Besluit van het college van de gemeente Heemstede over de Klankbordgroep Wet maatschappelijke ondersteuning (Reglement Klankbordgroep Wet maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2021)

Geldend van 11-08-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 20-07-2021

Intitulé

Besluit van het college van de gemeente Heemstede over de Klankbordgroep Wet maatschappelijke ondersteuning (Reglement Klankbordgroep Wet maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

gelet op artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 150 van de Gemeentewet en de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2020;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Reglement Klankbordgroep Wet maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2021

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

 • gemeente: de gemeente Heemstede;

 • klankbordgroep: onafhankelijk orgaan bestaande uit personen die vanuit de belangen en ervaringen van de inwoners en de verschillende Wmo-doelgroepen het college adviseert over het beleid op grond van de Wmo;

 • wethouder: wethouder met de portefeuille Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 2 Taak Klankbordgroep

 • 1.

  De Klankbordgroep heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over het voorgenomen beleid ingevolge de Wmo.

 • 2.

  De Klankbordgroep volgt de ontwikkelingen binnen het beleidsterrein van de Wmo.

 • 3.

  De leden van de Klankbordgroep onderhouden een relatie met relevante organisaties en de doelgroepen van de Wmo die zij vertegenwoordigen.

 • 4.

  De Klankbordgroep behandelt geen klachten van en/of betrekking hebbend op individuen.

Artikel 3 Leden van de Klankbordgroep

 • 1.

  De Klankbordgroep bestaat uit minimaal zes en maximaal acht leden en is zoveel mogelijk evenredig, op basis van de kennis van en ervaring met de verschillende doelgroepen van de Wmo (ouderen, personen met een psychiatrisch probleem, personen met een verstandelijke, een lichamelijke en/of een zintuiglijke beperking en mantelzorgers), samengesteld.

 • 2.

  Leden van de Klankbordgroep beschikken over aantoonbare betrokkenheid met het Wmo-beleid, over relevante kennis en vaardigheden en zijn bij voorkeur inwoner van de gemeente.

 • 3.

  Leden nemen zitting in de Klankbordgroep op persoonlijke titel en niet als vertegenwoordiger van een organisatie.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de Klankbordgroep is onverenigbaar met:

  • a.

   het lidmaatschap van de gemeenteraad;

  • b.

   een aanstelling bij de (regio)gemeente(n);

  • c.

   (betaalde) werkzaamheden bij een organisatie die binnen de regio Zuid-Kennemerland professionele activiteiten uitvoert op het terrein van de Wmo.

 • 5.

  De leden van de Klankbordgroep benoemen uit hun midden een voorzitter.

Artikel 4 Benoeming en zittingsduur

 • 1.

  Het college (her)benoemt en ontslaat de leden van de Klankbordgroep.

 • 2.

  Nieuwe leden van de Klankbordgroep worden (her)benoemd op voordracht van de Klankbordgroep.

 • 3.

  De Klankbordgroep streeft ernaar zo spoedig mogelijk na het ontstaan van een vacature een voordracht aan het college te doen voor een nieuw lid.

 • 4.

  Wanneer het college besluit de (her-)benoeming van een voorgedragen lid van de Klankbordgroep niet over te nemen, zal zij dit schriftelijk motiveren aan de Klankbordgroep.

 • 5.

  De zittingsduur van de leden is vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor maximaal vier jaar. De totale zittingsduur is dus maximaal acht jaar.

 • 6.

  Het college kan met redenen omkleed afwijken van hetgeen is bepaald in het vijfde lid van dit artikel.

 • 7.

  Het college stelt een rooster van aftreden van de leden vast. De Klankbordgroep bewaakt de zittingstermijnen.

Artikel 5 (Onkosten)vergoeding

 • 1.

  De gemeente vergoedt op declaratiebasis aan de leden van de Klankbordgroep de onkosten die zij hebben moeten maken voor het bezoeken van vergaderingen en bijeenkomsten buiten Heemstede, voor zover deze van belang zijn voor het functioneren van de Klankbordgroep.

 • 2.

  Reiskosten worden vergoed op basis van het openbaar vervoer of een vast bedrag per kilometer conform de maximale onbelaste vergoeding voor reizen met eigen auto van de Belastingdienst.

 • 3.

  De aan een lid van de Klankbordgroep te verstrekken onkostenvergoeding bedraagt maximaal € 250,-- per kalenderjaar.

 • 4.

  Indien de Klankbordgroep lid wenst te zijn van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, vergoedt de gemeente de kosten van dit lidmaatschap.

Artikel 6 Beëindiging lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van een lid van de Klankbordgroep eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   na het verstrijken van de zittingsduur, behoudens herbenoeming;

  • c.

   indien het lidmaatschap onverenigbaar is geworden op grond van artikel 3, vierde lid, van dit reglement;

  • d.

   na een ontslagbesluit van het college.

 • 2.

  Indien een lid van de Klankbordgroep op eigen verzoek zijn lidmaatschap tussentijds wil beëindigen, stelt hij het college daarvan schriftelijk in kennis. Het lid neemt hierbij een opzegtermijn van twee maanden in acht.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1.

  De Klankbordgroep vergadert minimaal vier keer per jaar met de wethouder. De voorzitter van de Klankbordgroep zit deze niet-openbare vergaderingen voor.

 • 2.

  De gemeente stelt de conceptagenda voor de vergadering als bedoeld in het eerste lid van dit artikel op in overleg met de voorzitter van de Klankbordgroep. De definitieve agenda wordt steeds bij aanvang van de vergadering vastgesteld.

 • 3.

  Van de vergadering als bedoeld in het eerste lid van dit artikel maakt de gemeente een verslag dat in de eerstvolgende vergadering ter vaststelling wordt aangeboden.

Artikel 8 Advisering en geheimhouding

 • 1.

  Het college voorziet de Klankbordgroep tijdig van de gemeentelijke informatie die nodig is voor het functioneren.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde informatie wordt zo nodig verstrekt onder de verplichting tot geheimhouding door de leden van de Klankbordgroep. Deze verplichting tot geheimhouding eindigt wanneer de gemeente de betreffende informatie openbaar maakt. De verplichting tot geheimhouding geldt op dezelfde wijze voor voormalig leden van de Klankbordgroep.

 • 3.

  Het college kan onderwerpen via een adviesverzoek voorleggen aan de Klankbordgroep.

 • 4.

  De Klankbordgroep brengt binnen vier weken na ontvangst van het adviesverzoek schriftelijk advies uit aan het college. Wanneer dat voor het besluitvormingsproces noodzakelijk is, kan het college de Klankbordgroep dringend verzoeken om binnen een kortere termijn advies uit te brengen.

 • 5.

  De verantwoordelijk wethouder wordt standaard geïnformeerd over het door de klankbordgroep uitgebrachte advies. Indien van toepassing wordt het gegeven advies benoemd in het besluitvormingsproces.

 • 6.

  Wanneer het college afwijkt van het advies van de Klankbordgroep, geeft het college aan de Klankbordgroep gemotiveerd aan waarom en op welke onderdelen van het advies wordt afgeweken.

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college, na de Klankbordgroep te hebben geraadpleegd.

Artikel 10 Intrekking oude regeling

Het Reglement Klankbordgroep Wet maatschappelijke ondersteuning wordt ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 20 juli 2021.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Reglement Klankbordgroep Wet maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2021.

Ondertekening

Vastgesteld door het college op 20 juli 2021.