Regeling vervallen per 07-04-2022

Algemeen mandaatbesluit Aa en Hunze 2020

Geldend van 06-05-2021 t/m 06-04-2022

Intitulé

Algemeen mandaatbesluit Aa en Hunze 2020

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar van de gemeente Aa en Hunze, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

gelet op:

 • -

  artikelen 160 en 171 Gemeentewet;

 • -

  titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen het navolgende Algemeen mandaatbesluit Aa en Hunze 2020:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  machtiging: de bevoegdheid om feitelijke handelingen te verrichten;

 • b.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • c.

  volmacht: de bevoegdheid tot het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling

 • d.

  portefeuillehouder: een lid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, verantwoordelijk voor bepaalde (beleids)onderwerpen;

 • e.

  betrokken diensten: diensten, instanties en (advies)organen welke, al dan niet verplicht op grond van wet- en regelgeving, ter voorbereiding op een besluit een advies uitbrengen.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder het verlenen van mandaat tevens het geven van een volmacht of machtiging verstaan.

 • 2. De gemandateerde kan enkel gebruik maken van zijn mandaat voor het aangaan van financiële verplichtingen voor zover daarin is voorzien in de begroting.

 • 3. Van de mogelijkheid om een besluit in mandaat of volmacht te nemen, wordt geen gebruik gemaakt, indien:

  • a.

   het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid;

  • b.

   het besluit niet past binnen de daartoe bestemde budgetten;

  • c.

   de betrokken portefeuillehouder, dan wel het bevoegde orgaan dit kenbaar heeft gemaakt;

  • d.

   indien een betrokken dienst over het te nemen besluit een afwijkend of negatief advies heeft uitgebracht;

  • e.

   voorzienbaar is, dat het besluit politiek gevoelige en publicitaire consequenties heeft.

Artikel 3 Algemeen mandaat

 • 1. Het college, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar verlenen mandaat, met de mogelijkheid van ondermandaat, voor al hun bevoegdheden aan de algemeen directeur, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet en behoudens de bevoegdheden die zijn genoemd in bijlage 1.

 • 2. Het college, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar verlenen mandaat, met de mogelijkheid van ondermandaat, voor al hun bevoegdheden aan de teamleiders, voor zover die bevoegdheden behoren tot het taakgebied van die leidinggevenden, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet en behoudens de bevoegdheden die zijn genoemd in bijlagen 1 en 2.

 • 3. De algemeen directeur kan voor wat betreft de bevoegdheden genoemd in bijlage 2 algemeen ondermandaat verlenen aan de adjunct directeur.

 • 4. Een teamleider kan, na goedkeuring door de algemeen directeur, algemeen ondermandaat verlenen van de bevoegdheden die aan hem zijn gemandateerd, tenzij de aard van de bevoegdheid zich tegen ondermandaatverlening verzet en behoudens personele aangelegenheden.

Artikel 4 Vervanging (onder)mandaathouder

 • 1. Bij afwezigheid van de algemeen directeur, wordt deze vervangen door de adjunct directeur.

 • 2. Bij afwezigheid van een teamleider kan een teamleider van een ander team deze vervangen.

 • 3. Bij afwezigheid van de ondermandaathouder, wordt deze vervangen door de direct leidinggevende of diens vervanger.

Artikel 5 Ondertekening

Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen, als volgt:

Namens [bestuursorgaan]

Functie (onder)mandaathouder

[handtekening]

Naam (onder)mandaathouder

Een krachtens mandaat en bij vervanging genomen besluit vermeldt de functie van degene die wordt vervangen met daarachter tussen haakjes ‘plv’, als volgt:

Namens [bestuursorgaan]

Functie (onder)mandaathouder (plv)

handtekening

Naam plaatsvervanger

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Algemeen mandaatbesluit Aa en Hunze 2020.

Ondertekening

Gieten, 23 maart 2021

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze,

De secretaris,

Mr. M. Tent

de burgemeester

A.W. Hiemstra

De burgemeester van Aa en Hunze,

A.W. Hiemstra

De heffingsambtenaar van Aa en Hunze,

T. Vos

De invorderingsambtenaar van Aa en Hunze,

T. Vos

Bijlage 1

Bevoegdheden die, ingevolge artikel 3, lid 1 van dit besluit, voorbehouden blijven aan het college respectievelijk de burgemeester.

Publiekrechtelijke bevoegdheden

Het doen van voorstellen aan de raad.

Het vaststellen van regels omtrent de ambtelijke organisatie.

Het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels.

Het oninbaar verklaren van vorderingen van meer dan € 10.000.

Het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 177 lid 2 Gemeentewet.

Het aangaan van bestuursovereenkomsten.

Het nemen van een procesbesluit als bedoeld in artikel 160 Gemeentewet in een bestuursrechtelijke procedure met uitzondering van procedures in het kader van de bedrijfsvoering (P&O).

Het aangaan van verplichtingen waarover de raad in de gelegenheid moet worden gesteld zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken of waarover de raad om informatie heeft gevraagd.

Het verlenen, vaststellen en weigeren van subsidies op grond van artikel 4:23, derde lid, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht (incidentele subsidies) vanaf € 5.000.

Het nemen van een beslissing op bezwaar, indien het besluit door de directeur in mandaat is genomen of de beslissing op bezwaar afwijkt van het advies van de bezwaarschriftencommissie.

Privaatrechtelijke bevoegdheden

Het besluit tot de oprichting van of de deelneming in rechtspersonen.

Het besluit tot het aanvragen van surseance van betaling of faillissement.

Het nemen van besluiten over het vergoeden van schade die meer dan € 25.000 bedraagt en die niet wordt gedekt door de verzekering.

Het besluiten tot aankoop of verkoop van onroerende zaken voor een prijs hoger dan €25.000,-.

Het oninbaar verklaren van vorderingen van meer dan € 10.000.

Het nemen van een procesbesluit als bedoeld in artikel 160 Gemeentewet voor een privaatrechtelijk rechtsgeding over een vordering van meer dan € 25.000.

Personele bevoegdheden

Het benoemen en ontslaan van de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de adjunct directeur.

Het nemen van besluiten ten aanzien van de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Het inzetten van ambtenaren in geval van een staking bij een particulier bedrijf.

Het vaststellen van het functieniveau van de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Het aanhouden van een ontslagverzoek als strafontslag wordt overwogen.

Het aanhouden van een ontslagverzoek totdat er een uitspraak is van de strafrechter of het besluit tot disciplinaire bestraffing onherroepelijk is geworden.

Het verlenen van strafontslag.

Overige bevoegdheden

Het benoemen van personen als vertegenwoordiger van de gemeente in organen van publiekrechtelijke rechtspersonen en privaatrechtelijke rechtspersonen.

Het benoemen van personen in adviesorganen van het college.

Het benoemen van personen in bestuurscommissies als bedoeld in artikel 83 Gemeentewet.

Het benoemen van personen in commissies als bedoeld in artikel 84 Gemeentewet.

Bijlage 2

Bevoegdheden die, ingevolge artikel 3, lid 1 en lid 2, van dit besluit, voorbehouden blijven aan de algemeen directeur.

Het aanstellen en ontslaan van de teamleiders.

Het verlenen van ontslag wegens reorganisatie of verminderde behoefte aan arbeidskrachten.

Het jaarlijks in afstemming met de Ondernemingsraad aanwijzen van verplichte verlofdagen.

Het vaststellen van functieniveaus conform het reglement functiewaardering.

Het verlenen van toestemming tot het dragen van een gemeentelijk uniform of dienstkleding bij het deelnemen aan betogingen of optochten.

Het vaststellen van een overwerkvergoeding in bijzondere situaties (oorlog, rampen, e.d.).

Het uitvoeren van de regeling melden integriteitsschending.

Het uitvoeren van de rechtspositieregeling bijzondere groepen ambtenaren.

Het nemen van besluiten ten aanzien van de teamleider.

Het verlenen van een schadeloosstelling en vergoeding van kosten in niet elders voorziene gevallen.

Het treffen van disciplinaire maatregelen, niet zijnde strafontslag.

Het opleggen van een (tijdelijke) ordemaatregel en het ontzeggen van toegang tot de dienst.

Het (gedeeltelijk) inhouden van salaris tijdens een schorsing in het kader van een ordemaatregel.

Het besluiten tot het aangaan van een vaststellingsovereenkomst met betrekking tot medewerkers.

Het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst met betrekking tot medewerkers.

Het besluiten tot het afwijken van Inkoop- en aanbestedingsbeleid in overeenstemming met de afwijkingsbevoegdheid zoals opgenomen in het Inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Aa en Hunze.

Het toekennen van een persoonlijke toelage.

Het toekennen van een extra periodieke verhoging/het bevorderen naar een hogere schaal op grond van de Bezoldigingsregeling.

Het vergoeden van de kosten van geneeskundige behandeling bij arbeidsongeschiktheid in en door dienst.

Het aanwijzen van een ambtenaar voor een andere betrekking in het belang van de dienst.

Het in het dienstbelang nodig oordelen een ambtenaar te verplichten tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten.

Het toekennen van een bijzondere beloning.

Het besluiten tot aankoop of verkoop van onroerende zaken voor een prijs hoger dan €10.000,-.

Het nemen van een beslissing op bezwaar, indien het besluit door de leidinggevende in mandaat is genomen of de beslissing op bezwaar afwijkt van het advies van de bezwaarschriftencommissie.

Bijlage 3 Ondermandaatregister op grond van artikel 3, lid 3 en 4.

Algemeen directeur

De algemeen directeur verleend op grond van artikel 3, lid 3 ondermandaat aan de adjunct directeur voor de bevoegdheden genoemd in bijlage 2, voor zover deze bevoegdheden betrekking hebben op teamleiders en medewerkers in de volgende teams:

 • -

  Ruimtelijk Beheer;

 • -

  Ruimtelijk Beleid;

 • -

  Samenleving;

 • -

  Backoffice;

 • -

  Facilitaire Zaken.

Team bestuurs- en managementondersteuning

Bevoegdheid

Grondslag

Ondermandaat

Het inwinnen van inlichtingen

Verordening inzake de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Verordening afhandeling klaagschriften, Verordening bezwaarschriften personele aangelegenheden

Secretaris Commissie & Plv.

Het verzenden van de uitnodiging voor een vergadering van de commissie

Nader onderzoek na de zitting

In overleg met de commissie redigeren van het advies

Ten behoeve van de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving, het consolideren, van meta-data voorzien en het autoriseren van verordeningen en beleidsregels

Het vertegenwoordigen van de gemeente in bestuursrechtelijke procedures

Gemeentewet

Juridisch medewerkers

Het beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Wet openbaarheid van bestuur

Afdoen van open sollicitaties en verzoeken

CAO Gemeenten

Medewerkers P&O

Afwijzen van overige sollicitanten na benoeming

CAO Gemeenten

Ziek- en herstelmeldingen

CAO Gemeenten

Team Frontoffice

Bevoegdheid

Grondslag

Ondermandaat

Verlenen paspoorten en Europese identiteitskaarten

Paspoortwet

Frontofficemedewerkers

Verlenen rijbewijzen

Reglement Rijbewijzen

Frontofficemedewerkers

Verklaringen omtrent gedrag

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Frontofficemedewerkers

Werkmappen Rijtijdenwet

Rijtijdenwet

Frontofficemedewerkers

Het bewerken en afhandelen van de krachtens de Kieswet en het Kiesbesluit vastgestelde formulieren

Kieswet

Frontofficemedewerkers

Afgifte van uittreksels en verklaringen uit de BRP

Wet basisregistratie personen

Frontofficemedewerkers

Afgifte van bewijzen van Nederlanderschap geen reispapieren zijnde

Rijkswet op het Nederlanderschap

Frontofficemedewerkers

Het afgeven van attestatie de Vita

Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita

Frontofficemedewerkers

Legalisatie van handtekeningen

 

Frontofficemedewerkers

Het opvragen van strafregistergegevens en inlichtingen uit de algemene documentatieregisters

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Frontofficemedewerkers

Het verlenen van sloopmeldingen

Bouwbesluit

Frontofficemedewerkers

Inschrijven in het adressenregister c.q. gebouwenregister van brondocumenten zoals bedoeld in Wet BAG, art. 10 lid 1

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Applicatiebeheerder

Het op basis van brondocumenten opnemen van gegevens in het adressenregister dan wel gebouwenregister overeenkomstig Wet BAG, artikel 14a, artikel 15

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Applicatiebeheerder

Team Backoffice

Bevoegdheid

Grondslag

Ondermandaat

Het verstrekken van informatie over ruimtelijke plannen en het voeren van correspondentie betreffende de stand van zaken in het kader van het vooroverleg en aanvragen om een omgevingsvergunning

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

VTH medewerker A

Het accepteren van sloopmeldingen

Bouwbesluit

VTH medewerker A en C + administratief medewerker KCC

Intrekken van een aanvraag omgevingsvergunning alsmede het voornemen daartoe

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

VTH medewerker A

Niet in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van artikel 4:5 Awb (niet compleet = niet ontvankelijk)

Algemene wet bestuursrecht

VTH medewerker A

Het laten uitgaan van correspondentie in het kader van het houden van toezicht m.b.t. wet- en regelgeving

Algemene wet bestuursrecht

VTH medewerker A

Het laten uitgaan van correspondentie in het kader van het houden van toezicht op het gebied van de omgevingsvergunning tot en met de vooraankondiging bestuursrechtelijk optreden (bestuursdwang, dwangsom, intrekken vergunning)

Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet

VTH medewerker A

Ondertekeningmandaat voor het ondertekenen van de door of namens de directeur RUD genomen besluiten op basis van het Mandaatbesluit Milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, inwerking getreden op 1 januari 2014.

Gemeentewet

Adviseur VHT

Het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet BAG aangewezen brondocument zijn opgenomen.

Gemeentewet

VTH medewerker A

Team Samenleving

Bevoegdheid

Grondslag

Ondermandaat

Beschikking tot ontheffing leerplicht (art. 3 en 5)

Leerplichtwet

Leerplichtambtenaar 

Mededeling betreffende vervangende leerplicht aan districtshoofd arbeidsinspectie

Leerplichtwet

Leerplichtambtenaar

Toekenning extra verlof leerplichtigen (meer dan 10 dagen, art. 14)

Leerplichtwet

Leerplichtambtenaar

Beschikking vervanging laatste jaar volledige leerplicht

Leerplichtwet

Leerplichtambtenaar

Team Financiën

Bevoegdheid

Grondslag

Ondermandaat

Optreden beroepsprocedures bij gerechtshof in belastingzaken en in cassatie bij de Hoge Raad

Gemeentewet

Medewerkers belastingen

Aangifte te verzekeren objecten

Gemeentewet

Medewerker bedrijfsvoering C

Afhandelen van statistische opgaven

Gemeentewet

Medewerkers bedrijfsvoering A/B/C/D,

Adviseur bedrijfsvoering B, Beleidsadviseur B

Aangiften BTW afdrachten, inclusief BTW compensatiefonds; Afwikkeling afhankelijk van de diverse objecten; er zijn periodiek aangiftes van: - De Boerhoorn - De Borghoorns - Grondbedrijf - Algemene dienst - BTW compensatiefonds (1x per jaar) Medewerker bedrijfsvoering B heeft de coördinatie van de aanslagen, m.u.v. het BTW compensatiefonds door medewerker bedrijfsvoering A/B

Gemeentewet

Medewerkers bedrijfsvoering A(Boerhoorn, BTW compensatiefonds, incl. coördinatie)/B (Algemene Dienst, coördinatie aanslagen m.u.v. BTW- compensatiefonds)/C (de Boerhoorn, Grondbedrijf)

Declaraties van aan de gemeente toegekende subsidies en bijdragen

Gemeentewet

Medewerkers bedrijfsvoering A/B/C/D

Saldibevestigingen m.b.t. geldleningen

Gemeentewet

Medewerker bedrijfsvoering C

Afdoening van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten inzake: 1. Langlopende en kortlopende geldleningen 2. Kasgeldleningen 3. Rekening courant overeenkomsten banken 4. Belegging van overtollige middelen

Gemeentewet

Adviseur bedrijfsvoering B/beleidsadviseur B

Team Facilitaire Zaken

Bevoegdheid

Grondslag

Ondermandaat

Beheers- en registratietaken

Wet kenbaarheid publieke beperkingen

Medewerker bedrijfsvoering B

 • opstellen ambtelijke verklaringen

 • toetsen van brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving

 • uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

 • inschrijven van aangewezen brondocumenten in adressen- of gebouwenregister

 • verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is

 • Het zorgdragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie

 • Het op basis van brondocumenten opnemen van gegevens in de adressen- en gebouwenregistratie

 • Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen (art 37 Wet BAG) en verzoeken (art. 38 Wet BAG), inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet BAG

 • Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet BAG

 • Het op verzoek van een ieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie respectievelijk de in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32 lid 1 onder a van de Wet BAG

 • Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BAG, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren van de nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders 

 • Vaststelling definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten

Wet BAG

 

Team Ruimtelijk Beleid

Bevoegdheid

Grondslag

Ondermandaat

Het vertegenwoordigen van de gemeente in ruimtelijke procedures

Gemeentewet

Beleidsmedewerkers Ruimtelijk Beleid

Team Ruimtelijk Beheer

Bevoegdheid

Grondslag

Ondermandaat

 • -

 
 

Team Buitendienst

Bevoegdheid

Grondslag

Ondermandaat

 • -