Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Beleidslijn handhavingsstrategie oude bouwwerken 2021

Geldend van 14-08-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Beleidslijn handhavingsstrategie oude bouwwerken 2021

Zaaknummer: Z21-048325

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van afdeling Veiligheid en Handhaving van 1 juli 2021;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen de:

Beleidslijnhandhavingsstrategie oude bouwwerken 2021

Artikel 1 De handhavingsstrategie

In situaties waarbij de handhavingsstrategie oude bouwwerken van toepassing is, wordt handhavend opgetreden door middel van een wrakingsbrief.

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1.

  De handhavingsstrategie oude bouwwerken is van toepassing als:

  • a.

   er een illegaal bouwwerk is gerealiseerd, en

  • b.

   dit aantoonbaar is gebeurd voor 1 januari 2000.

 • 2.

  De handhavingsstrategie oude bouwwerken is niet van toepassing op het illegale gebruik dat van het in artikel 1 genoemde bouwwerk wordt gemaakt. Indien het hiervoor bedoelde bouwwerk wordt gebruikt in strijd met het bestemmingsplan, dan wordt dit gebruik gehandhaafd conform de handhavingsstrategie uit het geldende handhavingsbeleid.

Artikel 3 Wijzigingen van na de peildatum

 • 1.

  Een na de peildatum uitgevoerde bouwactiviteit in, aan, op of bij het bouwwerk zoals bedoeld in artikel 2 valt ook onder de handhavingsstrategie oude bouwwerken, zolang het een bouwactiviteit van beperkte aard is. Een bouwactiviteit is van beperkte aard, als de enige reden waarom de bouwactiviteit niet valt onder de regels voor vergunningsvrij bouwen ligt in het feit dat deze plaatsvindt in, op of nabij een illegaal gebouwd bouwwerk.

 • 2.

  Na sloop of na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit mag het bouwwerk niet opnieuw worden herbouwd. Op dat moment moet voldaan worden aan de dan geldende bouwregels.

Artikel 4 Verzoek om handhaving

Indien er een verzoek om handhaving wordt ingediend tegen een bouwwerk waarop de handhavingsstrategie oude bouwwerken van toepassing is, dan wordt per geval beoordeeld of er een andere handhavingsstrategie moet worden toegepast.

Artikel 5 Uitzonderingssituaties

 • 1.

  De handhavingsstrategie oude bouwwerken wordt niet toegepast als zich één van de volgende situaties voordoet:

  • a.

   niet handhavend optreden leidt ertoe dat er voor derden gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt,

  • b.

   het illegale bouwwerk is gelegen op, aan of nabij een bouwwerk met monumentale status, of een beschermd stads- of dorp gezicht,

  • c.

   het illegale bouwwerk een woon- of recreatieark is, of

  • d.

   de aanwezigheid van het illegale bouwwerk zich niet verenigt met de regels vanuit het Luchthavenindelingbesluit Schiphol, of de juridisch opvolger van dit besluit.

 • 2.

  Als er in een illegaal gerealiseerd bouwwerk woonvoorzieningen zijn toegevoegd (anders dan ten behoeve van het gebruik van dit gebouw voor mantelzorg en de maatwerkoplossingen voor wonen achter het lint), is alleen op het gebouw zelf de handhavingsstrategie oude bouwwerken van toepassing. De gerealiseerde woonvoorzieningen worden gehandhaafd conform de handhavingsstrategie uit het geldende handhavingsbeleid.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Onverlet van het hiervoor bepaalde, kan van deze beleidslijn worden afgeweken voor zover toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidslijn treedt in werking de dag na die waarop deze bekend is gemaakt.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidslijn wordt aangehaald als de: Beleidslijn oude bouwwerken 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 juli 2021.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De burgemeester,

mr. G.E. Oude Kotte