Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Geldend van 01-12-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft,

gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante regelingen

BESLUITEN:

Vast te stellen de volgende:

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren in zijn openbare vergadering van 14 september 2017

De secretaris, De voorzitter,

J.J.M. Feenstra S. Stroosnijder

Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

1. Orionis Walcheren: zoals bedoeld in de door de gemeenten Vlissingen,

Middelburg en Veere daartoe vastgestelde

Gemeenschappelijke Regeling;

2. Het bestuur: dagelijks bestuur van Orionis Walcheren

3. Directeur: algemeen directeur Orionis Walcheren

4. Commissie: De commissie van advies voor bezwaarschriften

Participatiewet en aanverwante regelingen

5. Wet: de Algemene wet bestuursrecht

Algemene bepalingen

Artikel 2

 • 1. Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren als bedoeld in artikel 1:5 lid 1 van de wet.

 • 2. De commissie behandelt de bezwaarschriften als bedoeld in artikel 7:13 van de wet op het gebied van sociale wet- en regelgeving zoals bedoeld in artikel 5 van de Gemeenschappelijk Regeling met uitzondering van de situaties zoals genoemd in artikel 7:3 van de wet.

 • 3. Naast het horen en adviseren over een bezwaarschrift door de commissie kan, met betrekking tot door het bestuursorgaan bij afzonderlijk besluit daartoe aangewezen categorieën van bezwaarschriften, het horen ambtelijk plaatsvinden en op verzoek van de cliënt ook telefonisch.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden.

 • 2. De voorzitter en de leden worden door het algemeen bestuur van Orionis Walcheren benoemd.

 • 3. Voor elk van de twee leden wordt tevens een plaatsvervanger aangewezen.

 • 4. Degenen die deel uitmaken van de commissie mogen op geen enkele wijze binding hebben met het bestuur van een van de gemeenten

 • 5. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 4 Secretaris

Aan de commissie wordt een ambtenaar en een of meer plaatsvervangers als secretaris toegevoegd.

Artikel S Zittingsduur

 • 1. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar.

 • 2. Herbenoeming is voor maximaal twee termijnen mogelijk.

 • 3. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op ieder moment ontslag nemen.

 • 4. De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 • 1. Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2. De secretaris zorgt voor een deugdelijke registratie van alle ingekomen bezwaarschriften.

 • 3. Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken worden zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

 • 4. Het dagelijks bestuur stelt een procedure beschrijving inzake de behandeling van bezwaarschriften vast.

Artikel 7 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen

artikel 2:1, tweede lid;

artikel 2:2;

artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling voor de commissie;

artikel 7:4, tweede lid;

artikel 7:6, vierde lid;

van de wet worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de secretaris van de commissie.

Artikel 8 Vooronderzoek

 • 1. De voorzitter van de commissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen.

 • 2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het bestuur vereist voor zover het budget, dat in de begroting van Orionis Walcheren aan de commissie is toegekend voor het inwinnen van advies of inlichtingen, niet toereikend is.

Artikel 9 Hoorzitting

 • 1. De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de partijen in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2. Het bestuur beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de wet.

 • 3. Indien het bestuur op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de partijen

Artikel 10 Uitnodiging zitting

 • 1. De voorzitter van de commissie deelt partijen ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk mee, dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich te doen horen tijdens de zitting.

 • 2. Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen partijen onder opgaaf van redenen verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3. De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan partijen meegedeeld.

 • 4. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste lid.

Artikel 11 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat tenminste één lid van de in artikel 3, lid 1 van deze verordening genoemde leden, naast de voorzitter dan wel zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 12 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 13 Openbaarheid zitting

De zitting van de commissie is besloten.

Artikel 14 Schriftelijke verslaglegging

 • 1. Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de wet wordt gemaakt door middel van een geluidsopname.

 • 2. Op deze geluidsopname worden een omschrijving van het bezwaarschrift, de datum en tijd van de zitting en de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid ingesproken.

 • 3. Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden in een zitting van een kamer niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, wordt dit eveneens op de geluidsopname ingesproken.

 • 4. Indien één der aanwezigen zwaarwegende bezwaren heeft tegen het maken van de geluidsopname, kan de voorzitter besluiten dat in plaats hiervan een schriftelijk verslag wordt opgesteld. Dit verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen en kan verwijzen naar de op de zitting overgelegde bescheiden.

 • 5. Er wordt op basis van de geluidsopname een schriftelijke samenvatting van het besprokene gemaakt wanneer het bestuursorgaan dat nodig acht voor zijn besluitvorming of wanneer een gerechtelijke instantie daarom verzoekt in geval van een (hoger) beroepsprocedure.

Artikel 15 Nader onderzoek

 • 1. Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie en de betrokken partijen toegezonden.

 • 3. De leden van de commissie en betrokken partijen kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

 • 4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Raadkamer en advies

 • 1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 3. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 4. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 17 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1. Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 van deze verordening en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuur dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn, als bedoeld in artikel 7:1O van de wet, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het bestuur tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3. Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 18 Toelichting

Indien de commissie dit wenselijk acht wordt de voorzitter van de commissie, of een daartoe door de commissie aangewezen lid, in de gelegenheid gesteld om het advies mondeling toe te lichten bij het bestuur.

Artikel 19

De leden en adviseurs van de commissie mogen slechts een vertrouwelijk en voor de juiste taakvervulling passend geacht gebruik maken van de gegevens over personen en zaken, waarvan zij als commissiedeelnemer kennis nemen.

Artikel 20 Jaarverslag werkzaamheden

De commissie brengt jaarlijks aan het algemeen bestuur van Orionis Walcheren schriftelijk verslag uit van de verrichte werkzaamheden.

Slotbepalingen

Artikel 21 Nadere regels

Het bestuur regelt in overleg met de commissie de werkwijze van de commissie inzake aangelegenheden, waarin dit reglement niet voorziet dan wel de toepassing van dit reglement tot verschillende uitleg aanleiding geeft.

Artikel 22 Inwerking

Deze verordening treedt in werking op 1 december 2015.

Artikel 23 Citeertitel

Deze Verordening wordt aangehaald als: Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale Regelingen Orionis Walcheren.

Ondertekening