Regeling vervallen per 01-10-2021

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede over de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten derde kwartaal 2021 (Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK2) Heemstede 2021)

Geldend van 11-08-2021 t/m 30-09-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2021

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede over de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten derde kwartaal 2021 (Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK2) Heemstede 2021)

Het college van de gemeente Heemstede;

gezien de Kamerbrief van 27 mei 2021 van de minister van Economische Zaken en Klimaat e.a. inzake de verlenging van het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus;

gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat het wenselijk is om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten derde kwartaal 2021 (TONK2);

het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke beleidsregels vast te stellen;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK2) Heemstede 2021

Artikel 1 Definities

 • 1.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • aanvrager: de alleenstaande die de tegemoetkoming TONK2 aanvraagt dan wel de gehuwden die de tegemoetkoming TONK2 gezamenlijk aanvragen;

  • alleenstaande ouder: de ongehuwde die de volledige zorg heeft voor een of meer tot zijn last komende kinderen en geen gezamenlijke huishouding voert met een ander;

  • college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

  • eigen woning: door de aanvrager bewoonde zelfstandige woning, woonschip of woonwagen, waarvan aanvrager eigenaar of mede-eigenaar is;

  • gehuwde: degene die duurzaam een gezamenlijke huishouding voert met een ander als bedoeld in de wet;

  • huurwoning: door de aanvrager bewoonde zelfstandige woning, woonschip of woonwagen waarvan aanvrager huurder is;

  • ingangsdatum: een eerste dag van de maand gelegen in de TONK2 periode;

  • netto woonkosten: de woonkosten minus de huurtoeslag die over de maand juli 2021 is ontvangen;

  • tegemoetkoming TONK2: tijdelijke tegemoetkoming voor noodzakelijke woonkosten ingevolge deze beleidsregels;

  • ten laste komend kind: het kind jonger dan 18 jaar voor wie de alleenstaande ouder of de gehuwde aanspraak kan maken op kinderbijslag;

  • TONK2 periode: de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021, of wanneer de ingangsdatum ligt na 1 juli 2021 de periode van die datum tot en met 30 september 2021;

  • wet: Participatiewet;

  • woonkosten: de maandelijkse kosten van de huur of de hypotheek én de maandelijkse kosten van gas, water en elektra over de maand juli 2021;

  • woonkostentoeslag: bijzondere bijstand voor periodieke woonkosten, als bedoeld in het ‘Verstrekkingenboek bijzondere bijstand 2018’.

 • 2.

  Begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de wet.

Artikel 2 Voorwaarden tegemoetkoming TONK2

 • 1.

  Het college kan een tegemoetkoming TONK2 verstrekken aan de aanvrager bij wie sprake is van een netto inkomensterugval op de gewenste ingangsdatum van minimaal 25% ten opzichte van januari 2020 en die volgens opgave van de aanvrager verband houdt met de coronacrisis, waardoor de financiële draagkracht niet meer toereikend is voor de betaling van de netto woonkosten, mits wordt voldaan aan de voorwaarden in deze beleidsregels.

 • 2.

  Als voorwaarden voor een tegemoetkoming TONK2 geldt dat de aanvrager op de peildatum 1 juli 2021:

  • a.

   behoort tot de kring van rechthebbenden als bedoeld in artikel 11 van de Participatiewet;

  • b.

   zijn of haar hoofdverblijf heeft in de gemeente Heemstede;

  • c.

   van de door hem of haar bewoonde woning huurder is of (mede) eigenaar; en

  • d.

   ouder is dan 18 jaar.

 • 3.

  Verder geldt als voorwaarde dat de aanvrager op de aanvraagdatum voor tegemoetkoming TONK2 daadwerkelijk in de in het tweede lid, onder b bedoelde woning woont.

 • 4.

  Niet in aanmerking voor een tegemoetkoming TONK2 komen personen die:

  • a.

   zijn uitgesloten van het recht op bijstand op grond van artikel 13 van de Participatiewet; of

  • b.

   over de TONK2 periode een woonkostentoeslag ontvangen ingevolge de bijzondere bijstand.

 • 5.

  De beleidsregels beschreven in het ‘Verstrekkingenboek bijzondere bijstand 2018’ zijn niet van toepassing op aanvragen voor tegemoetkoming TONK2.

Artikel 3 Noodzakelijke woonkosten

 • 1.

  De tegemoetkoming TONK2 heeft betrekking op de volgende voor de aanvrager bestaande woonkosten:

  • a.

   kosten van huur; of

  • b.

   kosten van de hypotheek (rente en aflossing) voor de woning; en

  • c.

   kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning.

 • 2.

  Voor het bepalen van de hoogte van de voor de aanvrager bestaande netto woonkosten wordt als peilmaand 1 juli 2021 gehanteerd.

Artikel 4 Vermogensgrens

 • 1.

  De aanvrager komt niet in aanmerking voor de tegemoetkoming TONK2 wanneer het beschikbare privévermogen op 1 juli 2021 meer dan € 31.340 bedroeg indien de aanvrager een alleenstaande, of alleenstaande ouder is, dan wel meer dan € 62.680 bedroeg indien een aanvrager gehuwd is.

 • 2.

  Onder het beschikbare privévermogen wordt in deze beleidsregel uitsluitend verstaan:

  • a.

   contant geld;

  • b.

   tegoeden op bank- en spaarrekeningen;

  • c.

   geld in de vorm van cryptovaluta; en

  • d.

   beleggingen op een effectenrekening of in een effectendepot en overige aandelen, met uitzondering van aandelen in het eigen bedrijf.

 • 3.

  (Spaar)rekeningen op naam van minderjarige kinderen worden buiten beschouwing gelaten.

Artikel 5 Financiële draagkracht in het inkomen

 • 1.

  De financiële draagkracht in het inkomen van de aanvrager wordt bepaald aan de hand van de ontvangen netto inkomsten over juli 2021.

 • 2.

  Onder inkomen van de aanvrager wordt verstaan:

  • a.

   winst uit onderneming;

  • b.

   inkomen uit arbeid in loondienst;

  • c.

   inkomen uit een uitkering;

  • d.

   inkomen uit verhuur van woonruimte;

  • e.

   inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

 • 3.

  Wanneer de aanvrager in de peilmaand alimentatie betaalde, wordt het inkomen verminderd met dit bedrag.

 • 4.

  Winst uit onderneming wordt verminderd met 18% met het oog op belasting en premies die daarover naar verwachting verschuldigd zijn. Inkomsten uit verhuur worden met hetzelfde percentage verminderd vanwege de daarover verschuldigde belasting.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming TONK2 wordt bij voorkeur digitaal ingediend via www.iasz.nl/tonk. Een schriftelijke aanvraag is uitsluitend mogelijk via een daartoe verstrekt aanvraagformulier indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 2.

  Een aanvraag tegemoetkoming TONK2 kan worden ingediend uiterlijk op 31 oktober 2021.

 • 3.

  De aanvrager overlegt bij de aanvraag kopieën van:

  • a.

   een identiteitsbewijs van zichzelf en een eventuele partner;

  • b.

   bewijzen van het inkomen op 1 januari 2020 en 1 juli 2021. Ondernemers kunnen voor wat betreft het inkomen uit het bedrijf of beroep volstaan met een ondertekende verklaring over de winst uit onderneming in beide maanden.

  • c.

   een specificatie van de verschuldigde woonkosten met betrekking tot juli 2021;

   • in geval van een huurwoning: de huurspecificatie en eventuele andere bewijsstukken waarnaar bij de digitale of schriftelijke aanvraag wordt gevraagd, of

   • in geval van een eigendomswoning: bewijzen van hypothecaire lasten en eventuele andere bewijsstukken waarnaar bij de digitale of schriftelijke aanvraag wordt gevraagd;

  • d.

   een specificatie van de kosten van elektriciteit, gas en water met ingang van 1 juli 2021; en

  • e.

   saldo-afschriften van alle privé bankrekeningen met ingang van 1 juli 2021.

 • 4.

  Wanneer door de aanvrager wordt gekozen voor een latere ingangsdatum dan 1 juli 2021 moeten, in plaats van bewijzen van het inkomen per 1 juli 2021, bewijzen worden overgelegd van het inkomen per die ingangsdatum.

Artikel 7 Verstrekking tegemoetkoming TONK2

 • 1.

  Wanneer de netto woonkosten de financiële draagkracht te boven gaan, wordt het bedrag aan tegemoetkoming TONK2 per huishouden op maat bepaald.

 • 2.

  De woonkosten gaan de financiële draagkracht te boven wanneer van het netto inkomen, na aftrek van de netto woonkosten, minder resteert dan:

  • voor een alleenstaande: € 595 per maand;

  • voor een alleenstaande ouder: € 924 per maand;

  • voor gehuwden: € 968 per maand.

 • 3.

  De tegemoetkoming TONK2 per maand is: het verschil tussen het netto inkomen minus de netto woonkosten en het in het tweede lid genoemde bedrag.

 • 4.

  De tegemoetkoming TONK2 per maand wordt gemaximeerd op het in tweede lid genoemde bedrag.

 • 5.

  De tegemoetkoming TONK2 wordt als eenmalig bedrag over de gehele TONK2-periode betaalbaar gesteld.

 • 6.

  Een verandering in de financiële situatie van de aanvrager in de periode tussen de aanvraagdatum en 1 oktober 2021 heeft geen invloed op het toegekende bedrag.

 • 7.

  Het college verbindt aan de tegemoetkoming TONK2 niet de verplichting om op zoek te gaan naar goedkopere woonruimte.

Artikel 8 Terugvordering

Verstrekkingen die ten onrechte dan wel tot een te hoog bedrag zijn uitgekeerd, kunnen van de aanvrager worden teruggevorderd.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK2 kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK2, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 10 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  De beleidsregels treden, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 juli 2021.

 • 2.

  De beleidsregels vervallen op 1 oktober 2021, maar blijven van toepassing op aanvragen die zien op de tegemoetkoming TONK2 en die zijn ingediend uiterlijk op 31 oktober 2021.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK2) Heemstede 2021.

Vastgesteld door het college op 6 juli 2021.

Ondertekening