Beleidsregels doorbetaling woonlasten kortdurende detentie

Geldend van 13-10-2017 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels doorbetaling woonlasten kortdurende detentie

INLEIDING

De landelijke instroom van gedetineerden over de afgelopen jaren ligt rond de 39.000 in Nederland en de recidive is hoog. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft daarom als doel gesteld om de recidive van gedetineerden te verminderen. Om dit doel te bereiken is in 2007 met de VNG een samenwerkingsmodel nazorg volwassen (ex) gedetineerden opgesteld, waarbij gedetineerden bij hun re-integratie worden begeleid op de vijf leefgebieden wonen, werk, identiteitsbewijs, zorg, schulden.

Via bijzondere bijstand hebben verschillende gemeenten afgelopen jaren via bovenwettelijk beleid de woonlasten doorbetaald voor kortdurende gedetineerden. Dit doorbetalingsbeleid is in lijn met de afspraken die door de VNG met het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn gemaakt. 1

Op grond van de Participatiewet (voorheen Wet Werk en Bijstand) hebben gedetineerden in principe geen recht op bijstand of bijzondere bijstand. Omdat bijstandsverlening gezien de situatie toch soms noodzakelijk was, werd tot dusverre op basis van bovenwettelijk beleid in incidentele gevallen bijzondere bijstand voor woonlasten betaald, uiteraard voor zover de persoon in kwestie hier zelf niet toe in staat was.

Ten behoeve van het zowel beleidsmatig als financieel beter borgen, en om ten behoeve van de uitvoering van deze regeling het beleid te uniformeren, is het nodig om nu een meer vast omlijnde beleidsregel vast te stellen.

BELEIDSREGELS DOORBETALING WOONLASTEN KORTDURENDE DETENTIE

ALGEMEEN

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Gedetineerde: Degene aan wie rechtens zijn/haar vrijheid is ontnomen.

 • b.

  College: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen.

 • c.

  Gemeenteraad: De gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen.

 • d.

  Wet: Participatiewet.

 • e.

  Bijstandsnorm: norm bedoeld in artikel 5, onder c, van de wet.

 • f.

  Inkomen: Het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet.

 • g.

  Vermogen: Het vermogen als bedoeld in artikel 34 van de wet.

 • h.

  Woonlasten: Hieronder wordt verstaan de verschuldigde huur, de kosten van een opstal- /inboedelverzekering en de vastrechtbedragen van de energielasten. (NB: bij het energiebedrijf kan wegens het niet-bewonen van de woning worden volstaan met het vastrechtbedrag, zodat later geen verrekening met de eindafrekening van de energielasten behoeft plaats te vinden).

Artikel 2: Belanghebbende

 • a. Een belanghebbende komt alleen in aanmerking voor het doorbetalen van woonlasten als hij alleenwonend is, en voorafgaand aan de detentie reeds woonachtig is en ingeschreven staat in de basisregistratie personen van de gemeente Achtkarspelen (postadres is uitgesloten).

 • b. Er wordt onderzocht of een belanghebbende over financiële reserves beschikt om zelf in de kosten voor woonlasten te voorzien. Hieronder is ook te verstaan de aanwending van het eigen (bescheiden) vermogen. Van een belanghebbende wordt verwacht dat hij alle relevante gegevens (bijvoorbeeld bankafschriften) aanlevert om dit te kunnen bepalen.

 • c. De belanghebbende is verplicht om mee te werken aan de hulpverlening van het dorpenteam en aan bewindvoering dan wel schuldhulpverlening niet zijnde familie.

Artikel 3: Lasten

De financiële ondersteuning is alleen van toepassing op de woonlasten. Een belanghebbende dient zelf afspraken te maken met de nutsbedrijven over het tijdelijk omlaag brengen van de tarieven voor gas, water, en elektriciteit (vastrecht) en eventuele andere lasten.

Artikel 4: Regeling

 • a. De financiële ondersteuning wordt in een vorm van een renteloze lening verstrekt, waarvoor een schuldbekentenis moet worden getekend.

 • b. Indien na detentie een schuldhulpverleningstraject wordt gestart, kan deze lening daarin meegenomen worden.

 • c. Er wordt rekening gehouden met de huurtoeslag (Indien de detentie korter duurt dan 1 jaar, dan heeft dit geen gevolgen voor de huurtoeslag).

 • d. De financiële ondersteuning wordt rechtstreeks op rekening van de verhurende partij gestort.

Artikel 5: Detentieduur

 • a. De eerste maand huur of hypotheek komt niet voor vergoeding in aanmerking. Een belanghebbende wordt geacht dit zelf te kunnen opvangen.

 • b. Indien op voorhand vast staat dat de detentie langer duurt dan zes maanden, komt men niet in aanmerking voor deze regeling.

 • c. In de gevallen dat detentieduur moeilijk op voorhand is in te schatten, bijvoorbeeld inbewaringneming of gevangenhouding, wordt ondersteuning verleend voor de duur van maximaal drie maanden. Na die drie maanden, of in voorkomende gevallen eerder, wordt beoordeeld of de ondersteuning met maximaal drie maanden wordt voortgezet.

 • d. Bij de beoordeling van de detentieduur wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid van strafvermindering wegens goed gedrag, of met de mogelijkheid dat een belanghebbende probeert via beroepsprocedures een mildere straf te krijgen.

Artikel 6: Overige omstandigheden

 • a. Er mag geen sprake zijn van een bestaande huurachterstand van meer dan twee maanden.

 • b. Als een belanghebbende een taakstraf opgelegd krijgt door de rechter, deze niet uitvoert, en daardoor gedetineerd wordt, kan er geen gebruik gemaakt worden van de regeling.

 • c. Ingeval van recidive kan binnen en periode van drie jaar maximaal twee keer gebruik gemaakt worden van de regeling.

 • d. Er mag geen sprake zijn (geweest) van aantoonbaar overlast in en rondom de woning. Dit kan worden nagegaan via dossiervorming woningcorporatie, politie, enz.

 • e. Het team veiligheid brengt advies uit over een aanvraag om financiële ondersteuning in het kader van deze regeling. Indien het advies negatief is voor terugkeer naar de woonplek na detentie, bijvoorbeeld in verband met veiligheid of de verstoring van de openbare orde, kan geen gebruik worden gemaakt van de regeling.

Artikel 7: Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in de beleidsregels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

Artikel 8: Onvoorziene situaties

In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien beslist het college

Artikel 9: Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels doorbetaling woonlasten kortdurende detentie gemeente Achtkarspelen 2017”.

Artikel 10: Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 oktober 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen op 3 oktober 2019,

de secretaris,

(Mr. Drs. E.H.C. van der Laan)

de burgemeester,

(G. Gerbrandy)


Noot
1

“Gemeenten zorgen zo veel mogelijk voor continuïteit van bestaandehuisvesting bij kortdurende detentie (< 6 maanden)” (Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers, 2011)