Regeling vervallen per 14-07-2022

Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de procesmachtiging/procesmandaat gemeenteraad Aalsmeer 2021

Geldend van 10-08-2021 t/m 13-07-2022

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de procesmachtiging/procesmandaat gemeenteraad Aalsmeer 2021

Zaaknummer: Z21-051946

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelet op artikel 160, eerste lid onder f van de Gemeentewet en artikel 8:24, eerste en tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen en het Mandaatbesluit griffie gemeente Aalsmeer 2020;

overwegende dat de thans geldende doorlopende procesmachtiging/procesmandaat vanwege mutaties in het personeelsbestand geactualiseerd dient te worden en dat de raad hiertoe een besluit dient te nemen, opdat degenen die dit bestuursorgaan in rechterlijke procedures vertegenwoordigen tijdig over een geldende procesmachtiging/procesmandaat beschikken;

besluit vast te stellen de:

Procesmachtiging/procesmandaat gemeenteraad Aalsmeer 2021

Artikel 1 Namenlijst

De raad van de gemeente Aalsmeer verleent aan de navolgende personen een algemene machtiging om hem in rechte te vertegenwoordigen in procedures van beroep, hoger beroep en verzoeken om voorlopige voorzieningen bij de Rechtbank, Centrale Raad van Beroep en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State:

 • de heer N.J. Altorf;

 • mevrouw mr. E. Bakker;

 • mevrouw mr. R.R. Bisoen;

 • mevrouw S. van Bommel;

 • de heer S. Boulakhrif;

 • de heer mr. K. Bounaanaa;

 • mevrouw M. Brasser;

 • mevrouw mr. C.A.K. Denneboom;

 • mevrouw mr. Y.A.M. Dingemans;

 • mevrouw N. Eeisaten;

 • de heer mr. J.P. Foppe;

 • de heer P. Geurts;

 • mevrouw N. Hardeveld;

 • de heer ing. M. Heeringa;

 • de heer mr. O. Hoonhout;

 • de heer mr. F. IJsselmuiden;

 • mevrouw M. Janknecht;

 • mevrouw P. Kegge;

 • de heer J.J. Koch;

 • de heer drs. M.P. Koekenbier;

 • de heer T. Kok;

 • de heer mr. drs. G.A.A. Koppenaal;

 • de heer mr. J. van der Kroft;

 • de heer L. van der Leij;

 • mevrouw mr. M.J.P. van Lent;

 • mevrouw N. Lindeman;

 • de heer ing. R. Luijendijk;

 • mevrouw S.C. Mantel;

 • de heer B. Meskers;

 • de heer mr. R. Meyer;

 • mevrouw A.A. Naber;

 • mevrouw mr. M. van Nassou;

 • de heer R. Oosterbeek;

 • de heer R. Oosterhof;

 • de heer mr. A.C.R. Oudendijk;

 • de heer E. Paap;

 • de heer C. Riechelman;

 • mevrouw S. Romijn;

 • mevrouw E.H.J. de Rooij;

 • mevrouw drs. L. Schouten;

 • mevrouw mr. N. Slavov;

 • de heer mr. C. van Splunder;

 • mevrouw G. Stienen;

 • mevrouw M.A. Somsen;

 • mevrouw I. Termond;

 • de heer F. van Tilburg;

 • mevrouw P.C. Vermond;

 • mevrouw mr. R. van Voorst;

 • mevrouw A. Wilschut;

 • mevrouw J.M. Witteman;

 • mevrouw mr. C.D. van Zuilen.

Artikel 2 Intrekking van de oude procesmachtiging/procesmandaat

De op 10 juni 2020 afgegeven doorlopende procesmachtiging/procesmandaat wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Procesmachtiging/procesmandaat gemeenteraad Aalsmeer 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 15 juli 2021.

Gemeenteraad Aalsmeer,

namens deze,

de heer O. van Kolck

griffier