Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Beleidslijn Maatwerkregeling 'handhaving' woonsituaties Aalsmeer 2021

Geldend van 14-08-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Beleidslijn Maatwerkregeling 'handhaving' woonsituaties Aalsmeer 2021

Zaaknummer: Z21-048325

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van afdeling Veiligheid en Handhaving van 1 juli 2021;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen de:

Beleidslijnmaatwerkregeling handhaving woonsituaties Aalsmeer 2021

Artikel 1 De handhavingsstrategie

In situaties waarbij de maatwerkregeling ‘handhaving’ woonsituaties van toepassing is, wordt handhavend opgetreden met een persoonsgebonden verklaring.

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1.

  De handhavingsstrategie maatwerkregeling ‘handhaving’ woonsituaties is van toepassing als:

  • a.

   De situatie niet te legaliseren is via een bestemmingsplan (al dan niet met persoonsgebonden overgangsrecht) of een omgevingsvergunning.

  • b.

   Het woongebruik aantoonbaar gestart is voor 22 juli 2011(de peildatum).

 • 2.

  Om vast te stellen of iemand al op de peildatum zijn woonverblijf op de betreffende locatie had, worden de volgende bewijsmiddelen geaccepteerd:

  • a.

   inschrijving in de Basisregistratie personen;

  • b.

   bescheiden waaruit blijkt dat de illegale woonsituatie in de aangifte inkomstenbelasting is opgegeven als eigen woning en door de Belastingdienst als zodanig is aangemerkt;

  • c.

   een polis voor een ziektekostenverzekering waarbij als adres van de verzekerde het adres van de woning is vermeld, samen met een inschrijving van die bewoner bij een huisartsenpraktijk in de gemeente waarin de woning is gelegen of een aangrenzende gemeente;

  • d.

   bescheiden waaruit blijkt, dat sprake is van een door burgemeester en wethouders genomen besluit over bekostiging van leerlingenvervoer vanaf het adres van de woning;

  • e.

   door de werkgever van bewoner aan die bewoner verstrekte jaaropgaven waaruit blijkt dat sprake is van een inkomen van die bewoner op het adres van de woning;

  • f.

   bescheiden van een uitkeringsinstantie of pensioenfonds waaruit blijkt dat sprake is van een uitkering of pensioen van die bewoner op het adres van de woning;

  • g.

   bescheiden van WOZ-beschikkingen waaruit blijkt dat het object door de bewoner als woning werd gebruikt.

Artikel 3 Bouwkundige eisen en bereikbaarheid hulpverleningsdiensten

 • 1.

  De woning voldoet aan de minimale eisen voor constructieve- en brandveiligheid uit het Bouwbesluit 2012 (bestaande bouw). Met een bouwkundig rapport van een ter zake deskundige (architect of bouwkundig tekenaar) moet dit worden aangetoond door de degene die een beroep doet op deze regeling.

 • 2.

  De woning bereikbaar is voor hulpverleningsdiensten volgens artikel 6:37 uit het Bouwbesluit 2012.

 • 3.

  Indien de woning niet voldoet aan het gestelde onder lid 1 en/of lid 2 dan mogen deze gebreken binnen een termijn van 6 weken verholpen worden en voor zover het om vergunningvrij gewoon onderhoud van een bouwwerk gaat (detaillering, profilering en vormgeving van dat bouwwerk wijzigen niet, artikel 2 lid 1 van bijlage II Besluit omgevingsrecht) of als het gaat om een verandering van een bouwwerk (artikel 3 lid 8 van bijlage II Bor), mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • a.

   geen verandering van de draagconstructie,

  • b.

   geen verandering van de brandcompartimentering of beschermde subbrandcompartimentering,

  • c.

   geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte, en

  • d.

   geen uitbreiding van het bouwvolume.

 • 4.

  Degene die een beroep doet op deze beleidsregel is zelf verantwoordelijk voor het herstellen van deze gebreken en de daarmee gepaard gaande kosten.

Artikel 4 Voorwaarden en beperkingen

 • 1.

  Een persoonsgebonden verklaring kan alleen worden verleend aan iemand die op de peildatum meerderjarig was en op die datum aantoonbaar woonachtig was in de illegale woning. Ook is het vereist dat deze persoon op dit moment nog steeds aantoonbaar woonachtig is in de illegale woning.

 • 2.

  De persoonsgebonden verklaring komt te vervallen als de personen zijn verhuisd of overleden. De verklaring geldt dus niet voor eventuele rechtsopvolgers;

 • 3.

  Eventuele inwonende kinderen mogen in de woning wonen, zolang ze inwonen bij een persoon met een persoonsgebonden verklaring. Inwonende kinderen krijgen zelf geen persoonsgebonden verklaring;

 • 4.

  Personen dan wel kinderen die op of na 22 juli 2011 komen inwonen bij een persoon met een persoonsgebonden verklaring komen zelf niet in aanmerking voor een persoonsgebonden verklaring. Als (nieuwe) partner van de gedoogde mogen zij in de woning verblijven totdat de gedoogde verhuist of komt te overlijden. Van een partner in de zin van deze regeling is sprake op het moment dat men een samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap heeft, of getrouwd is.

 • 5.

  Een persoonsgebonden verklaring komt te vervallen als de bewoning voor meer dan één jaar onderbroken wordt. Het is niet mogelijk na hervatting van de bewoning opnieuw in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden verklaring.

 • 6.

  Komt een persoonsgebonden verklaring te vervallen? En heeft geen van de andere bewoners een verklaring? Dan dienen deze bewoners binnen 12 maanden na het vervallen van de verklaring te vertrekken Een na de peildatum inwonende partner dient dus met de eventueel inwonende kinderen te vertrekken.

 • 7.

  Als de persoonsgebonden verklaring vervalt dan dienen, binnen 6 maanden na het vervallen van deze verklaring c.q. het vertrek van het achtergebleven huishouden, de zonder omgevingsvergunning aangebrachte woonvoorzieningen verwijderd te worden en moet het geheel weer in overeenstemming worden gebracht met de dan geldende regels.

 • 8.

  Het is niet mogelijk om mantelzorg te verlenen in of vanuit een gebouw waarin op basis van een persoonsgebonden verklaring wordt gewoond.

Artikel 5 Verzoek om handhaving

Als er een verzoek om handhaving wordt ingediend tegen een situatie waarop de maatwerkregeling ‘handhaving’ woonsituaties van toepassing is, dan wordt per geval beoordeeld of er een andere handhavingsstrategie moet worden toegepast.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Onverlet van het hiervoor bepaalde, kan van deze beleidslijn worden afgeweken voor zover toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidslijn treedt in werking de dag na die waarop deze bekend is gemaakt.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidslijn wordt aangehaald als de: Beleidslijn maatwerkregeling 'handhaving' woonsituaties 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 juli 2021.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De burgemeester,

mr. G.E. Oude Kotte