Beleidsregels reiskostenvergoeding re-integratie / participatie Orionis Walcheren.

Geldend van 15-08-2012 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels reiskostenvergoeding re-integratie / participatie Orionis Walcheren.

Besluit van Orionis Walcheren tot vaststelling van beleidsregels reiskostenvergoeding re-integratie / participatie Orionis Walcheren

Het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren;

gelet op de wettelijke grondslagen:

Besluit vast te stellen:

de beleidsregels reiskostenvergoeding re-integratie / participatie Orionis Walcheren

Deze beleidsregels treden in werking per 15 augustus 2012

 • Artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • Artikel 8a van de Participatiewet (PW);

 • Artikel 8 van de Inkomens Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

 • Artikel 8 van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige (IOAZ)

Artikel 1. Doelgroep

Klanten met een PW, IOAW of IOAZ uitkering.

Artikel 2. Wanneer een reiskostenvergoeding?

Indien er sprake is van reiskosten in het kader van een verplicht re-integratie- of

participatietraject kan een reiskostenvergoeding worden toegekend onder de volgende

voorwaarden:

 • De klant moet frequent (1 keer per week of vaker) een opleidingsinstituut, re-integratiebedrijf of werklocatie (bijvoorbeeld in verband met stage of werkervaring) bezoeken.

 • De reisafstand bedraagt minimaal 10 kilometer enkele reis.

 • Als er sprake is van kinderopvang, mag de extra reisafstand die nodig is om het kind (de kinderen) naar de opvanglocatie te brengen worden opgeteld bij de afstand tussen huis en de trajectlocatie. Uitgangspunt hierbij is, dat de kinderopvanglocatie binnen “redelijke afstand” moet liggen.

Artikel 3. Geen Reiskostenvergoeding

De klant wordt geacht voor trajecten binnen Walcheren als dit redelijkerwijs te fietsen is, (10

km is te beschouwen als redelijk bij normale fysieke gesteldheid) zich zelfstandig te kunnen

verplaatsen per fiets of te voet. Hier zijn reiskosten dan ook niet van toepassing.

 • Er worden geen reiskosten verstrekt aan de klant die een arbeidsovereenkomst bij een werkgever is aangegaan. De werkgever en de klant moeten hier zelf afspraken over maken.

 • Wanneer er sprake is van incidentele bezoeken, zoals een afspraak met de klantmanager, worden geen reiskosten vergoed.

Artikel 4. Hoogte van de vergoeding

 • Vergoeding vindt plaats op basis van openbaar vervoer 2e klasse

 • Als met de auto wordt gereisd is de vergoeding gelijk aan de fiscaal vrijgelaten kilometervergoeding.

 • De autokilometers worden gemeten van huis tot de locatie, met behulp de ANWB routeplanner (kortste route).

 • Openbaar vervoerkosten worden vergoed na overleggen van de vervoersbewijzen.

 • Autokilometers worden vergoed na overleggen van een bewijs, dat de klant de trajectlocatie inderdaad heeft bezocht (bijv. een presentielijst).

Artikel 5. Kosten aanschaf fiets

 • De kosten van een fiets behoren tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. De PW (of IOAW / IOAZ)-uitkering die de klant ontvangt wordt geacht te voorzien in de algemene noodzakelijke kosten van het bestaan, eventueel via reservering of gespreide betaling achteraf.

Artikel 6. Uitzonderingen

 • In uitzonderingsgevallen kan afgeweken worden van deze regels als dit als gevolg van bijzondere omstandigheden in het individuele geval noodzakelijk is.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking op 15 augustus 2012.

 • 2. Deze beleidsregels worden aangehaald als: beleidsregels reiskostenvergoeding re-integratie / participatie Orionis Walcheren.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren in de vergadering van 15 augustus 2012.

De voorzitter:

Bijlage 1

Artikelsgewijze toelichting

Toelichting bij de beleidsregels reiskostenvergoeding re-integratie / participatie Orionis Walcheren.

Artikel 2 Wanneer een reiskostenvergoeding:

De klant heeft in de regel recht op een reiskostenvergoeding als hij/zij een traject volgt waarbij het noodzakelijk is dat minimaal 1 keer per week een locatie wordt bezocht op een afstand van 10 km of meer van de woonlocatie van de klant is gelegen. Voorbeelden van trajecten zijn:

 • Werkstage met behoud van uitkering

 • Deelname aan gemeentelijke projecten

 • Scholing

 • Etc……

Als de klant voor het bezoeken van het traject, een of meerdere kinderen naar kinderopvang of naar school moet brengen en/of na afloop ophalen, mag de afstand worden opgeteld bij de afstand huis-traject. Kinderopvang mag ook informele opvang bijvoorbeeld bij grootouders o.i.d. zijn. Wel moet de afstand tot de opvanglocatie in redelijke verhouding zijn tot de totale afstand. Dit ter beoordeling van de klantmanager. Een voorbeeld van een onredelijke verhouding is: een klant uit

Middelburg die een traject in Vlissingen volgt brengt de kinderen naar Oma in Goes

In dat geval worden de reiskosten niet vergoed.

Artikel 4. Hoogte van de vergoeding:

Uitgangspunt is, dat de kosten openbaar vervoer 2e klasse vergoed worden, het zal echter regelmatig voorkomen, dat openbaar vervoer niet beschikbaar is (bijvoorbeeld bij de locatie “Orionis Poortersweg” of dat openbaar vervoer heel inefficiënt is (bijvoorbeeld als eerst een kind naar opvang gebracht moet worden) In dat geval kan een vergoeding ter hoogte de fiscaal vrijgelaten kilometervergoeding verstrekt worden.

Bij een reisafstand van minder dan 10 km worden geen reiskosten vergoed. Bij een afstand van 10 km of meer wordt de volledige afstand vergoed. Uitgangspunt is immers, dat tot 10 km gefietst of gelopen kan worden. Dit brengt geen (extra) kosten met zich mee. Overigens worden kosten voor openbaar vervoer tot 10 km enkele reis beschouwd als algemeen noodzakelijke kosten van bestaan, die geacht worden uit de uitkering betaald te kunnen worden.

Artikel 5. Kosten aanschaf fiets

De aanschaf van een fiets wordt niet vergoed. De kosten van een fiets behoren

immers tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Bovendien zijn er

op Walcheren diverse mogelijkheden om heel voordelig een fiets te kopen,

bijvoorbeeld bij de kringloopwinkels, het fietsenproject van gered gereedschap,

fietsenproject ROC etc. Als het echt niet anders kan, kan gedacht worden aan

een betalingsregeling, tijdelijke leenfiets via fietsenproject o.i.d.

Artikel 6. Uitzonderingen

In uitzonderingsgevallen kan van bovenstaande regels worden afgeweken.

Hierbij kan o.a. gedacht worden aan ernstige medische beperkingen waardoor

geen gebruik gemaakt kan worden van het openbaar vervoer en geen beroep

gedaan kan worden op een voorliggende voorziening zoals WMO.