Verordening ter handhaving van de openbare orde en ter voorkoming van gevaar in verband met de Grand Prix voor de Formule 1

Geldend van 01-09-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening ter handhaving van de openbare orde en ter voorkoming van gevaar in verband met de Grand Prix voor de Formule 1

De burgemeester van Zandvoort,

GELET OP

Artikelen 175 en 176 Gemeentewet;

OVERWEGENDE

 • Dat Van 3 september 2021 tot en met 5 september 2021 wordt op het circuit in Zandvoort de Grand Prix voor de Formule 1 georganiseerd;

 • Dat voor dit evenement onder andere evenementenvergunningen zijn verleend;

 • Dat vele bezoekers van dit evenement worden verwacht;

 • Dat ten behoeve van dit evenement verschillende luchtvaartuigen zullen vliegen in het luchtruim boven Zandvoort;

 • Dat voor het opstijgen en landen van helikopters ten behoeve van dit evenement meerdere ontheffingen Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik luchtvaartuigen is afgegeven;

 • Dat ter bescherming van het luchtverkeer tijdens de Formule 1 races in Zandvoort op vrijdag 3 september 2021 tot en met zondag 5 september 2021 tijdelijke gebieden met beperkingen zijn aangewezen door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat voor het luchtruim boven Zandvoort;

 • Dat Door deze tijdelijke aanwijzing van het luchtruim boven Zandvoort dit luchtruim is verboden voor burgerluchtverkeer waaronder op afstand bestuurde luchtvaartuigen, modelluchtvaartuigen, behoudens de in deze aanwijzing genoemde uitzonderingen;

 • Dat het ter bescherming van de veiligheid tijdens de Grand Prix op het circuit in Zandvoort is verboden om met drones te vliegen in het luchtruim boven Zandvoort;

 • Dat de aanwezigheid van drones binnen de gemeentegrenzen van Zandvoort vlak voor en tijdens de Grand Prix Formule 1 een gevaar vormen voor de veiligheid van het luchtverkeer, de bewoners van Zandvoort en de bezoekers van de Grand Prix op het circuit van Zandvoort;

 • dat door de aanwezigheid van drones ernstige vrees ontstaat voor het ontstaan van ernstige wanordelijkheden of rampen door ongelukken met drones in de omgeving van bewoners en bezoekers van de Grand Prix;

 • dat het in dit verband noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van het gevaar voor personen algemeen verbindende voorschriften te geven;

 • dat deze maatregelen met gebruikmaking van de bestaande wetgeving niet, of niet tijdig kunnen worden getroffen;

BESLUIT

vast te stellen

VERORDENING TER HANDHAVING VAN DE OPENBARE ORDE EN TER VOORKOMING VAN GEVAAR IN VERBAND MET DE GRAND PRIX VOOR DE FORMULE 1

Artikel 1 - Begripsbepalingen

 • a. Openbaar water: wateren als bedoeld in artikel 1:1 onder c van de Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort.

 • b. Vaartuig: elk vaartuig, al dan niet gemotoriseerd, zeilplank of watervliegtuig, dat wordt gebruikt of geschikt is om te worden gebruikt als een middel van vervoer te water, alsmede een drijvend werktuig, een drijvende inrichting, of een drijvende zaak, woonschepen, vlotten, luchtbedden en banden mede daaronder begrepen.

 • c. Voertuig: alle voertuigen, als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van:

  • a)

   treinen;

  • b)

   kruiwagens, kinderwagens en dergelijke kleine voertuigen.

 • d. Weg: hetgeen artikel 1:1 onder b van de Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort daaronder verstaat.

 • e. onbemand luchtvaartuig: elk luchtvaartuig waarmee vluchten worden uitgevoerd of dat is ontworpen om vluchten autonoom of op afstand bestuurd uit te voeren zonder piloot aan boord.

Artikel 2 - Reikwijdte

Deze verordening geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Zandvoort.

Artikel 3 – verbod voorhanden hebben drones

 • 1. Het is eenieder verboden op openbare plaatsen, op openbaar water, alsmede in voer- en vaartuigen op openbare plaatsen en in openbaar water en in voor publiek openstaande gebouwen onbemande luchtvaartuigen voorhanden te hebben.

 • 2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor luchtvaartuigen die zijn uitgezonderd van de aanwijzing Tijdelijke Gebieden en Beperkingen door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bij besluit van 21 juli 2021, waardoor voorschriften en beperkingen gelden voor civiele luchtvaartuigen in de aangewezen gebieden.

Artikel 4 - Strafbaarheidstelling

 • 1. Een ieder is verplicht de aanwijzingen, door of namens de burgemeester op grond van deze verordening gegeven, stipt en terstond op te volgen.

 • 2. Overtreding van het bepaalde in deze verordening wordt ingevolge artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

 • 3. De politie en buitengewone opsporingsambtenaren, die bevoegd zijn in de gemeente Zandvoort, zijn belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze verordening.

 • 4. De politie is bevoegd al die maatregelen te treffen die zij noodzakelijk achten met het oog op handhaving van de openbare orde.

Artikel 5 - Handhaving

De handhaving van de bij deze verordening uitgevaardigde algemeen verbindende voorschriften wordt opgedragen aan de politie en buitengewone opsporingsambtenaren, die bevoegd zijn in de gemeente Zandvoort.

Artikel 6 – Inwerkingtreding en geldigheidsduur

 • 1. De verordening treedt in werking op woensdag 1 september 2021 07.00 uur en blijft van kracht tot maandag 6 september 2021 07.00 uur.

 • 2. Deze verordening zal worden bekend gemaakt op de website van de gemeente Zandvoort: www.zandvoort.nl en op het gemeenteblad via overheid.nl

 • 3. Deze verordening wordt, ingevolge artikel 176, tweede lid, van de Gemeentewet, terstond na haar bekendmaking ter kennis gebracht van de gemeenteraad, van de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland en van de Officier van Justitie, hoofd van het arrondissementsparket Noord-Holland.

Artikel 7 - Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Noodverordening Grand Prix Formule 1 Zandvoort 2021

Ondertekening

Zandvoort, 23 augustus 2021

De Burgemeester van Zandvoort,

D. Moolenburgh