Beleidsregels Participatiewet voor tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Bernheze 2021.1

Geldend van 01-01-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Beleidsregels Participatiewet voor tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Bernheze 2021.1

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze houdende regels over het vergoeden van hoge woonkosten voor huishoudens met een inkomensterugval in verband met de coronacrisis (Tijdelijke beleidsregels TONK Bernheze 2021.1)

Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze,

gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van de Participatiewet,

gezien de Kamerbrief, d.d. 9 december 2020, van de minister van Economische Zaken en Klimaat e.a. inzake Aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus;

overwegende dat het wenselijk is om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK) en hiervoor aparte, tijdelijke beleidsregels vast te stellen;

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Artikel 1 - Begripsbepalingen

1 In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. wet: Participatiewet;

b .college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze;

c. samenwonende: degene die duurzaam een gezamenlijke huishouding voert met een ander;

d. tegemoetkoming TONK: tegemoetkoming voor noodzakelijke woonkosten ingevolge deze beleidsregels;

e eigen woning: door een aanvrager bewoonde zelfstandige woning, woonschip of woonwagen, waarvan deze eigenaar of mede-eigenaar is;

f. huurwoning: door een aanvrager bewoonde zelfstandige woning of woonwagen met een huur boven de huurtoeslaggrens of woonschip, waarvan deze huurder is;

g. verstrekkingsperiode: de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021;

h. woonkostentoeslag: bijzondere bijstand voor periodieke woonkosten, volgens het reguliere beleid bijzondere bijstand Participatiewet gemeente Bernheze.

Onder de aanvrager wordt verstaan de alleenstaande die tegemoetkoming TONK aanvraagt, dan wel de gehuwden of samenwonenden die deze gezamenlijk aanvragen.

2 Tenzij anders aangegeven worden begrippen in deze beleidsregels gebruikt in dezelfde betekenis als in de wet.

3 Het reguliere beleid bijzondere bijstand Participatiewet gemeente is niet van toepassing op aanvragen voor tegemoetkoming TONK.

Artikel 2 – Voorwaarden tegemoetkoming TONK

1Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de aanvrager voor wie sprake is van een inkomensterugval die volgens opgave van de aanvrager verband houdt met de coronacrisis, van wie de financiële draagkracht in niet meer toereikend is voor de betaling van de noodzakelijke woonkosten voor de eigen woning of huurwoning, en die ook verder voldoet aan de voorwaarden die in deze beleidsregels worden gesteld.

2 Van een inkomstenterugval als bedoeld in het eerste lid is sprake bij een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in het inkomen op de peildatum 1 januari 2021 ten opzichte van het inkomen op 1 januari 2020.

3Als voorwaarden voor een tegemoetkoming TONK geldt dat de belanghebbende op de peildatum 1 januari 2021:

A zijn of haar hoofdverblijf heeft in de gemeente Bernheze,

B van de door hem of haar bewoonde woning huurder is, waarbij het gaat om de huur van een zelfstandige woning, dan wel daarvan eigenaar of mede-eigenaar is, en

C ouder is dan 18 jaar en jonger is dan 66 jaar en vier maanden.

Verder geldt als voorwaarde dat de aanvrager ook op de aanvraagdatum voor tegemoetkoming TONK in de onder b bedoelde woning woont.

4 Bij gehuwden of samenwonende aanvragers is het voldoende als één van hen voldoet aan de voorwaarden, genoemd in het vorige lid.

Artikel 3 - Noodzakelijke woonkosten

1De tegemoetkoming TONK kan betrekking hebben op de volgende voor de aanvrager bestaande woonkosten:

A in het geval van een huurwoning: de kale huur en servicekosten minus de ontvangen huurtoeslag; in het geval van een eigen woning: de verschuldigde hypotheekrente en de bijdrage Vereniging van Eigenaren (VvE).

2 Voor het bepalen van de voor de aanvrager bestaande woonkosten wordt als peilmaand januari 2021 gehanteerd.

Artikel 4 – Vermogensgrens

1 De aanvrager wordt geacht een toereikende financiële draagkracht te hebben, wanneer het beschikbare privévermogen op 31 december 2020 meer dan € 31.340,- bedroeg.

2Onder het beschikbare privévermogen wordt in deze beleidsregel uitsluitend verstaan:

a. contant geld;

b. tegoeden op bank- en spaarrekeningen;

c. geld in de vorm van cryptovaluta, en

d. beleggingen op een effectenrekening of in een effectendepot, met uitzondering van aandelen in het eigen bedrijf en overige aandelen op naam.

Artikel 5 – Financiële draagkracht in het inkomen

1De financiële draagkracht in het inkomen van de aanvrager wordt bepaald aan de hand van de ontvangen netto inkomsten over januari 2021.

2 Onder inkomen van de aanvrager wordt in ieder geval verstaan:

A winst uit onderneming;

B inkomen uit arbeid in loondienst;

C inkomen uit een uitkering;

D inkomen uit verhuur van woonruimte;

E inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

Voor aanvragers die een uitkering ingevolge de Participatiewet ontvingen, wordt het inkomen geacht gelijk te zijn aan het sociaal minimum.

3 Wanneer de aanvrager in de peilmaand alimentatie betaalde, wordt het inkomen verminderd met het bedrag daarvan.

4 Winst uit onderneming wordt verminderd met 17% met het oog op belasting en premies die daarover naar verwachting verschuldigd zijn. Inkomsten uit verhuur worden met hetzelfde percentage verminderd.

5 Van een inkomen tot aan het sociaal minimum wordt de aanvrager geach € 240,- per maand te kunnen betalen aan noodzakelijke woonkosten als bedoeld in artikel 3.

6 Als sociaal minimum wordt voor de toepassing van deze beleidsregels verstaan een bedrag van € 1.226,- voor een alleenstaande aanvrager, dan wel € 1.751,- voor een samenwonende aanvrager.

Artikel 6 - Aanvraag

1 De aanvraag voor de tegemoetkoming TONK wordt digitaal ingediend via www.Bernheze.nl

2 Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 november 2021. Een schriftelijke aanvraag TONK moet uiterlijk zijn ontvangen op 3 november 2021, tenzij bij de uitreiking van het aanvraagformulier een andere uiterste ontvangstdatum is meegedeeld aan de belanghebbende.

3De aanvrager overlegt bij de aanvraag kopieën van:

A een niet verlopen identiteitsbewijs, niet zijnde een rijbewijs

B een specificatie van de verschuldigde woonkosten met betrekking tot januari 2021

C in geval van een huurwoning: de huurovereenkomst en

D eventuele andere bewijsstukken waarnaar bij de digitale of schriftelijke aanvraag wordt gevraagd.

4 Indien een aanvrager op grond van bijzondere omstandigheden onvoldoende geholpen is in het kader van de beleidsregels TONK, kan deze met betrekking tot woonkosten een aanvraag om bijzondere bijstand indienen op basis van het reguliere beleid bijzondere bijstand Participatiewet gemeente Bernheze.

5 Bij de aanvrager aan wie tegemoetkoming TONK is verstrekt in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021, wordt de duur van de tegemoetkoming en het eerder recht ambtshalve verlengd met 3 maanden gedurende de periode 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.

Artikel 7 – Verstrekking tegemoetkoming TONK

1 Indien het college vaststelt dat de financiële draagkracht niet toereikend is voor de betaling van de noodzakelijke woonkosten en ook overigens is voldaan aan de gestelde voorwaarden, wordt een tegemoetkoming TONK verstrekt voor woonkosten over de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021, tenzij een aanvrager over een deel van deze periode al woonkostentoeslag heeft ontvangen.

2 De tegemoetkoming TONK is maximaal € 1.000,- per maand en € 9.000,- over de gehele periode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021, en wordt aangevuld met een forfaitaire toeslag als bedoeld in lid 5.

3 Het maximale bedrag aan woonkosten waarmee rekening wordt gehouden is € 1.500,- per maand.

4 Het college verbindt aan de tegemoetkoming TONK niet een verplichting dat de belanghebbende zich moet inzetten voor het vinden van goedkopere woonruimte.

5 Indien er recht is op een tegemoetkoming TONK voor woonkosten wordt ook een forfaitaire toeslag verstrekt als tegemoetkoming in andere vaste woonlasten van € 115,- per maand bij alleenstaanden en € 150,- per maand bij meerpersoonshuishoudens.

Artikel 8 – Hardheidsclausule

Het college kan, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de tijdelijke beleidsregels in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK.

Artikel 9 – Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Tijdelijke beleidsregels TONK Bernheze 2021.1

en vervangt de eerder op 2 maart 2021 door het college vastgestelde Beleidsregels TONK.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 juli 2021.

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris, De burgemeester,

P. Hurkmans M.A.H. Moorman