Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 6 oktober 2020 (PZH-2020-751377440), tot vaststelling van de deelplafonds voor het jaar 2021 voor de paragrafen 9, 12, 13, 16, 16B en 17 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 (Besluit deelsubsidieplafonds 2021 Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017)

Geldend van 03-09-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 6 oktober 2020 (PZH-2020-751377440), tot vaststelling van de deelplafonds voor het jaar 2021 voor de paragrafen 9, 12, 13, 16, 16B en 17 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 (Besluit deelsubsidieplafonds 2021 Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit deelsubsidieplafond 2021 Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017

Artikel 1 Hoogte deelsubsidieplafond

De deelsubsidieplafonds voor het jaar 2021 worden voor de paragrafen 9, 12, 13, 16, 16B en 17 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 vastgesteld volgens de tabel opgenomen in de bijlage bij dit besluit, onder voorbehoud van het besluit van provinciale staten tot vaststelling van het hoofdplafond voor de paragrafen 9, 12, 13, 16, 16B en 17 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De deelsubsidieplafonds voor de paragrafen 9 en 16B worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deelsubsidieplafond 2021 Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017

Ondertekening

Den Haag, 6 oktober 2020

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

drs. J. Smit, voorzitter

Bijlage behorende bij artikel 1 van het Besluit deelsubsidieplafond 2021 Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017

Subsidie-regeling

Nr.

Paragraaf

Titel van de regeling

Ambitie

Subsidieplafond 2021

2021.1.6.74

 

Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017

 

17.518.000

9

Sociale Veiligheid

2.1

200.000

12

Veerprojecten

2.1

6.000.000

13

Veerinfrastructuur

2.1

500.000

16

Energietransitie

2.3

355.000

16B

Experimenten Vernieuwingen Mobiliteit

2.1

100.000

17

Korte Termijn Aanpak in het kader van het Gebiedsprogramma MoVe

2.1

10.363.000