robur Zomereik 82 Cuneraweg 8

10853 Quercus robur Zomereik 80 Cuneraweg 8

9558 Platanus orientalis Plataan 71 Cuneraweg 12

9559 Quercus robur Zomereik 80 Cuneraweg 12

9561 Quercus robur Zomereik 76 Cuneraweg 12

9562 Quercus robur Zomereik 76 Cuneraweg 12

10317 Quercus robur Zomereik 74 Cuneraweg 20

10316 Quercus robur Zomereik 78 Cuneraweg 38

9856 Quercus robur Zomereik 68 Cuneraweg 42

9857 Quercus robur Zomereik 68 Cuneraweg 42

9858 Quercus robur Zomereik 66 Cuneraweg 42

9859 Quercus robur Zomereik 65 Cuneraweg 42

9860 Quercus robur Zomereik 65 Cuneraweg 42

9862 Quercus robur Zomereik 70 Cuneraweg 42

9851 Fraxinus excelsior Es 73 Cuneraweg 52

9852 Fagus sylvatica Groene Beuk 82 Cuneraweg 52

9863 Quercus robur Zomereik 80 Cuneraweg 52

9864 Quercus robur Zomereik 76 Cuneraweg 52

9582 Tilia tomentosa Zilverlinde 82 Cuneraweg 68

9937 Quercus robur Zomereik 82 Cuneraweg 68

9581 Acer pseudoplatanus Gewone Esdoorn 72 Cuneraweg 77

9481 Salix sepulcralis Chrysocoma Treur Wilg 66 Cuneraweg 138

9938 Quercus robur Zomereik 83 Cuneraweg 204

10627 Quercus robur Zomereik 78 Cuneraweg 204

10628 Quercus robur Zomereik 84 Cuneraweg 204

10629 Quercus robur Zomereik 68 Cuneraweg 232

10630 Quercus robur Zomereik 68 Cuneraweg 232

10631 Quercus robur Zomereik 68 Cuneraweg 232

9875 Quercus robur Zomereik 71 Cuneraweg 254

9876 Quercus robur Zomereik 74 Cuneraweg 254

9877 Quercus robur Zomereik 71 Cuneraweg 254

10625 Juglans regia Noot 72 Cuneraweg 261

9537 Quercus robur Zomereik 74 Cuneraweg 265

9504 Quercus robur Zomereik 75 Cuneraweg 266

9505 Quercus robur Zomereik 77 Cuneraweg 266

10626 Quercus robur Zomereik 74 Cuneraweg 277

9535 Quercus robur Zomereik 81 Cuneraweg 283

9536 Quercus robur Zomereik 71 Cuneraweg 283

9534 Quercus robur Zomereik 75 Cuneraweg 285

10758 Quercus robur Zomereik 76 Cuneraweg 288

10759 Quercus robur Zomereik 76 Cuneraweg 288

10760 Quercus robur Zomereik 79 Cuneraweg 288

10761 Quercus robur Zomereik 79 Cuneraweg 292

7965 Quercus robur Zomereik 73 Cuneraweg 306

7967 Quercus robur Zomereik 76 Cuneraweg 306

7968 Quercus robur Zomereik 76 Cuneraweg 306

7969 Quercus robur Zomereik 73 Cuneraweg 306

10762 Quercus robur Zomereik 80 Cuneraweg 312

10763 Quercus robur Zomereik 76 Cuneraweg 312

10764 Quercus robur Zomereik 76 Cuneraweg 312

10766 Quercus robur Zomereik 80 Cuneraweg 312

10767 Quercus robur Zomereik 68 Cuneraweg 318

10768 Quercus robur Zomereik 68 Cuneraweg 318

10769 Quercus robur Zomereik 71 Cuneraweg 318

10771 Quercus robur Zomereik 74 Cuneraweg 322 A

10772 Quercus robur Zomereik 74 Cuneraweg 322 A

10773 Quercus robur Zomereik 68 Cuneraweg 322 A

10774 Quercus robur Zomereik 68 Cuneraweg 322 B

10775 Quercus robur Zomereik 68 Cuneraweg 322 B

10776 Quercus robur Zomereik 68 Cuneraweg 322 B

9840 Fagus sylvatica Groene Beuk 78 Cuneraweg 406

9869 Fagus sylvatica Groene Beuk 66 Cuneraweg 406

10779 Quercus robur Zomereik 83 De Dijk 84

9872 Quercus robur Zomereik 73 Elisabethweide 5

9381 Aesculus hippocastanum Paardenkastanje 72 Elsterstraatweg 13

9841 Quercus robur Zomereik 85 Engelenweide 2

9794 Fagus sylvatica Groene Beuk 77 Ericalaan 30

9795 Fagus sylvatica Groene Beuk 73 Ericalaan 30

9796 Fagus sylvatica Atropunicea Rode Beuk 73 Ericalaan 30

9797 Fagus sylvatica Groene Beuk 69 Ericalaan 30

9799 Fagus sylvatica Groene Beuk 69 Ericalaan 30

9800 Fagus sylvatica Groene Beuk 66 Ericalaan 30

9801 Fagus sylvatica Groene Beuk 69 Ericalaan 30

9802 Fagus sylvatica Groene Beuk 69 Ericalaan 30

9803 Fagus sylvatica Atropunicea Rode Beuk 66 Ericalaan 30

9804 Fagus sylvatica Groene Beuk 69 Ericalaan 30

9805 Fagus sylvatica Atropunicea Rode Beuk 66 Ericalaan 30

9806 Fagus sylvatica Groene Beuk 69 Ericalaan 30

9807 Fagus sylvatica Atropunicea Rode Beuk 66 Ericalaan 30

9808 Fagus sylvatica Groene Beuk 69 Ericalaan 30

9809 Fagus sylvatica Atropunicea Rode Beuk 66 Ericalaan 30

9810 Fagus sylvatica Groene Beuk 69 Ericalaan 30

9811 Fagus sylvatica Atropunicea Rode Beuk 66 Ericalaan 30

9812 Fagus sylvatica Atropunicea Rode Beuk 69 Ericalaan 30

9813 Fagus sylvatica Atropunicea Rode Beuk 82 Ericalaan 30

9814 Fagus sylvatica Atropunicea Rode Beuk 69 Ericalaan 30

9815 Fagus sylvatica Atropunicea Rode Beuk 69 Ericalaan 30

9816 Fagus sylvatica Atropunicea Rode Beuk 69 Ericalaan 30

10526 Quercus rubra Amerikaanse Eik 68 Ericalaan 30

9507 Tilia europaea Hollandse Linde 78 Franseweg 14

9508 Tilia europaea Hollandse Linde 73 Franseweg 14

9509 Aesculus hippocastanum Paardenkastanje 68 Franseweg 14

10287 Quercus robur Zomereik 75 Friesesteeg 21 A

9910 Quercus robur Zomereik 73 Friesesteeg 40

9911 Quercus robur Zomereik 73 Friesesteeg 40

9458 Quercus robur Zomereik 67 Goudenregenplantsoen 32

9473 Aesculus hippocastanum Paardenkastanje 69 Grebbeweg 69

9474 Cedrus atlantica Glauca Blauwe Ceder 65 Grebbeweg 71

9475 Quercus robur Zomereik 75 Grebbeweg 72

10898 Quercus rubra Amerikaanse Eik 66 Herenstraat 67

9462 Quercus robur Zomereik 70 Herenstraat 80

9469 Fagus sylvatica Atropunicea Rode Beuk 79 Herenstraat 112

9487 Robinia pseudoacacia Valse Acacia 71 Hogesteeg 21

9389 Quercus robur Zomereik 66 Houweg 28

10559 Quercus rubra Amerikaanse Eik 68 Irenstraat 16

10881 Fagus sylvatica Groene Beuk 68 Kerkplein 16

10744 Quercus robur Zomereik 77 Koesteeg 12 ten oosten

9603 Tilia europaea Hollandse Linde 135 Levendaalselaan 6

9853 Quercus robur Zomereik 67 Levendaalseweg 6

9478 Fagus sylvatica Groene Beuk 77 Levendaalseweg 8

10827 Quercus robur Zomereik 74 Levendaalselaan 9

10828 Quercus robur Zomereik 74 Levendaalselaan 9

10851 Quercus robur Zomereik 77 Levendaalselaan 9 ten noorden

9538 Fagus sylvatica Groene Beuk 85 Lijnweg 21

9539 Fagus sylvatica Groene Beuk 79 Lijnweg 21

10618 Quercus robur Zomereik 79 Lijnweg 21

10619 Quercus robur Zomereik 83 Lijnweg 35

10620 Quercus robur Zomereik 71 Lijnweg 35

10621 Quercus robur Zomereik 68 Lijnweg 35

10622 Quercus robur Zomereik 76 Lijnweg 35

10623 Quercus robur Zomereik 68 Lijnweg 35

10624 Quercus robur Zomereik 71 Lijnweg 35

9586 Salix sepulcralis Chrysocoma Treur Wilg 69 Maatsteeg 4a

9854 Quercus robur Zomereik 73 Maatsteeg 10

9855 Quercus robur Zomereik 75 Maatsteeg 10

10780 Salix alba Chermesina Schietwilg 68 Maatsteeg 15

9492 Fagus sylvatica Atropunicea Rode Beuk 79 Middelbuurtseweg 7

9894 Fagus sylvatica Groene Beuk 65 Middelbuurtseweg 7

10505 Fagus sylvatica Groene Beuk 69 Nieuwe Veenendaalseweg 51

10506 Fagus sylvatica Groene Beuk 69 Nieuwe Veenendaalseweg 51

9529 Salix alba Schietwilg 69 Noordelijke Meensteeg 14

9929 Fraxinus excelsior Es 75 Nude 1

9934 Aesculus hippocastanum Paardenkastanje 72 Nude 15

9602 Fagus sylvatica Atropunicea Rode Beuk 75 Oude Veenendaalseweg 2

9385 Tilia europaea Hollandse Linde 75 Paardenkop 2

9386 Tilia europaea Hollandse Linde 75 Paardenkop 2

9387 Quercus robur Zomereik 65 Paardenkop 2a

10575 Fagus sylvatica Groene Beuk 71 Paardenkop 10

9449 Acer pseudopl. Leopoldii Gewone Esdoorn 69 Ribeslaan 8

9450 Carpinus betulus Fastigiata Haagbeuk 68 Ribeslaan 8

9452 Ailanthus altissima Hemelboom 70 Ribeslaan 10

9351 Tilia europaea Hollandse Linde 75 Rijksstraatweg 20

9352 Tilia europaea Hollandse Linde 72 Rijksstraatweg 20

9353 Tilia europaea Hollandse Linde 72 Rijksstraatweg 20

9354 Tilia europaea Hollandse Linde 72 Rijksstraatweg 20

9355 Tilia europaea Hollandse Linde 70 Rijksstraatweg 20

9343 Fagus sylvatica Groene Beuk 88 Rijksstraatweg 158

9344 Fagus sylvatica Groene Beuk 88 Rijksstraatweg 158

9345 Fagus sylvatica Groene Beuk 88 Rijksstraatweg 158

9346 Fagus sylvatica Groene Beuk 88 Rijksstraatweg 158

9347 Fagus sylvatica Groene Beuk 88 Rijksstraatweg 158

9348 Fagus sylvatica Groene Beuk 90 Rijksstraatweg 158

9349 Robinia pseudoacacia Valse Acacia 88 Rijksstraatweg 158

9341 Tilia platyphyllos Zomerlinde 75 Rijksstraatweg 161

9340 Tilia platyphyllos Zomerlinde 70 Rijksstraatweg 191

9338 Tilia platyphyllos Zomerlinde 75 Rijksstraatweg 234

9336 Tilia platyphyllos Zomerlinde 65 Rijksstraatweg 235

9339 Tilia platyphyllos Zomerlinde 75 Rijksstraatweg 235

9335 Tilia platyphyllos Zilverlinde 65 Rijksstraatweg 235a

9337 Tilia platyphyllos Zomerlinde 67 Rijksstraatweg 243

9332 Fraxinus excelsior Pendula Treur Es 64 Rijksstraatweg 251

10880 Tilia europaea Hollandse Linde 65 Rijnstraat 32

9489 Quercus robur Zomereik 68 Snijdersteeg 16

9912 Quercus robur Zomereik 71 Snijdersteeg 20

9914 Aesculus hippocastanum Paardenkastanje 65 Snijdersteeg 20

9918 Acer pseudoplatanus Gewone Esdoorn 68 Snijdersteeg 20

9919 Acer pseudoplatanus Gewone Esdoorn 68 Snijdersteeg 20

9600 Fagus sylvatica Groene Beuk 73 Spitsbergerpad 2

9601 Acer pseudoplatanus Gewone Esdoorn 70 Spitsbergerpad 2

10651 Quercus robur Zomereik 74 Spoorlaan 3A

10652 Quercus robur Zomereik 79 Spoorlaan 3A ten zuiden

10653 Quercus robur Zomereik 83 Spoorlaan 3A ten zuiden

10654 Quercus robur Zomereik 81 Spoorlaan 5

9463 Fagus sylvatica Atropunicea Rode Beuk 81 Stationsweg 4

9554 Tilia platyphyllos Zomerlinde 65 Utrechtsestraatweg 14

9555 Tilia platyphyllos Zomerlinde 65 Utrechtsestraatweg 14

9553 Fagus sylvatica Atropunicea Rode Beuk 82 Utrechtsestraatweg 20

9426 Acer campestre Veldesdoorn 68 Utrechtsestraatweg 202

9399 Aesculus hippocastanum Paardenkastanje 68 Veenendaalsestraatweg 2

9400 Tilia europaea Hollandse Linde 70 Veenendaalsestraatweg 22

9401 Tilia europaea Hollandse Linde 70 Veenendaalsestraatweg 22

9392 Quercus robur Zomereik 73 Vissersweg 34 B

10577 Tilia europaea Hollandse Linde 68 Vissersweg 35

10578 Fagus sylvatica Groene Beuk 73 Vissersweg 44

10579 Fagus sylvatica Atropunicea Rode Beuk 68 Vissersweg 45

9383 Fagus sylvatica Groene Beuk 82 Vissersweg 47

1941 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' Gewone rode Esdoorn 70 Vreewijk, veld achter nr 29

1948 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' Gewone rode Esdoorn 65 Vreewijk, veld achter nr 29

1949 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' Gewone rode Esdoorn 65 Vreewijk, veld achter nr 29

1950 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' Gewone rode Esdoorn 65 Vreewijk, veld achter nr 29

1951 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' Gewone rode Esdoorn 65 Vreewijk, veld achter nr 29

1952 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' Gewone rode Esdoorn 65 Vreewijk, veld achter nr 29

1953 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' Gewone rode Esdoorn 65 Vreewijk, veld achter nr 29

1955 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' Gewone rode Esdoorn 70 Vreewijk, veld achter nr 29

1956 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' Gewone rode Esdoorn 70 Vreewijk, veld achter nr 29

1961 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' Gewone rode Esdoorn 65 Vreewijk, veld achter nr 29

9471 Quercus robur Zomereik 75 Vogelenzang 2

9472 Quercus robur Zomereik 75 Vogelenzang 2

9842 Quercus robur Zomereik 70 Weidijk

9843 Quercus robur Zomereik 82 Weidijk

10263 Quercus robur Zomereik 71 Weteringsteeg 38

9896 Quercus robur Zomereik 68 Zuidelijke Meensteeg 20

9897 Quercus robur Zomereik 68 Zuidelijke Meensteeg 20

9898 Quercus robur Zomereik 65 Zuidelijke Meensteeg 20

10561 Fagus sylvatica Groene Beuk 66 Zwijnsbergen 5

9357 Tilia europaea Hollandse Linde 70 Zwijnsbergen 53

9402 Tilia europaea Hollandse Linde 68 Zwijnsbergen 75

9403 Tilia europaea Hollandse Linde 68 Zwijnsbergen 75

9404 Tilia europaea Hollandse Linde 68 Zwijnsbergen 75

9405 Tilia europaea Hollandse Linde 68 Zwijnsbergen 75

Een omgevingsvergunning voor de activiteit vellen is nodig voor iedere monumentale of andere beschermingswaardige boom die genoemd is in bovenvermelde lijst.

2. Bomenstructuren

De bomenstructuren staan op de kaart als lijnvormige elementen aangegeven. De lijnvormige elementen zijn wegen. Tot 10 meter uit de as van de weg behoort tot het gebied waar een vergunning voor het kappen van bomen benodigd is. De wegen zijn:

- Achter de Lijn

- Achterbergsestraatweg

- Bergweg

- Beukenlaan

- Cuneralaan

- Cuneraweg

- De Dijk (gedeelte)

- Domineesbergweg

- Frederik van de Paltshof

- Friesesteeg

- Geertsesteeg

- Grebbeweg

- Herenstraat

- Kampjesweg

- Levendaalseweg

- Lijnweg

- Maatsteeg (gedeelte)

- Middelbuurtseweg

- Mimosalaan

- Nieuwe Veenendaalseweg

- Noordelijke Meentsteeg

- Oude Veensegrindweg

- Paardenveld

- Platanenlaan

- Rijksstraatweg

- Veenendaalsestraatweg

- Verlengde Oude Veenendaalseweg

- Weteringsteeg

- Zuidelijke Meentsteeg

Een omgevingsvergunning voor de activiteit vellen is nodig voor:

1. Iedere monumentale of andere beschermingswaardige boom binnen deze structuur

2. Voor iedere andere boom die onderdeel uitmaakt van een aangewezen bomenstructuur met een dwarsdoorsnede van minimaal 30 cm op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld .

3. Bomenzones

De boomzones zijn die zones die grotendeel binnen het natuurnetwerk vallen zoals de gehele heuvelrug en de uiterwaarden. In het Binnenveld zijn twee zones aangewezen, één zone is een gedeelte in het binnenveld waar veel houtwallen aanwezig zijn waarin zich waardevolle structuren bevinden, een ander gedeelte is de omgeving van de Horst. Hier staat de ‘duizendjarige linde’, maar zijn ook veel perceelgrenzen met forse knotbomen.

- Uiterwaarden

- Utrechtse Heuvelrug

- Grebbeberg en Laarsenberg

- Gedeelte Binnenveld

- ‘De Horst’

Een omgevingsvergunning voor de activiteit vellen is nodig voor:

1. iedere monumentale of andere beschermwaardige boom binnen deze zone;

2. iedere ander boom die onderdeel uitmaakt van een beschermwaardige bomenstructuur;

3. iedere andere boom binnen de beschermwaardige bomenzone met een dwarsdoorsnede van minimaal 30 cm op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam, tenzij sprake is van dunning.

4. Gemeentelijke bomen

Aanvullend op de hierboven beschreven drie categorieën is een omgevingsvergunning voor de activiteit vellen vereist voor alle gemeentelijke bomen met een diameter groter dan 30 cm op 1,3 meter boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam tenzij er sprake is van dunning.

Gemeentesecretaris

Burgemeester

P.Bonthuis

Drs.J.A. van der Pas

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 29-juni 2021