Organisatiebesluit gemeente Heusden 2021

Geldend van 02-09-2021 t/m heden

Intitulé

Organisatiebesluit gemeente Heusden 2021

Het college van de gemeente Heusden;

gelet op

 • -

  artikel 103, 160 en 212 Gemeentewet, artikel 24 Financiële verordening;

 • -

  de organisatievisie van de gemeente Heusden (bijlage 1, Mogelijkmakers-paspoort):

  De merkbelofte “Dromen. Doen. Heusden.” (sinds 2012): de gemeente Heusden is er voor doeners met een droom en staat open voor alle initiatieven uit de samenleving en ondersteunt die van harte, mits ze gedragen worden door mensen die bereid zijn zelf hun schouders eronder te zetten.

  De kernwaarden van hoe medewerkers met de nodige durf en pro-actief als Mogelijkmakers de Heuse service waarmaken zijn:

  wij stellen de klant centraal,

  gaan de dialoog aan, werken samen,

  spreken elkaar aan en nemen verantwoordelijkheid.

  De Heusdense school leert medewerkers een Mogelijkmaker te zijn;

besluit vast te stellen het:

Organisatiebesluit gemeente Heusden 2021

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Organisatieonderdeel: ieder organisatieonderdeel (cluster, voorheen team) met een verantwoordelijkheid voor een eigen vak- en aandachtsgebied binnen de gemeentelijke organisatie

 • b.

  Medewerker: medewerker van een organisatieonderdeel, ook ‘MogelijkMaker’ genoemd.

 • c.

  Budgethouder: medewerker van de gemeente aan wie middelen zijn toegekend in de vorm van budgetten of investeringskredieten en aan wie het (onder-) mandaat is toegekend bestedingen te verrichten ten laste van de aan hem toegekende budgetten en investeringskredieten.

§ 1 De ambtelijke organisatie

Artikel 2 Organisatieonderdelen

De ambtelijke organisatie met organisatieonderdelen van de gemeente is, afgezien van de griffie, ingedeeld in de volgende hoofdstructuur:

I. De gemeentesecretaris/algemeen directeur

II. De directeur

III. De concerncontroller

IV. De managers van organisatieonderdelen

V. De medewerkers van organisatieonderdelen

Artikel 3 Hoofdtaken van de gemeentesecretaris/ algemeen directeur

De gemeentesecretaris/ algemeen directeur heeft de volgende taken[1].en draagt zorg voor

 • 1.

  Advisering dagelijks bestuur

 • a.

  sturing, bewaking en ondersteuning bij de afdoening/naleving van afspraken;

 • b.

  de voorbereiding, ondersteuning en afhandeling van vergaderingen;

 • c.

  realisering en bewaking van de secretariële, administratieve, logistieke en facilitaire ondersteuning ;

 • d.

  de integrale toetsing van de aan het dagelijks bestuur voorgelegde adviezen;

 • e.

  de regie bij interactieve processen met burgers, bedrijven en/of instellingen;

[1] zoals neergelegd en nader uitgewerkt in het functieboek HR 21

 • 2.

  Concernsturing

 • a.

  regie en advisering over strategische processen en vraagstukken op het gebied van bestuur en organisatie;

 • b.

  regie en advisering over de uitvoering van besluiten en de afstemming en verbinding tussen de organisatie en het dagelijks bestuur;

 • c.

  bevordering en bewaking van de kwaliteit van besluitvormingsprocessen in de organisatie en doet verbetervoorstellen;

 • 3.

  Bedrijfsvoering

 • a.

  de (door)ontwikkeling en innovatie van de gehele organisatie;

 • b.

  de planning en control van de bedrijfsprocessen;

 • c.

  de ontwikkeling en implementatie van beleids- en beheersinstrumenten;

 • d.

  de optimale inrichting en beheer van het informatiemanagement;

 • 4.

  Integraal management

 • a.

  het management van de gehele organisatie ;

 • b.

  de inzet van mensen en middelen ter realisatie van de producten en diensten;

 • c.

  de totstandkoming van resultaatgerichte afspraken met medewerkers en het monitoren en bijsturen van de prestaties;

 • d.

  de deskundigheidsbevordering en innovatie van de organisatie;

 • e.

  als bestuurder in de zin van de WOR voor de medewerkers van de organisatie;

 • 5.

  Netwerken

 • a.

  ontwikkeling en onderhoud van een relatienetwerk;

 • b.

  samenwerking met organisaties/partijen;

 • c.

  bewaking en beheer van contracten met partijen/belanghebbenden;

 • d.

  draagvlak voor beleid.

Artikel 4 Hoofdtaken van de directeur

De directeur heeft de volgende taken1 en draagt zorg voor

1. Concernsturing

a. sturing en advisering over processen en vraagstukken van de gehele ambtelijke organisatie;

b. de integrale toetsing van bestuurlijke adviezen;

c.  het vertalen van bestuurlijke kaders naar organisatorische taakstellingen, projecten en programma’s;

d.  sturing en advisering over de uitvoering van besluiten en de afstemming en verbinding tussen de organisatie en college;

2. Bedrijfsvoering

 • a.

  de (door)ontwikkeling en innovatie van de gehele ambtelijke organisatie;

 • b.

  de planning en control van de gemeentelijke bedrijfsprocessen;

 • c.

  de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid en van het productieproces;

 • d.

  de ontwikkeling en implementatie van beleids- en beheersinstrumenten;

 • e.

  de optimale inrichting en beheer van het informatiemanagement;

 • 3.

  Integraal management

 • a.

  het management van het domein;

 • b.

  sturing en bepaling van de inzet van mensen en middelen ter realisatie van de producten en diensten;

 • c.

  resultaatgerichte afspraken met medewerkers en het monitoren en bijsturen van de prestaties;

 • d.

  deskundigheidsbevordering en innovatie;

 • e.

  is plaatsvervangend gemeentesecretaris en plaatsvervangend algemeen directeur;

 • f.

  is plaatsvervangend bestuurder in de zin van de WOR voor de medewerkers van de organisatie;

 • 4.

  Producten en diensten

 • a.

  sturing en advisering over de beleids- en visieontwikkeling;

 • b.

  de prioritering en bewaakt de integrale beleidscoördinatie en –uitvoering binnen het concern;

 • c.

  initiëren, regisseren en bewaken van de inrichting en oplevering van programma’s en projecten;

 • 5.

  Netwerken

 • a.

  ontwikkeling en onderhoud van een relatienetwerk;

 • b.

  samenwerking met organisaties/partijen;

 • c.

  bewaking en beheer van contracten met partijen/belanghebbenden;

 • d.

  draagvlak voor beleid.

Artikel 5 Hoofdtaken van de concerncontroller

1. De hoofdtaken van de concerncontroller zijn:

 • a.

  het bevorderen van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het functioneren van de gemeentelijke organisatie;

 • b.

  toezicht op het proces van risicomanagement, de planning- en controlcyclus, de administratieve organisatie en de werking van de (verbijzonderde) interne controle zoals uitgevoerd in de organisatie;

 • c.

  toetsing van de voorstellen aan het college op (transparante communicatie van) risico’s;

 • d.

  bijdragen aan verbetering van de bedrijfsvoering door control en door het (laten) uitvoeren van audits, onder meer op basis van artikel 213 a van de Gemeentewet..

 • e.

  In het kader van deze taken heeft de concerncontroller de bevoegdheid het college, de algemeen directeur, de directeur en managers gevraagd en ongevraagd rechtstreeks te adviseren. De concerncontroller kan tevens rechtstreeks aan het college rapporteren.

2. De concerncontroller treedt bij de uitoefening van de taken in nauw overleg met de gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeur.

Artikel 6 Hoofdtaken managers organisatieonderdelen

Onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris/algemeen directeur heeft een manager de volgende hoofdtaken[1]  en draagt zorg voor.

 • 1.

  Integraal management

 • a.

  het management van het organisatieonderdeel ;

 • b.

  het bepalen van de inzet van mensen en middelen ter realisatie van de producten en diensten;

 • c.

  resultaatgerichte afspraken met medewerkers en het monitoren en bijsturen van de prestaties;

 • d.

  deskundigheidsbevordering en innovatie;

 • 2.

  Bedrijfsvoering

 • a.

  de (door)ontwikkeling en innovatie van het organisatieonderdeel;

 • b.

  het bewaken van de planning en control van de bedrijfsprocessen;

 • c.

  de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van het productieproces;

 • d.

  het beheer van het informatiemanagement;

 • 3.

  Producten en diensten

 • a.

  advisering over het strategisch concernbeleid;

 • b.

  vertaling van het concernbeleid naar het organisatieonderdeel;

 • c.

  de totstandkoming van richtlijnen en procedures;

 • d.

  de prioritering en bewaking van de uitvoering en coördinatie;

 • e.

  het initiëren, regisseren en bewaken van de inrichting en oplevering van complexe programma’s en projecten;

 • 4.

  Concern advisering

 • a.

  de advisering over vraagstukken vanuit het organisatieonderdeel;

 • b.

  de integrale toetsing van management adviezen;

 • c.

  de prioritering en vertaling van management besluiten naar organisatorische taakstellingen en projecten en programma’s

 • 5.

  Netwerken

 • a.

  ontwikkeling en onderhoud van een relatienetwerk;

 • b.

  samenwerking met organisaties/partijen;

 • c.

  bewaking en beheer van contracten met partijen/belanghebbenden;

 • d.

  draagvlak voor beleid.

[1] zoals neergelegd en nader uitgewerkt in het functieboek HR 21

Artikel 7 Indeling en taken van de organisatie.

 • 1.

  Het college besluit over de vaststelling van het organisatiebesluit.

 • 2.

  De algemeen directeur besluit over wijzigingen van de indelingen van de organisatie in onderdelen of de toewijzing van taken aan onderdelen. Bij wijzigingen van de indeling betrekt de algemeen directeur vooraf de ondernemingsraad en het college, conform de Wet op de ondernemingsraden.

 • 3.

  Een overzicht van de organisatieonderdelen, hun taken en hun managers en hun vervangers maakt onderdeel uit van dit besluit en is als bijlage bijgevoegd (zie bijlage 1).

 • 4.

  De algemeen directeur draagt er zorg voor dat het overzicht van organisatieonderdelen, hun taken en managers bij wijzigingen wordt geactualiseerd, ter kennis van het college wordt gebracht en intern ter kennisneming beschikbaar is voor de gehele organisatie.

 • 5.

  In gevallen aangaande indeling en taken van de organisatie waarin dit vaststellingsbesluit niet voorziet beslist het college na overleg met de algemeen directeur.

Artikel 8 Arbeidsovereenkomst, schorsing, en vervanging

 • 1.

  Het aangaan en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met- en eventuele schorsing van de algemeen directeur behoort tot de bevoegdheid van het college. Het college stelt een mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling vast waarin de bevoegdheden ten aanzien van (het aangaan van) overige arbeidsovereenkomsten worden geregeld.

 • 2.

  Het college wijst de directeur als eerste plaatsvervangend-gemeentesecretaris/algemeen directeur aan en wijst een tweede plaatsvervangend-gemeentesecretaris/algemeen directeur aan. Bij afwezigheid van de gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt zijn functie uitgeoefend door de plaatsvervangend-gemeentesecretaris/algemeen directeur.

 • 3.

  Bij afwezigheid van een manager is er, naast de mogelijkheid van verticale vervanging door de (algemeen) directeur, bij voorkeur sprake van horizontale vervanging door een andere manager.

 • 4.

  Gelet op de algemene controlfunctie van de volgende managers is bij afwezigheid van de manager van het organisatieonderdeel met de taak bedrijfseconomische control de manager van het organisatieonderdeel met de taak kwaliteitscontrol de vervanger en andersom. In het overzicht van organisatieonderdelen (bijlage 1) wordt de vervangingsregeling van managers bijgehouden.

§ 2 Gemeentelijk managementteam

Artikel 9 Gemeentelijk managementteam

 • 1.

  De algemeen directeur, de directeur, de concerncontroller en de managers vormen het gemeentelijk managementteam.

 • 2.

  De algemeen directeur is voorzitter van het gemeentelijk managementteam.

 • 3.

  Bij afwezigheid van de algemeen directeur treedt de directeur op als voorzitter van het gemeentelijk managementteam.

 • 4.

  De voorzitter van het gemeentelijk managementteam is verantwoordelijk voor het vaststellen van de vergaderdata, de agenda voor de vergaderingen en het laten verzorgen van de notulering van het gemeentelijk managementteam. 

 • 5.

  Indien de agenda daartoe aanleiding geeft, nodigt de voorzitter andere medewerkers uit om aan een desbetreffende vergadering van het gemeentelijk managementteam deel te nemen.

 • 6.

  De algemeen directeur neemt, gehoord de meningsvorming binnen het gemeentelijk managementteam, de benodigde besluiten en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de besluitvorming.

Artikel 10 Taken gemeentelijk managementteam

Het gemeentelijk managementteam (MT) geeft integraal leiding en draagt bij aan de visieontwikkeling en strategische bedrijfsvoering volgens de kernwaarden van de organisatie, adviseert over de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen.

Het MT heeft tot doel het goed functioneren van de ambtelijke organisatie te bevorderen door middel van coördinatie, advisering en informatie-uitwisseling over

 • 1.

  Integraal management

 • a.

  het management van de gehele organisatie;

 • b.

  de inzet van mensen en middelen ter realisatie van de producten en diensten;

 • c.

  de totstandkoming van resultaatgerichte afspraken met medewerkers en het monitoren en bijsturen van de prestaties;

 • d.

  de deskundigheidsbevordering en innovatie van de organisatie;

 • 2.

  Bedrijfsvoering

 • e.

  de (door)ontwikkeling en innovatie van de gehele organisatie;

 • f.

  de planning en control van de bedrijfsprocessen;

 • g.

  de ontwikkeling en implementatie van beleids- en beheersinstrumenten;

 • h.

  de optimale inrichting en beheer van het informatiemanagement;

 • 3.

  Netwerken

 • i.

  ontwikkeling en onderhoud van een relatienetwerk;

 • j.

  samenwerking met organisaties/partijen;

 • k.

  bewaking en beheer van contracten met partijen/belanghebbenden;

 • l.

  het creëren van draagvlak voor beleid.

§ 3 Financiële organisatie

Artikel 11 Taken en bevoegdheden

1. De zorg voor het financiële beheer alsmede de taken en bevoegdheden in het kader van de financiële organisatie van de gemeente zijn geregeld in de ‘Financiële beheers- en  controlregeling’.

2. De taken en bevoegdheden in het kader van het budgetbeheer van de gemeente zijn geregeld in de ‘Regeling Budgethouderschap’ gemeente Heusden

3. De taken en bevoegdheden in het kader van de financiering zijn geregeld in het ‘Treasurystatuut gemeente Heusden’.

Artikel 12 Administratie

 • 1.

  De administratie van de gemeente bestaat uit:

a. de financiële administratie van de gemeente als geheel en de niet per organisatieonderdeel verbijzonderde administraties;

b. de per organisatieonderdeel verbijzonderde administraties.

 • 1.

  Iedere administratie wordt gevoerd overeenkomstig het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten”, de ‘Financiële verordening’ opgesteld op grond van artikel 212 Gemeentewet en de inrichtingseisen, zoals vastgesteld door de algemeen directeur .

§ 4 Vaststelling en ingangsdatum

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.

 • 2.

  Het Organisatiebesluit gemeente Heusden van 21-11-2006, wordt ingetrokken met ingang van de datum, waarop dit besluit in werking treedt.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Organisatiebesluit gemeente Heusden 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 20 juli 2021,

de gemeentesecretaris,

Mr. H.J.M. Timmermans

de burgemeester,

Drs. W. van Hees 

Bijlage 2

Overzicht organisatieonderdelen en hun taken/verantwoordelijkheden (v9-7-2021) (behoort bij Organisatiebesluit gemeente Heusden 2021)

*


Noot
*

[Tabel]

[Rij 1]

[Cel 1]

Afk.

[Cel 2]

Organisatieonderdelen

[Cel 3]

Taken/ Verantwoordelijkheden 

[Cel 4]

Manager

[Cel 5]

Vervanger

[Rij 2]

[Cel 1]

ZW

[Cel 2]

Zwembad

[Cel 3]

Aanbieden, begeleiden en promoten van zwemonderwijs en recreatief zwemmen

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 3]

[Cel 1]

RZS

[Cel 2]

Receptie zwembad en sporthallen

[Cel 3]

Verzorgen, onderhouden en organiseren van taken in en rondom het zwembad en de sporthallen

Onderhouden klantcontact

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 4]

[Cel 1]

BOZS

[Cel 2]

Beheer en onderhoud zwembad en sporthallen

[Cel 3]

Bedrijfsmatige exploitatie van sporthallen, zwembaden en gymzalen

Beheer en onderhoud van sportvoorzieningen en -materialen

Aanspreekpunt voor de gemeentelijke sport- en beweegaanbieders

Ontwikkeling Sportbeleid

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 5]

[Cel 1]

BK

[Cel 2]

Bouwkunde

[Cel 3]

Beheer en onderhoud van de gemeentelijke accommodaties

Begeleiden en ondersteunen van bouwkundige projecten

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 6]

[Cel 1]

BEL

[Cel 2]

Belastingen

[Cel 3]

Beleid, beheer en uitvoering gemeentelijke belastingen

Verzorgen van de kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Jaarlijkse bepaling WOZ-waarde

Bijhouden van de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)

Het toekennen van huisnummers.

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 7]

[Cel 1]

GZ

[Cel 2]

Grondzaken

[Cel 3]

Aan- en verkoop grond voor woningbouw en bedrijventerrein

Opstellen en herzien van grondexploitaties

Bepalen verkoopprijzen voor bouwkavels

Maken van overeenkomsten voor kostenverhaal

Maken en herzien van exploitatieplannen

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 8]

[Cel 1]

FB

[Cel 2]

Financieel beleid

[Cel 3]

De financiële advisering van de organisatie met name bij management en raad- en collegevoorstellen en bij projecten

Deelname in regionale overleggen met een financieel karakter

De planningen en control cyclus bestaande uit de voorjaarsnota, de begroting, de tussentijdse rapportages en de jaarrekening

Treasury, (maken van de liquiditeitsplanning en het aantrekken van geldleningen voor de gemeente)

De informatie verstrekking aan het Rijk ( IV3)

Berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds,

Coördineren en uitvoeren van de interne controle

Het applicatiebeheer van ons financieel pakket

Verwerven van subsidies voor de gemeente

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 9]

[Cel 1]

FA

[Cel 2]

Financiële administratie

[Cel 3]

Verzorgen van de financiële administratie van de gemeente

Verwerking en betaling inkomende facturen

Verzorgen uitgaande facturen

Invordering openstaande posten

Verwerking bankafschriften en kassen

Verzorgen tijdregistratie van de gemeente

Applicatiebeheer financieel pakket en software tijdregistratie

Uitvoering onderdelen interne controle

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 10]

[Cel 1]

BD

[Cel 2]

Buitendienst

[Cel 3]

Onderhoud van de openbare ruimte op het gebied van groen d.m.v. wijkteams, maaiers

Gladheidsbestrijding

Beheer en bezetting van de milieustraat

Toezicht op juiste uitvoering van diverse bestekken

Onderhoud van sportvelden

Reiniging van de openbare ruimte d.m.v. veegmachines, legen van afvalbakken en ruimen van zwerfafval

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 11]

[Cel 1]

BZ

[Cel 2]

Burgerzaken

[Cel 3]

Uitvoering, beheer en kwaliteit wet BRP en BS

Behandelen aanvragen Nederlanderschap

Administratie begraafplaatsen

Verstrekking rij- en reisdocumenten

Organiseren verkiezingen

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 12]

[Cel 1]

KCC

[Cel 2]

Klantcontactcentrum

[Cel 3]

Klantcontact middels telefonie, receptie, what’s app/social media en het beheer van de mailbox info@heusden.nl

Uitvoering processen Heusdenpas, Parkeervergunningen

Verwerken meldingen openbare ruimte en informatievragen

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 13]

[Cel 1]

DO

[Cel 2]

Duurzame ontwikkeling

[Cel 3]

Beleidsvorming op gebied van duurzame ontwikkeling, afval, elektrisch vervoer en bodemkwaliteit.

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 14]

[Cel 1]

SR

[Cel 2]

Strategie en relatiebeheer

[Cel 3]

Beleidsvorming op gebied van sociale zaken, volkshuisvesting, economie en recreatie en toerisme

Regionale samenwerking

Klantcoördinatie op het gebied van wijk- en buurtgericht werken, en voor ondernemers (EZ / RT)

Verkoop van bedrijfskavels

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 15]

[Cel 1]

BO

[Cel 2]

Bestuursondersteuning

[Cel 3]

Secretariële en administratieve ondersteuning van burgemeester, wethouders en directeuren

Kabinetszaken

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 16]

[Cel 1]

KC

[Cel 2]

Kwaliteitscontrol

[Cel 3]

Beheersing en verbetering van de kwaliteit van o.a.:

processen en projecten,

inkoop en aanbesteding,

privacy,

bestuurlijke besluitvorming

Juridische kwaliteitszorg en –control en algemeen juridische (bestuurlijke) advisering

Secretariaat Commissie bezwaarschriften, mediation en klachtencoördinatie

Coördinatie klantonderzoeken, Wijkatlas

Bijdrage leveren aan organisatieontwikkeling

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 17]

[Cel 1]

COM

[Cel 2]

Communicatie

[Cel 3]

Interne en externe gemeentelijke communicatie

Advisering en ondersteuning van bestuur en management op het gebied van communicatie

Bijdrage leveren aan organisatieontwikkeling

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 18]

[Cel 1]

PO

[Cel 2]

Personeel en Organisatie

[Cel 3]

Beleidsvorming en uitvoering van regelingen op het gebied van personeelszaken

Bijdrage leveren aan organisatieontwikkeling

Salarisadministratie

Advisering en ondersteuning van bestuur en management op het gebied van personeelszaken

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 19]

[Cel 1]

CW

[Cel 2]

Civieltechnische werken

[Cel 3]

Planvoorbereiding, aanbesteding, begeleiding en toezicht van civieltechnische projecten, zowel op nieuwbouwlocaties als in de bestaande openbare ruimte

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 20]

[Cel 1]

BBR

[Cel 2]

Beleid en beheer openbare ruimte

[Cel 3]

Zorgdragen voor de instandhouding (beheer en onderhoud) en vervanging van alle assets in de openbare ruimte

Opstellen van beleid voor het gebruik en bescherming van de openbare ruimte

Interne advisering in werkproces planologische procedures en omgevingsvergunningen

Opdrachtgeverschap voor externe (onderhouds)aannemers en buitendienst

Behandelen inwonersvragen, - verzoeken en – initiatieven over de openbare ruimte

Verkeer- en vervoersbeleid (incl openbaar vervoer) incl operationele uitwerking in verkeersbesluiten, omleidingsroutes, bijzonder vervoer, bewustwording en verkeerseducatie

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 21]

[Cel 1]

RO

[Cel 2]

Ruimtelijke ordening

[Cel 3]

Opstellen van omgevingsvisie (structuurvisie) en omgevingsplan (bestemmingsplannen)

Procedures m.b.t. afwijken of wijzigen van omgevingsplan

Archeologie / cultuurhistorie

Juridische advisering omgevingsrecht

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 22]

[Cel 1]

PJ

[Cel 2]

Projecten

[Cel 3]

Kavelwinkel; organisatorische eenheid die de verkoop van (gemeentelijke) woningbouwkavels aan particulieren verzorgt

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 23]

[Cel 1]

VG

[Cel 2]

Vastgoed

[Cel 3]

Privaatrechtelijke advisering

Verkoop van gemeentelijk vastgoed

Verhuur- en gebruiksovereenkomsten maatschappelijk vastgoed

Verhuur en verpachting van agrarische percelen, paardenweiden, groenstroken en overige gronden

Opstellen en vastleggen van privaatrechtelijke overeenkomsten (opstalrechten, gebruiksovereenkomsten en dergelijke)

Leegstandsbeheer maatschappelijk vastgoed

Coördinatie verzekeringen en aansprakelijkheidstellingen

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 24]

[Cel 1]

WZ

[Cel 2]

Welzijn

[Cel 3]

Beleidsontwikkeling en aanpassen van bestaand beleid op het gebied van zorg en welzijn (jeugdhulp, Wmo, leerlingenvervoer, armoedebeleid etc.)

Uitvoering gemeentelijke taak toezicht kinderopvang

Subsidies maatschappelijke organisaties

Regionale samenwerking Zorg & Welzijn Hart v Brabant

Procesregie Zorg & Veiligheid

Gemeentelijke taak uitvoeren m.b.t. statushouders, inburgering,

Accounthouderschap onderwijs

Beleid Kunst & Cultuur

Verbinding Baanbrekers

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 25]

[Cel 1]

ZA

[Cel 2]

Zorgadministratie

[Cel 3]

Dagelijkse postverwerking Bijeen

Administratieve afhandeling inzet zorg

Financiële afwikkeling inzet zorg e.o.

Toekenning en administratieve afhandeling leerlingenvervoer

Opstellen beschikkingen in laag complexe Wmo-zaken

Afstemming en aanlevering zaken Zorglokaal en CAK

Regionale samenwerking Hart v Brabant

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 26]

[Cel 1]

ZB

[Cel 2]

Zorgbemiddeling

[Cel 3]

Voeren keukentafelgesprekken inzetten van zorg op basis van Wmo en Jeugdhulp

Bezetting Aanmeldpunt en aanspreekpunt inwoners voor vragen Bijeen locatie Drunen.

Regionale samenwerking Hart v Brabant

Coördinatie van zorg in specifieke gevallen

Alle inhoudelijke behandeling van vragen rondom zorg, welzijn en veiligheid

Regie voeren in Jeugdcasussen m.b.t. Zorg & Veiligheid (jeugdprofessional)

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 27]

[Cel 1]

DIV

[Cel 2]

Documentaire informatievoorziening

[Cel 3]

Controle dagpost, verwerken en doorzetten

Overige scantaken

Opvragingen fysieke dossier

Opruimen / retour sturen dossiers SALHA

Gebruikersondersteuning

Postafspraken bijhouden

Dagdozen splitsen / bewaren / vernietigen

Jaarlijkse vernietigingslijst maken

Verwerken Raadsstukken

WFM dossiers samenstellen

AS400 administratie

Inklaren ID’s en Paspoorten

Bibob stukken verwerken

Registratie hervestiging buitenland

Scannen van de analoge documenten en het uitvoeren van de kwaliteitscontroles op de resultaten van de scans

Registreren van digitale documenten en het uitvoeren van kwaliteitscontroles op de registratie

Archiefbeheer van analoge en digitale documenten

Juiste werking, de kwaliteit van de output en de documentatie van het vervangingsproces

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 28]

[Cel 1]

I&A

[Cel 2]

Informatie en automatisering

[Cel 3]

Servicedesk; ondersteuning medewerkers met ICT vragen

Applicaties; aanschaf, installatie, beheer

Communicatie/ netwerken; installatie en beheer

Werkomgeving; aanschaf, installatie, beheer

Informatiebeveiliging; beveiliging van de digitale informatie en bewaken van de beschikbaarheid

Advisering op ICT vraagstukken

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 29]

[Cel 1]

IF

[Cel 2]

Informatie

[Cel 3]

Technische en thematische kaarten vervaardigen

Beheren van diverse geografische bronnen zoals de BGT (Basiskaart Grootschalige Topografie), luchtfoto’s en 360° foto’s

Ontsluiten van informatie middels een gis viewer en via Dashboards.

Adviseren en ondersteunen van de organisatie over het beheer en gebruik van gegevens in/uit registratiesystemen en Excel

Adviseren en ondersteunen van de organisatie bij en door het combineren en analyseren van gegevens om zodoende over betere informatie te beschikken voor zowel bedrijfsvoering als beleid

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 30]

[Cel 1]

FD

[Cel 2]

Facilitaire dienst

[Cel 3]

Verzorging en verzending post

Repro werkzaamheden

Catering gemeentehuis vlijmen en Drunen incl. beheer vergaderfaciliteiten

Onderhoud en vervanging kantoor meubilair.

Beheer toegangscontrolesysteem, gemeentehuis Drunen, gemeentehuis Vlijmen, gemeentewerf

Schoonmaak gemeentelijke gebouwen en sportvoorzieningen

Beheer bezoekerscentrum Heusden

Inkoop en beheer kantoorbenodigdheden

Ondersteuning bij organisatie verkiezingen

Algehele ondersteuning van de organisatie op facilitair gebied.

Representatie bij huwelijken etc.

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 31]

[Cel 1]

OV

[Cel 2]

Omgevingsvergunningen

[Cel 3]

Behandelen WABO vergunningen (bouw, inrit, kap, werk)

Administratief verwerken van alle werkzaamheden en vergunningen

Behandelen principeverzoeken nieuwe woningbouw/ verbouw / bedrijvigheid

Deelname projectgroepen ontwerpen diverse verordeningen en ontwikkelen

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 32]

[Cel 1]

VH

[Cel 2]

Veiligheid en handhaving

[Cel 3]

BOA Toezicht en handhaving op straat en deelname aan netwerken in de wijk.

Voeren juridische procedures handhaving op RO/Bouwen, Opiumzaken, openbare orde, ondermijning

Ontwikkelen en actualiseren diverse beleidsterreinen en verordeningen APV / Damocles / terrassen / horeca / BIBOB / Omgevingsbeleidsplan

Uitvoeren BIBOB onderzoeken

APV vergunningverlening en bijzondere wetten

Accounthouderschap OMWB / Milieu

Uitvoeren toezicht en handhaving bouwen/RO

Behandelen aanvragen gehandicapte parkeerplaatsen

Crisisbeheersing: Accounthouder Veiligheidsregio / opleiden en trainen crisisorganisatie

Openbare orde ondersteunen en adviseren burgemeester

Aanpak ondermijning door HIT acties en samenwerken partners

Deelname diverse netwerkoverleggen op openbare orde en Veiligheid en ondermijning

Begeleiden en oppakken agressiemeldingen

[Cel 4]

[Cel 5]