Beleidsregel vaststellen subsidies gemeente Almere 2021

Geldend van 28-08-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel vaststellen subsidies gemeente Almere 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

gelet op:

Artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen:

de navolgende beleidsregel vaststellen subsidies gemeente Almere 2021

Op basis van de Algemene wet bestuursrecht heeft het college de bevoegdheid om in het kader van subsidieverstrekkingen sancties op te leggen, zoals het intrekken of wijzigen van een subsidiebeschikking, lager of op nihil vaststellen van een subsidie of het opschorten van de betaling van een subsidie.

In de beleidsregel vaststellen subsidies gemeente Almere legt het college vast op welke wijze zij de bevoegdheid tot het opleggen van sancties uitoefent in het geval van termijnoverschrijding en een onvolledige aanvraag.

Artikel 1. Reikwijdte

Deze beleidsregels hebben betrekking op alle subsidies waarbij een verantwoordingsverplichting van toepassing is.

Artikel 2. Termijnoverschrijding aanvraag tot subsidievaststelling

 • 1. Een subsidieontvanger die de aanvraag tot subsidievaststelling niet heeft ingediend binnen de in de Algemene Subsidieverordening gemeente Almere 2020, van toepassing zijnde Nadere regels of verleningsbeschikking gestelde termijn, ontvangt een aanmaning van de gemeente met daarin een hersteltermijn opgenomen waarbinnen de aanvraag tot subsidievaststelling alsnog ingediend kan worden.

 • 2. Indien de subsidieontvanger voor afloop van de hersteltermijn als bedoeld in het eerste lid alsnog de aanvraag tot subsidievaststelling indient, wordt de aanvraag op de reguliere wijze afgehandeld.

 • 3. Indien de subsidieontvanger na afloop van de hersteltermijn als bedoeld in het eerste lid en voor definitieve ambtshalve vaststelling van de subsidie alsnog de aanvraag tot subsidievaststelling indient, wordt in ieder geval een sanctie van 5% van het verleende subsidiebedrag toegepast, met een maximum van € 25.000,-.

Artikel 3. Onvolledige aanvraag tot subsidievaststelling

 • 1. Een subsidieontvanger die een onvolledige aanvraag tot subsidievaststelling heeft ingediend, wordt op basis van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld om binnen een daarvoor gestelde termijn de aanvraag aan te vullen.

 • 2. Indien de subsidieontvanger vóór afloop van de hersteltermijn als bedoeld in het eerste lid de aanvraag tot subsidievaststelling aanvult en deze daarmee volledig is, wordt de aanvraag op de reguliere wijze afgehandeld.

 • 3. Indien de subsidieontvanger na afloop van de hersteltermijn als bedoeld in het eerste lid maar vóór definitieve ambtshalve vaststelling van de subsidie alsnog de aanvraag tot subsidievaststelling aanvult en deze daarmee volledig is, wordt in ieder geval een sanctie van 5% van het verleende subsidiebedrag toegepast, met een maximum van € 25.000,-.

 • 4. Indien de subsidieontvanger de aanvraag tot subsidievaststelling niet of onvoldoende aanvult, wordt een voornemen tot ambtshalve vaststelling van de subsidie aan de subsidieontvanger verzonden. Hierin wordt een sanctie opgelegd volgens onderstaande tabel:

  Ontbrekend verantwoordingsdocument

  Doel

  Sanctie

  Inhoudelijk verslag

  Het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd, welke doelgroepen hiermee bereikt worden, welke effecten de gesubsidieerde activiteiten hebben, etc.

  40% van het verleende subsidiebedrag

  Financieel verslag of jaarrekening inclusief balans inclusief controle verklaring van een accountant

  Het verkrijgen van inzicht in de besteding van het subsidiebedrag

  60% van het verleende subsidiebedrag

  Controleverklaring van een accountant

  Een onafhankelijke verklaring over de getrouwheid en de rechtmatigheid van de verantwoordingsinformatie

  10% van het verleende subsidiebedrag

  5.In geval opeenstapeling van de genoemde percentages leidt tot een sanctie van meer dan 100% van het verleende subsidiebedrag, wordt de subsidie op nihil vastgesteld.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van BenW d.d. 24 augustus 2021

de secretaris, de burgemeester,

R. Wielinga, F.M. Weerwind