Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Bernheze 2021

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Bernheze 2021

Besluit van de raad van de gemeente Bernheze tot vaststelling van de Verordening beslistermijn

schuldhulpverlening gemeente Bernheze 2021 (Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

gemeente Bernheze 2021)

De raad van de gemeente Bernheze;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021 (1570740);

gelet op artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

gezien het advies van de commissie Maatschappelijke Zaken;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van 8 weken na de dag

waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

Artikel 2. Evaluatie

Burgemeester en wethouders zenden binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening aan

de raad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze verordening in de praktijk.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente

Bernheze 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 juli 2021.

De voorzitter,

De griffier,

Toelichting Artikelsgewijs

De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening geeft uitvoering aan artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna: wet), zoals deze met ingang van 1 januari 2021 zal gelden. Artikel 4a van de wet is ingevoerd bij Wet van 24 juni 2020 tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens (Stb. 239)

Artikel 1.

Beslistermijn schuldhulpverlening De wet regelt dat inwoners met problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Het uitgangspunt is dat schuldhulpverlening breed toegankelijk is. Daarbij is van belang dat het voor de inwoner duidelijk is binnen welke termijn na het eerste gesprek over de hulpvraag wordt besloten of diegene voor een schuldenregeling in aanmerking komt.

Om deze reden is bij de genoemde wetswijziging in navolging van het advies van de Nationale Ombudsman besloten een wettelijke termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. Niet alleen burgers dienen zich aan wettelijke termijnen te houden. Ook van een dienende overheid mag verwacht worden dat zij op een verzoek van een burger binnen een redelijke, door de raad in een gemeentelijke verordening vastgestelde, termijn reageert.

Deze termijn mag volgens artikel 4a, derde lid, van de wet niet langer zijn dan acht weken. Dit is gelijk aan de maximale redelijke termijn die in artikel 4:13, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt gesteld. Een kortere beslistermijn vaststellen is wel toegestaan.

De beslistermijn is bepaald op 8 weken. De termijn van 8 weken is een redelijke termijn voor de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden binnen de processen schuldhulpverlening om tot een beschikking te komen. Dit is een maximale termijn. Deze termijn sluit aan bij de bestaande werkwijze en is gelijk aan de maximale redelijke termijn die in artikel 4:13, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt gesteld. Op deze manier hebben inwoners zekerheid over wanneer de gemeente een besluit neemt om de inwoner wel of niet tot schuldhulpverlening toe te laten.

Artikel 2.

Evaluatie Het is wenselijk om de beslistermijn te evalueren. De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening bepaalt een nieuw vast te stellen termijn. In beginsel is nog onduidelijk welke effecten deze verordening sorteert. Als basis voor de evaluatie worden effecten gemonitord zodat de burgemeester en wethouders tussentijds kunnen bijsturen. We monitoren het aantal aanvragen en of ze voldoen aan de termijnen. Indien ze niet voldoen, onderzoeken we de oorzaak.

Artikel 3.

Inwerkingtreding en citeertitel De datum van inwerkingtreding valt samen met de inwerkingtreding van artikel 4a van de wet

Ondertekening