Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Bladel 2021

Geldend van 27-08-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Bladel 2021

De raad van de gemeente Bladel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 januari 2021, R21.007;

gelet op artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

gezien het advies van de commissie inwoners

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Bladel 2021

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van maximaal 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

Artikel 2. Evaluatie

Burgemeester en wethouders zenden binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening aan de raad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze verordening in de praktijk.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

  • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Bladel 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 maart 2021.

De voorzitter,

De griffier,