Subsidieregeling kleinschalige energiebesparende maatregelen RREW

Geldend van 06-09-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling kleinschalige energiebesparende maatregelen RREW

Het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende;

Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Heeze-Leende en de Algemene wet bestuursrecht

Besluit vast te stellen de Subsidieregeling kleinschalige energiebesparende maatregelen RREW

Artikel 1 Begripsbepaling

 • a. In deze verordening wordt verstaan onder:

 • Aanvraag:

  Een door de aanvrager ingevuld online formulier voor het verkrijgen van een set subsidievouchers voor het aanschaffen van een laagdrempelig energiebesparend product. Een aanvraag bestaat uit:

  • Een volledig ingevuld onlineformulier;

  • In ieder geval de volgende gegevens worden gevraagd:

   • Bent u huurder?

   • Naam

   • Adres

   • Emailadres

   • Telefoonnummer

  Aanvraagformulier:

  Een door het college beschikbaar gesteld online formulier voor het aanvragen van subsidie voor laagdrempelige energiebesparende maatregelen.

  Aanvrager:

  Een meerderjarig natuurlijk persoon die huurder is van een in de gemeente Heeze-Leende gelegen woning en woonachtig is in deze woning.

  Advies op maat:

  Een advies van een energiecoach van energiecoöperatie Opgewekt Heeze-Leende over eventueel te nemen energiebesparende maatregelen. Het advies wordt opgesteld op basis van de huidige situatie van de woning.

  Brievenbusborstel:

  Een borstel te plaatsen aan de binnenkant van een brievenbus. De borstel zorgt voor een isolerende laag tussen binnen en buiten, waardoor tocht door de brievenbus tegengehouden wordt. In deze verordening wordt onder brievenbusborstel ook verstaan een brievenbus met ingebouwde brievenbusborstel.

  Deurveer:

  Een veersysteem om aan een deur te bevestigen, zodat deze automatisch sluit. Hiermee wordt onnodig warmteverlies voorkomen.

  Energiebesparende maatregel:

  Een verandering/aanpassing aan een woning die het energieverbruik en CO-uitstoot van de woning reduceert.

  Energiecoöperatie:

  Een coöperatie die zich richt op het bevorderen van een duurzame energievoorziening. In deze subsidieverordening wordt met ‘energiecoöperatie’ ten allen tijde bedoeld: de lokale energiecoöperatie Opgewekt Heeze-Leende.

  Huurder:

  Een natuurlijk persoon die geen eigenaar maar slechts gebruiker is van een woning, gelegen in de gemeente Heeze-Leende en woonachtig is in deze woning.

  Laagdrempelig advies

  Advies over mogelijkheden voor het energiezuiniger maken van de woning, verzorgd door de energiecoöperatie.

  Ledlamp:

  Een elektronische halfgeleidercomponent opgebouwd als een diode, die bij stroomdoorgang in de doorlaatrichting licht uitstraalt. Een ledlamp heeft over het algemeen een veel langere levensduur dan een standaard gloeilamp en een hoger rendement als het gaat om omzetting van elektrische energie naar lichtenergie.

  Radiatorfolie:

  Reflecterende en isolerende folie die wordt aangebracht tussen de buitenmuur en de radiator.

  Tochtstrip:

  Een isolerende strook om kieren te dichten. In deze verordening worden met een tochtstrip bedoeld:

  • tochtstrip van rubber voor het dichten van kieren in deuren en ramen, alsmede

  • tochtstrip met borstel voor het dichten van kieren onder deuren

  Voucher:

  Ook wel subsidievoucher genoemd. Een door de gemeente op naam en adres uitgegeven voucher met unieke code die eenmalig recht geeft op besteding aan het op de voucher vermelde gebruik binnen deze subsidieregeling.

 • b. het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Heeze-Leende is van toepassing, tenzij in de subsidieregeling hiervan wordt afgeweken.

Artikel 2 Doel van de verordening en doelgroep

Deze subsidieverordening is bedoeld voor het verstrekken van subsidie voor maatregelen die de aanvrager aan een bestaande woning treft of laat treffen, met de bedoeling om het verbruik van energie in woningen te verminderen en daarmee te komen tot een vermindering van de uitstoot van CO¬2.

Er wordt ingezet op laagdrempelige maatregelen en adviezen die leiden tot energiebesparing, om zo een eerste aanzet te geven voor het verder energiezuiniger maken van de woning van de aanvrager.

Artikel 3 Inhoud van de aanvraag

 • 1. Het ingevulde aanvraagformulier en alle in het aanvraagformulier gevraagde gegevens dienen bij de indiening van de aanvraag te worden verstrekt. Hieronder valt in ieder geval naam, straatnaam en huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.

Artikel 4 Behandeling van de aanvraag

 • 1. Alleen ontvankelijke aanvragen worden door de gemeente Heeze-Leende in behandeling genomen.

 • 2. Een aanvraag is ontvankelijk wanneer deze ten minste de bescheiden bevat als beschreven in artikel 3.

 • 3. Ontvankelijke aanvragen worden op volgorde van datum en tijdstip van binnenkomst afgehandeld. Als een subsidieaanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de aanvraag wel volledig is.

 • 4. Het college beslist op een aanvraag binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 5. Het college kan de beslistermijn met 6 weken verdagen.

Artikel 5 Subsidiecriteria voor eigenaren van woningen en hoogte van de subsidie

 • 1. Een huurder van een bestaande woning in Heeze-Leende kan een subsidievoucher aanvragen voor de volgende producten:

  • a.

   tochtstrippen;

  • b.

   brievenbusborstels;

  • c.

   ledlampen;

  • d.

   radiatorfolie;

  • e.

   waterbesparende douchekoppen;

  • f.

   deurveren;

  • g.

   het inwinnen van een laagdrempelig advies van de energiecoöperatie;

  • h.

   het inwinnen van een advies op maat van de energiecoöperatie.

 • 2. Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden en verplichtingen:

  • a.

   de aanvrager dient huurder te zijn van de woning waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   de aanvrager dient ingeschreven te staan als bewoner van de woning als bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel a;

  • c.

   voor de woning als bedoeld artikel 5, tweede lid, onderdeel a is nog niet eerder een aanvraag ingediend voor deze subsidie;

  • d.

   de aanvrager heeft nog niet eerder deze subsidie toegekend gekregen.

 • 3. Indien de aanvrager alle gegevens invult op het online formulier als beschreven in artikel 3, vertegenwoordigt de set subsidievouchers voor laagdrempelige energiebesparende maatregelen, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel a t/m f, een waarde van €100,-.

 • 4. Indien de aanvrager alle bescheiden indient als beschreven in artikel 3, bedraagt de subsidie voor een advies over te treffen energiebesparende maatregelen, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel g, 100% van het factuurbedrag, met een maximum van €40,-.

 • 5. Indien de aanvrager alle bescheiden indient als beschreven in artikel 3, bedraagt de subsidie voor een advies op maat over te treffen energiebesparende maatregelen, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel h, 50% van het factuurbedrag, met een maximum van €40,-.

 • 6. De volgende kosten, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van deze verordening, komen voor de subsidie in aanmerking:

  • a.

   Productkosten;

  • b.

   Advieskosten voor laagdrempelig advies;

  • c.

   Advieskosten voor advies op maat.

 • 7. Een set subsidievouchers voor de aanschaf van laagdrempelige energiebesparende producten kan worden aangevraagd na het in werking treden van deze subsidieverordening. De subsidievoucher geldt niet met terugwerkende kracht; voor reeds aangeschafte producten kan de subsidievoucher niet worden gebruikt.

 • 8. Uitsluitend ingewonnen advies van de energiecoöperatie en laagdrempelige energiebesparende maatregelen die in bestaande woningen in de gemeente Heeze-Leende worden gerealiseerd na het in werking treden van deze subsidieverordening en tijdens de looptijd van deze subsidieverordening komen in aanmerking voor deze subsidie.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Het college kan een aanvraag voor subsidie weigeren indien:

 • a.

  niet voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden;

 • b.

  het beschikbaar gestelde subsidiebedrag bij toekenning wordt overschreden.

Artikel 7 Toekenning van de subsidie

 • 1. Indien de set subsidievouchers wordt toegekend aan de aanvrager, wordt de set subsidievouchers samen met een beschikking per post toegestuurd.

 • 2. De set subsidievouchers voor de aanschaf van energiebesparende producten kan worden besteed bij een van de aangesloten lokale winkeliers gedurende de periode van 4 oktober 2021 tot en met 12 november 2021.

 • 3. Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

 • 4. Een subsidie wordt pas uitbetaald als de subsidieaanvraag ontvankelijk verklaard is en facturen/betalingsbewijzen zijn overgelegd.

Artikel 8 Hardheidsclausule

 • 1. Als een bij of krachtens deze verordening gestelde termijn voor een subsidieaanvrager of ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen, kunnen burgemeester en wethouders een andere termijn vaststellen.

 • 2. In een nadere regeling kan worden bepaald dat door het college van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van die regeling kan worden afgeweken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 9 Inwerkingtreding en looptijd

 • 1. Deze subsidieverordening treedt in werking per 6 september 2021, nadat deze is bekend gemaakt.

 • 2. Deze subsidieverordening eindigt op 31 december 2021.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening laagdrempelige energiebesparende maatregelen voor huurders gemeente Heeze-Leende 2021.

Ondertekening

Toelichting

De gemeente Heeze-Leende stelt subsidie beschikbaar voor het nemen van kleinschalige energiebesparende maatregelen. Het doel van deze subsidieverordening op de korte termijn is om huurders van particuliere woningen, waarbij de woning bewoond wordt door de huurder, te stimuleren om kleinschalige energiebesparende maatregelen te nemen. Op deze manier wordt de energierekening lager en stijgt het wooncomfort. Daarnaast zorgt het voor een lagere CO2 uitstoot. Het doel op de lange termijn is om huurders te stimuleren tot het verder energiezuiniger maken van hun woning door grotere ingrepen te doen.

Hiervoor kunnen zij binnen deze subsidieverordening een set subsidievouchers aanvragen bij de gemeente, waarmee zij bepaalde energiebesparende producten kunnen aanschaffen bij aangesloten lokale winkeliers. Daarnaast kunnen zij advies krijgen van de energiecoöperatie Opgewekt Heeze-Leende van gemeente Heeze-Leende. De energiecoöperatie biedt hiervoor twee mogelijkheden, namelijk optie 1 een laagdrempelig advies op afstand of optie 2 een advies op maat aan huis door een energiecoach.

Voor welke maatregelen is subsidie mogelijk?

Een huurder van een bestaande woning kan een subsidievoucher aanvragen voor de volgende producten:

 • -

  Tochtstrippen 1

 • -

  Brievenbusborstels2

 • -

  Ledverlichting

 • -

  Radiatorfolie

 • -

  Waterbesparende douchekoppen

 • -

  Deurveren

Daarnaast kan een huurder van een bestaande woning advies krijgen van de lokale energiecoöperatie, Opgewekt Heeze-Leende, over de mogelijkheden om zijn woning energiezuiniger te maken. Dit kan op één van twee genoemde manieren, namelijk via een laagdrempelig advies op afstand of via een persoonlijk advies op maat (inclusief warmtescan) door een energiecoach.

Hoeveel subsidie kan er worden verkregen?

De set subsidievouchers voor de aanschaf van energiebesparende producten vertegenwoordigen een waarde van €100,-, verdeeld over vier vouchers van €25,-. Per adres kan maximaal één set subsidievouchers worden aangevraagd. De subsidievouchers moeten per stuk ineens worden besteed, bij één van de aangesloten lokale winkeliers. Met de subsidievouchers kunnen bovengenoemde energiebesparende producten worden aangeschaft, tot een waarde van maximaal €100,-. Voor deze subsidie geldt dat er in totaal een maximaal bedrag van €100.000,- beschikbaar is. Als dit bedrag wordt overschreden, wordt er geen subsidie meer verstrekt.

De maximale subsidie die kan worden aangevraagd voor het verkrijgen van advies van de energiecoöperatie bedraagt €40,00 per adres. Er dient (als hiervoor interesse bestaat) een keuze gemaakt te worden tussen het laagdrempelig advies op afstand of advies aan huis door een energiecoach. Voor de subsidie voor het laagdrempelig advies geldt dat er een maximaal totaalbedrag van € 4.000,- beschikbaar is. Voor de subsidie voor een persoonlijk advies van een energiecoach geldt dat er maximaal een bedrag van € 1.000,- beschikbaar is. Als dit bedrag wordt overschreden, wordt er geen subsidie meer verstrekt.

Deze subsidies worden per adres slechts eenmalig verstrekt, ook wanneer niet voor het maximumbedrag subsidie is aangevraagd. Er kan dus niet op hetzelfde adres twee keer subsidie worden aangevraagd. Wel kan er binnen één subsidieaanvraag zowel de set vouchers voor energiebesparende producten worden aangevraagd én de factuur van de energiecoöperatie declareren indien er een laagdrempelig advies of het advies aan huis is verkregen.

Wanneer kan er subsidie worden aangevraagd?

In de periode van 6 september 2021 tot en met 15 oktober 2021 kunnen subsidievouchers worden aangevraagd voor het aanschaffen van energiebesparende producten bij lokale winkeliers.

In de periode van 6 september 2021 tot en met 30 november 2021 kan er subsidie worden aangevraagd voor het laagdrempelig advies of het advies aan huis van de energiecoöperatie Opgewekt Heeze-Leende.

Welke voorwaarden zijn er?

Voor de subsidievouchers voor de aanschaf van producten3 een laagdrempelig of maatwerk advies van de energiecoöperatie gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager is huurder van een bestaande woning in de gemeente Heeze-Leende;

 • Op het moment van de subsidieaanvraag bewoont de huurder zelf de woning waarvoor de aanvraag is ingediend en staat de huurder op dit adres ingeschreven in de basisadministratie personen;

 • Op dit adres is nog niet eerder een aanvraag ingediend voor eenzelfde subsidie.

 • De diensten waarvoor de subsidie geldt, zijn aangeschaft na het in werking treden van deze subsidieverordening, maar voorafgaand aan de aanvraag om subsidie. De toegekende set subsidievouchers kan na ontvangst worden besteed in de periode van 4 oktober 2021 tot en met 12 november 2021. Er kan slechts subsidie worden aangevraagd voor de aanschafkosten van de producten/diensten, zoals benoemd onder “Voor welke maatregelen kan ik subsidie krijgen?”.

Hoe werkt de subsidieprocedure?

De subsidieaanvraag wordt getoetst aan de hand van een ingevuld aanvraagformulier dat is ingediend bij de gemeente Heeze-Leende. De aanvraag kan enkel digitaal worden ingediend via www.heeze-leende.nl. Om aanspraak te kunnen maken op de set subsidievouchers dient online alle velden van het online aanvraagformulier te worden ingevuld.

Binnen zes weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de aanvraag. In deze beschikking staat in elk geval of de aangevraagde set subsidievouchers wordt toegekend.

Indien de set subsidievouchers wordt toegekend, wordt deze samen met een beschikking per post naar het opgegeven adres verstuurd. De vouchers hebben een unieke code en worden op naam en adres toegekend. Op meerdere momenten in het proces wordt er gecontroleerd of de vouchers op de juiste wijze zijn gebruikt.

De set subsidievouchers voor de aanschaf van energiebesparende producten kan in de periode van 4 oktober 2021 tot en met 12 november 2021 worden besteed bij één of meer van de aangesloten lokale winkeliers. Elke afzonderlijke voucher kan maar één keer worden gebruikt, ook al wordt uiteindelijk niet voor de volledige waarde van €100,- energiebesparende producten aangeschaft (verdeeld over 4 vouchers van €25,-). De winkelier int de subsidievoucher(s) nadat ze zijn besteed.

Hoe werkt een advies van energiecoöperatie Opgewekt Heeze-Leende?

De mogelijkheid bestaat om subsidie aan te vragen voor een advies van energiecoöperatie Opgewekt Heeze-Leende. Op deze manier kan er inzicht worden verkregen in de mogelijkheden voor het treffen van energiebesparende maatregelen voor de woning. Voor het inwinnen van dit advies kan er gekozen worden uit een van twee mogelijkheden, namelijk: een laagdrempelig advies op afstand of het krijgen van een advies op maat aan huis. Tijdens het laagdrempelig advies wordt informatie gegeven over hoe de energierekening is opgebouwd, welke energiebesparende maatregelen er getroffen kunnen worden in de eigen woning, waarom het van belang is om een cv-installatie en de radiatoren in te regelen en welke vervolgstappen er zijn bij het verduurzamen van de woning. Tijdens het advies op maat aan huis komt de energiecoach langs om met de aanvrager te bepalen welke laagdrempelige energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden en hóe die genomen kunnen worden. Indien mogelijk (hangt af van de weersomstandigheden) maakt de energiecoach een warmtescan van de gevel van de woning, zodat zichtbaar is waar de warmte weglekt uit de woning. Zowel voor het laagdrempelig advies als het advies aan huis maakt de aanvrager zelf een afspraak met een energiecoach van Opgewekt Heeze-Leende.

De processen

Aanschaf producten met subsidievouchers

foto

Advies van Opgewekt Heeze-Leende

foto


Noot
1

Zowel tochtstrippen van rubber voor het dichten van kieren in deuren en ramen, als tochtstrippen met borstel voor onder deuren

Noot
2

Losse brievenbusborstels, alsmede nieuwe brievenbussen voorzien van borstels

Noot
3

Onder producten wordt verstaan:

- de aangeschafte producten die direct een bijdrage leveren aan energiebesparing

- het ingewonnen advies van energiecoöperatie Opgewekt Heeze-Leende