Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, houdende regels omtrent de nalevingsaanpak bij de uitvoering van de Tozo (Beleidsregels Naleving Besluit Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) gemeente Den Helder)

Geldend van 06-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2020

Intitulé

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, houdende regels omtrent de nalevingsaanpak bij de uitvoering van de Tozo (Beleidsregels Naleving Besluit Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) gemeente Den Helder)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder;

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Participatiewet en het Besluit Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo);

Besluit

Vast te stellen de BELEIDSREGELS NALEVING BESLUIT TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS (Tozo)Gemeente Den Helder

INHOUDSOPGAVEPAGINA

Hoofdstuk 1 Algemeen 3

Paragraaf 1 Begripsbepalingen 3

Paragraaf 2 Uitgangssituatie 3

Paragraaf 3 Controle vooraf 4

Paragraaf 4 Controle achteraf 4

Paragraaf 5 Rechtmatigheidseisen 4

Hoofdstuk 2 Controle 5

Paragraaf 1 Algemeen 5

Paragraaf 2 Controle aan de poort 5

Paragraaf 3 Controle tijdens uitkering en nacontrole 6

Paragraaf 4 Afhandeling controle 7

Paragraaf 5 Terugvordering/boete 7

Hoofdstuk 3 Risicosignalen Inlichtingenbureau 9

Paragraaf 1 Aanpak risicosignalen 9

Paragraaf 2 Aard risicosignalen 9

Paragraaf 3 Uitkomsten controle op risicosignalen en vervolgstappen 11

Hoofdstuk 4 Planning

Planning Controle Tozo 1 t/m 4 12

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen 13

Inwerkingtreding 13

Citeertitel 13

Hoofdstuk 1 Algemeen

Paragraaf 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, Besluit Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • b.

   Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers;

  • c.

   Pw: Participatiewet;

  • d.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder ;

  • e.

   Halte Werk: bedrijfsvoeringsorganisatie Halte Werk;

  • f.

   Tozo-uitkering: de uitkering voor levensonderhoud op grond van de Pw en de Tozo;

  • g.

   bedrijfskrediet: bijstand overeenkomstig het gestelde in artikel 10, eerste lid en 11, eerste en tweede lid Tozo;

  • h.

   aanvrager: de zelfstandige en diens eventuele partner die een aanvraag om een uitkering levensonderhoud en/of een bedrijfskrediet ingevolge de Tozo doet;

  • i.

   ontvanger: de zelfstandige en diens eventuele partner die een uitkering levensonderhoud en/of een bedrijfskrediet ingevolge de Tozo toegekend heeft gekregen;

  • j.

   IB: Stichting Inlichtingenbureau.

Paragraaf 2 Uitgangssituatie

In maart/april 2020 zijn in korte tijd een enorm aantal aanvragen ontvangen, terwijl de Tozo-regeling nog niet van kracht was en nog niet was gepubliceerd. Dit vergde veel flexibiliteit en inventiviteit van de uitvoerende organisatie.

Uitgangspunten voor de controle van de aanvraag/rechtmatige verstrekking zijn:

 • -

  college handelt aanvraag Tozo af op basis van verklaring zelfstandige dat hij voldoet aan voorwaarden Tozo en op de gegevens die zelfstandige aanlevert;

 • -

  alleen bij twijfel over juistheid gegevens kunnen nadere bewijsstukken opgevraagd worden.

Oorspronkelijk konden aanvragen Tozo van 24 maart tot 1 juni 2020 worden ingediend. Deze regeling is daarna verschillende keren verlengd. Na de eerste verlenging zijn cijfers toegevoegd aan de Tozo-regelingen om het verschil in voorwaarden duidelijk te maken.

Onderstaand een overzicht van de tot nu toe bekende – en verwachte- regelingen:

 • -

  Tozo 1: van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020;

 • -

  Tozo 2: van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020;

 • -

  Tozo 3: van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021;

 • -

  Tozo 4: van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 (voor zover nu bekend).

 • -

  “Tozo 5: van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021”

Overeenkomstig de richtlijnen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de eigen verklaring van de aanvrager, waarin hij aangeeft te voldoen aan de rechtmatigheidseisen van de Tozo, leidend voor de afhandeling van de aanvraag. In beginsel worden dan ook geen bewijsstukken opgevraagd in de aanvraagprocedure van Tozo-levensonderhoud, tenzij de aanvraag (op onderdelen) onduidelijk is en vragen oproept. Dan wordt contact opgenomen met de aanvrager en zo nodig aanvullende bewijsstukken opgevraagd bij aanvrager of bij derde.

De verklaring in de aanvraagprocedure Tozo-levensonderhoud is ingericht op de rechtmatigheidsvereisten, zoals die voor elk van de Tozo-regelingen specifiek gelden. Voor de snelle afhandeling is een aantal procesbesluiten genomen dat door Halte Werk is afgestemd met de accountant.

Hoogwaardige handhaving

De Cirkel van naleving als onderdeel van de visie op naleving en hoogwaardige handhaving, zoals gehanteerd bij de Participatiewet, vormt ook de basis voor de preventieve en repressieve nalevingsaanpak bij de uitvoering van de Tozo.

afbeelding binnen de regeling

Er wordt ingezet op het goed en vroegtijdig informeren van de aanvragers/ontvangers Tozo over hun rechten en plichten bij de aanvraag, via de website en een brief specifiek gericht op het informeren over welke gegevens en wijzigingen dienen te worden gemeld. Daarnaast wordt er geanticipeerd en gestuurd op risico’s en signalen. Zowel bij preventie als bij repressie zijn maatwerk, zorgvuldigheid en aandacht de kernprincipes.

Paragraaf 3 Controle vooraf

Aan de poort en gedurende de uitkeringsverstrekking wordt ingezet op het, controleren of de aanvragen voldoen aan de rechtmatigheidsvereisten. Een geautomatiseerde dan wel handmatige controle van de BRP-inschrijving en de controle op de inschrijving van de onderneming bij de Kamer van Koophandel (KvK) zijn daar onderdeel van. Deze gegevens, in combinatie met de verklaring van de ondernemer, leiden tot toekenning of afwijzing.

“Bij de aanvraag van het Tozo-bedrijfskrediet 1, 2, 3, 4 en 5 wordt beoordeeld of er een Corona gerelateerd liquiditeitstekort is en wat de vaste bedrijfslasten en incidentele uitgaven zijn, die nodig zijn voor voortzetting van de onderneming.” De aanvrager levert hiertoe bankafschriften en jaarcijfers aan. Daarnaast toont de aanvrager van een bedrijfskrediet zijn/haar identiteit aan door het overleggen van een identiteitsbewijs.

Paragraaf 4 Controle achteraf

De controle achteraf vindt plaats via de verwerking van mutaties ontvangen van de uitkeringsgerechtigde zelf, signalen voortvloeiend uit een mutatie of afkomstig van een derde en op basis van vooraf door het Ministerie vastgestelde risicosignalen. Voor het laatste zal Halte Werk gebruik maken van het IB. Ook vinden themacontroles plaats.

Paragraaf 5 Rechtmatigheidseisen

Tijdens het rechtmatigheidsonderzoek wordt vastgesteld of de (hoogte van de) te verstrekken/verstrekte uitkering of bedrijfskrediet correct is. Dit onderzoek vindt plaats aan de poort, ingeval van mutatie of melding tussentijds en achteraf aan de hand van IB-signalen en waar van toepassing een themacontrole. Ook is er een steekproefsgewijze controle.

Voor de rechtmatigheid van de Tozo zijn o.a. de volgende documenten relevant:

Hoofdstuk 2 Controle

Paragraaf 1 Algemeen

Halte Werk tracht de risico’s met betrekking tot misbruik en oneigenlijk gebruik, voor zover mogelijk, te minimaliseren. Door middel van een risicoanalyse is het aanvraag-toekenningsproces tegen het licht aangehouden. Verder zullen aan de hand van de signalen van het IB onvolkomenheden worden opgepakt. Ook zal via themacontroles misbruik of oneigenlijk gebruik worden aangepakt. Aan de hand van de risicoanalyse is onderstaand controleplan opgesteld.

Paragraaf 2 Controle aan de poort

Elke aanvraag wordt naast het checken van de verklaring van de aanvrager gecontroleerd op de navolgende onderdelen. Deze controle vindt plaats via de softbot of handmatig.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

1

Paragraaf 3 Controle tijdens uitkering en nacontrole

Ontvangers van de uitkering geven mutaties door. Signalen uit mutaties worden direct na ontvangst opgepakt en afgehandeld. Dit geldt ook voor interne of externe meldingen. Daarnaast wordt de nacontrole gedaan op basis van door het Inlichtingenbureau aangeleverde risicosignalen. Alle aangeleverde signalen worden onderzocht. Er vindt een vooronderzoek plaats op basis van data analyse. Waar sprake is van een afwijking of een factor die van invloed is op rechtmatigheid, wordt geautomatiseerd een werkproces klaargezet.

Themacontroles komen tot stand op basis van bevindingen tijdens de verstrekking van de Tozo-uitkering en tijdens de nacontrole. Dit kunnen bevindingen zijn van Halte Werk of een landelijk veel voorkomend fraudefenomeen. Deze thema’s zitten niet vervat in de risicosignalen van het IB. Afhankelijk van beschikbare informatie zal beoordeeld worden of een themacontrole wenselijk is. Voorbeelden van themacontroles zijn:

 • -

  continuiteitsbijdrage voor therapeuten als voorliggende voorziening

 • -

  voorziening voor sociale advocatuur als voorliggende voorziening

 • -

  briefadressen

 • -

  contactberoepen waarvan de uitkering is voortgezet na half mei 2020

 • -

  beroepsgroepen versus Corona gerelateerde teruggang in werkzaamheden

 • -

  holdings

 • -

  fiscale partners

 • -

  4 of meer dezelfde soort bedrijven

“Er zal geen thema onderzoek naar alimentatie-inkomsten worden gedaan, omdat bij aanvang Tozo 1 daar niet duidelijk over is gecommuniceerd en voor Tozo 2, 3, 4 en 5 geldt net als bij Tozo 1 dat verificatie van alimentatie-inkomsten niet mogelijk is.” Bij alimentatie wordt daarom uitsluitend uitgegaan van de verklaring van de ondernemer. Indien alimentatie is gemeld, wordt deze gekort op de uitkering.

afbeelding binnen de regeling

Paragraaf 4 Afhandeling controle

Bij de controle van de Tozo weegt zwaar dat de regeling snel ingevoerd kon worden en ook nu nog snel kan worden uitgevoerd waarbij flexibel kan worden ingesprongen op tussentijdse wijzigingen in regelgeving. Hiermee kunnen de grote aantallen aanvragen en mutaties voortvarend worden afgehandeld en de administratieve lasten voor zowel de gemeente als de zelfstandige enigszins beperkt blijven. Om deze reden is de controle vooraf beperkt uitgevoerd.

De controles (voor, tijdens en na) worden afgehandeld conform landelijke wet- en regelgeving. Voorts worden de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ, de beleidsregels bestuurlijke boete en de beleidsregels Terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ van overeenkomstige toepassing verklaard op de Tozo.

Bij de controles wordt gebruik gemaakt van de beschikbare mogelijkheden, zoals het Inlichtingenbureau, Suwinet, Kamer van Koophandel, BRP en openbare bronnen op internet. De controles vinden plaats op basis van het controleplan, zoals in deze beleidsregels verwoord in paragraaf 1 t/m 4 van hoofdstuk 2, paragraaf 1 t/m 3 hoofdstuk 3 en 4. Het college neemt vervolgens altijd op basis van individuele omstandigheden een gemotiveerd besluit (maatwerk).

Voor het afhandelen van de IB signalen is een werkinstructie gemaakt. Hierin wordt aangegeven wanneer er wel of geen sprake is van schending inlichtingenplicht. Waar dat vanaf hangt, heeft te maken in hoeverre Halte Werk de ondernemers hierover heeft geïnformeerd.

Verder wordt per soort melding van het Inlichtingenbureau uitgelegd hoe deze afgehandeld wordt. Maatwerk, zorgvuldigheid en aandacht zijn hierbij de kernprincipes.

Paragraaf 5 Terugvordering/boete

In geval er ten onrechte of teveel uitkering is verstrekt dan kan/moet het college de teveel verstrekte uitkering terugvorderen op basis van de Participatiewet en de Beleidsregels Terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ.

Als gevolg van de systematiek van de Tozo, waaronder het in eerste instantie uitgaan van geschatte inkomsten, en het feit dat de administratieve lasten niet in verhouding staan tot het terugvorderen van minimale afwijkingen tussen de betaalde uitkering en het uiteindelijke recht, worden conform de Beleidsregels Terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ voor de Tozo de volgende drempelbedragen toegepast bij het instellen van een terugvordering:

 • -

  Vorderingen ontstaan op grond van artikel 58, tweede lid Pw: drempelbedrag € 50,00 per maand aan teveel ontvangen uitkering;

 • -

  Vorderingen ontstaan op grond van artikel 58, eerste lid Pw: drempelbedrag € 50,00 per totaal van de vordering.

Bij de start van de uitvoering van de Tozo was nog geen compleet zicht op alle rechten en plichten. Later zijn de zelfstandigen alsnog uitgebreid geïnformeerd over welke gegevens of wijzigingen dienen te worden gemeld. Vanaf Tozo 2 zijn de aanvragers direct bij aanvang van de uitkering volledig op hun rechten en plichten gewezen.

Gelet op de systematiek van de Tozo, de snelheid waarmee deze regeling moest worden ingevoerd en de samenstelling van de doelgroep, die veelal niet bekend is met de Pw en de daaraan verbonden voorwaarden, wordt alleen van schending van de inlichtingenplicht gesproken als aantoonbaar is vastgesteld dat aanvrager/ontvanger ermee bekend was dat deze gegevens dienen te worden gemeld oftewel dat er expliciet over is gecommuniceerd. Indien niet aantoonbaar of bij twijfel vindt terugvordering op grond van artikel 58, tweede lid Pw plaats.

Wanneer er wel sprake is van het overtreden van de inlichtingenplicht, dan beoordeelt het college of er sprake is van verwijtbare schending van de inlichtingenplicht. Naast de terugvordering moet dan op basis van de Pw en de beleidsregels Bestuurlijke boete ook een waarschuwing of boete worden opgelegd. Het boete onderzoek vindt plaats overeenkomstig de werkwijze binnen de Participatiewet.

Met het opleggen van een waarschuwing of boete wordt terughoudend omgegaan, namelijk uitsluitend bij evidente verwijtbaarheid bij de schending van de inlichtingenplicht. Bij onbewust onbekwaam handelen is er dus geen sprake van een verwijtbare gedraging.

Bij de Tozo zal een terugvordering vanwege niet volledig gekorte inkomsten vaker aan de orde zijn dan bij de Pw, omdat bij de aanvraag wordt uitgegaan van een schatting van de inkomsten en het waarschijnlijk is dat deze schatting achteraf niet helemaal correct blijkt te zijn geweest. Bij teveel gekorte inkomsten wordt het verschil tussen teveel gekorte inkomsten en werkelijke inkomsten nabetaald.

Uitstel van betaling

In afwijking van de beleidsregels Terug- en invordering Participatiewet en invordering boetes wordt bij voortduren van de Coronamaatregelen, welke van invloed zijn op die specifieke branche, voor de duur van 6 maanden ambtshalve of op verzoek van de ontvanger, die zijn bedrijf uitoefent in die branche, zonder nader onderzoek uitstel van betaling verleend voor de terugbetaling van vordering Tozo- levensonderhoud of Tozo-bedrijfskrediet. Indien op basis van een generieke landelijke maatregel uitstel van betaling wordt verleend voor de terugbetaling van het Tozo-bedrijfskrediet, is die termijn van toepassing. Indien overeenkomstig de maatregel affaire kinderopvangtoeslag landelijk uitstel van betaling wordt verleend aan de debiteur, is die termijn van toepassing.

Heeft de ontvanger meerdere bedrijven waarvan 1 of meer niet geraakt worden door de ten tijde van de aanvraag om uitstel geldende Corona-maatregelen dan vindt nader onderzoek plaats naar de financiële en persoonlijke omstandigheden van de ondernemer. Op basis van dit onderzoek, welke overeenkomstig de beleidslijn voor Bbz-bedrijfskredieten plaatsvindt, oordeelt het college of uitstel van betaling uitkomst biedt dan wel of ondersteuning in andere zin meer perspectief geeft.

Kwijtschelding en afkoop

In afwijking van de beleidsregels Terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ komen Tozo-vorderingen niet voor kwijtschelding of afkoop in aanmerking.

De lening ingevolge het Tozo-bedrijfskrediet komt niet voor kwijtschelding of afkoop in aanmerking.

Dwanginvordering

Ingeval de vordering niet (meer) wordt terugbetaald, wordt met debiteur in contact getreden en worden de financiële omstandigheden van de debiteur beoordeeld. Als de debiteur hieraan niet meewerkt of niet bereid is een nieuwe minnelijke schikking te treffen, dan wordt een rapport opgesteld over de ontstaansgrond van de vordering, de bekende gegevens over de onderneming en de ondernemer en het verloop van de invordering. Op basis van dit rapport wordt met het 4-ogenprincipe besloten al dan niet tot dwanginvordering over te gaan.

Hoofdstuk 3 Risicosignalen Inlichtingenbureau

Paragraaf 1 Aanpak risicosignalen

De risicosignalen, die door het IB worden aangeleverd, worden allemaal gecontroleerd waarbij een eerste schifting plaatsvindt met behulp van data-analyse. Bij de risicosignalen wordt de prioriteitstelling volgordelijk aangegeven. Hierbij staat ook vermeld wat al is gecheckt bij aanvraag en wat nog valt onder nacontrole. Daarnaast is er sprake van een aantal signalen welke een detaillering zijn van een risico-signaal van het IB.

Paragraaf 2 Aard risicosignalen

Fundamenteel vereiste

Signaal Nederlander of daarmee gelijk gesteld

gecheckt bij aanvraag

Fundamenteel vereiste

Signaal of een aanvrager jonger dan 18 jaar is op moment van aanvraag dan wel niet ouder dan pensioengerechtigde leeftijd

gecheckt bij aanvraag

Signaal of rechtsvorm voldoet aan Tozo-doelgroep

gecheckt bij aanvraag

Fundamenteel vereiste

Signaal of aanvrager op/voor 17 maart in het handelsregister stond ingeschreven als ondernemer

gecheckt bij aanvraag

Belemmering adresbewoning

Signaal dat aanvrager of partner niet op het opgegeven adres woont bij aanvraag

gecheckt bij aanvraag

Vastellen of aanvrager zich met terugwerkende kracht heeft ingeschreven in de KvK met een datum liggend voor 17 maart

gecheckt bij aanvraag

Belemmering detentie aanvrager/partner

Signaal of aanvrager gedetineerd is (geweest) in Tozo-periode

Signaal of partner aanvrager gedetineerd is (geweest) in Tozo periode

nacontrole

afgehandeld

1

Belemmering voortvluchtigen

Signaal of aanvrager als voortvluchtige gesignaleerd stond in Tozo-periode

nacontrole

afgehandeld

2

Belemmering studiefinanciering aanvrager/partner

Vanaf Tozo 3 vooraf

Signaal of een student met studiefinanciering (uitsluitingsgrond) Tozo heeft aangevraagd

Siggaal of de aanvrager een partner heeft met Studiefinanciering

nacontrole

afgehandeld

3

Belemmering KvK bedrijfsbeëindiging

Signaal of aanvrager zijn bedrijf beëindigd heeft na aanvraag Tozo levensonderhoud of bedrijfskrediet

nacontrole

afgehandeld

4

Belemmering inkomen aanvrager/ partner

Signaal of er sprake is van “witte” inkomsten bij aanvrager

Signaal of er sprake is van “witte” inkomsten bij partner

Naconrole

lopend

5

Belemmering adresbewoning

Signaal dat aanvrager of partner niet op het opgegeven adres woont bij aanvraag of is verhuisd gedurende Tozo-uitkering buiten werkgebied Halte Werk of naar werkgebied Halte Werk

nacontrole

6

Belemmering adresbewoning

Signaal of aanvrager vanaf 17 maart de leefsituatie heeft gewijzigd (bijv. gefingeerd paar of gefingeerde verbreking samenwoning)/verhuizing binnen werkgebied Halte Werk

nacontrole

7

Belemmering KvK meerdere eigenaren

Signaal dat tenminste één van de ondernemingen van de aanvrager meerdere eigenaren heeft

nacontrole

8

Belemmering KvK meerdere inschrijvingen

Signaal dat een aanvrager met meerdere (soorten) ondernemingen staat ingeschreven

nacontrole

8

Belemmering aantal aanvragen op 1 adres

Signaal of op één adres meerdere Tozo-uitkeringen zijn ontvangen

nacontrole

9

Signaal dat een aanvrager meerdere Tozo voor levensonderhoud heeft aangevraagd in meerdere gemeenten

nacontrole

9

Belemmering KvK eigenaarschap

Signaal dat de aanvrager geen eigenaar was voor of op 17 maart of (mede-)eigenaar feitelijk geen zeggenschap heeft in de BV

nacontrole

9

Belemmering urencriterium

Signaal dat er niet aan het urencriterium is voldaan (aanvrager heeft in aangifte inkomstenbelasting 2019 aangegeven minder dan 1.225 uur besteed te hebben)

nacontrole

2022

Signaal inkomsten DGA’s (loon uit BV)

nacontrole

2022

Verwacht signaal inkomsten uit zelfstandige werkzaamheden

nacontrole

2022

Belemmering inkomstenbelasting

Signaal of aanvrager over 2019 inkomstenbelasting over zelfstandige werkzaamheden heeft betaald

nacontrole

2022

Paragraaf 2 a

Aard risicosignalen (Tozo 3, 4 en 5)

Fundamenteel vereiste

Signaal Nederlander of daarmee gelijk gesteld

gecheckt bij aanvraag

Fundamenteel vereiste

Signaal of een aanvrager jonger dan 18 jaar is op moment van aanvraag dan wel niet ouder dan pensioengerechtigde leeftijd

gecheckt bij aanvraag

Signaal of rechtsvorm voldoet aan Tozo-doelgroep

gecheckt bij aanvraag

Fundamenteel vereiste

Signaal of aanvrager op/voor 17 maart in het handelsregister stond ingeschreven als ondernemer

gecheckt bij aanvraag

Belemmering adresbewoning

Signaal dat aanvrager of partner niet op het opgegeven adres woont bij aanvraag

gecheckt bij aanvraag

Vastellen of aanvrager zich met terugwerkende kracht heeft ingeschreven in de KvK met een datum liggend voor 17 maart

gecheckt bij aanvraag

Belemmering KvK meerdere eigenaren

Signaal dat tenminste één van de ondernemingen van de aanvrager meerdere eigenaren heeft

gecheckt bij aanvraag

Belemmering KvK eigenaarschap

Signaal dat de aanvrager geen eigenaar was voor of op 17 maart of (mede-)eigenaar feitelijk geen zeggenschap heeft in de BV

gecheckt bij aanvraag

indien sprake van BV

Belemmering detentie

aanvrager/partner

Signaal of aanvrager gedetineerd is (geweest) in Tozo periode

Signaal of partner aanvrager gedetineerd is (geweest) in Tozo-periode

nacontrole

3e kwartaal 2022

1

Belemmering voortvluchtigen

Signaal of aanvrager als voortvluchtige gesignaleerd stond in Tozo-periode

nacontrole

3e kwartaal 2022

2

Belemmering studiefinanciering aanvrager/partner

Vanaf Tozo 3 vooraf

Signaal of een student met studiefinanciering (uitsluitingsgrond) Tozo heeft aangevraagd

Signaal of de aanvrager een partner heeft met Studiefinanciering

nacontrole

3e kwartaal 2022

3

Belemmering KvK

bedrijfsbeëindiging

Signaal of aanvrager zijn bedrijf beëindigd heeft na aanvraag Tozo levensonderhoud of bedrijfskrediet

nacontrole

3e kwartaal 2022

4

Belemmering inkomen

aanvrager/partner

Signaal of er sprake is van “witte” inkomsten bij aanvrager

Signaal of er sprake is van “witte” inkomsten bij partner

Nacontrole

3e kwartaal 2022

5

Belemmering adresbewoning

Signaal dat aanvrager of partner niet op het opgegeven adres woont bij aanvraag of is verhuisd gedurende Tozo-uitkering buiten werkgebied Halte Werk of naar werkgebied Halte Werk

nacontrole

3e kwartaal 2022

6

Belemmering adresbewoning

Signaal of aanvrager vanaf 17 maart de leefsituatie heeft gewijzigd (bijv. gefingeerd paar of gefingeerde verbreking samenwoning)/verhuizing binnen werkgebied Halte Werk

Nacontrole

3e kwartaal 2022

7

Belemmering aantal aanvragen op 1 adres

Signaal of op één adres meerdere Tozo-uitkeringen zijn ontvangen 

nacontrole

3e kwartaal 2022

9

Signaal dat een aanvrager meerdere Tozo voor levensonderhoud heeft aangevraagd in meerdere gemeenten

Nacontrole

3e kwartaal 2022

9

Belemmering KvK meerdere inschrijvingen

Signaal dat een aanvrager met meerdere (soorten) ondernemingen staat ingeschreven

nacontrole

2023

Belemmering urencriterium

Signaal dat er niet aan het urencriterium is voldaan (aanvrager heeft in aangifte inkomstenbelasting 2019 aangegeven minder dan 1.225 uur besteed te hebben)

nacontrole

2023

Signaal inkomsten DGA’s (loon uit BV)

nacontrole

2023

Verwacht signaal inkomsten uit zelfstandige werkzaamheden

nacontrole

2023

Belemmering inkomstenbelasting

Signaal of aanvrager over 2019 inkomstenbelasting over zelfstandige werkzaamheden heeft betaald

nacontrole

2023

Paragraaf 3 Uitkomsten controle op risicosignalen en vervolgstappen

De door IB aangeleverde bestanden neemt Halte Werk op in een data-analysebestand. Daarin wordt de IB-informatie vergeleken met gegevens in de eigen administratie, zodat kan worden beoordeeld of door IB geconstateerde belemmeringen relevant zijn of al zijn verwerkt door Halte Werk. De data-analyse leidt tot een aantal detailanalyses. Daarin zijn klanten opgenomen waarvoor mogelijk nader onderzoek moet plaatsvinden. Voor de klanten waarvoor dit geldt, worden werkprocessen opgestart.

Bij de afhandeling van een werkproces wordt het volledig recht bekeken. Ingeval van samenloop van signalen worden deze signalen samengevoegd en afgehandeld. Een signaal waarbij de Tozo-uitkering nog loopt, krijgen prioriteit in de afhandeling.

Bedrijfskredieten

Vanuit IB kan een belemmering terugkomen op bedrijfskrediet. Het signaal is dan dat een bedrijf meerdere bedrijfskredieten heeft aangevraagd of er een combinatie is met een belemmering op een uitkering levensonderhoud.

Waar verificatie van inkomsten bij de Belastingdienst op individuele basis moet plaatsvinden, is de verklaring van de aanvrager/ontvanger leidend. Het is niet doenlijk deze per klant individueel op te gaan vragen bij de Belastingdienst. Dit past niet binnen de efficiënte aanpak van de nacontrole.

Hoofdstuk 4 Planning

Planning Controle Tozo 1 en 2

Actie

Datum

Wie

Aanmaken aan te leveren lijst Tozo 1 en 2 en aanleveren lijst bij IB

1e aanlevering

2e aanlevering

29 september 2020

23 november 2020

Halte Werk

Retour lijst vanuit IB

1e aanlevering

2e aanlevering

28 oktober 2020

17 december 2020

IB

Vormgeven en screenen ontvangen lijst IB op reeds bekende data en non-signalen

november/december 2020

Start onderzoeken IB signalen Tozo 1 en 2

1 december 2020

Team klantmanagers Tozo, BBZ en team Handhaving

Mutaties/meldingen

On-going

Team klantmanagers Tozo, BBZ en team Handhaving

themacontroles

1 juli 2021

Team Handhaving

Tozo 3

De verwachting is dat we halverwege mei 2021 een lijst aanbieden bij IB voor de volledige controle van Tozo 3. Nadat nacontrole Tozo 1 en 2 gereed, wordt begonnen met controle Tozo 3.

Tozo 4

Tozo 4 gaat vermoedelijk met ingang van 1 april 2021 van start en loopt vooralsnog tot 1 juli 2021. De verwachting is dat we halverwege september 2021 een lijst aanbieden bij IB voor de volledige controle van Tozo 4.

“Planning Controle Tozo 3, 4 en 5

Actie

Datum

Wie

Aanmaken aan te leveren lijst Tozo 3, 4 en 5 en aanleveren lijst bij IB

1e aanlevering

2e aanlevering

31-03-2021 (Tozo 3)

28-07-2021 (Tozo 4)

01-11-2021 (Tozo 5)

Eind mei 2021 (Tozo 3)

28-07-2021 (Tozo 3)

01-11-2021 (Tozo 4)

Halte

Werk

Retour lijst vanuit IB

aanlevering

18-04-2021

25-06-2021

07-12-2021

IB

Vormgeven en screenen ontvangen lijst IB op reeds bekende data en non-signalen

Gereed Tozo 3,4

5 onder handen

Administratie

Start onderzoeken IB signalen Tozo 3, 4, 5

Tozo 3 1-8-2021

Tozo 4 1-4-2022

Tozo 5 1-7-2022

Team klantmanagers Tozo, BBZ en team Handhaving

Mutaties/meldingen

On-going

Team klantmanagers Tozo, BBZ en team Handhaving

themacontroles

2022/2023

Team Handhaving

Tozo 3

Controle Tozo 3 vermoedelijk gereed op 31 mei 2022.

Tozo 4

Controle Tozo 4 vermoedelijk gereed op 31 juli 2022.

Tozo 5

Controle Tozo 5 vermoedelijk gereed op 31 oktober 2022.“

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking en werken terug tot en met 1 maart 2020.

Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels Naleving Besluit Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) gemeente Den Helder

Ondertekening

Den Helder, 31 augustus 2021,

Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder,

Jan de Boer, burgemeester

Robert Reus, secretaris


Noot
1

Een verklaring dat men over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening).