Regeling vervallen per 31-12-2023

Nadere regel subsidie Omscholing naar toekomstbestendig werk gemeente Utrecht

Geldend van 03-02-2023 t/m 30-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Nadere regel subsidie Omscholing naar toekomstbestendig werk gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

Gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet; gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht.

Gelet op het coalitieakkoord ‘Utrecht: ruimte voor Iedereen’ waarin Utrecht uitspreekt een plaats te willen zijn voor iedereen, waar iedereen mee kan doen en gelijke kansen krijgt.

Gelet op dat in bovengenoemd coalitieakkoord Utrecht als stad van Gezond Stedelijk Leven investeert in de ontwikkeling van kansrijke en duurzame economische sectoren en banen, zodat mensen aan het werk kunnen.

Gelet op de maatregelenpakketten Corona en de daarbij behorende Programmabegroting 2021, waarbij in Pakket 3 ‘werken, opleiden en begeleiden’ ingezet wordt op opleiden en begeleiden van mensen naar werk in de duurzame economische sectoren.

Overwegende dat in versneld tempo banen overbodig raken als gevolg van onder meer digitalisering en tegelijkertijd de spanning voor krapteberoepen toeneemt.

Overwegende dat persoonlijke ontwikkeling en scholing ten behoeve van een duurzame inzetbaarheid niet langer vrijblijvend kunnen zijn en dat ook werkenden hierbij ondersteund moeten worden.

Overwegende dat de nadere regel ‘Subsidie Omscholing naar toekomstbestendig werk gemeente Utrecht’ ingezet kan worden voor het bieden van begeleiding, oriëntatie en omscholing naar werk in de duurzame economische sectoren waar tekorten aan arbeidskrachten zijn.

Besluiten vast te stellen de nadere regel ‘Subsidie Omscholing naar toekomstbestendig werk gemeente Utrecht’

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Zij-instromer: een persoon met relevante werkervaring volgens LeerWerkLoket Utrecht in een andere sector dan een van de duurzame economische sectoren die in een van die sectoren wil gaan instromen.

 • b.

  Duurzame economische sectoren: de sector Gezondheid, de sector ICT & digitale vaardigheden, de sector Bouw, Techniek & Energietransitie en de sector Onderwijs.

 • c.

  Hulpmiddelen: alle benodigdheden om scholing te kunnen volgen, al dan niet elektronisch. Niet zijnde studiemateriaal inbegrepen bij de opleiding.

 • d.

  LeerWerkLoket Utrecht: onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, roc’s en UWV dat scholings- en loopbaanadvies geeft in de regio Utrecht Midden.

 • e.

  Arbeidsmarktrelevantie van de scholing: de mate waarin de scholing opleidt naar een beroep met voldoende tot goede kansen op werk.

Artikel 2 Doel

De gemeente Utrecht stelt met maatregelenpakket 3 ‘Werken, opleiden en begeleiden’, in 2021 en 2022 middelen beschikbaar voor de economische gevolgen door Covid-19. Het is voor de economie van groot belang om juist te investeren in het opleiden en begeleiden van de beroepsbevolking. De mismatch op de Utrechtse arbeidsmarkt groeit. Niet iedereen kan meekomen, of voldoen aan de snel veranderende eisen die hun beroep stelt. Veel mensen maken zich zorgen of ze straks nog werk hebben. Terwijl er voldoende werk is en zelfs een groot tekort aan arbeidskrachten in specifieke sectoren. Technologische vernieuwing versnelt deze ‘virtuele’ afstand tot de arbeidsmarkt, ook bij mensen die al werk hebben. Daarnaast sluiten de competenties en vaardigheden van een flink deel van de beroepsbevolking onvoldoende aan op het werk van de toekomst.

Metde subsidie Omscholing naar toekomstbestendig werk wil de gemeente Utrecht inwoners stimuleren om met behulp van omscholing over te stappen naar een duurzame economische sector. Dit doen we allereerst door inwoners die de overstap willen maken persoonlijk te adviseren en te begeleiden bij het kiezen van de juiste scholing. Zo nodig krijgen zij ook een tegemoetkoming voor de opleidings-/omscholingskosten. Daarnaast stimuleren we vanuit de gemeente werkgevers om deze mensen werk te bieden. Het mes snijdt zo aan twee kanten: we dringen de werkloosheid terug/voorkomen werkloosheid en zorgen voor meer instroom in de sectoren waar de tekorten groot zijn en die nu en in de toekomst een goede kans op een baan geven.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon. De aanvrager:

 • a.

  is een zij-instromer,

 • b.

  is inwoner van de gemeente Utrecht,

 • c.

  heeft een jaarlijks belastbaar inkomen van maximaal € 40.000 euro,

 • d.

  is gemotiveerd om te werken en bij te leren en zijn/haar kansen op langdurig betaald werk in een kansrijke sector te vergroten,

 • e.

  is niet leerplichtig of kwalificatieplichtig,

 • f.

  komt niet in aanmerking voor een andere scholingsregeling van in ieder geval het UWV, de gemeente of het Regionaal Mobiliteitsteam of deze regelingen zijn niet afdoende voor de bekostiging van de gewenste scholing.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

De subsidiestaat wordt jaarlijks bekend gemaakt en is te vinden op www.utrecht.nl/subsidie.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Kosten voor activiteiten om te oriënteren op een functie of beroep in een van de 4 economisch duurzame sectoren zoals meeloopstages of deelname aan een evenement. Erop gericht om een beter beeld te krijgen van de sector en functie.

 • b.

  Opleidingskosten, inclusief boekengeld, voor scholing die de arbeidsmarktkansen van een zij-instromer vergroten en gericht is op functie of beroep in een van de 4 economisch duurzame sectoren.

Niet voor subsidiëring in aanmerking komen:

 • a.

  de kosten die door aanvrager zijn gemaakt voor scholing die hij reeds volgt of heeft gevolgd vóór de indiening van de aanvraag;

 • b.

  reiskosten

 • c.

  kosten voor hulpmiddelen

Artikel 6 Indienen aanvraag

 • 1. De aanvraag dient te worden ingediend voordat er met de opleiding gestart wordt.

 • 2. De aanvraag moeten worden ingediend bij het college, met Digid, gebruikmakend van het daarvoor bestemde digitale aanvraagformulier via www.utrecht.nl/subsidie. Een aanvraag die op een andere wijze wordt ingediend, wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 6a Eisen aan de aanvraag

De subsidieaanvraag moet voldoen aan de volgende eisen:

 • 1.

  subsidieaanvraag oriëntatie:

  • a.

   Een positief advies van het LeerWerkLoket Utrecht dat ten minste de volgende elementen bevat:

   • 1e.

    motivatie van aanvrager om zich te scholen;

   • 2e.

    een factuur of een opgave van de activiteiten gericht op oriëntatie

  • b.

   Een overzicht van de belastingaangifte met daarop het jaarlijks belastbaar inkomen of een jaaropgave van het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag. indien aanvrager te maken heeft gekregen met een inkomensterugval in het jaar van de subsidie-aanvraag: een loonstrook uit het jaar van de subsidieaanvraag en een schatting van het jaarinkomen.

  • 2.

   subsidieaanvraag scholing:

   • a.

    Een positief advies van het LeerWerkLoket Utrecht dat tenminste de volgende elementen bevat:

    • 1e.

     motivatie van de aanvrager om zich te scholen;

    • 2e.

     leerbaarheid van de aanvrager;

    • 3e.

     arbeidsmarktrelevantie van de scholing en tot welke kansrijke sector deze scholing behoort;

    • 4e.

     een verklaring waaruit blijkt dat aanvrager niet voor een andere scholingsregeling van in ieder geval het UWV, de gemeente of het Regionaal Mobiliteitsteam in aanmerking komt of een verklaring dat deze regelingen niet afdoende zijn voor de bekostiging van de gewenste scholing;

    • 5e.

     welke scholing de aanvrager wil volgen, inclusief startdatum en looptijd en tot welk diploma of certificaat de afgeronde scholing leidt;

    • 6e.

     erkenning van de scholing door het ministerie van OC&W of NRTO, dan wel door de branche of sector dan wel of de scholing is opgenomen in het NLQF-register; en

    • 7e.

     een door het LeerWerkLoket Utrecht opgevraagde offerte van de opleider of scholingsinstantie waar de scholing gevolgd gaat worden, met betrekking tot de kosten van de scholing.

   • b.

    overzicht van de belastingaangifte met daarop het jaarlijks belastbaar inkomen of een jaaropgave van het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag. indien aanvrager te maken heeft gekregen met een inkomensterugval in het jaar van de subsidieaanvraag: een loonstrook uit het jaar van de subsidieaanvraag en een schatting van het jaarinkomen

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Aanvragen kunnen tot en met 1 oktober 2023 worden ingediend tot het subsidieplafond is bereikt. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag

Per activiteit wordt maximaal de volgende subsidie verleend:

 • Oriëntatie: maximaal € 500

 • Scholing: maximaal € 7.000

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen die tijdig en volledig zijn ontvangen worden op basis van de volgende criteria beoordeeld:

 • a.

  Oriëntatie: activiteit is gericht op werk in een van de duurzame economische sectoren voor de stad Utrecht.

 • b.

  Scholing: mate waarin de aanvrager leerbaar is en scholing is gericht op werk in een van de duurzame economische sectoren voor de stad Utrecht

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt gekeken in welke mate de aanvraag voldoet aan de in deze regeling genoemde eisen en criteria. Uiterlijk binnen 13 weken nemen burgemeester en wethouders een besluit op de aanvraag.

Artikel 11 Subsidie verstrekking en vaststelling

 • 1. Bij scholing ontvangt de aanvrager een voorschot op de subsidie. De subsidie voor activiteit oriëntatie wordt direct vastgesteld.

 • 2. In afwijking van artikel 17 van de ASV gemeente Utrecht overlegt de aanvrager voor de vaststelling van een bij voorschot verstrekte subsidie een kopie van de behaalde scholing en een factuur van de opleidingskosten.

 • 3. Indien de aanvrager niet start dan wel voortijdig stopt met de scholing waarvoor de subsidie wordt ontvangen dan overlegt de aanvrager:

  • a.

   een afschrift van een uitschrijving;

  • b.

   een overzicht van de daadwerkelijk in rekening gebrachte opleidingskosten.

 • 4. Indien de aanvrager bij de aanvraag een loonstrook uit het jaar van de subsidieaanvraag heeft ingediend, overlegt de aanvrager bijde verantwoording na afloop van dat kalenderjaar een overzicht van de belastingaangifte met daarop het jaarlijks belastbaar inkomen of een jaaropgave van het jaar van de subsidieaanvraag.

 • 5. Voorschotten worden bij de vaststelling van de subsidie verrekend. Indien de subsidieontvanger meer voorschot heeft ontvangen dan waarop hij op grond van het besluit tot vaststelling recht heeft, bijvoorbeeld vanwege vroegtijdig stoppen, wordt het meerdere in het besluit tot vaststelling teruggevorderd.

Artikel 12 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie Omscholing naar toekomstbestendig werk wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking en geldt tot en met 31 december 2023.

Artikel 14 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als ‘Nadere regel subsidie Omscholing naar toekomstbestendig werk gemeente Utrecht’

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 31 augustus 2021

De burgemeester,

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris

Gabrielle G.H.M. Haanen