Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van de beslistermijn op een aanvraag schuldhulpverlening (Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Edam-Volendam)

Geldend van 31-08-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van de beslistermijn op een aanvraag schuldhulpverlening (Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Edam-Volendam)

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021, nr. Z21094908;

gelet op artikel 4a van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Edam-Volendam.

Artikel 1 Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van vier weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na haar bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

  • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Edam-Volendam.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van

Edam-Volendam in zijn openbare vergadering

d.d. 1 juli 2021,

de griffier,

mr. M. van Essen.

de voorzitter,

L.J. Sievers.

Toelichting

Algemeen

De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening geeft uitvoering aan artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna: wet), zoals deze met ingang van 1 januari 2021 zal gelden. Artikel 4a van de wet is ingevoerd bij Wet van 24 juni 2020 tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens (Stb. 239).

Artikelsgewijs

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De wet regelt dat inwoners met problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Het uitgangspunt is dat schuldhulpverlening breed toegankelijk is. Daarbij is van belang dat het voor de inwoner duidelijk is binnen welke termijn na het eerste gesprek over de hulpvraag wordt besloten of diegene voor schuldhulpverlening in aanmerking komt.

Om deze reden is bij de genoemde wetswijziging in navolging van het advies van de Nationale Ombudsman besloten een wettelijke termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. Niet alleen burgers dienen zich aan wettelijke termijnen te houden. Ook van een dienende overheid mag verwacht worden dat zij op een verzoek van een burger binnen een redelijke, door de raad in een gemeentelijke verordening vastgestelde, termijn reageert.

Deze termijn mag volgens artikel 4a, derde lid, van de wet niet langer zijn dan acht weken. Dit is gelijk aan de maximale redelijke termijn die in artikel 4:13, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt gesteld. Een kortere beslistermijn vaststellen is wel toegestaan.

De beslistermijn is bepaald op vier weken, vanwege de noodzaak om schuldhulp zo snel mogelijk in te zetten.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

De datum van inwerkingtreding is later dan de inwerkingtreding van artikel 4a van de wet. Er is reden de verordening te laten terugwerken tot en met 1 januari 2021, zodat de inwerkingtreding gelijk loopt met de ingangsdatum van artikel 4a.