Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Gilze en Rijen 2018: uitvoering afvalinzameling

Geldend van 01-09-2018 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Gilze en Rijen 2018: uitvoering afvalinzameling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen;

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen noodzakelijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijze inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de “Afvalstoffenverordening Gilze en Rijen 2018”;

gelet op het bepaalde in de “Afvalstoffenverordening Gilze en Rijen 2018”;

besluit:

 • I

  In te trekken het Uitvoeringsbesluit Gilze en Rijen 2007 en sedertdien gewijzigde deelbesluiten;

 • II

  vast te stellen het: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Gilze en Rijen 2018.

§ 1. Algemeen

Artikel 1. Begrippen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • 1.

  verordening: Afvalstoffenverordening Gilze en Rijen 2018;

 • 2.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afval en grondstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel. Bijvoorbeeld een container voor PMD, container voor GFT-afval, container voor restafval en een container voor papier en karton ten behoeve van één huishouden;

 • 3.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afval en grondstoffen bestemd bewaarmiddel of plaats. Bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • 4.

  milieupas: een identificatiemiddel met een uniek, digitaal pasnummer voor de individuele registratie en afrekening van het afvalaanbod;

 • 5.

  gestapelde bouw: appartementencomplexen en bovenwoningen.

§ 2. Huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 2. Aanwijzing van de inzameldienst

Als inzamelaar op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Fysiek Domein cluster buitendienst van de ABG-organisatie, gevestigd te Rijen.

Artikel 3. Regulering van andere inzamelaars

Als inzamelaar op grond van artikel 4, eerste lid, sub a van de verordening worden aangewezen:

 • a.

  Het BAT Huishoudens NV van de gemeente Tilburg, gevestigd te Tilburg, voor de inzameling, transport, overslag en verwerking van papier en karton in een deel van de gemeente (avondinzameling) en luiers en incontinentiemateriaal;

 • b.

  Stichting Sympany, gevestigd te Utrecht, voor de inzameling van textiel.

Artikel 4. Aanwijzing van inzamelplaats

De milieustraat, Parallelweg 36 te Rijen, wordt op grond van artikel 5 van de verordening aangewezen als inzamelplaats voor huishoudelijke afvalstoffen, met inbegrip van grof huishoudelijk afval. Met de milieupas heeft men met een voertuig tijdens openingstijden toegang tot de milieustraat.

Daarnaast zijn op diverse locaties in de gemeente Gilze en Rijen inzamelvoorzieningen voor hol glas, textiel, luiers en restafval aanwezig, welke te herkennen zijn aan het logo en/of contactgegevens van de gemeente Gilze en Rijen.

Artikel 5. Afvalscheiding

 • 1. Op grond van artikel 7 van de verordening worden de volgende fracties bij of nabij elk perceel afzonderlijk ingezameld:

  • a.

   restafval; ophaalfrequentie in de bebouwde kom om de twee weken bij gebruik van een inzamelmiddel tot het moment dat het nieuwe inzamelsysteem voor het betreffende perceel is ingevoerd;

  • b.

   restafval; ophaalfrequentie in het buitengebied om de drie weken bij gebruik van een inzamelmiddel tot het moment dat het nieuwe inzamelsysteem voor het betreffende perceel is ingevoerd;

  • c.

   restafval; ophaalfrequentie in het buitengebied om de vier weken bij gebruik van een inzamelmiddel vanaf het moment dat het nieuwe inzamelsysteem voor het betreffende perceel is ingevoerd;

  • d.

   GFT-afval (groente, fruit, tuinafval); ophaalfrequentie in de bebouwde kom om de twee weken;

  • e.

   GFT-afval (groente, fruit, tuinafval); ophaalfrequentie in het buitengebied om de drie weken tot het moment dat het nieuwe inzamelsysteem voor het betreffende perceel is ingevoerd;

  • f.

   GFT-afval (groente, fruit, tuinafval); ophaalfrequentie in het buitengebied om de twee weken vanaf het moment dat het nieuwe inzamelsysteem voor het betreffende perceel is ingevoerd;

  • g.

   PMD-afval (plastic- en metalen verpakkingsafval en drankenkartons); ophaalfrequentie in de bebouwde kom om de twee weken;

  • h.

   PMD-afval (plastic- en metalen verpakkingsafval en drankenkartons); ophaalfrequentie in het buitengebied om de vier weken tot het moment dat het nieuwe inzamelsysteem voor het betreffende perceel is ingevoerd;

  • i.

   PMD-afval (plastic- en metalen verpakkingsafval en drankenkartons); ophaalfrequentie in het buitengebied om de twee weken vanaf het moment dat het nieuwe inzamelsysteem voor het betreffende perceel is ingevoerd;

  • j.

   Papier en karton; ophaalfrequentie in de bebouwde kom om de vier weken, uitgezonderd kern Gilze ophaalfrequentie om de twee weken tot het moment dat het nieuwe inzamelsysteem voor het betreffende perceel is ingevoerd;

  • k.

   Papier en karton; ophaalfrequentie in de kern Gilze om de vier weken vanaf het moment dat het nieuwe inzamelsysteem voor het betreffende perceel is ingevoerd;

  • l.

   grof huishoudelijk restafval, uitgezonderd asbest en ander klein gevaarlijk afval, puin en sloopafval, zand en grond, sloophout, autobanden en auto onderdelen, bruin- en witgoed, matrassen, metaal en papier: op afroep elke maand;

  • m.

   KGA (Klein Gevaarlijk Afval): op afroep twee keer per jaar;

  • n.

   Grof tuinafval: op afroep zes keer per jaar;

  • o.

   het onder a t/m n bepaalde geldt niet in het geval van bejaarden- verzorgings- en verpleeghuizen en bijbehorende gebouwen die een functionele binding hebben met het tehuis zelf.

 • 2. De volgende omschrijvingen van categorieën afvalstoffen worden onderscheiden:

  • 1.

   Restafval: afval afkomstig uit huishoudens dat overblijft na scheiding in andere afvalstoffen dan genoemd in artikel 7 lid 2 van de verordening.

  • 2.

   Groente-, fruit-, tuinafval (GFT-afval): dat deel van het huishoudelijke afval dat van organische oorsprong is, een beperkte omvang heeft en apart wordt ingezameld.

  • 3.

   Plastic- en metalen verpakkingsafval en drankenkartons (PMD-afval): verpakkingen van kunststof, metalen verpakkingen en drankenkartons, zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen.

  • 4.

   Papier en karton: huishoudelijk papier en karton dat droog, schoon en niet vervuild is met andere afvalstoffen, inbegrepen vertrouwelijk papier en met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier.

  • 5.

   Hol glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels en kunststof flessen.

  • 6.

   Textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalstoffen en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen.

  • 7.

   Luiers: babyluiers en incontinentiemateriaal.

  • 8.

   Elektrische of elektronische apparatuur: alle huishoudelijke producten met een stekker en/of batterij, zoals genoemd in de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

  • 9.

   Klein gevaarlijk afval: bestaat uit afvalstoffen die als gevaarlijk worden aangemerkt en die in kleine hoeveelheden bij huishoudens vrijkomen, een en ander zoals vermeld op de KCA-lijst opgenomen in LAP3.

  • 10.

   Puin: harde steenachtige materialen zoals schoon puin, stenen, dakgrind, keramische of aardewerken voorwerpen, etc.

  • 11.

   Verduurzaamd hout (C-hout): zowel schoon als beschilderd hout, tuinhekken en houten meubelstukken en geïmpregneerd hout.

  • 12.

   Afvalhout (B-hout): hout afkomstig van particuliere bouw- en sloopactiviteiten, niet zijnde verduurzaamd hout, dat niet is verontreinigd of vermengd met andere afvalstoffen.

  • 13.

   Dakbitumen en dakgrind dakbedekkingsmaterialen, ook wel genoemd dakleer, bestaand uit beplatingmateriaal van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of bitumen; dit is inclusief dakgrind, waaraan zich teer of bitumen bevinden.

  • 14.

   Gipsafval: gipsplaten en ander gipsafval, Gibo etc.

  • 15.

   Grond: schoon zand c.q. grond uit particuliere terreinen, die niet zichtbaar is vermengd met restenpuin, kool, gas, hout, ijzer of asbest, en niet verontreinigd is op basis van het historisch gebruik van de locatie van herkomst of op basis van uitgevoerd milieukundig onderzoek (conform NEN5740 of AP04); onder deze categorie worden ook graszoden (afkomstig uit particuliere tuinen) ingenomen.

  • 16.

   Matrassen: schone en droge matrassen van diverse samenstelling.

  • 17.

   Afgewerkte olie.

  • 18.

   Grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder GFT-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals groot loofafval, snoeihout, etc., met uitzondering van bielzen, tuinhekken, tuinschuttingen, etc.

  • 19.

   Grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan of mag worden aangeboden.

  • 20.

   Banden: banden van personenauto’s zoals genoemd in het Besluit beheer autobanden, met en zonder velgen.

  • 21.

   Metalen: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro

  • 22.

   Vlakglas: bestaande uit draadglas, spiegelglas en figuurglas.

  • 23.

   Asbest en asbesthoudend afval: afval waarin zich asbest bevindt. Tevens afval wat visueel lijkt op asbest.

  • 24.

   EPS-afval (piepschuim): schoon, droog piepschuim.

  • 25.

   Hard plastic: schone gebruiksproducten van hard plastic.

  • 26.

   Kadavers: honden en katten of andere kleine huisdieren, vogels en vis, bedorven vlees, geiten, schapen en lammeren van particulieren en slachtafval van particulieren

  • 27.

   Frituurvet: frituurvet en frituurolie.

Artikel 6. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 10, eerste lid, sub a en b van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • 1.

  a. Voor PMD-afval, papier en karton en groente-, fruit- en tuinafval van gestapelde bouw: de daartoe aangewezen boven- dan wel ondergrondse verzamelcontainer(s) en / of voor PMD-afval de speciale daarvoor door de gemeente te verstrekken plastic inzamelzakken of andere transparante zakken van een overeenkomstige afmeting. Bewoners kunnen de zakken kosteloos ophalen bij de gemeente Gilze en Rijen en diverse ophaalpunten verspreid over de gemeente.

 • 2.

  Voor restafval van overige huishoudens: 140 en 240 liter grijze minicontainers met grijs deksel tot het moment dat het nieuwe inzamelsysteem voor het betreffende perceel is ingevoerd. Inwoners uit het buitengebied behouden na invoering van het nieuwe inzamelsysteem hun 140 en 240 liter grijze minicontainers met grijs deksel.

 • 3.

  Voor restafval van overige huishoudens: ondergrondse verzamelcontainers op wijkniveau vanaf het moment dat het nieuwe inzamelsysteem voor het betreffende perceel is ingevoerd.

 • 4.

  Voor GFT-afval van overige huishoudens: minicontainers van 140 en 240 liter in groene of grijze kleur met groen deksel.

 • 5.

  Voor papier en karton van overige huishoudens: minicontainers van 140 en 240 liter in blauwe, groene of grijze kleur met blauw of groen deksel en/of een sticker met papier dan wel gebundeld zonder inzamelmiddel tot het moment dat het nieuwe inzamelsysteem voor het betreffende perceel is ingevoerd.

 • 6.

  Voor papier en karton van overige huishoudens: minicontainers van 140 en 240 liter in blauwe, groene of grijze kleur met blauw of groen deksel en/of een sticker met papier vanaf het moment dat het nieuwe inzamelsysteem voor het betreffende perceel is ingevoerd.

 • 7.

  Voor klein gevaarlijk afval: de milieubox, afmetingen circa 40x35x35 cm.

 • 8.

  Voor PMD-afval van overige huishoudens: minicontainers van 140 en 240 liter in grijze kleur met grijs deksel en PMD-sticker of met oranje deksel vanaf het moment dat het nieuwe inzamelsysteem voor het betreffende perceel is ingevoerd;

 • 9.

  Voor hol glas de daartoe aangewezen boven- dan wel ondergrondse containers.

 • 10.

  Voor textiel de daartoe aangewezen boven- dan wel ondergrondse containers.

 • 11.

  Voor luiers in door de gemeente te verstrekken plastic inzamelzakken of andere transparante zakken van een overeenkomstige afmeting in de daartoe aangewezen boven- dan wel ondergrondse containers. Bewoners kunnen de zakken kosteloos ophalen bij de gemeente Gilze en Rijen en diverse ophaalpunten verspreid over de gemeente.

 • 12.

  Voor alle onder artikel 5 van dit Uitvoeringsbesluit genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen die op de milieustraat kunnen worden aangeboden in de daartoe bestemde containers of stortvakken.

 • 13.

  Huishoudens kunnen desgewenst maximaal 1 extra minicontainer voor elk van de afvalsoorten GFT-afval, PMD-afval en papier en karton aanvragen met naar keuze een inhoud van 140 of 240 liter.

 • 14.

  Aan huishoudens voor wie dit aantoonbaar om medische redenen noodzakelijk is, wordt op hun verzoek kosteloos ter beschikking gesteld:

  • 1.

   een extra 140 of 240 liter grijze minicontainer met grijs deksel voor restafval tot het moment dat het nieuwe inzamelsysteem voor het betreffende perceel is ingevoerd;

  • 2.

   jaarlijks 26 inworpen gratis op de milieupas voor gebruik ondergrondse containers voor restafval vanaf het moment dat het nieuwe inzamelsysteem voor het betreffende perceel is ingevoerd. Huishoudens in het buitengebied krijgen de mogelijkheid om in afwijking van voorgaande te kiezen voor een extra grijze minicontainer met grijs deksel die vanaf het moment dat het nieuwe inzamelsysteem voor het betreffende perceel is ingevoerd elke inzamelronde (1 keer per 4 weken) gratis wordt geleegd.

Artikel 7. Tijdstip van aanbieding

Het college stelt op grond van artikel 9 van de verordening de volgende regels vast:

 • a.

  Inzamelmiddelen moeten vóór 07:30 uur worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag, zoals aangegeven op www.mijnafvalwijzer en de bijbehorende app.

 • b.

  Inzamelmiddelen mogen alleen op de vastgestelde inzameldag worden aangeboden.

 • c.

  De inzamelmiddelen moeten na lediging of meename door de inzamelaar uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag (24:00 uur) van de weg of uit andere delen van de openbare ruimte zijn verwijderd.

 • d.

  Een niet geleegd of meegenomen inzamelmiddel dient volgens de geldende procedure na melding hiervan door aanbieder te worden binnengehaald en in overleg met de inzamelaar op een andere dag te worden aangeboden.

 • e.

  Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval worden op afroep ingezameld.

 • f.

  Klein gevaarlijk afval worden op afroep ingezameld.

 • g.

  De milieustraat is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur en zaterdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Artikel 8. Wijze en plaats van aanbieding

 • 1. Krachtens artikel 10 van de verordening stelt het college de volgende regels vast voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen:

 • a.

  Het beheer en het onderhoud van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt of verhuurd door of namens de gemeente, berust bij de gemeente of een daartoe door de gemeente aangewezen bedrijf.

 • b.

  De gemeente is bevoegd om het inzamelmiddel te voorzien van een geheugen en/ of een sticker waarop staat vermeld de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer en deze gegevens aan te wenden voor beheer en/ of –kostentoerekening.

 • c.

  De door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen horen bij de woning en moeten bij het verlaten van de woning door de gebruiker bij die woning in oorspronkelijke staat worden achtergelaten.

 • d.

  De gebruiker van een perceel dient zich tot de gemeente te wenden indien:

  • -

   bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel en/of ter zijn beoordeling een inzamelmiddel- of middelen vaneen niet te volstaan volume wordt of worden aangetroffen;

  • -

   bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel.

 • e.

  De inzamelmiddelen komen bij normale slijtage technisch onderhouden voor rekening van de gemeente.

 • f.

  Het is verboden hete stoffen in een minicontainer te deponeren.

 • g.

  De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen of gehuurde inzamelmiddelen als waren deze zijn eigendom.

 • h.

  De verstrekte inzamelmiddelen voor restafval, groente-, fruit- en tuinafval, plastic- en metalen verpakkingsafval en drankenkartons en papier en karton mogen alleen worden gereinigd met niet-agressieve en onschadelijke middelen.

 • i.

  De gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken.

 • j.

  Het uiterlijk van een inzamelvoorziening mag niet worden veranderd door deze te beschilderen en/of te beplakken.

 • 2. Krachtens artikel 10 van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   Het ter inzameling aanbieden van categorieën inzamelmiddelen als bedoeld in artikel 6 van dit Uitvoeringsbesluit dient op de volgende wijze te gebeuren:

   • -

    De afvalstoffen dienen gescheiden in de daarvoor bestemde inzamelmiddel- of voorziening te worden gedeponeerd.

   • -

    Het inzamelmiddel- of voorziening dient na gebruik goed te worden gesloten. Het deksel dient gesloten te zijn, er mag niets uit het inzamelmiddel steken.

   • -

    Het is verboden afvalstoffen naast of op het inzamelmiddel- of voorziening te plaatsen.

   • -

    De te deponeren categorieën afvalstoffen moeten voldoen aan de omschrijving van artikel 5 van dit Uitvoeringsbesluit.

   • -

    Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door middel van een inzamelmiddel dient ordelijk te geschieden door plaatsing op een inzamel- of clusterplaats en bij het ontbreken van een dergelijke plaats op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd.

   • -

    Minicontainers moeten met de wielen van de straat af worden aangeboden. De minicontainers dienen naast elkaar geplaatst te worden.

   • -

    Textiel dient in afgesloten zakken te worden aangeboden in de boven- en/ of ondergrondse containers.

   • -

    Luiers dienen in doorzichtige afgesloten zakken te worden aangeboden in de boven- en/ of ondergrondse containers.

  • b.

   Afvalstoffen die ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en die na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd. Indien dit zich voordoet, wordt aan of op het inzamelmiddel een rode kaart bevestigd, waarop de grond waarom niet is geledigd staat aangegeven.

  • c.

   Het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram.

  • d.

   Het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk Klein Gevaarlijk Afval (KGA) mag per keer niet méér zijn dan 15 kilogram.

  • e.

   KGA mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar of bij de milieustraat.

  • f.

   Bij de afgifte van afvalstoffen op de milieustraat zijn van toepassing de kenbaar gemaakte acceptatievoorwaarden, te vinden in de bijlage.

  • g.

   De aanbieder van afvalstoffen heeft alleen toegang tot de milieustraat op vertoon van een milieupas.

  • h.

   De inzameling van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval vindt op afroep plaats. De aanbieder dient zich voor deze inzameling aan te melden bij de inzameldienst of andere inzamelaars.

  • i.

   Het grof huishoudelijk afval en grof tuinafval dienen op ophaaldag op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning aangeboden te worden.

  • j.

   KGA dient persoonlijk aan de inzamelaar te worden overhandigd.

  • k.

   Grof huishoudelijk afval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1 m³.

  • l.

   Grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 20 m³.

  • m.

   Kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

  • n.

   Voor het ophalen van grof huishoudelijk afval, grote elektrische en elektronische apparaten of grof tuinafval worden voorrij- en verwerkingskosten in rekening gebracht.

 • 3. Het college kan, in het kader van een doelmatige en efficiënte inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, inzamel- of clusterplaatsen aanwijzen waar de inzamelmiddelen ter lediging moeten worden aangeboden.

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen.

Het college kan tijdelijke inzamelplaatsen aanwijzen als ten gevolge van werkzaamheden of andere omstandigheden het niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken. Van de tijdelijke inzamelplaatsen wordt publicatie gedaan.

Artikel 10. Protocol

Het college stelt een protocol vast waarin wordt beschreven hoe de persoonsgegevens die worden verzameld met de milieupas en de geheugenchips worden verwerkt.

§ 3. Bedrijfsafvalstoffen

Artikel 11. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Het college stelt de volgende regels vast op grond van artikel 11 van de verordening:

 • 1.

  Bedrijven mogen, na betaling van Reinigingsrecht, dezelfde categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanbieden als die door de inzameldienst bij en perceel worden ingezameld, mits het aangeboden afval naar soort, hoeveelheid en samenstelling overeenkomt met afval dat ook in een normaal huishouden zou kunnen ontstaan.

Artikel 12. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 11 van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 13. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 13 van de verordening de volgende regels vast:

 • 1.

  De inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar.

 • 2.

  De gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 14. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerstvolgende dag na de bekendmaking daarvan.

Artikel 15. Citeerbepaling

Dit Uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Gilze en Rijen 2018”.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen in hun vergadering van 21 augustus 2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen,

de secretaris,

de burgemeester,