Kapverordening Tubbergen 2021

Geldend van 10-08-2021 t/m heden

Intitulé

Kapverordening Tubbergen 2021

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021, nr. 10A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 22 juni 2021;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 2.2, eerste lid, onder g. van de Wabo en artikel 4.1, aanhef en onder a. van de Wet natuurbescherming

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   afzetten van hakhout: het bij wijze van onderhoudsmaatregel verwijderen van de bovengrondse delen van hakhout, zodanig dat dit weer kan uitlopen (om dat te garanderen moet van de bovengrondse delen van hakhout minstens 0,20 m boven het maaiveld blijven staan);

  • b.

   bebouwde kom: De bebouwde kom van de gemeente, zoals vastgesteld ingevolge artikel 4.1, onderdeel a. van de Wet Natuurbescherming;

  • c.

   bomenrij: drie of meer bomen, al dan niet langs een bestaande of voormalige weg, watergang en/of perceel, visueel als samenhangend element herkenbaar;

  • d.

   boom: een houtachtig, opgaand gewas, zowel levend als afgestorven;

  • e.

   boomgroep: een verzameling van drie of meer bomen, visueel als samenhangend element herkenbaar;

  • f.

   boomvormer: een houtachtig, opgaand gewas met ontwikkeling van één of meer hoofdtakken, die kan uitgroeien tot een boom, een meerstammige boom of een boomachtige struik;

  • g.

   (erf)bos: een boomgroep, al dan niet op of bij een erf;

  • h.

   cascokaart: indicatieve kaart, waarop de landschapstypen binnen de gemeente zijn aangegeven, waarop ook is aangegeven welke landschapselementen typerend en welke landschapselementen minder typerend zijn voor het ter plaatse aanwezige landschap, en waarop staat waar compenserende beplanting kan worden gerealiseerd ter versterking van het ter plaatse aanwezige landschapstype;

  • i.

   cultuurhistorische waarde: de waarde van een houtopstand gezien vanuit historisch perspectief;

  • j.

   dunning: velling, welke uitsluitend als een verzorgingsmaatregel ter bevordering van de groei van de overblijvende houtopstand moet worden beschouwd. De houtopstand als geheel verliest hierbij zijn functie en vorm niet.

  • k.

   ecologische waarde: de waarde van een houtopstand als (onderdeel van een) ecosysteem.

  • l.

   hakhout: bomen of boomvormers, die na het afzetten op de stobbe weer uitlopen én waarbij periodiek afzetten voor de instandhouding ervan noodzakelijk is;

  • m.

   houtopstand: bomen, boomvormers en landschapselementen;

  • n.

   houtwal: lijnvormig element van bomen, boomvormers, hakhout en/of struiken op een wallichaam;

  • o.

   kappen: het geheel of grotendeels verwijderen van het bovengrondse deel van een houtopstand;

  • p.

   kandelaberen: Het snoeien van een boomkroon tot een hoofdstam met takstompen;

  • q.

   knotten: Het snoeien van een boomkroon tot een hoofdstam;

  • r.

   landschap: een geografisch gebied dat in zijn uiterlijk één geheel vormt, bestaand uit natuurlijke elementen (grondsoort, reliëf, waterhuishouding, bodem, hoogteligging) en uit door de mens aangebrachte elementen (houtopstanden, bewoningsvorm, grondgebruik, verkaveling, verkeersinfrastructuur);

  • s.

   landschapselement: hakhout; een houtwal; een singel; een boomgroep; een (erf)bos; een bomenrij;

  • t.

   landschapstype: de voor Noordoost Twente typerende variaties in landschappen, benoemd per variatie;

  • u.

   landschappelijke waarden: de waarde van houtopstanden en ruimtelijke structuren in een landschap die getuigen van een (nog) herkenbare ontwikkelingsgeschiedenis, inclusief archeologische waarden;

  • v.

   natuur- en milieuwaarden: de waarde van een houtopstand gezien vanuit het perspectief van natuur- en milieubescherming;

  • w.

   noodkap: met toestemming van het bevoegd gezag direct vellen van een houtopstand waarbij de reguliere procedure vanwege acuut gevaar of vergelijkbaar spoedeisend belang niet kan worden afgewacht;

  • x.

   periodiek afzetten: het afzetten van hakhout dat minstens één keer per 15 jaar plaatsvindt;

  • y.

   rooien: het met wortel en al verwijderen van een houtopstand;

  • z.

   singel: lijnvormig element van bomen, boomvormers, hakhout en/of struiken, niet gelegen op een wallichaam;

  • aa.

   vellen: het kappen; rooien; verplanten; snoeien van meer dan 20% van de boomkroon of het wortelgestel, met inbegrip van kandelaberen en knotten; het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood, ernstige beschadiging of ernstige ontsiering van de houtopstand ten gevolge kunnen hebben;

  • bb.

   waarden voor stads- en dorpsschoon: de waarde van een houtopstand voor het verfraaien van het (straat)beeld binnen de bebouwde kom;

  • cc.

   waarden voor recreatie en leefbaarheid: de waarde van een houtopstand voor recreatieve doeleinden en leefbaarheid op en in de nabije omgeving van de standplaats.

 • 2. Indien op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een ander bestuursorgaan dan burgemeester en wethouders bevoegd is, wordt in deze verordening voor “burgemeester en wethouders” gelezen: het bevoegd gezag bedoeld in artikel 1.1 eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 2. Bomen binnen de bebouwde kom

 • 1. Het is verboden om binnen de bebouwde kom zonder omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders een boom of boomvormer te vellen of te doen vellen met een stamomtrek groter dan 100 cm, gemeten op 1.30 m vanaf het maaiveld.

 • 2. Het is verboden om binnen de bebouwde kom zonder omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders een boom of boomvormer te vellen of te doen vellen die in het kader van een herplantplicht of inpassingsverplichting geplant is of waarop een instandhoudingsplicht rust.

 • 3. Een omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste of tweede lid kan worden geweigerd, of onder voorschriften of beperkingen worden verleend, als het belang bij het vellen van een boom of boomvormer niet opweegt tegen het belang van behoud van:

  • a.

   natuur- en milieuwaarden;

  • b.

   landschappelijke waarden;

  • c.

   ecologische waarden;

  • d.

   cultuurhistorische waarden;

  • e.

   waarden van stads- en dorpsschoon;

  • f.

   waarden voor recreatie en leefbaarheid.

Artikel 3. Bomen en landschapselementen buiten de bebouwde kom

 • 1. Het is verboden om buiten de bebouwde kom zonder omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders een boom of boomvormer te vellen of te doen vellen met een stamomtrek groter dan 100cm, gemeten op 1.30 m vanaf het maaiveld.

 • 2. Het is verboden om buiten de bebouwde kom zonder omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders een landschapselement, geheel of gedeeltelijk, te vellen of te doen vellen.

 • 3. Het is verboden om buiten de bebouwde kom zonder omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders een houtopstand te vellen of te doen vellen die in het kader van een herplantplicht of inpassingsverplichting geplant is of waarop een instandhoudingsplicht rust.

 • 4. Een omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid kan worden geweigerd, of onder voorschriften of beperkingen worden verleend, als het belang bij het vellen van een houtopstand niet opweegt tegen het belang van behoud van:

  • a.

   natuur- en milieuwaarden;

  • b.

   landschappelijke waarden;

  • c.

   ecologische waarden;

  • d.

   cultuurhistorische waarden;

  • e.

   waarden van stads- en dorpsschoon;

  • f.

   waarden voor recreatie en leefbaarheid.

Artikel 4. Geen vergunning vereist

De in de artikelen 2 en 3 gestelde verboden gelden niet voor:

 • 1.

  het periodiek afzetten van hakhout;

 • 2.

  het kappen bij wijze van dunning;

 • 3.

  het vellen of doen vellen van kweekgoed en andere houtopstanden als bedoeld in de Wet Natuurbescherming artikel 4.1, aanhef en onder:

  • -

   c. fruitbomen en windschermen om boomgaarden;

  • -

   d. naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;

  • -

   e. kweekgoed;

  • -

   f. uit populieren of wilgen bestaande:

   • 1.

    wegbeplantingen;

   • 2.

    beplantingen langs waterwegen, en

   • 3.

    eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;

  • tenzij deze zijn geknot;

  • -

   h. uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa, indien zij:

   • 1.

    ten minste eens per tien jaar worden geoogst;

   • 2.

    bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter, en

   • 3.

    zijn aangelegd na 1 januari 2013.

 • 4.

  het vellen of doen vellen van een houtopstand die moet worden geveld volgens een aanschrijving van burgemeester en wethouders of van een ander wettelijk bevoegd gezag;

 • 5.

  het vellen of doen vellen van een houtopstand in het kader van noodkap;

 • 6.

  het vellen of doen vellen van houtopstanden in die gevallen waarin bij een bestemmingsplan, omgevingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald dat daarvoor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder b., van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist;

 • 7.

  het vellen of doen vellen van houtopstanden in die gevallen waar in een landschappelijk inpassingsplan, dat onderdeel uitmaakt van een bestemmingsplan, omgevingsplan of voorbereidingsbesluit, staat beschreven dat houtopstanden kunnen worden geveld;

 • 8.

  het vellen of doen vellen van houtopstanden binnen de vastgestelde Natura2000 en/of Natuur Netwerk Nederland begrenzing, indien het vellen van deze houtopstanden benodigd is voor realisatie van provinciaal, landelijk of Europees vastgestelde natuurdoelstellingen.

Artikel 5. Compensatie en herplant

 • 1. Aan een omgevingsvergunning zoals bedoelt in artikel 2 en 3 kan de verplichting worden verbonden om elders in de gemeente in compenserende beplanting te voorzien.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen toestaan dat in deze compenserende beplanting wordt voorzien buiten het grondgebied van de eigen gemeente, mits binnen het gebied van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen.

 • 3. Burgemeester en wethouders stellen een cascokaart vast waarop de landschapstypen binnen de gemeente zijn aangegeven, waarop ook is aangegeven welke landschapselementen typerend en welke landschapselementen minder typerend zijn voor het ter plaatse aanwezige landschap, en waarop staat waar compenserende beplanting kan worden gerealiseerd ter versterking van het ter plaatse aanwezige landschapstype;

Artikel 6. Bijzondere voorschriften en beperkingen

Aan een omgevingsvergunning kunnen onder meer de navolgende voorschriften en beperkingen worden verbonden:

 • 1.

  dat, indien van de vergunning gebruik is gemaakt, binnen een bepaalde termijn moet worden herplant overeenkomstig de in de omgevingsvergunning opgenomen aanwijzingen;

 • 2.

  dat, als een voorschrift als bedoeld onder 1. wordt gegeven, daarbij tevens wordt bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op welke wijze niet geslaagde beplanting moet worden vervangen;

 • 3.

  dat van de omgevingsvergunning pas gebruik mag worden gemaakt als nader aangeduide omstandigheden zijn ingetreden of nadere aangeduide voorwaarden zijn vervuld;

 • 4.

  dat van de omgevingsvergunning geen gebruik meer mag worden gemaakt, voor zover daarvan binnen een in de omgevingsvergunning opgenomen termijn na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning geen gebruik is gemaakt.

Artikel 7 Instandhoudingsplicht en herplantplicht

 • 1. Als een houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is in zijn voortbestaan wordt bedreigd kunnen burgemeester en wethouders aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de houtopstand bevindt dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen.

 • 2. Als een houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is zonder vergunning is geveld dan wel op andere wijze teniet is gegaan, of als een houtopstand waarop het verbod tot vellen niet van toepassing is op grond van artikel 4, onder 4. en 5. geveld dan wel op andere wijze teniet is gedaan, kunnen burgemeester en wethouders aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de houtopstand bevond dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herplanten overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn. Daarbij kan tevens worden bepaald binnen welke termijn na de herplant en op welke wijze niet geslaagde beplanting moet worden vervangen.

 • 3. Degene aan wie een verplichting als bedoeld in dit artikel is opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen.

Artikel 8. Slot- en overgangsbepaling

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als: “Kapverordening Tubbergen 2021”.

 • 2. Zij treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 3. Op datzelfde tijdstip vervalt de “Kapverordening Tubbergen 2015”.

 • 4. Vergunningen verleend op grond van de krachtens het derde lid ingetrokken verordening, worden geacht te zijn verleend krachtens deze verordening.

 • 5. De cascokaart, zoals vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 2 juli 2012, geldt als kaart als bedoeld in artikel 5, lid 3, tot zij door burgemeester en wethouders is vervangen of gewijzigd.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 6 juli 2021

De raadsgriffier,

mr. L. Legtenberg

De voorzitter,

drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker

Bijlage 1

[Deze kaarten zijn vanwege de leesbaarheid via de externe bijlage te downloaden]