Subsidieregeling Duurzame Projecten gemeente Arnhem

Geldend van 01-09-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Subsidieregeling Duurzame Projecten gemeente Arnhem

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Arnhem 2016;

BESLUIT vast te stellen de:

Subsidieregeling Duurzame Projecten gemeente Arnhem

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem;

 • b.

  organisatie: een rechtspersoon met of zonder winstoogmerk;

 • c.

  verduurzamen: duurzamer maken van de gebouwde omgeving door energie besparen en/of duurzame energie opwekken en/of CO2 besparen;

 • d.

  de wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • e.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening Arnhem 2016.

Artikel 2: Subsidiëring

 • 1.

  Het college kan een organisatie een subsidie verstrekken voor het uitvoeren van een project zonder winstoogmerk in de gemeente Arnhem, met als doel verduurzaming.

 • 2.

  Als projecten met als doel verduurzaming worden in ieder geval beschouwd:

 • a.

  een aanpak om energie-armoede te voorkomen,

 • b.

  een aanpak om een bepaalde doelgroep te ondersteunen bij verduurzaming van hun woningen (denk aan VVE's, particuliere verhuurders, particuliere woning¬eigenaren, bewoners in een wijk),

 • c.

  een aanpak om een bepaalde doelgroep te betrekken bij de energietransitie en aan te zetten tot energiebesparing (denk aan jongeren, ouderen, inwoners met een migratie-achtergrond).

 • 3.

  Het college kan subsidie weigeren, als voor een doel of doelgroep reeds voldoende activiteiten in gang zijn gezet om de programmadoelen van New Energy made in Arnhem 2020-2030 te behalen.

Artikel 3: Criteria

 • 1.

  De organisatie moet werkzaam zijn op het gebied van verduurzamen en daar ervaring mee hebben in de gemeente Arnhem.

 • 2.

  Het project moet aantoonbaar bijdragen aan de energiedoelen van de gemeente Arnhem in de gebouwde omgeving ten aanzien van energiebesparing en/of duurzame energie opwekken en/of CO2 besparing zoals opgenomen in New Energy made in Arnhem 2020-2030 (vastgesteld 29 januari 2020).

 • 3.

  Het project moet aantoonbaar bijdragen aan de Social Return doelstellingen zoals opgenomen in het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de gemeente Arnhem.

 • 4.

  Het project moet zich afspelen in de gebouwde woonomgeving en ten dienste staan van bewoners/-huishoudens van de gemeente Arnhem.

Artikel 4: Verplichtingen

 • 1.

  De aanvrager moet bereid zijn om met het project mee te werken aan communicatieactiviteiten van de gemeente Arnhem (Arnhem Aan campagne).

 • 2.

  Het project draagt bij aan de Social Return doelstellingen zoals opgenomen in het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de gemeente Arnhem.

Artikel 5: Subsidieplafond

 • 1.

  De Subsidieregeling Duurzame Projecten heeft voor 2021 per thema het volgende subsidieplafond:

  - € 150.000,- voor het ondersteunen van huishoudens met een laag inkomen, bij het verlagen van de energierekening,

  - € 30.000,- voor het ondersteunen van particuliere woningbezitters en huurders bij verduurzamen van hun woningen,

  - € 30.000,- voor een aanpak om bepaalde doelgroepen te betrekken bij de energietransitie en aan te zetten tot energiebesparing.

 • 2.

  Vanaf 2022 stelt het college de thema's en het subsidieplafond per thema, zoals in het eerste lid vermeld, jaarlijks vast.

Artikel 6: Hoogte subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie voor een project is maximaal het per thema in artikel 5 vastgestelde subsidieplafond.

 • 2.

  Voor het thema "het ondersteunen van particuliere woningbezitters en huurders bij verduurzamen van hun woningen" is de subsidie maximaal € 90,- per huishouden.

Artikel 7: Aanvraag en subsidiebesluit

Naast hetgeen in de ASV is bepaald geldt het volgende:

 • 1.

  De volledige aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst, hierbij is de datum van ontvangst bepalend.

 • 2.

  De subsidieaanvrager moet bij de aanvraag een projectplan meesturen. Dit plan moet het project beschrijven en daarbij ingaan op de doelgroep, geplande activiteiten, doelstelling, aanpak, social return, communicatie, verbinding met Arnhem Aan, AVG, planning, monitoring, evaluatie en financiën (waaronder het gehanteerde uurtarief, kosten, inkomsten en eventuele andere aangevraagde subsidies).

 • 3.

  De subsidieaanvrager ontvangt binnen 4 weken een besluit.

Artikel 8: Bevoorschotting

Bij verlening van een subsidie wordt 50% van de verleende subsidie bevoorschot.

Artikel 9: Verantwoording en vaststelling

Naast hetgeen in de ASV is bepaald geldt het volgende:

 • 1.

  Na uitvoering van het project stuurt de subsidieontvanger een evaluatieverslag van het project. In het evaluatieverslag moet als verantwoording het doorlopen proces, de uitgevoerde activiteiten, de bereikte bewoners, de resultaten van het project t.a.v. de energiedoelen en de financiële aspecten, zoals de werkelijk gemaakte kosten en de invulling van Social Return, worden beschreven.

 • 2.

  De subsidieontvanger ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidievaststelling met de daarbij noodzakelijke gegevens een besluit ter vaststelling van de subsidie.

Artikel 10: Weigeringsgronden

In de artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 10 van de Algemene Subsidieverordening Arnhem 2016 genoemde gevallen kan de subsidie worden geweigerd. Daarnaast kan de subsidie worden geweigerd in geval van strijdigheid met één van de overige bepalingen in deze regeling. Verder kan de subsidie worden geweigerd indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de activiteiten een onvoldoende betrouwbare financiële basis hebben dan wel dat in alle redelijkheid kan worden getwijfeld aan het tot stand komen van de beoogde activiteiten en/of resultaten.

Artikel 11: Afwijkingsmogelijkheid

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van één of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 september 2021.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: 'Subsidieregeling Duurzame Projecten gemeente Arnhem'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 20 juli 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

De secretaris, De burgemeester,