Subsidieregeling Openbare activiteiten gemeente Epe 2021

Geldend van 04-09-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Openbare activiteiten gemeente Epe 2021

Besluit van burgemeester en wethouders van Epe tot vaststelling van de Subsidieregeling ‘Openbare activiteiten gemeente Epe 2021’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Epe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 juli 2021, zaaknr. 325693;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Epe 2017;

besluiten vast te stellen:

‘Subsidieregeling ‘Openbare activiteiten gemeente Epe 2021

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Openbare activiteiten: vooraf aangekondigde activiteiten die voor iedereen vrij toegankelijk zijn of vooraf aangekondigde activiteiten die voor iedereen met een geldig toegangsbewijs toegankelijk zijn.

 • 2.

  Vereniging: een volgens Art 2:26 BW rechtspersoon met leden die gericht is op een bepaald doel.

 • 3.

  Stichting: een volgens Art. 2:285 BW door een rechtshandeling in het leven geroepen. rechtspersoon, welke geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken.

 • 4.

  Subsidieplafond: het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies in deze subsidieregeling.

 • 5.

  Sociale cohesie: de mate waarin mensen in gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijk leven, als burger in de maatschappij en als lid van de samenleving.

 • 6.

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen.

Artikel 2 Doel van de subsidieregeling

Doel van de subsidieregeling is het stimuleren van openbare activiteiten in de gemeente Epe die bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie en worden georganiseerd door verenigingen en stichtingen.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen en stichtingen die activiteiten willen uitvoeren ten behoeve van de inwoners van de gemeente Epe.

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Een subsidie is uitsluitend bedoeld om een eenmalige bijdrage te leveren in de kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van openbare activiteiten die de sociale cohesie in de gemeente Epe versterken.

 • 2.

  Per vereniging / stichting kunnen maximaal 2 openbare activiteiten worden gesubsidieerd gedurende de looptijd van deze regeling.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Indien een openbare activiteit door één vereniging / stichting wordt georganiseerd, wordt er ongeacht de kosten een normbedrag van € 750,- uitgekeerd.

 • 2.

  In het geval een openbare activiteit door twee of meer verenigingen/ stichtingen in gezamenlijkheid wordt georganiseerd, wordt ongeacht de kosten een normbedrag van € 750, - aan elke organiserende vereniging/ stichting uitgekeerd.

Artikel 6 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Overeenkomstig artikel 5 uit de Algemene Subsidieverordening gemeente Epe 2017 stelt de gemeenteraad een subsidieplafond vast voor deze subsidieregeling.

 • 2.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie, geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanvraag met in achtneming van artikel 7, vierde lid en verder, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Indien het subsidieplafond wordt bereikt op een dag waarop er meerdere volledige aanvragen binnenkomen, wordt de volgorde van binnenkomst bepaald door middel van loting.

Artikel 7 Subsidieaanvraag

 • 1.

  In afwijking van artikel 6, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Epe 2017 wordt een aanvraag voor subsidie digitaal ingediend via www.epe.nl.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag kan ook via gemeente@epe.nl worden ingediend indien een aanvrager de subsidieaanvraag volgens artikel 9, tweede lid, niet op tijd digitaal in kan dienen als gevolg van het niet hebben van eHerkenning.

 • 3.

  De aanvraag omvat de volgende gegevens:

  • a.

   Naam, contactadres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager.

  • b.

   Een korte beschrijving van de inhoud, uitvoering en geplande datum van het initiatief.

  • c.

   Informatie over hoe inwoners betrokken zijn of worden bij het initiatief.

  • d.

   Toestemming voor publicatie van het initiatief in de gemeentewijzer en gemeentelijke sociale media door de gemeente.

 • 4.

  Een onvolledige aanvraag wordt, nadat de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld de aanvraag aan te vullen en dit niet (tijdig) heeft gedaan, niet in behandeling genomen.

 • 5.

  De aanvrager ontvangt direct een ontvangstbevestiging na het indienen van de aanvraag.

 • 6.

  De ontvangstbevestiging is de indieningsdatum.

 • 7.

  Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de subsidieaanvraag aan te vullen, geldt als indieningsdatum, de datum van ontvangstbevestiging van de aangevulde aanvraag.

Artikel 8 Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Awb en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Epe 2017 kan de subsidie worden geweigerd indien:

 • 1.

  Het niet een openbare activiteit betreft.

 • 2.

  De activiteit alleen toegankelijk is voor leden.

 • 3.

  De openbare activiteit 14 weken of later na de indieningsdatum plaatsvindt.

 • 4.

  Het een competitie- of bekerwedstrijd betreft die valt onder een door een nationale bond georganiseerde competitie.

 • 5.

  Het een openbare activiteit betreft buiten de gemeente Epe.

Artikel 9 Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een subsidieaanvraag in het kader van deze regeling kan het hele jaar door worden ingediend.

 • 2.

  In afwijking van artikel 7 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Epe 2017 wordt de subsidieaanvraag ingediend 4 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de openbare activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 10 Subsidievaststelling en uitbetaling

In afwijking van artikel 8, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Epe 2017 wordt de subsidie binnen vier weken na een volledige aanvraag direct vastgesteld en vindt de betaling van het subsidiebedrag plaats binnen vier weken na de subsidievaststelling.

Artikel 11 Verplichtingen

 • 1.

  De aanvrager stuurt uiterlijk twee weken voor de beoogde datum van de gesubsidieerde activiteit een uitnodiging ter attentie van het college en de gemeenteraad via gemeente@epe.nl.

 • 2.

  Als een openbare activiteit onverhoopt niet door kan gaan, brengt de aanvrager, gemotiveerd, de gemeente hiervan direct op de hoogte.

 • 3.

  De gesubsidieerde openbare activiteiten moeten voldoen aan de dan geldende corona maatregelen.

 • 4.

  Het initiatief wordt bekendgemaakt via de voor de doelgroep geëigende communicatiekanalen.

 • 5.

  De subsidieontvanger draagt zorg voor de vergunningen, ontheffingen en overige toestemmingen die nodig zijn voor de uitvoering van het initiatief.

 • 6.

  Bij de publiciteit over het initiatief wordt vermeld dat het initiatief (mede) tot stand is gekomen door een subsidie op grond van deze subsidieregeling.

Artikel 12 Mandaat

De beslissing en ondertekening van de beschikking als bedoeld in artikel 10, met uitzondering van de bevoegdheid genoemd in artikel 13, wordt namens het college door de teamleider Leefbaar en Veilig genomen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen en met uitzondering van artikelen 2, 6 en 7, een artikel of artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan gelet op het belang van de aanvrager leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het subsidiebesluit.

Artikel 14 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na bekendmaking daarvan.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ´subsidieregeling Openbare activiteiten gemeente Epe 2021´.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe op 28 juli 2021.

de burgemeester, dhr. dr. T.C.M. Horn

de secretaris, mw. C. Kats