Subsidieregeling lokaal sportakkoord Oegstgeest 2021

Geldend van 03-09-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling lokaal sportakkoord Oegstgeest 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest;

gelet op het bepaalde in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Oegstgeest 2015;

gelet op het beleidsplan Sociaal Domein 2021-2024 ‘Samen Oegstgeest!’;

gelet op het Sportakkoord Oegstgeest 2019-2024 ‘Oegstgeest beweegt’;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende nadere regeling

SUBSIDIEREGELING LOKAAL SPORTAKKOORD OEGSTGEEST 2021

Artikel 1. Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders

 • 2.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening Oegstgeest 2015

 • 3.

  Lokaal Sportakkoord: een set afspraken tussen de gemeente en diverse partijen uit het Oegstgeester sportlandschap over hoe zij met elkaar ambities op het gebied van sport en beweging binnen de gemeente Oegstgeest willen bereiken.

 • 4.

  Commissie: een overlegorgaan waarin de gemeente en het Oegstgeester sportlandschap gelijkwaardig zijn vertegenwoordigd, casu quo de beleidsmedewerker Sport en de Oegstgeester Sportfederatie.

 • 5.

  Oegstgeester sportvereniging: een in de gemeente Oegstgeest gevestigde en actieve amateursportorganisatie zonder winstoogmerk.

Artikel 2. Reikwijdte

 • 1. Deze regeling is van toepassing op het verstrekken van subsidie door het college ter uitvoering van de ambities geformuleerd in het lokaal Sportakkoord:

  • 1.

   het stimuleren van inclusief sporten en bewegen;

  • 2.

   het in stand houden en verbeteren van de diversiteit, capaciteit, kwaliteit van en deelname aan amateursport;

  • 3.

   het verder uitbouwen van de preventieve waarde van (verenigings)sport;

  • 4.

   het toekomstbestendig maken van sportverenigingen;

  • 5.

   het verduurzamen van sportaccommodaties.

 • 2. Aanvragers komen, op grond van deze regeling, in aanmerking voor subsidie van initiatieven die bijdragen aan minimaal één van de in het vorige lid van deze regeling genoemde ambities en die voldoen aan de voorschriften en bepalingen van deze regeling en van de ASV.

Artikel 3. Initiatieven

 • 1. Subsidie kan op basis van deze regeling worden toegekend aan twee soorten initiatieven:

  • 1.

   een activiteit (of een coherente serie van ten hoogste vier activiteiten) gericht op sport en beweging;

  • 2.

   een investering in een Oegstgeester sportvereniging of haar accommodatie.

 • 2. Tot een activiteit wordt gerekend, een activiteit of een coherente serie van maximaal vier activiteiten die:

  • 1.

   gericht is op sport en beweging, en;

  • 2.

   een openbaar karakter heeft voor inwoners van Oegstgeest, en;

  • 3.

   plaatsheeft binnen de gemeente Oegstgeest, en;

  • 4.

   voor zover als relevant in samenwerking wordt uitgevoerd met een Oegstgeester sportvereniging.

 • 3. Tot een investering in Oegstgeester sportvereniging of haar accommodatie wordt gerekend, een investering waarvan:

  • 1.

   de financiële verplichting aan is of wordt gegaan in 2021, of;

  • 2.

   de uitvoering plaats heeft (gehad) in 2021.

Artikel 4. Subsidievorm

Subsidiëring op basis van deze regeling geschiedt eenmalig per initiatief.

Artikel 5. Subsidieplafond

 • 1. Het totaal beschikbare bedrag voor deze regeling is €38.608,- behoudens landelijke wijzigingen daaromtrent.

 • 2. Indien het totaalbedrag van deze regeling niet is uitgeput, wordt het restant overgeheveld naar het totaalbedrag van een nieuwe subsidieregeling Lokaal Sportakkoord.

 • 3. Activiteiten maken aanspraak op volledige subsidiëring met een maximum van € 1000,- per initiatief.

 • 4. Investeringen maken aanspraak op subsidiëring tot 50% van de investering met een maximum van € 3000,-.

Artikel 6. Aanvraagtermijn

 • 1. Subsidieaanvragen voor activiteiten in de zin van artikel 3 van de regeling dienen uiterlijk vijf weken voordat de uitvoering van de activiteit waarop de subsidie betrekking heeft te zijn ingediend.

 • 2. Subsidieaanvragen voor investeringen in de zin van artikel 3 van de regeling mogen worden ingediend voor investeringen waarvan de financiële verplichting en/of de uitvoering van die investering plaatsheeft of heeft gehad in 2021 en dienen uiterlijk 31 december 2021 te zijn ontvangen.

Artikel 7. Behandeling van de aanvraag

 • 1. Op de aanvraag wordt uiterlijk drie weken na ontvangst van een volledige aanvraag beslist. Op de aanvraag wordt gehoord de Commissie binnen twee weken na ontvangst van een volledige aanvraag.

 • 2. Toekenning van subsidieaanvragen wordt gedaan door het College.

 • 3. Behandeling van de aanvraag geschiedt op basis van het first come first serve principe.

 • 4. Toekenning geschiedt zolang en voor zover er budget beschikbaar is.

Artikel 8. Weigeringsgronden

De subsidie kan in ieder geval -naast het bepaalde in artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening- geheel of gedeeltelijk worden geweigerd , indien:

 • a.

  de subsidieaanvraag grotendeels de reguliere persoon- of organisatiekosten van de aanvrager betreft;

 • b.

  subsidie wordt gevraagd voor aanschaf van duurzame gebruiksgoederen, consumpties, attenties en geschenken;

 • c.

  voor de subsidiabele kosten subsidie kan worden of werd verstrekt op grond van een andere rijks-, provinciale-, of gemeentelijke subsidieregeling;

 • d.

  de kosten van de activiteiten niet in redelijke verhouding staan tot het aantal te bereiken personen;

 • e.

  meer dan de helft van de verstreken tijd van de uitvoering van de activiteit niet plaatsvindt in het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 9. Verantwoording

In afwijking van de ASV kan het college een verantwoording aanvragen van de verleende subsidie.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling lokaal sportakkoord Oegstgeest 2021.

 • 2. De subsidieregeling treedt in werking de dag na de dag van bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 24 augustus 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest,